CNPAC anunță cerere de ofertă pentru servicii de audit financiarRo

Articol Original

CNPAC anunță cerere de ofertă pentru servicii de audit financiar

CNPAC anunță cerere de ofertă pentru servicii de audit financiar

Asociația Obștească Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (AO CNPAC) este o organizație neguvernamentală, non-profit, constituită la nivel național în conformitate cu legislația Republicii Moldova (înregistrată de Ministerul Justiției al Republicii Moldova la data de 26 ianuarie 1998).

A.O. CNPAC vă invită să efectuați auditul financiar general al organizației pe parcursul perioadei de activitate 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2022.

Auditul situațiilor financiare urmează să fie desfășurat în perioada aprilie 2023 cu prezentarea Raportului de Audit Asociației până la 15 mai 2023.

Ofertele urmează a fi depuse până la 10 februarie 2023, ora 16.00, în plicuri sigilate, la adresa: str. Tricolorului 37B, mun. Chișinău.

Decizia cu privire la concurs va fi luată până la 01 martie 2023.

Ofertele care nu respectă condițiile din anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerație.

Nici o ofertă nu poate fi modificată după termenul limită de recepționare a ofertelor.

Informații suplimentare pot fi obținute la:

Email: dbrasoveanu@cnpac.md

Mob: +373 79405612.

Termeni de referință

Obiectul auditului

Scopul auditului general al organizației reprezintă expunerea opiniei asupra situației contabilității și a managementului financiar, asupra veridicității reflectării în dările de seamă contabile și fiscale a situației reale pentru perioada de activitate 1 ianuarie 2022-31 decembrie 2022.

Auditul financiar general va fi efectuat conform standardelor internaționale de audit ISA (100-720, 800/805)  și trebuie să conțină opinia clar exprimată în formă scrisă.

Sarcini tehnice

 • Raportul de audit, verificat și semnat de auditorul responsabil va fi prezentat Asociației conform termenilor stabiliți.
 • Raportul de audit trebuie să indice clar opinia generală de audit, detaliile privind metodologia de audit și scopul auditului.
 • Asigurarea faptului că auditul a fost efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit și de către auditor calificat și licențiat.
 • Raportul de audit va fi prezentat în 2 exemplare în limba engleză și 2 exemplare în limba română.

Scrisoarea către management

Pe lângă raportul de audit, auditorul va pregăti o scrisoare în care va include concluzia de audit privind:

 • Rezultatele controlului;
 • Recomandările auditorului pentru a înlătura deficiențele identificate (în ordinea priorităților);
 • Concluzia auditorului privind auditul efectuat și acțiunile CNPAC ca rezultat al auditurilor precedente;
 • Propuneri si recomandări pentru îmbunătățirea politicilor interne ale Asociației.

Conținutul ofertei

 • Denumirea ofertantului, telefon de contact, adresa electronică și prezentarea persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea organizației (preferabil una din persoane sa fie auditor certificat);
 • Descrierea companiei ofertante, a experienței în domeniu și argumentarea oportunității selectării acesteia;
 • Licența pentru activitatea de audit (copia);
 • Oferta financiară, care să indice prețul serviciilor de audit, inclusiv TVA și perioada exactă de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate mai sus.

Criteriile de evaluare a ofertelor

Examinarea ofertelor va fi efectuată de către Comisia de concurs în baza următoarelor criterii:

 • Experiența în domeniu-companiile de audit interesate trebuie să aibă experiență în auditarea organizațiilor necomerciale din Republica Moldova;
 • Calificarea echipei care va efectua auditul;
 • Perioada de efectuare a auditului și termenul de prezentare a rezultatelor auditului;
 • Prețul serviciilor de audit;
 • Imaginea și reputația companiei.

Notă: CNPAC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de recrutare.

En

Traducere Automata

CNPAC announces call for quotation for financial audit services

CNPAC anunță cerere de ofertă pentru servicii de audit financiar

The National Center for the Prevention of Child Abuse (CNPAC) is a non-governmental, non-profit organization, established at national level in accordance with the legislation of the Republic of Moldova (registered by the Ministry of Justice of the Republic of Moldova on January 26, 1998).

A.O. CNPAC invites you to carry out the general financial audit of the organization during the period of activity from January 1, 2022 to December 31, 2022.

The audit of the financial statements is to be carried out between April 2023 with the presentation of the Audit Report to the Association by May 15, 2023.

The bids will be submitted by February 10, 2023, at 16.00, in sealed envelopes, at the address: str. Tricolorului 37B, mun. Chisinau.

The decision on the competition will be taken by March 1, 2023.

