AO „Laolaltă” angajează Asistent Coordonator de ProgrameAO „Laolaltă” este asociația obștească fondată în 2020 din membrii Inițiativei „Împreună Împotriva Covid-19”. Misiunea organizației este să contribuie la dezvoltarea mediului de voluntariat, prin promovarea spiritului civic, empatiei și solidarității în societate, în care fiecare persoană se poate implica și contribui la dezvoltarea comunității sale.

„Moldova pentru Pace” este o inițiativă civică creată pentru a oferi asistență refugiatelor și refugiaților în urma invaziei ruse în Ucraina.

De la începutul războiului, am contribuit la eforturile de gestionare a fluxului de migrație din țara vecină. Lucrăm pe mai multe direcții: asigurare cu produse (alimentare, de igienă, pentru copii), identificarea de cazare și transport gratuit, protecția drepturilor omului, monitorizarea situației de la punctul de trecere Palanca, gestionarea voluntarilor, oferirea de informație corectă și actualizată etc. 

Despre Centru Comunitar:

Cu suportul UNHCR am lansat Centrul Comunitar - un spațiu prietenos și sigur pentru femei, care care să ofere oportunități egale de implicare, dezvoltare și integrare. 

Despre job:

Căutăm un asistent/ă coordonator de proiect care împărtășesc valorile noastre și care vor contribui la dezvoltarea inițiativei. Fiecare viitor/oare angajat/ă va trebui să semneze Codul de Etică care, în primul rând prevede, tratarea refugiatelor și refugiaților cu demnitate, respect, empatie și grijă. Înțelegând că refugiata/refugiatul e în primul rând un om într-o situație extrem de dificilă și nu reprezentantul unui grup etnic, social, etc. Căutăm un asistent/ă coordonator de proiect care

Responsabilități-cheie:

 • Asistă coordonatorul de proiect  în punerea în aplicare a programului, proiectului și a bugetului;
 • Asigură prezentarea la timp a rapoartelor de activitate săptămânale;
 • Participă la întocmirea rapoartelor anuale financiare și narative;
 • Coordonează întâlniri comune săptămânale sau bisăptămânale cu coordonatorii de unitate;
 • Organizează întâlniri cu fiecare dintre coordonatorii de unitate cel puțin o dată pe lună sau la cerere;
 • Participă la o comunicare continuă și profesională cu partenerii UNHCR;
 • Asigurarea unei comunicări constante și profesionale cu partenerii LAOLALTĂ, MPP, CC151, VA;
 • Căutarea continuă de noi parteneriate durabile pentru LAOLALTĂ;
 • Participă la elaborarea tuturor politicilor LAOLALTĂ necesare pentru buna funcționare a echipei și pentru transparență;
 • Asigură un mediu de lucru prietenos și sigur pentru angajați;
 • Asigură accesul angajaților la oportunități de dezvoltare a capacităților;
 • Participă la întâlnirile organizate de către Centrul Comunitar și Moldova pentru Pace.

Cerințe:

 • Experiență în domeniu.
 • Studii în management, științe sociale, educație, jurnalism, comunicare sau alte domenii relevante.
 • Abilităţi de lucru independent şi în echipă;
 • English fluency plus Russian or Romanian language.

Ce oferim:

 • Regim de lucru hibrid (la birou sau de acasă), cu ore flexibile și autonomie;
 • Salariu motivant;
 • Un mediu prietenos de lucru cu o echipă multidisciplinară;
 • Activități de teambuilding;
 • Activități de capacitare continuă.

Tipul de activitate: Full-time

Perioada de angajare: October – December 2022, with the possibility to be extended

Disponibilitatea postului: October 2022

Dosarul de aplicare trebuie să conțină:

 • CV
 • Scrisoare de motivare
 • Numele la două persoane pentru recomandări

Transmite dosarul de aplicare până pe 25/10/2022, ora 17:00  pe adresa communitycenter151@gmail.com, cu subiectul ”CALL Assistant Program Manager”.

Datele personale vor fi procesate doar pentru scopuri de angajare

AO „Laolaltă” and „Moldova for Peace” Initiative are recruiting an Assistant Project Coordinator:

"Laolaltă" is the public association founded in 2020 by the members of the "Together Against Covid-19" initiative. The mission of the organization is to contribute to the development of the volunteer environment by promoting civic spirit, empathy and solidarity in society, in which each person can get involved and contribute to the development of their community.

"Moldova for Peace" is a civic initiative created to provide assistance to refugees and persons that were displaced as a consequence of the unprovoked Russian invasion of Ukraine.

Since the beginning of the war, we have contributed to efforts to manage the migrant flow from the neighboring country. We are working on several fronts: providing access to food and goods (food, hygiene, products for child care), accommodation and transport, human rights protection, situation monitoring at Palanca border-crossing, volunteer management, providing accurate and up-to-date information, etc. 

About the Community Center:

With the support of UNHCR we have launched the Community Center - a friendly and safe space for women, offering equal opportunities for involvement, development and integration. 

About the job:

We are looking for an Assistant Project Coordinator who shares our values and will contribute to the development of the initiative. Each future employee will be required to sign the Code of Ethics which, first and foremost, requires treating refugees and asylum seekers with dignity, respect, empathy and care. Understanding that the refugee is first and foremost a human being in an extremely difficult situation regardless of their background.

Key responsibilities:

 • Asists the Program Coordinator (Focal Point) in the implementation of the program and budget;
 • Ensures timely submission of the weekly activity reports;
 • Engages in financial and narrative yearly reports;
 • Coordinate the joint weekly or bi-weekly meetings with unit coordinators;
 • Organizes meetings with each of the unit coordinator at least once a month or upon request;
 • Participates in constant and professional communication with UNHCR partners;
 • Ensures constant and professional communication with LAOLALTĂ, MPP, CC151, VA partners;
 • Runs a continuous search for new sustainable partnerships for LAOLALTĂ;
 • Participates in the development of all LAOLALTĂ policies necessary for transparency and  the proper functioning of the team;
 • Ensures a friendly and safe working environment for employees;
 • Ensures employees' access to capacity building opportunities;
 • Takes part  in meetings organized by the Community Center and Moldova for Peace.

Requirements:

 • Experience in the field.
 • Studies in management, social sciences, education, journalism, communication or other relevant fields.
 • Ability to work independently and as part of a team;
 • Fluency in English and Romanian and/or Russian
 • What we offer
 • Hybrid working arrangements (office or home-based) with flexible hours and autonomy;
 • Motivating salary;
 • A friendly working environment with a multidisciplinary team;
 • Team Building activities;
 • Continuous learning activities.

Type of activity: Full-time

Period of employment: October - December 2022, with the possibility to be extended

Job availability: October 2022

The application file must contain:

 • CV (2 page max.)
 • 1 page motivation letter
 • Referrals from two or more people

Submit your application by 25/10/2022, 17:00 p.m to communitycenter151@gmail.com with the subject line "CALL Assistant Program Manager".

Personal data will be processed for employment purposes only.