hackathon

Concurs pentru selectarea a 3 beneficiari pentru acordarea granturilor competitive la finanțarea investiților pentru producerea, prelucrarea și comercializarea produselor forestiere nelemnoase

Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), finanțat de Fondul Global de Mediu (FGM) şi implementat de către Unitatea Consolidata pentru Implementarea Proiectelor (UCIP) IFAD, este conceput pentru a contribui la reducerea sărăciei rurale în Moldova, prin promovarea accesului către o  gamă largă de servicii financiare adecvate şi integrate. O atenție deosebită în cadrul Programului este atribuită dezvoltării şi implementării tehnologiilor performante în domeniul agricol și managementului durabil al solului, cu impact pozitiv asupra ecosistemelor. Restabilirea învelișului vegetal natural și productivității solului  contribuie la creșterea rezilienței la schimbări climatice ale comunităților rurale, terenurilor agricole și ecosistemelor la nivel de peisaje agricole. Deși obiectivul principal al înființării/restabilirii perdelelor forestiere este de a sprijini agricultura, aceste activități pot contribui la diversificarea veniturilor locale ale micilor antreprenori din domeniul agriculturii.

Scopul lansării concursului în cauză este selectarea a 3 beneficiari pentru acordarea granturilor competitive la finanțarea investiților pentru producerea, prelucrarea și comercializarea produselor forestiere nelemnoase.

 Valoarea grantului

Pentru a ajuta părțile interesate, programul va oferi un sprijin financiar din partea Fondului Global de Mediu (FGM) pentru cel puțin trei beneficiari de proiecte-pilot. Din sursele grantului vor fi achitate 70% din costul investiției, dar nu mai mult de 20 000 dolari SUA per beneficiar.

Investiții eligibile

Investițiile vor fi disponibile pentru următoarele activități, dar nelimitându-se doar la acestea:

 • Producerea, recoltarea și comercializarea plantelor medicinale și aromatice din perdelele forestiere de protecție, fânețe sau pășuni restabilite, planității forestiere sau plantații agricole;
 • Producerea, recoltarea și comercializarea de fructe de pădure, pomușoare, nuci etc., derivate din  perdelele forestiere, pășunile restabilite și alte plantații forestiere;
 • Producerea, recoltarea și comercializarea mierii de albini și a altor produse apicole (polen, propolis, lăptișor de matcă);
 • Producerea, recoltarea și comercializarea produselor ecologice;
 • Producerea, recoltarea și comercializarea ciupercilor din perdelele forestiere de protecție, plantații forestiere și plantații private;
 • Alte produse specifice lanțurilor valorice ce țin de PFN.

În cadrul lanțului valoric al produselor forestiere nelemnoase se vor admite proporțional și produse nelemnoase din surse cultivate (plantații pomicole, plantații industriale de plante medicinale, etc).

Setul de documente care urmează a fi depus pentru participare la concurs

Pentru participare la concurs solicitanții vor prezinta la UCIP-IFAD:

 1. Cererea – formular de finanțare semnată și ștampilată de către conducătorul întreprinderii agricole sau a consorțiului (anexa 1).
 2. Planul de afaceri (planul de afaceri va fi elaborat de către o companie contractată și achitată din sursele financiare ale UCIP-IFAD) .
 3. Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii și extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice.
 4. Copia declarației de constituire și Fișa de înregistrare a gospodăriei țărănești (după caz).
 5. Declarația pe propria răspundere privind asigurarea cofinanțării de cel puțin 30% din costul total al investiției indicate în planul de afaceri în valoare bănească sau echivalent în bunuri (teren, echipament, plante, etc.). (anexa 2).
 6. Copia titlului de proprietate a terenului pe care se află perdelele forestiere de protecție, plantații forestiere, fânețele sau pășunile, sau contractul de arendă pe un termen de minim 5 ani, înregistrat la OCT.
 7. Copia raportului financiar sau declarația de venit (în cazul evidenței contabile simplificate) pe anul precedent celui de gestiune.
 8. Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul local/de stat eliberat de organul fiscal de resort.
 9. Certificat eliberat de o bancă comercială în care va fi indicat numărul contului bancar în lei moldovenești.
 10. Certificat de producere ecologică sau de conversie, eliberat de organele naționale sau internaționale acreditate pentru certificarea organică (ecologică, biodinamică, biologică), care confirmă că gospodăria este în proces de conversie la agricultura ecologică sau produce produse ecologice (se prezintă doar de întreprinderile ce dețin afaceri în domeniul agriculturii ecologice).
 11. Declarația pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar (anexa 3).
 12. UCIP-IFAD își rezerva dreptul de a solicita și alte documente după necesitate.
 • Detalii despre concurs, criterii de eligibilitate, conditii de aplicare, precum si Formularul de aplicare la concurs puteti vedea accesind www.ucipifad.md, rubrica ,,Granturi'' -IFAD V

Dosarul de aplicare cu setul complet de documentele necesare pentru obținerea grantului, se va depune până la data de 22 aprilie 2019, ora 16:00 la UCIP-IFAD, MD-2004, or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162, et.13, oficiul 1304 în plic sigilat, pe care se indică: denumirea întreprinderii participante la concurs, denumirea concursului, adresa juridică a solicitantului de grant, numele persoanei de contact, tel de contact. La etapa de recepționare dosarul de aplicare vor fi înregistrate în registrul documentelor de intrare, alocându-i  un număr de referință.

Dosarele depuse după expirarea termenului limită de depunere a dosarelor nu vor fi admise la concurs.

Pentru clarificări și concretizări scrieți pe adresa de e-mail: office@ucipifad.md

 

 
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.