Tenders that do not comply with the conditions of the ad and the terms of reference will not be taken into account.

No tender may be altered after the time limit for receipt of tenders.

Further information can be obtained at:

Enamel: dbrasoveanu@cnpac.md

Mob: +373 79405612.

Terms of reference

Audit subject matter

The purpose of the general audit of the organization is to present the opinion on the accounting and financial management situation, on the veracity of the reflection in the accounting and fiscal reports of the real situation for the period of activity 1 January 2022 to 31 December 2022.

The general financial audit will be carried out in accordance with isa international auditing standards (100-720, 800/805)  and must contain the opinion clearly expressed in written form.

Technical tasks

 • The audit report, verified and signed by the responsible auditor, will be presented to the Association according to the established terms.
 • The audit report shall clearly indicate the overall audit opinion, the details of the audit methodology and the purpose of the audit.
 • Ensure that the audit was carried out in accordance with international auditing standards and by qualified and licensed auditor.
 • The audit report will be submitted in 2 copies in English and 2 copies in Romanian.

Letter to management

In addition to the audit report, the auditor will prepare a letter including the audit conclusion on:

 • Control results;
 • The auditor's recommendations to remove the deficiencies identified (in order of priority);
 • The auditor's conclusion on the audit carried out and the actions of CNPAC as a result of previous audits;
 • Proposals and recommendations for improving the internal policies of the Association.

Content of the offer

 • Name of the bidder, contact telephone, electronic address and presentation of the persons who will be directly involved in auditing the organization (preferably one of the persons to be a certified auditor);
 • Description of the bidding company, of the experience in the field and arguing the opportunity of its selection;
 • License for the audit activity (copy);
 • The financial offer, indicating the price of the audit services, including VAT and the exact period of the audit, in compliance with the deadlines indicated above.

Criteria for the evaluation of tenders

The examination of the tenders shall be carried out by the Competition Commission on the basis of the following criteria:

 • Experience in the field - interested audit companies must have experience in auditing non-commercial organizations in the Republic of Moldova;
 • Qualification of the team that will perform the audit;
 • The period of the audit and the deadline for the presentation of the audit results;
 • The price of audit services;
 • The image and reputation of the company.

Note: CNPAC processes personal data in accordance with the provisions of Law 133/2011 on the protection of personal data. By sending the file, you, you, agree that your personal data will not be affected. Personal will be used in the recruitment process. Documents containing personal data will be kept only for the recruitment period.

It

Traducere Automata

CNPAC annuncia la richiesta di quotazione per i servizi di audit finanziario

CNPAC anunță cerere de ofertă pentru servicii de audit financiar

Il Centro nazionale per la prevenzione degli abusi sui minori (CNPAC) è un'organizzazione non governativa e senza scopo di lucro, istituita a livello nazionale in conformità con la legislazione della Repubblica di Moldova (registrata dal Ministero della Giustizia della Repubblica di Moldova il 26 gennaio 1998).

A.O. CNPAC ti invita a svolgere l'audit finanziario generale dell'organizzazione durante il periodo di attività dal 1 ° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

La revisione del bilancio deve essere effettuata tra aprile 2023 con la presentazione della Relazione di Revisione all'Associazione entro il 15 maggio 2023.

Le offerte saranno presentate entro il 10 febbraio 2023, alle ore 16.00, in buste sigillate, all'indirizzo: str. Tricolorului 37B, mun. Chisinau.

La decisione sul concorso sarà presa entro il 1° marzo 2023.

Le offerte che non rispettano le condizioni dell'annuncio e il capitolato d'oneri non saranno prese in considerazione.

Nessuna offerta può essere modificata dopo la scadenza del termine per la ricezione delle offerte.

Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo:

Smalto: dbrasoveanu@cnpac.md

Cell: +373 79405612.

Mandato

Oggetto dell'audit

Lo scopo dell'audit generale dell'organizzazione è presentare il parere sulla situazione contabile e di gestione finanziaria, sulla veridicità della riflessione nelle relazioni contabili e fiscali della situazione reale per il periodo di attività dal 1 ° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

L'audit finanziario generale sarà effettuato conformemente ai principi di revisione internazionali (100-720, 800/805)  e dovrà contenere il parere chiaramente espresso in forma scritta.

Compiti tecnici

 • La relazione di revisione, verificata e firmata dal revisore responsabile, sarà presentata all'Associazione secondo i termini stabiliti.
 • La relazione di audit indica chiaramente il giudizio complessivo di audit, i dettagli della metodologia di audit e lo scopo dell'audit.
 • Garantire che l'audit sia stato effettuato in conformità con i principi di revisione internazionali e da revisori qualificati e autorizzati.
 • La relazione di audit sarà presentata in 2 copie in inglese e 2 copie in rumeno.

