Consiliul Naţional pentru Participare a desfăşurat dezbatere publicăcnp-dezbatere_21.11.11CONSILIUL NAŢIONAL pentru PARTICIPARE (CNP) a desfăşurat pe 21 noiembrie dezbaterea publică "Cum eficientizăm ajutorul extern acordat Moldovei: progrese şi provocări", la care au participat reprezentanţi mass-media şi ai sectorului asociativ.

Această dezbatere precede participarea Delegaţiei Oficiale a Republicii Moldova şi a reprezentanţilor societăţii civile la cel de-al IV-lea Forum de Nivel Înalt asupra Eficienţei asistenţei externe, şi la Forumul Global al Societăţii Civile cu privire la Ajutorul extern, care se vor desfăşura în Busan, Coreea de Sud, în perioada 26 noiembrie – 1 decembrie 2011.

La inţiativa CNP, evenimentul a fost organizat astfel încît să se aducă în discuţie perspectiva tri-laterală asupra asistenţei externe şi eficientizarea acesteia. Astfel, la dezbatere au participat dl Victor Bodiu, Secretar General al Guvernului, dna Lucreţia Ciurea, Şefa Secţiei Asistenţă Externă, Direcţia Politici, Planificare Strategică şi Asistenţă Externă şi dl Victor Lutenco, consilier al Prim-Ministrului; din comunitatea partenerilor de dezvoltare a Moldovei au fost prezente dna Ros-Mari Balow, Şefa Secţiei Colaborare Internaţionala pentru Dezvoltare şi dna Nina Orlov, Coordonator Superior de programe, Ambasada Suediei la Chişinau, precum şi dna Anastasia Divinskaya, Specialistă internaţională de gen, UN Women Moldova.

În cadrul discuţiilor, au fost clarificate şi explicate mai multe aspecte ale problematicii ajutorul extern, accentuîndu-se cu precădere, importanţa racordării acestuia la priorităţiel ţării şi asigurarea transparenţei şi gestionării adecvate a ajutorului extern. Dl. Arcadie Barbaroşie, moderatorul evenimentului a efectuat o retrospectivă succintă a temei aduse în discuţie la această dezbatere, accentuînd faptul că „ajutorul pentru dezvoltare este un subiect pe larg discutat în toate ţările, atît cele donatoare, cît şi ţările recipiente, atît la nivelul partenerilor de dezvoltare, şi guvernele ţărilor, cît şi în societatea civilă. Şi asta pentru că toţi au acelaşi scop, să se eficientizeze procesul de acordare şi gestionare a ajutorului extern, pentru a nu înrăutăţi situaţia".

cnp-dezbatere_21.11.112În acest context, Dl Victor Bodiu a subliniat faptul că „este crucial ca ajutorul extern de care beneficiază Moldova să fie gestionat cît mai eficient, în special, în contextul crizei financiare mondiale, iar eficacitatea acestuia să se regăsească ulterior în rezultate obiective şi impact nemijlocit asupra cetăţenilor ţării".

Dna Lucreţia Ciurea a prezentat realizările de pînă acum ale Republicii Moldova în gestionarea ajutorului extern, precizînd, totodată faptul că „Republica Moldova este semnatară a Declaraţiei de la Paris asupra Eficienţei Ajutorului Extern din anul 2006 şi în conformitatea cu aceasta, deja de 3 ori a realizat un studiu amplu cu privire la monitorizarea respectării prevederilor acestei declaraţii. Mai mult decît atît, în acest an, Moldova a fost printre cele 24 de ţări care au decis să realizeze şi alte două module opţionale, cu referire la participarea societăţii civile şi egalitatea de gen, ceea e a lărgit substanţial spectru de date obţinute în urma desfăşurării acestui excerţiu".

Dna Ros-Mary Balow a subliniat faptul că „raportul efectuat de Guvern asupra implementării Declaraţiei de la Paris evidenţiază clar că există multe progrese în acest domeniu, şi totodată, se poate vedea unde mai trebuie să se depună efort suplimentar, ca de exemplu, coordonarea asistenţei diverşilor parteneri de dezvoltare, prezenţi în Moldova, în special, celor din spaţiul UE". Dna Ros-Mary a ţinut să remarce în mod special importanţa asigurării unei abordări integratoare a genului în strategiile de dezvoltare naţională şi promovarea egalităţii de gen, în contextul drepturilor omului. Dna Nina Orlov a apreciat înalt efertul Guvernului RM de a include modulele optionale în studiul privind monitorizarea implementării Declaraţiei de la Paris, invitînd reprezentanţilor Guvernului să rămînă la fel de consecvenţi în continuare, în special în ceea ce priveşte includerea paradigmei de gen în planurile naţionale de dezvoltare.

