Radio connectivity for mobile units of the Border Police (IOM Moldova)Ro

Traducere Automata

Conectivitate radio pentru unitățile mobile ale Poliției de Frontieră (OIM Moldova)

Radio connectivity for mobile units of the Border Police (IOM Moldova)

CERERE DE OFERTĂ (RFQ)

 

Referință RFQ: RFQ-MD021-23                                                                                                                                                   

SECTIUNEA 1: CERERE DE COTATIE (RFQ) pentru furnizarea de relee radio de mare capacitate pentru Politia de Frontiera

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) vă rugăm să vă solicite cotația pentru furnizarea de bunuri, astfel cum este detaliat în anexa 1 și anexa A la prezentul RFQ.

Această cerere de ofertă cuprinde următoarele documente:

Secțiunea 1: Această scrisoare de solicitare

Secțiunea 2: Instrucțiuni și date RFQ

Anexa 1: Lista cerințelor

Anexa 2: Formularul de depunere a cotațiilor

Anexa 3: Oferta tehnică și financiară

Anexa 4: Fișa de informații a furnizorului

Anexa A: Specificații tehnice detaliate

Când vă pregătiți oferta, vă rugăm să fiți ghidați de instrucțiunile și datele RFQ. Vă rugăm să rețineți că cotațiile trebuie să fie prezentate utilizând anexa 2: Formularul de depunere a ofertelor și anexa 3 Oferta tehnică și financiară, prin metoda și până la data și ora indicate. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că cotația dumneavoastră este transmisă la sau înainte de termenul limită. Cotațiile primite după termenul limită de depunere, indiferent de motiv, nu vor fi luate în considerare pentru evaluare.

Pentru mai multe detalii va rugam sa dati click pe urmatorul link https://sc.undp.md/tnddetails_un2/2613/

Data lansării: 09 februarie 2023, ora 12:08 (GMT+2:00)

Termen: 20 februarie 2023, ora 23:59 (GMT+2:00)

Disclaimer pentru Traducere

Acest articol a fost tradus pentru comoditatea dumneavoastră. utilizând software de traducere, cum ar fi Microsoft Translator. S-au făcut eforturi rezonabile pentru a oferi o traducere exactă, cu toate acestea, nicio traducere automată nu este perfectă și nici nu are scopul de a înlocui traducătorii umani. Traducerile sunt oferite ca un serviciu utilizatorilor site-ului CIVIC.MD și sunt furnizate „ca atare”. Nu se oferă nicio garanție, fie expresă sau implicită, cu privire la acuratețea, fiabilitatea sau corectitudinea oricăror traduceri făcute din limba originală, marcată ca atare, în orice altă limbă. Este posibil ca anumite conținuturi (cum ar fi imagini, videoclipuri etc.) să nu fie traduse din cauza limitărilor software-ului de traducere.

En

Articol Original

Radio connectivity for mobile units of the Border Police (IOM Moldova)

Radio connectivity for mobile units of the Border Police (IOM Moldova)

REQUEST FOR QUOTATION (RFQ)

 

RFQ Reference: RFQ-MD021-23                                                                                                                                                   

SECTION 1: REQUEST FOR QUOTATION (RFQ) for the provision of high-capacity radio relays for the Border Police

International Organisation for Migration (IOM) kindly requests your quotation for the provision of goods, as detailed in Annex 1 and Annex A of this RFQ.

This Request for Quotation comprises the following documents:

Section 1: This request letter

Section 2: RFQ Instructions and Data

Annex 1: Schedule of Requirements

Annex 2: Quotation Submission Form

Annex 3: Technical and Financial Offer

Annex 4: Vendor Information Sheet

Annex A: Detailed Technical Specifications

When preparing your quotation, please be guided by the RFQ Instructions and Data. Please note that quotations must be submitted using Annex 2: Quotation Submission Form and Annex 3 Technical and Financial Offer, by the method and by the date and time indicated. It is your responsibility to ensure that your quotation is submitted on or before the deadline. Quotations received after the submission deadline, for whatever reason, will not be considered for evaluation.

