Extinderea termenului de recepționare a ofertelor pentru înlocuirea geamurilor la IP Gimnaziul„Ec.Malcoci”Stimate(ă) Domn/Doamnă,

 1. Aceste servicii sunt achiziționate în cadrul proiectului:

”Crocmaz pentru justiție verde” în cadrul Programului de Granturi Mici (PGM) „Cetățeni activi pentru un mediu sănătos și justiție verde” desfășurat în cadrul proiectului ”O justiție verde pentru un mediu protejat si comunități durabile în Republica Moldova”, implementat de AO EcoContact, cu suportul Suediei.

 1. Sunteți invitați să prezentați oferta de preț pentru:

Lot 1: Servicii de confecționare și instalare a ferestrelor termopan.

Oferta trebuie să fie elaborată pentru toate articolele combinate/incluse în lot din caietul de sarcini a acestei invitații. Ofertele incomplete sau parțiale nu vor fi luate în considerare și vor fi respinse. Nu sunt permise oferte/opțiuni alternative.

 1. Oferta Dvs., pregătită conform formatului anexat și semnată în mod corespunzător, trebuie să fie expediată în format electronic (PDF) la următoarea adresă: E-mail: gimcrocmaz@gmail.com , cu mențiunea poziției pentru care aplică: Lucrări de înlocuire a ferestrelor.
 1. Termenul limită de prezentare a ofertelor la adresa de email indicată în punctul 3 este: 21 mai 2024, ora 16:00. Ofertele expediate trebuie să corespundă condițiilor indicate în punctul 3.

 

 1. Perioada desfășurării lucrărilor:15.06.2024-30.06.2024.

 

 1. Oferta va fi prezentată în format electronic la adresa de e-mail indicată mai sus, fiind însoțită de documentația tehnică relevantă și alte materiale sau informații relevante pentru fiecare articol.
 1. Oferta Dvs. trebuie prezentată conform instrucțiunilor de mai jos și în conformitate cu Termenii și Condițiile de livrare indicate în Anunț Public.
 1. Achiziționarea lucrărilor solicitate este efectuată în corespundere cu procedura Concurs de licitație deschisă.
 1. Oferta Dvs. trebuie prezentată conform următoarelor instrucțiuni și în conformitate cu Termenii și condițiile de livrare indicate în proiectul de contract atașat. Vă rugăm să semnați Termenii și Condițiile de livrare atașate la Contract și să completați tabelul care să demonstreze o corespundere substanțială a serviciilor propuse cu specificațiile tehnice solicitate.

(i) PREŢURI: Valuta pentru ofertele de preț vor fi prezentate în lei Moldovenești (MDL), fără taxele de valoare adăugată (TVA=0).

(ii) EVALUAREA OFERTELOR: Ofertele care sunt conforme specificațiilor tehnice vor fi evaluate din punct de vedere al prețurilor și termenii serviciilor propuse.

(iii) ATRIBUIREA CONTRACTULUI: Contractul va fi atribuit ofertantului care va oferi cel mai mic preț evaluat și a cărui ofertă se conformează condițiilor tehnice și financiare solicitate în prezentul anunț. Compania/expertul(a) câștigătoare va semna un Contract, care va include termenii și condițiile de livrare corespunzătoare.

(iv) VALABILITATEA OFERTELOR: Oferta Dvs. trebuie să fie valabilă pentru o perioadă de treizeci (30) zile calendaristice de la data prezentării ofertei indicate în articolul 4, de mai sus, al acestei cereri de prezentare a ofertelor de preț.

 

 1. Informații suplimentare pot fi obținute de la:

Andrei Formusatii, coordonator proiectului, la adresa de email  gimcrocmaz@gmail.com  nr. tel.069153591

 1. Ofertanții trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Invitația pentru oferte. În cazul în care nu vor fi respectate cerințele enunțate în documentul de licitație precum și furnizate informațiile sau documentația solicitată în Cererea de Oferte, poate duce la respingerea ofertei.
 1. Potențialii ofertanți pot solicita clarificări. Astfel, vor contacta în scris Clientul la adresa electronică specificată în paragraful 9. Clientul va răspunde în scris oricărei cereri de clarificare, cu condiția că această solicitare să fie recepționată cel târziu cu două (2) zile calendaristice înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor.

În scopul evaluării combinate tehnice și financiare ponderea ofertei tehnice constituie 30% din valoarea totală a scorului total calculat și cea a ofertei financiare – 70% respectiv.

Ofertele prezentate vor include toate taxele aferente acesteia achitate în conformitate cu cerințele Republicii Moldova.

 1. Cerințe minime pentru aplicare.

Ofertanții vor prezenta/expedia următoarele documente:

 1. CV-ul aplicantului: CV-ul aplicantului trebuie să reflecte experiența relevantă în domeniul sarcinii date;
 2. Extrasul companiei
 3. Certificatul de înregistrare;
 4. Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier;
 5. Cel puțin două proiecte de referință/lucrări executate privind activitățile de confecționare și schimbare a ferestrelor termopan realizate anterior, confirmate prin copiile actelor de predare primire.
 6. Devizul de cheltuieli detaliat per izvor (Forma 3, 5, 7) pentru implementarea sarcinii care va include salariul net per zi de lucru și alte cheltuieli asociate realizării acestei sarcini în formatul prezentat în caietul de sarcini.
 7. style=margin:

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a Caietaccepta complet sau parțial oferta

       7.RpCP35A Înlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice 41,4 m x 0,40m

Evaluarea ofertelor va fi realizată de comisia de selectare, în baza următoarelor criterii:

 • Prețul ofertei/devizului de cheltuieli detaliat (Forma 3, 5, 7) – cel mai mic propus;
 • Materialele de construcție – cele mai durabile la condițiile climaterice naturale, rezistente la umiditate înaltă și prietenoase mediului;
 • Perioada de execuție – încadrarea în termenii indicați în punctul 5;
 • Perioada de garanție asupra lucrărilor.

Articol adaugat de: Viorelia Perebinos