Cerere Oferte de Pret pentru calculatoareCerere oferte de pret privind achizitionarea produse IT 
1.Denumirea autoritătii contractante: AO Media Vest Europa
2.IDNO: 1010620006192 
3.Adresa: str. Mihai Emescu 1, s. Telita, raionul Anenii Noi
4.Numărul de telefon: 026531482
5.Adresa de e-mail și de internet a autoritătii contractante: mediavesteuropa@gmail.com
6.Tipul autoritătii contractante și obiectul principal de activitate: ONG.  
7.Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitătile, să participe la procedura de achizitie privind livrarea următoarelor bunuri :
Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate Unitatea de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1 Calculator de masa - monobloc cu tastatura și mouse  unități 4 Screen : 23.8" FHD (1920x1080) IPS, Anti-glare, Non Touch
CPU  : Intel Core i3-1005G1 (2C / 4T, 1.2 / 3.4GHz, 4MB)
RAM : 1x 4GB SO-DIMM DDR4-3200 SODIMM
HDD : 256GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe
Opticals : no ODD
Card Reader   3-in-1 (SD, SDHC, SDXC)
Graphics : Integrated Intel UHD Graphics 
WLAN : RTL8822CE 11ac, 2x2 + BT5.0
Camera : 720P Camera
4 x USB2.0 
2 x USB3.2
HDMI-out
HDMI-in
1Gb LAN (RJ-45)
Keyboard :  USB Calliope Keyboard, Black, Russian
Mouse : USB Calliope Mouse, Black
Firmware TPM 2.0
VESA Mount
Speakers 2 x 3W
PSU  65W 88% Adapter
OS : No OS
Maincase  : Black
2 Soft prelucrare a sunetului un 1 ușor de utilizat pentru adolescenți 
3 Stic 16 GB un 5  Stic memorie

 

8.În cazul în care contractul este împărtit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
a.Pentru un singur lot;  Un singur lot

 

9.Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: ___ se admit oferte alternative ____________
(indicați se admite sau nu se admite)
10.Termenii si conditiile de livrare/prestare/executare solicitati:
 Livrarea bunurilor  se va face în gimnaziul din s. Telita, raionul Anenii Noi.
11.Termenul de valabilitate a contractului:_2 luni__________________________
12.Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora si a criteriilor de selectie
Nr. d/o Descrierea criteriului/cerintei Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: Nivelul minim/
Obligativitatea
Garanția la utilizare a echipamentului cel puțin 24 luni Certificat de garanție da
Producător IT cu reputație pe piața națională
 și internațională Certificate de calitate a mărfii da
Deservire a echipamentului instalat Angajament de deservire da
13.Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînseși al procedurii negociate), după caz___valoarea mică a contractului 
14.Tehnici si instrumente specifice de atribuire: ____sistem dinamic de achiziție_____________
15.Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): produsele vor fi livrate intr-un singur lot,
16.Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: ____cel mai mic preț.
17.Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:
Nr. d/o Denumirea factorului de evaluare Ponderea%
Cel mai mic preț 100%
18.Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
-până la: [ora exactă]__17.00__________________________
-pe: [data]__15 iunie 2023_____________________________________
19.Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin posta electronic la adreresa:  mediavesteuropa@gmail.com
20.Termenul de valabilitate a ofertelor: _15 zile__________________
21.Locul deschiderii ofertelor: ______s. Telita, raionul Anenii Noi _______
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)
Ofertele întîrziate vor fi respinse. 
22.Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
23.Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: __________română sau rusă______________________________
24.Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri Europene - GIZ Moldova prin Centrul Contact__________________
(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)
25.În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare da
sistemul de comenzi electronice nu
facturarea electronică nu
plățile electronice nu
26.Contractul intră sub incidenta Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu__________________
(se specifică da sau nu)
27.Alte informatii relevante: _________achizitie scutită de plata TVA conform HG 246 din 04.04.2010__________________

 

Conducătorul grupului de lucru:  Chelmenciuc Diana