For more details please click on the following link https://sc.undp.md/tnddetails_un2/2613/

Launch date: 09 February 2023, 12:08 (GMT+2:00)

Deadline: 20 February 2023, 23:59 (GMT+2:00)

Ua

Traducere Automata

Радіозв'язок для мобільних підрозділів Прикордонної поліції (МОМ Молдова)

Radio connectivity for mobile units of the Border Police (IOM Moldova)

ЗАПИТ ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ (RFQ)

 

Довідка про конкурс: RFQ-MD021-23                                                                                                                                                   

РОЗДІЛ 1: ЗАПИТ НА ЦІНОВУ ПРОПОЗИЦІЮ (RFQ) на надання радіоретрансляторів великої потужності для прикордонної поліції

Міжнародна організація з міграції (МОМ) люб'язно запитує вашу цінову пропозицію на надання товарів, як зазначено у Додатку 1 та Додатку А цього ЗНП.

Цей запит на цінову пропозицію складається з таких документів:

Розділ 1: Цей лист-запит

Розділ 2: Інструкції та дані щодо ЗНП

Додаток 1: Розклад вимог

Додаток 2: Форма подання тендерної пропозиції

Додаток 3: Технічна та фінансова пропозиція

Додаток 4: Інформаційний лист постачальника

Додаток А: Детальні технічні характеристики

Готуючи свою пропозицію, будь ласка, керуйтеся інструкціями та даними ЗНП. Зверніть увагу, що цінові пропозиції повинні бути подані з використанням Додатку 2: Форма подання цінової пропозиції та Додатку 3 Технічна та фінансова пропозиція, за способом та вказаною датою та часом. Ви несете відповідальність за те, щоб ваша цінова пропозиція була подана не пізніше кінцевого терміну. Цінові пропозиції, отримані після кінцевого терміну подання, з яких-небудь причин не будуть розглядатися для оцінки.

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, натисніть на наступне посилання https://sc.undp.md/tnddetails_un2/2613/

Дата запуску: 09 лютого 2023, 12:08 (GMT +2:00)

Дедлайн: 20 лютого 2023 року, 23:59 (GMT+2:00)

Відмова від перекладу

Цю статтю було перекладено для вашої зручності за допомогою програмного забезпечення для перекладу на основі сторонніх служб, таких як Microsoft Translator. Було докладено розумних зусиль, щоб забезпечити точний переклад, однак жоден автоматичний переклад не є ідеальним і не призначений для заміни перекладачів-людей. Переклади надаються як послуга користувачам веб-сайту CIVIC.MD і надаються «як є». Жодних гарантій будь-якого роду, явних або непрямих, не надається щодо точності, надійності чи правильності будь-яких перекладів, зроблених з мови оригіналу, позначених як такі, на будь-яку іншу мову. Деякий вміст (наприклад, зображення, відео тощо) може не перекладатися через обмеження програмного забезпечення перекладу.

Bg

Traducere Automata

Радиовръзка за мобилни звена на Гранична полиция (МОМ Молдова)

Radio connectivity for mobile units of the Border Police (IOM Moldova)

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА (RFQ)

 

RFQ Референция: RFQ-MD021-23                                                                                                                                                   

РАЗДЕЛ 1: ИСКАНЕ ЗА ОФЕРТА (RFQ) за предоставяне на радиорелета с голям капацитет за Гранична полиция

Международната организация по миграция (МОМ) любезно изисква вашата оферта за предоставяне на стоки, както е описано подробно в приложение 1 и приложение А към настоящия RFQ.