Lettera alla direzione

Oltre alla relazione di revisione, il revisore preparerà una lettera contenente le conclusioni della revisione su:

 • Risultati di controllo;
 • le raccomandazioni del revisore per eliminare le carenze individuate (in ordine di priorità);
 • Le conclusioni del revisore sull'audit svolto e sulle azioni di CNPAC a seguito di precedenti audit;
 • Proposte e raccomandazioni per migliorare le politiche interne dell'Associazione.

Contenuto dell'offerta

 • Nome dell'offerente, telefono di contatto, indirizzo elettronico e presentazione delle persone che saranno direttamente coinvolte nella revisione dell'organizzazione (preferibilmente una delle persone che devono essere un revisore certificato);
 • Descrizione della società offerente, dell'esperienza nel settore e argomentazione dell'opportunità della sua selezione;
 • Licenza per l'attività di audit (copia);
 • L'offerta finanziaria, indicando il prezzo dei servizi di revisione, comprensivo di IVA e il periodo esatto della revisione, nel rispetto delle scadenze sopra indicate.

Criteri di valutazione delle offerte

L'esame delle offerte è effettuato dalla Commissione della concorrenza sulla base dei seguenti criteri:

 • Esperienza nel settore - le società di revisione interessate devono avere esperienza nella revisione di organizzazioni non commerciali nella Repubblica di Moldova;
 • Qualifica del team che eseguirà l'audit;
 • il periodo dell'audit e il termine per la presentazione dei risultati dell'audit;
 • Il prezzo dei servizi di audit;
 • L'immagine e la reputazione dell'azienda.

Nota: CNPAC tratta i dati personali in conformità con le disposizioni della legge 133/2011 sulla protezione dei dati personali. Inviando il file, accetti che i tuoi dati personali non saranno interessati. Il personale sarà utilizzato nel processo di reclutamento. I documenti contenenti dati personali saranno conservati solo per il periodo di assunzione.

Ua

Traducere Automata

CNPAC оголошує набір пропозицій на послуги фінансового аудиту

CNPAC anunță cerere de ofertă pentru servicii de audit financiar

Національний центр запобігання жорстокому поводженню з дітьми (CNPAC) - неурядова, некомерційна організація, створена на національному рівні відповідно до законодавства Республіки Молдова (зареєстрована Міністерством юстиції Республіки Молдова 26 січня 1998 року).

A.O. CNPAC пропонує Вам провести загальний фінансовий аудит організації в період діяльності з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року.

Аудит фінансової звітності має бути проведений у період з квітня 2023 року з поданням Аудиторського звіту Асоціації до 15 травня 2023 року.

Конкурсні пропозиції будуть подані до 10 лютого 2023 року о 16.00, в запечатаних конвертах, за адресою: вул. Триколорулуй 37Б, мун. Кишинів.

Рішення про конкурс буде прийнято до 1 березня 2023 року.

Тендери, які не відповідають умовам оголошення та технічному завданню, не враховуватимуться.

Жоден тендер не може бути змінений після закінчення строку отримання тендерів.

Додаткову інформацію можна отримати за адресою:

Емаль: dbrasoveanu@cnpac.md

Моб: +373 79405612.

Технічне завдання

Предмет аудиту

Метою загального аудиту організації є викладення думки про стан бухгалтерського обліку та управління фінансами, про правдивість відображення в бухгалтерській та фіскальній звітності реальної ситуації за період діяльності з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року.

Загальний фінансовий аудит буде проводитися відповідно до міжнародних стандартів аудиту ISA (100-720, 800/805)  і повинен містити думку, чітко висловлену в письмовій формі.

Технічні завдання

 • Аудиторський висновок, перевірений та підписаний відповідальним аудитором, буде представлений Асоціації у встановлені терміни.
 • У аудиторському звіті повинно бути чітко зазначено загальний аудиторський висновок, деталі методології аудиту та мета аудиту.
 • Переконайтеся, що аудит проводився відповідно до міжнародних стандартів аудиту та кваліфікованим і ліцензованим аудитором.
 • Аудиторський звіт буде подано у 2-х примірниках англійською та 2-х примірниками румунською.

Лист керівництву

Крім аудиторського висновку, аудитор підготує лист, що включає аудиторський висновок про:

 • Результати контролю;
 • рекомендації аудитора щодо усунення виявлених недоліків (у порядку черговості);
 • Висновок аудитора про проведений аудит та дії CNPAC за результатами попередніх аудитів;
 • Пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення внутрішньої політики Асоціації.

