A.O. „Social-Asist” anunță concurs privind selectarea agentului economic pentru executarea lucrărilor de reparație interioară în cadrul proiectului „Ludoteca - un serviciu socio-educațional de incluziune a copiilor de vîrstă preșcolară” din Cocieri

 

CAIET DE SARCINI

În cadrul procedurii de achiziție pentru atribuirea contractului de lucrări ce are ca obiect:

executarea lucrărilor de reparație interioare în cadrul proiectului ,,Ludoteca –un serviciu socio-educațional de incluziune  a copiilor de vârstă preșcolară”din Cocieri

  1. GENERALITĂŢI

Prin prezentul caiet de sarcini, sunt invitați agenții economici să depună oferta pentru atribuirea contractului de lucrări ce are ca obiect executarea lucrărilor de reparație interioară în cadrul proiectului ,,Ludoteca-un serviciu socio-educațional de incluziune a copiilor de vîrstă preșcolară” din Cocieri.

Prezentul Caiet de Sarcini, face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și în mod obligatoriu conține anumite specificații tehnice.

 Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

 

Ofertele de participare conțin:

Ofertele trebuie să conţină adresa, telefonul şi rechizitele bancare ale ofertantului, Data, Semnătura conducătorului şi amprenta ştampilei. Prețul trebuie să fie indicat fără TVA (se anexează scrisoarea de confirmare a aplicării cotei TVA 0%)

Documentele care sunt necesare de anexat sunt stipulate în tabelul nr1:

Tabel nr 1

Nr. d/o

Descrierea criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

1

Devizele locale afertante ofertei

Formularele 3,5,7 cu specificaţia parametrilor solicitaţi în caietul de sarcini.  copii

Da

2

Certificate/Decizie de inregistrare intreprinderii/ și extras din registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie

Da

3

Grafic de executare a lucrărilor

Grafic prezentat

Da

4

DECLARAȚIE

privind experienţă în construcții similare

(copia contractului, copia actului de predare primire a lucrărilor

Da

5

Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Declarație pe propria răspundere

Da

6

Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Declarație pe propria răspundere

Da

 

2. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZIŢIE

Achiziționarea executării lucrărilor de reparație interioară în cadrul proiectului ,,Ludoteca-un serviciu socio-educațional de incluziune a copiilor de vîrstă preșcolară” din Cocieri..

 

crt.

Simbol norme şi Cod  resurse

Lucrări şi cheltuieli

U.M.

Cantitate conform datelor din proiect

 
 

1

2

3

4

5

   

1. Lucrari de reparație

   

1

RpVA35A

Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm

m2

9,760

2

RpCO56A

Demontari: timplarie din lemn (usi )

m2

5,160

3

RpCK41C

Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc

m2

57,400

4

CK50C

Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat

m2

57,400

5

CF18A

Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) 

m2

19,000

6

CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

m2

130,600

7

CF50B

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

m2

130,600

8

RpCJ27C

Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj

m2

130,600

9

CF57A

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

m2

188,000

10

CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

m2

188,000

11

CN06A

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

m2

188,000

12

CN54A

Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare

m2

57,400

13

CG56A

Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm

m2

57,400

14

CG36A

Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp

m2

57,400

15

CK25A

Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (este inclusa lada antiincendiu)

m2

6,160

16

CK26D

Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu

m

4,000

17

RpIB02A

Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu  functionind cu apa calda

m2

3,000

18

08-02-409-1

Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm

100 m

0,550

19

Pret de piata

Tava flexibila gofrata din PVC d-25mm.

m

55,000

20

08-02-412-3

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2(Cablu VVG3x2,5)

100 m

0,500

21

RpEF23A

Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

buc

6,000

22

RpEB10G

Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp

m

25,000

23

RpEB10H

Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5  mmp

m

30,000

24

RpEF01B

Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate 

buc

8,000

25

08-03-591-4

Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa

100 buc

0,040

26

Pret de piata

Intrerupator cu 2 clape

buc

4,000

27

08-03-591-8

Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa

100 buc

0,130

28

Pret de piata

Priza cu contact de legatura la pamint

buc

13,000

3. SPECIFICAŢII TEHNICE

Lucrările prezentate vor fi cotate în totalitate de către ofertanţi. Ofertanţii au deplina libertate de a-şi prevedea în ofertă propriile consumuri şi tehnologii de execuţie cu respectarea în totalitate a cerinţelor de calitate ;

La sfârşitul fiecărei zile de muncă se va curăţa în mod obligatoriu locul de muncă .

Oferta tehnică şi financiară se va întocmi  după vizitarea obiectivului, astfel:

- se va avea în vedere că executantul va achiziţiona toate materialele, produsele, va asigura transportul şi utilajele necesare execuţiei lucrărilor, va asigura organizarea de şantier (unde este cazul),

- la întocmirea ofertei de preţ se va ţine cont ca execuţia lucrărilor să fie de calitate şi să se folosească materiale de calitate superioară,

- toate lucrările defectuos executate vor fi îndepărtate şi înlocuite pe cheltuiala ofertantului.

Etapele principale de desfăşurare a lucrărilor:

- începerea lucrărilor,

- execuţia lucrărilor cuprinse în caietul de sarcini

- în timpul execuţiei lucrărilor se va păstra locul de muncă curat, respectiv la terminarea programului de lucru zilnic se va face curăţenie,

Condiţii tehnice minimale: la executarea lucrărilor se vor respecta:

- prevederile prezentului caiet de sarcini,

- prescripţiile tehnice şi standardele în vigoare,

- executantul este obligat să verifice toate dimensiunile pe şantier, înainte de procurarea materialelor şi începerea execuţiei, pentru toate categoriile de lucrări,

Termen de execuţie: 60 de zile calendaristice de la acceptarea ofertei si incheierea contractului de executie a lucrarilor de reparatii curente

Garanţia lucrărilor: 12 de luni, de la încheirea procesului-verbal de terminare a lucrărilor. În perioada garanţiei, executantul va remedia toate defecţiunile apărute din vina lui, pe cheltuiala proprie, inclusiv materialele folosite.

Mod de recepţie: după terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în prezentul caiet de sarcini se întocmeşte Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

 

 

4. TERMENUL LIMITĂ DE PLASARE A OFERTEI

  • Termenul limită de plasare a ofertei este data de 24 ianuarie, ora 18

5. MODALITĂŢI DE PLATĂ

  • Plata se va efectua in conformitate cu contractul încheiat între Beneficiar si Furnizor, prin transfer bancar.
  • Cota TVA=O

 

 

6. PRECIZĂRI FINALE

  • ofertele vor fi transmise directorului de proiect – Botnari Eugeniu ( date de contact 078723940, eugen.botnari @gmail.com).
  • Ofertele vor fi examinate de grupul de lucru format prin ordinul directorului de proiect,
  • Grupul de lucru va fi format din reprezentați AO,  un reprezentant al grădiniței de copii și un reprezentant APL.
  • Agentul economic declarat câștigător după finalizarea evaluării, va încheia contractul cu Benficiarul. Oferta pe baza căreia agentul economic a fost declarat câștigător devine parte integrantă a contractului de furnizare.
  • Organizatorul își rezerva dreptul de a accepta sau de a respinge orice oferta sau pe toate ofertele.
  • Respectarea instrucțiunilor din Caietul de Sarcini este obligatorie pentru toți agenții economici care au depus oferta.