Това искане за оферта се състои от следните документи:

Раздел 1: Това писмо за искане

Раздел 2: RFQ инструкции и данни

Приложение 1: График на изискванията

Приложение 2: Формуляр за подаване на оферти

Приложение 3: Техническа и финансова оферта

Приложение 4: Информационен лист за продавача

Приложение А: Подробни технически спецификации

Когато подготвяте офертата си, моля, ръководете се от инструкциите и данните на RFQ. Моля, имайте предвид, че офертите трябва да бъдат подадени, като се използва Приложение 2: Формуляр за подаване на оферта и Приложение 3 Техническа и финансова оферта, по метода и по посочената дата и час. Ваша отговорност е да се уверите, че офертата ви е подадена на или преди крайния срок. Офертите, получени след крайния срок за подаване, по каквато и да е причина, няма да бъдат разглеждани за оценка.

За повече подробности, моля кликнете върху следния линк https://sc.undp.md/tnddetails_un2/2613/

Дата на стартиране: 09 февруари 2023 г., 12:08 ч. (GMT+2:00)

Краен срок: 20 февруари 2023 г., 23:59 ч. (GMT+2:00)

Отказ от отговорност за превода

Тази статия е преведена за ваше удобство с помощта на софтуер за превод, поддържан от услуги на трети страни, като Microsoft Translator. Бяха положени разумни усилия за осигуряване на точен превод, но нито един автоматичен превод не е перфектен, нито е предназначен да замени човешки преводачи. Преводите се предоставят като услуга за потребителите на уебсайта CIVIC.MD и се предоставят „както е“. Не се дава гаранция от какъвто и да било вид, изрична или подразбираща се, по отношение на точността, надеждността или коректността на преводи, направени от оригиналния език, обозначен като такъв, на който и да е друг език. Част от съдържанието (като изображения, видеоклипове и др.) може да не бъде преведено поради ограниченията на софтуера за превод.

Ru

Traducere Automata

Радиосвязь для мобильных подразделений Пограничной полиции (МОМ Молдова)

Radio connectivity for mobile units of the Border Police (IOM Moldova)

ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (RFQ)

 

Ссылка на RFQ: RFQ-MD021-23                                                                                                                                                   

РАЗДЕЛ 1: ЗАПРОС КОТИРОВОК (RFQ) на предоставление радиорелей большой мощности для пограничной полиции

Международная организация по миграции (МОМ) любезно запрашивает Ваше коммерческое предложение на поставку товаров, как подробно описано в Приложении 1 и Приложении А к настоящему RfQ.

Настоящий запрос котировок содержит следующие документы:

Раздел 1: Это письмо-просьба

Раздел 2: Инструкции и данные RFQ

Приложение 1: Перечень требований

Приложение 2: Форма представления котировок

Приложение 3: Техническое и финансовое предложение

Приложение 4: Информационный бюллетень поставщика

Приложение А: Подробные технические характеристики

При подготовке вашего предложения, пожалуйста, руководствуйтесь инструкциями и данными RFQ. Обратите внимание, что котировки должны быть представлены с использованием Приложения 2: Форма подачи предложения и Приложения 3 Техническое и финансовое предложение, по методу, а также по указанной дате и времени. Вы несете ответственность за то, чтобы ваше предложение было представлено в крайний срок или до него. Котировки, полученные после крайнего срока подачи, по какой-либо причине не будут рассматриваться для оценки.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, нажмите на следующую ссылку https://sc.undp.md/tnddetails_un2/2613/

Дата запуска: 09 февраля 2023, 12:08 (GMT+2:00)

Дедлайн: 20 февраля 2023, 23:59 (GMT+2:00)

Отказ от ответственности за перевод

Эта статья была переведена для вашего удобства с помощью программного обеспечения для перевода, предоставляемого сторонними службами, такими как Microsoft Translator. Были предприняты разумные усилия для обеспечения точного перевода, однако автоматический перевод не идеален и не предназначен для замены переводчиков-людей. Переводы предоставляются в качестве услуги пользователям веб-сайта CIVIC.MD и предоставляются «как есть». Не дается никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении точности, надежности или правильности любых переводов, сделанных с исходного языка, отмеченного как таковой, на любой другой язык. Некоторый контент (например, изображения, видео и т. д.) не может быть переведен из-за ограничений программного обеспечения для перевода.