Зміст пропозиції

 • ПІБ учасника торгів, контактний телефон, електронна адреса та пред'явлення осіб, які будуть брати безпосередню участь в аудиті організації (бажано однієї з осіб, яка буде сертифікованим аудитором);
 • Опис тендерної компанії, досвіду роботи в даній сфері і аргументації можливості її вибору;
 • Ліцензія на аудиторську діяльність (копія);
 • Фінансова пропозиція із зазначенням ціни аудиторських послуг, включаючи ПДВ і точний термін проведення аудиту, з дотриманням термінів, зазначених вище.

Критерії оцінки тендерів

Експертиза тендерів проводиться Конкурсною комісією на підставі таких критеріїв:

 • Досвід роботи в даній сфері - зацікавлені аудиторські компанії повинні мати досвід аудиту некомерційних організацій в Республіці Молдова;
 • Кваліфікація команди, яка буде проводити аудит;
 • Період проведення аудиту та кінцевий термін подання результатів аудиту;
 • Ціна аудиторських послуг;
 • Імідж і репутація компанії.

Примітка: CNPAC обробляє персональні дані відповідно до положень Закону 133/2011 про захист персональних даних. Відправляючи файл, ви, ви, погоджуєтеся з тим, що ваші персональні дані не будуть порушені. Особисте буде використано в процесі підбору персоналу. Документи, що містять персональні дані, будуть зберігатися тільки протягом періоду прийому на роботу.

Bg

Traducere Automata

CNPAC обявява покана за оферта за услуги за финансов одит

CNPAC anunță cerere de ofertă pentru servicii de audit financiar

Националният център за превенция на насилието над деца (CNPAC) е неправителствена организация с нестопанска цел, създадена на национално ниво в съответствие със законодателството на Република Молдова (регистрирана от Министерството на правосъдието на Република Молдова на 26 януари 1998 г.).

A.O. CNPAC ви кани да извършите общия финансов одит на организацията през периода на дейност от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2022 г.

Одитът на финансовия отчет трябва да се извърши между април 2023 г. с представянето на Одитния доклад пред Сдружението до 15 май 2023 г.

Офертите ще се подават до 10 февруари 2023 г., в 16.00 часа, в запечатани пликове, на адрес: ул. Tricolorului 37B, мун. Кишинев.

Решението за конкурса ще бъде взето до 1 март 2023 г.

Оферти, които не отговарят на условията на обявата и техническото задание, няма да бъдат вземани предвид.

Никоя оферта не може да бъде променяна след срока за получаване на офертите.

Допълнителна информация може да бъде получена на:

Емайл: dbrasoveanu@cnpac.md

Мобилен: +373 79405612.

Техническо задание

Предмет на одита

Целта на общия одит на организацията е да представи становище за състоянието на счетоводството и финансовото управление, за истинността на отразяването в счетоводните и фискалните отчети на реалната ситуация за периода на дейност от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2022 г.

Общият финансов одит ще се извършва в съответствие с международните одиторски стандарти (100-720, 800/805)  и трябва да съдържа становището, ясно изразено в писмена форма.

Технически задачи

 • Одиторският доклад, заверен и подписан от отговорния одитор, ще бъде представен на Сдружението съгласно установените условия.
 • В одитния доклад ясно се посочват общото одитно становище, подробностите относно одитната методология и целта на одита.
 • Уверете се, че одитът е извършен в съответствие с международните одиторски стандарти и от квалифициран и лицензиран одитор.
 • Одитният доклад ще бъде представен в 2 екземпляра на английски език и 2 екземпляра на румънски език.

Писмо до ръководството

В допълнение към одиторския доклад одиторът изготвя писмо, включващо заключението от одита относно:

 • Резултати от контрола;
 • Препоръките на одитора за отстраняване на установените недостатъци (по реда на приоритета);
 • Заключението на одитора относно извършения одит и действията на CNPAC в резултат на предишни одити;
 • Предложения и препоръки за подобряване на вътрешната политика на Сдружението.

Съдържание на офертата

 • Име на участника в търга, телефон за връзка, електронен адрес и представяне на лицата, които ще участват пряко в одита на организацията (за предпочитане едно от лицата да бъде сертифициран одитор);
 • Описание на офериращата компания, на опита в областта и аргументиране на възможността за неговия избор;
 • Лиценз за одиторската дейност (копие);
 • Финансовата оферта, посочваща цената на одиторските услуги, с включен ДДС и точния период на одита, при спазване на посочените по-горе срокове.

