[Termen Extins] Asociația Obștească Laolaltă anunţă concurs de oferte de preț privind selectarea unui operator economic care va presta servicii de design și machetare pentru buna desfășurare a proiectelorAsociația Obștească Laolaltă anunţă concurs de oferte de preț privind selectarea unui operator economic care va presta servicii de design și machetare pentru buna desfășurare a proiectelor organizației.

Rezultate aşteptate: Compania selectată va fi aleasă pentru a oferi servicii de design și machetare conform condițiilor solicitate de Asociația Obștească Laolaltă în prezentul document şi în baza contractului semnat între părţi (compania selectată şi AO “Laolaltă”).

Dosarul va include în mod OBLIGATORIU următoarele:

  • Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;
  • Termenii de Referință, inclusiv oferta financiară în MDL (semnat și ștampilat).

Modul de întocmire a ofertelor: Oferta financiară va conține data, semnătura olografă și amprenta ștampilei (în cazul în care operatorul economic deține ștampilă) sau semnătura electronică, datele bancare şi datele de contact (adresă, telefon fix, telefon mobil, e-mail).

Criterii de Evaluare:

  • 60 de puncte se vor oferi operatorului economic care va prezenta:
  • Experiență anterioară de colaborare cu ONG-urile demonstrată prin portofoliul de lucrări - 40 de puncte;
  • 2 scrisori de recomandare - 10 puncte;
  • Portofoliul de clienți - 10 puncte;
  • 40 de puncte se vor oferi operatorului economic pentru oferta financiară cu cel mai mic preț. 

Termeni de referință https://docs.google.com/document/d/1Fa0fBThniDE3cBqw5E3kmCa6Wm0g-gHH/edit

Cerințe minime de calificare: Experiență de cel puțin 2 ani în domeniul serviciilor solicitate. Operatorul economic va prezenta 3 referințe (contacte ale clienților, cu care ați colaborat în ultimii doi ani)

Plata pentru serviciile prestate. Plăţile vor fi efectuate în 2 tranșe egale, înainte și după recepționarea bunurilor. Transferul către prestator va fi efectuat în lei (MDL).

Ținem să vă aducem la cunoștință că AO Laolaltă desfășoară mai multe proiecte, iar în funcție de specificul fiecăruia, anumite achiziții pot beneficia de scutire de la taxa pe valoarea adăugată (TVA). Documentele necesare pentru confirmarea acestor excepții vor fi prezentate în dependență de necesitate. 

Termenul limită de executare a contractului este 31.12.2024.

Ofertele pot fi expediate în versiune electronică la adresa:  achizitii@laolalta.md.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 27 februarie 2024, ora 23:59.

Pentru informații suplimentare

Margareta Cartiră, 069843458, achizitii@laolalta.md