hackathon

Banca Națională a Moldovei angajează jurisconsult principal responsabil de suport juridic în domeniul supravegherii bancare și sistemelor de plăți

Cerințe minime obligatorii:

1) Studii și experiență:

- Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul juridic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;

- Experienţă profesională de cel puțin 1 an în domeniul juridic;

- Cunoştinţe profesionale – un nivel înalt de cunoştinţe profesionale, actualizate cu regularitate;

- Cunoașterea cadrului de supraveghere bancară din Republica Moldova;

- Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații;

- Cunoaşterea limbii române și limbii engleze la nivel avansat;

- Cunoaşterea regulilor de interpretare a actelor normative, de emitere, avizare a actelor cu caracter individual

- Cunoaşterea principiilor unei supravegheri bancare eficiente.

2) Competențe comportamentale:

- Gîndire ordonată, tact şi pricepere în munca cu oamenii, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale – dezvoltare foarte bună;

- Capacitatea de a comunica oral şi în scris, de a fi în măsură să expună clar şi concis constatările, concluziile şi recomandările;

- Capacităţi de analiză și sinteză, de evaluare, elaborare și redactare a actelor de control, proiectelor de hotărâre pe marginea actelor de control și a altor documente, de lucru în echipă, abilități de comunicare și de colaborare eficientă cu colegii și şefii săi;

- Orientare către performanță;

- Cooperare;

- Integritate organizațională;

- Gândire conceptuală.

Principalele atribuții:

  1. Analizează şi avizează sub aspectul legalităţii proiectele de acte normative și legislative elaborate de Departamentul Supraveghere Bancară(DSB) și Departamentul Sisteme de Plăți (DSP), proiectele hotărârilor, proceselor verbale, ordinelor precum şi altor acte aferent domeniului de activitate aferente celor 2 departamente.
  2. Acordarea suportului juridic necesar pe parcursul efectuării controlului la bănci, case de schimb valutar, și la formularea constatărilor în raportul de control;
  3. Acordarea suportului juridic la elaborarea proiectelor de hotărâre pe marginea rezultatelor controalelor din oficiu/pe teren (la bănci/ unități de schimb valutar și la prestatori de servicii non-bancare).
  4. Acordarea suportului juridic la elaborare și avizarea proiectelor de hotărâre privind prezumarea persoanelor afiliate;
  5. Conlucrarea cu Departamentul Juridic la examinarea cererilor de contestare a hotărârilor adoptate de DSB și DSP, inclusiv a cererilor de chemare în judecată pe marginea acestor hotărâri;
  6. Participarea la ședințele de judecată pe marginea cererilor sus menționate;
  7. Analizarea și examinarea cererilor, petițiilor, adresărilor parvenite de la persoane fizice și juridice, de la ministere, departamente și alte organe aferent problemelor ce reies din competențele DSB;
  8. Avizarea Examinarea proiectelor de acte normative și legislative aferent domeniului de activitate ale DSB și DSP.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este: 21.12.2018.

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa aici: http://bnm.md/ro/content/cv-online, formularul CV-ului online, sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Desfășurarea concursului va avea loc după cum urmează:

1) Interviul profesional: Comisia de examinare va evalua modul în care candidatul răspunde unor criterii referitoare la cunoştinţe de specialitate şi capacitatea de analiză şi sinteză a candidatului. De asemenea, va fi testat verbal cunoştinţele de limbă engleză.

2) Test IT (scris) se desfăşoară prin susţinerea unui test (în formă scrisă) în domeniul tehnologiilor informaționale care va include întrebări generale în acest domeniu.

Datele privind susţinerea probelor de concurs vor fi stabilite de comisia de examinare şi vor fi comunicate prin e-mail candidaţilor.

TEMATICA:

-        Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a Moldovei;

-        Cadrul legal al activității bancare în Republica Moldova;

-        Riscurile specifice și Profilul de risc al băncilor.

BIBLIOGRAFIA:

-        Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;

-        Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017;

-        Legea Societăților pe acțiuni nr.1134 din 02.04.1997;

-        Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncii aprobat prin HCE al BNM  nr.146 din 7 iunie 2017;

-        Ghidul privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP).Organizații vizate: Banca Nationala a Moldovei (BNM) |


Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.