Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei de auditor intern principal, (fpe), Serviciul audit intern

Scopul general al funcției: Realizarea activității de audit intern, furnizarea asigurării obiective privind eficacitatea sistemului de control intern managerial al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, prin realizarea misiunilor de audit intern, oferind recomandări pentru perfecționarea acestuia și contribuind la îmbunătățirea activității autorității.

Sarcinile de bază:

 • 1) Organizarea, coordonarea, supravegherea și raportarea activității de audit intern; 
 • 2) Elaborarea actelor interne privind desfășurarea activității de audit intern, inclusiv a procedurilor proprii pentru desfășurarea activității de audit intern, Planului strategic, în baza analizei de risc, Programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern;
 • 3) Efectuarea misiunilor de audit intern cu stabilirea obiectivelor generale ale misiunilor de audit intern de comun acord cu ministru și determinarea ariei de aplicabilitate a auditului;
 • 4) Elaborarea planurilor misiunilor de audit, proiectelor rapoartelor de audit, altor documente de lucru și prezentarea ministrului spre aprobare a rapoartelor misiunilor de audit intern;
 • 5) Instituirea și menținerea unui mecanism de monitorizare a implementării recomandărilor de audit și prezentarea către ministru a rapoartelor privind implementarea recomandărilor de audit intern de către unitățile auditate;
 • 6) Elaborarea proiectelor de acte normative și propunerilor de modificare a cadrului normativ în domeniul auditului intern în sectorul public și remiterea către Ministerul Finanțelor;
 • 7) Asigurarea managementului serviciului și dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul subdiviziunii.

Cerințe speciale:

Studii: Superioare în domeniul economie, finanţe, audit sau drept;

Deținerea certificatului de calificare profesională în domeniul auditului intern în sectorul public;

Cursuri de perfecţionare în domeniul managementului finanţelor publice/ controlului financiar public intern/ audit intern.

Experienţă profesională: 2 ani de experiență profesională în domeniu.

Cunoștințe: Legislaţia şi cadrul normativ în domeniile de competenţă ale ministerului;

Controlul  financiar public intern și managementul finanţelor publice;

Principii şi noţiuni de bază în domeniul juridic, elementele constitutive ale infracţiunii;

Operarea programelor informaţionale: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet.

Bibliografie:

Constituția Republicii Moldova;

Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
Legea nr. 25/2008 privind codul de conduită al funcţionarului public;

Legea nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern;
Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

Hotărârea Guvernului nr.149/2021 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii și Protecţiei Sociale;

Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicarea prevederilor legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Hotărârea Guvernului nr. 556/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea, confirmarea și dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public;

Hotărârea Guvernului nr. 557/2019 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern și Cartei de audit intern;

Hotărârea Guvernului nr. 617/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea calității activității de audit intern în sectorul public;

Ordinul Ministerului finanţelor nr. 105/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de audit intern în sectorul public (instrucțiuni suplimentare la norme);
Ordinul Ministerului finanţelor nr. 189/2015 cu privire la aprobarea Standardele naţionale de control intern în sectorul public;
Ordinul Ministerului finanţelor nr. 153/2018 cu privire la aprobarea Standardelor naționale de audit intern;

Ordinul Ministerului finanţelor nr. 176/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activității de audit intern în sectorul public;

Ordinul Ministerului finanţelor nr.161/2020 privind aprobarea Normelor de audit intern în sectorul public.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 • formularul de participare (Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, Anexa nr. 1);
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
 • cazierul judiciar;
 • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

Notă: Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

- Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii, care au depus dosarul prin poştă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

 • Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este de până la 20 decembrie 2021, inclusiv. Dosarele se vor depune personal sau prin e-mail, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, (str. V. Alecsandri 2, et. 1, bir.127, telefon de contact: 022-26-21-72, 022-26-21-43 e-mail: daniela.martin@social.gov.md; stela.vieru-botezat@social.gov.md.

Cerinţe generale faţă de candidaţi:

1. Deține cetăţenia Republicii Moldova;

2. Cunoaşterea limbii de stat;

3. Are capacitate deplină de exerciţiu;

4. Nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;

5. Studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

6. În ultimii 5 ani nu a fost destituit dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

7. Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

8. Este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

9. Nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

10. Nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Abilități: de organizare, elaborare a documentelor, analiză şi sinteză, comunicare eficientă, inițiativă, previziune, lucru în echipă, planificare şi implementare a activităţilor şi deciziilor în domeniu (organizarea, coordonarea, monitorizarea, evaluarea şi control).

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare profesională continuă, receptivitate la noi idei, rezistență la stres și efort.

Posedarea cunoştinţelor de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

 

 

Articol adaugat de: Stela Vieru