„Pentru Suedia, promovarea egalităţii de gen este o prioritate politică strategică şi sperăm cu nu suntem percepuţi ca prea insistenţi în această direcţie. Dorim să vă asigurăm însă că pe viitor vom coordona mai mult asistenţa acordată Moldovei cu Guvernul ţării, astfel încît să identificăm domenii de interes comun", a specificat dna Ros-Mary Balow, în încheierea intervenţiei sale.

Dl Victor Bodiu a accentuat cît de importantă este prioritizarea domeniilor pentru asistenţă ulterioară în colaborare cu partenerii de dezvoltare şi societatea civilă, precum şi disponibilitatea Guvernului de a asigura transparenţa deplină a întregului proces şi fortificarea mecanismului de monitorizare şi evaluare. „Experienţa unor ţări, precum Suedia, în asigurarea egalităţii de gen, este un exemplu foarte bun pentru paradigma de dezvoltare a ţării noastre" – a adaugat dl Bodiu.

Sorin Mereacre a prezentat mesajele-cheie pe care le vor transmite reprezentanţii societăţii civile la Forumul Global al Societăţii Civile asupra Ajutorului Extern, subliniind faptul că „CNP a identificat mai multe probleme în accesarea şi utilizarea asistenţei externe, în special, în ceea ce priveşte capacităţile tuturor actorilor implicaţi în proces de a face o analiză amplă şi minuţioasă a necesităţilor reale, ceea ce este crucial în procesul de gestionare judicioasă a resurselor financiare. Astfel, noua strategie de dezvoltare – Moldova 2020, în opinia noastră, necesită o îmbunătăţirea substanţială din perspectivă ecologică, a drepturuilor omului, egalitate de gen, etc.".

Dna Anastasia Divinskaya a prezentat o argumentare succintă a demersului societăţii civile globale, regionale şi naţionale, care activează în domeniul promovării egalităţii de gen şi drepturilor femeilor, ca o activitate necesară în vederea sporirii asistenţei externe în corespundere cu necesităţile reale ale cetăţenilor ţării, care sunt bărbaţi şe femei, persoane cu dizabilităţi, persoane de etnie romă, etc. „Impactul le care îl are asistenţa donatorilor trebuie monitorizat în mod constant pentru a nu admite dezechilibre care să dezavantajeze anumite grupuri, precum femeile, persoanele din zonele rurale, etc. În acest scop, cea mai bună strategie este să se integreze paradigma de gen şi abordarea integratoare a drepturilor omului în priorităţile stabilite de ţară şi astfel, să se regăşească ulterior în asistenţa externă de care beneficiază ţara. Totodată, este important să fie instruiţi funcţionarii publici în vederea creşterii competenţelor lor de analiză de gen şi bugetare sensbilă la gen, precum şi o mai bună colaborare cu ONG-urile care deţin deja o foarte bună expertiză în acest domeniu" – a subliniat dna A. Divinskaya.

Dna Daniela Terzi-Barbaroşie a trecut în revistă mesajele-cheie ale repezentanţilor societăţii civile din Moldova, care activează în domeniul egalităţii de gen, care vor fi prezentate la evenimentele din Busan, în dorinţa de a determina o mai bună integrare a paradigmei de gen în Documentul final al celui d-al 4 Forum de Nivel Înalt.

Participanţii la eveniment şi-au minifestat interesul de a afla mai multe detalii despre concluziile şi deciziile asumate în cadrul evenimentelor de la Busan, la revenirea delegaţiei Moldovei, şi astfel, să se continue informarea publicului larg cu privire la asistenţa externă oferită ţării.

Activitatea organizată de Consiliul Naţional pentru Participare se înscrie în ciclul de dezbateri iniţiate de CNP şi Consiliul Naţional al ONG-urilor, în ultimii doi ani, pentru a spori participarea societăţii civile şi a aduce pe agenda publică subiecte de importanţă majoră.

Alte detalii şi informaţie puteţi găsi pe:

www.cnp.md

http://info-prim.md/?a=14&id=2319

http://info-prim.md/?x=24&y=42660

http://www.cancelaria.gov.md/libview.php?l=ro&idc=277&id=1059