Критерии за оценка на офертите

Разглеждането на офертите се извършва от Комисията по конкуренцията въз основа на следните критерии:

 • Опит в областта - заинтересованите одиторски компании трябва да имат опит в одита на нетърговски организации в Република Молдова;
 • Квалификация на екипа, който ще извърши одита;
 • Периодът на одита и крайният срок за представяне на резултатите от одита;
 • Цената на одиторските услуги;
 • Имиджът и репутацията на компанията.

Забележка: CNPAC обработва лични данни в съответствие с разпоредбите на Закон 133/2011 относно защитата на личните данни. С изпращането на файла Вие се съгласявате, че Вашите лични данни няма да бъдат засегнати. Личните данни ще бъдат използвани в процеса на набиране на персонал. Документи, съдържащи лични данни, ще се съхраняват само за периода на набиране на персонал.

Ru

Traducere Automata

CNPAC объявляет о приеме котировок на услуги финансового аудита

CNPAC anunță cerere de ofertă pentru servicii de audit financiar

Национальный центр по предотвращению жестокого обращения с детьми (CNPAC) является неправительственной, некоммерческой организацией, созданной на национальном уровне в соответствии с законодательством Республики Молдова (зарегистрирован Министерством юстиции Республики Молдова 26 января 1998 года).

A.O. CNPAC приглашает Вас провести общий финансовый аудит организации в период деятельности с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Аудит финансовой отчетности должен быть проведен в период с апрелем 2023 года с представлением Аудиторского отчета Ассоциации до 15 мая 2023 года.

Заявки будут поданы до 10 февраля 2023 года, в 16.00, в запечатанных конвертах, по адресу: ул. Триколорулуй 37Б, мун. Кишинев.

Решение о проведении конкурса будет принято до 1 марта 2023 года.

Тендеры, которые не соответствуют условиям объявления и техническому заданию, учитываться не будут.

Ни одна тендерная заявка не может быть изменена по истечении срока получения тендерных заявок.

Дополнительную информацию можно получить по адресу:

Эмаль: dbrasoveanu@cnpac.md

Моб: +373 79405612.

Круг ведения

Тематика аудита

Целью общего аудита организации является представление заключения о ситуации с бухгалтерским учетом и финансовым управлением, о достоверности отражения в бухгалтерской и фискальной отчетности реальной ситуации за период деятельности с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Общий финансовый аудит будет проводиться в соответствии с международными стандартами аудита ISA (100-720, 800/805)  и должен содержать заключение, четко выраженное в письменной форме.

Технические задания

 • Аудиторское заключение, проверенное и подписанное ответственным аудитором, будет представлено Ассоциации в установленные сроки.
 • В аудиторском заключении должно быть четко указано общее аудиторское заключение, детали методологии аудита и цель аудита.
 • Убедитесь, что аудит был проведен в соответствии с международными стандартами аудита и квалифицированным и лицензированным аудитором.
 • Отчет о ревизии будет представлен в 2 экземплярах на английском языке и 2 экземплярах на румынском языке.

Письмо руководству

В дополнение к аудиторскому заключению аудитор подготовит письмо, включающее аудиторское заключение о:

 • Результаты контроля;
 • Рекомендации аудитора по устранению выявленных недостатков (в порядке очередности);
 • Аудиторское заключение о проведенном аудите и действиях CNPAC в результате предыдущих аудитов;
 • Предложения и рекомендации по совершенствованию внутренней политики Ассоциации.

Содержание оферты

 • ФИО участника торгов, контактный телефон, электронный адрес и представление лиц, которые будут непосредственно участвовать в аудите организации (желательно одно из лиц, которое должно быть сертифицированным аудитором);
 • Описание тендерной компании, опыта работы в данной области и аргументация возможности ее выбора;
 • Лицензия на осуществление аудиторской деятельности (копия);
 • Финансовое предложение с указанием стоимости аудиторских услуг, включая НДС и точный срок проведения аудита, с соблюдением сроков, указанных выше.

Критерии оценки тендерных заявок

Экспертиза конкурсных предложений осуществляется Конкурсной комиссией на основании следующих критериев:

 • Опыт работы в данной области - заинтересованные аудиторские компании должны иметь опыт аудита некоммерческих организаций в Республике Молдова;
 • Квалификация команды, которая будет проводить аудит;
 • Период проведения аудита и срок представления результатов аудита;
 • Стоимость аудиторских услуг;
 • Имидж и репутация компании.

Примечание: CNPAC обрабатывает персональные данные в соответствии с положениями Закона 133/2011 о защите персональных данных. Отправляя файл, вы соглашаетесь с тем, что ваши персональные данные не будут затронуты. Личные лица будут использоваться в процессе найма. Документы, содержащие персональные данные, будут храниться только в течение периода приема на работу.

telegram