Tender pentru achiziționarea voucherelor multifuncționale pentru produse alimentare (cu excepția articolelor de tutungerie și alcool) și nealimentareAsociația Obștească „CASMED” și AO „Pro Cooperare Regională” din mun. Bălți anunță concurs de tender pentru achiziționarea unui lot de 1’230 (una mie două sute treizeci )vouchere multifuncționale, cu valoarea nominală de 2000 (două mii) MDL fiecare, pentru produse alimentare și produse nealimentare.

Anunțul de tender este lansat în cadrul proiectului „Consolidarea rezilienței și sprijinirea refugiaților ucraineni în Moldova” cu numărul 934.325, din resursele HEKS/EPER, implementat în perioada septembrie – decembrie 2022 de către AO „CASMED” și AO „Pro Cooperare Regională”.

OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Obiectul achiziției îl va constitui – un lot de 1’230 vouchere multifuncționale, cu valoarea nominală de 2’000 MDL fiecare, pentru produse alimentare și nealimentare, care vor fi distribuite cu titlu gratuit refugiaților din Ucraina, care locuiesc pe teritoriul raioanelor Edineț, Glodeni, Fălești, FloreștiTelenești și a municipiului Bălți.

CONSIDERAȚII GENERALE

Pentru participarea la concurs ofertanții vor prezenta oferta care va include informația cu privire la: 1) destinația voucherului; 2) materia din care este confecționat; 3) valoarea nominală; 4) locațiile/ magazinul unde pot fi utilizate aceste vouchere; 5) tipul de produse incluse în voucher; 6) termenul de valabilitate.

Important! Magazinele ofertantului trebuie să fie prezente cel puțin trei localități în raza raioanelor Edineț, Glodeni, Fălești, FloreștiTelenești și a municipiului Bălți.

Pentru participarea la concurs vor fi acceptate doar ofertele care vor îndeplini toate criteriile de selecție din tabelul de mai jos.

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, să participe la procedura de tender privind achiziționarea unui lot de 1’230 vouchere multifuncționale cu uz multiplu, cu valoarea nominală de 2000 MDL fiecare, pentru produse alimentare și nealimentare, cu următoarele caracteristici și proprietăți:

Tabel: Descrierea produsului

Nr.

Denumirea

Valoarea nominală

Locația unde poate fi utilizat

Specificarea produselor incluse în voucher (destinația)

Termenul de valabilitate a voucherului

1.

Voucher multifuncțional cu uz multiplu

2 000 lei

Magazin (denumirea, localitatea, adresa)

Produse alimentare

(non alcool și tutungerie) și produse nealimentare

zile, luni, ani

 Valoarea estimativă totală (cu TVA)

2 460 000,00 MDL (două milioane patru sute șaizeci mii lei, 00 bani)

 

INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

Ofertele pregătite și prezentate în cadrul concursului de achiziție trebuie să corespundă cerințelor stabilite la această secțiune.

Oferta va conține o descriere a produselor în corespundere cu Tabelul: Descrierea produsului și va include toate specificațiile din tabel.

Prețul produselor alimentare și de uz personal va fi specificat în monedă națională (MDL), cu TVA inclus.

Informația din ofertă va fi confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului pe fiecare pagină.

Ofertantul poate solicita clarificări pe marginea Cererii de ofertă la datele de contact indicate mai jos, până la expirarea termenului concursului de tender.

DEPUNEREA OFERTELOR

Limba de redactare a ofertei: limba română sau limba rusă.

Ofertele pot fi expediate după cum urmează:

  • prin curier sau poștă la adresa: str. Mircea cel Bătrân 81, of. 51/52, Bălți, Republica Moldova, Bălți, Republica Moldova.

Plicul cu ofertele va include următoarea informație: Numele/denumirea și adresa ofertantului, adresa de email, telefon și mențiunea: Ofertă pentru achiziționarea voucherelor multifuncționale pentru produse alimentare și nealimentare.

Toate paginile ofertei trebuie să fie numerotate și semnate de o persoană autorizată a Ofertantului.

Termenul limită de depunere a ofertelor este: 20 octombrie 2022, ora 23:59.

Ofertele care vor fi prezentate după expirarea termenului limită stabilit nu vor fi admise la concurs.

Oferta trebuie să fie valabilă pentru cel puțin 15 zile calendaristice de la data depunerii.

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: calitate – preț – locație disponibilă - reduceri.

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la telefon: 067711158/069760610, sau la adresa de e-mail: consortiu.refugiati@gmail.com, persoana de contact Tabarcea Andrei și Cristina Ciobanu.