Invitație pentru prezentarea ofertelor de preț - Procurare echipament tehnic

Distribuie prietenilor:Nr: 29_IP/ din 07.12.2020

Beneficiar: Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă”.

Sursele de finanțare: 

- Proiectul: Economic Policy Adviсе to the Moldovan Government, contract nr.83359340 din 30.07.2020, semnat între Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

- Proiectul: „Increasing access to rehabilitation services to drug users/living with HIV, during&beyond thepandemic”, Acord de grant cu numărul SMD70020GR0075, semnat de între Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” și Joseph M Geraghty, reprezentant al Ambasadei S.U.A. în Moldova.

- Contractului de finanțare Nr. SR-IP-02 din 02/01/2019, încheiat între Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” și Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”, în cadrul Programului „Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova” pentru anii 2018-2020, finanțat din sursele Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei prin intermediul Grantului nr. MDA-C-PCIMU.

Stimate(ă) Domn/Doamnă,

1. Asociaţia Obştească „Iniţiativa Pozitivă” vă invită să prezentați oferta Dvs. de preț pentru achiziția următorului echipament tehnic:

Lotul nr.1

 1. Smart TV 

Lotul nr.2

 1. Bloc de sistem Mini PC
 2. Suport pentru Mini PC
 3. Tastatură+Mouse pentru Mini PC
 4. Cablu HDMI

Lotul nr.3

 1. PC (Desktop)
 2. Monitor 3
 3. Tastatură+Mouse
 4. Camera web
 5. Căști
 6. Boxe
 7. UPS

Lotul nr.4

 1. Notebook
 2. Adaptator
 3. Mouse

Informații privind specificațiile tehnice și cantitățile necesare sunt indicate în Anexa A la Termenii și Condițiile de Livrare.

2. Ofertanții pot depune o singură ofertă care va conține un singur Lot sau ambele Loturi, dar care să includă toate produsele întregului Lot din cadrul prezentei cereri. Ofertele de preț vor fi evaluate pentru toate produsele împreună per fiecare Lot și contractul va fi acordat companiei care îndeplinește cerințele solicitate și oferă cel mai mic preț total evaluat pentru fiecare Lot, iar specificațiile tehnice corespund specificațiilor tehnice solicitate în Anexa A la „Termenii și Condițiile de Livrare”. Opțiuni alternative nu vor fi permise.

3. Oferta dumneavoatră în formatul indicat în Anexa A la „Termenii și Condițiile de Livrare” poate fi expediată prin email sau adusă la adresa:

Numele Beneficiarului: A.O. „Iniţiativa Pozitivă”

Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Independenţei 6/2 (subsol)

Tel.: /+373/ 22 00-99-74

Email: [email protected]

În atenția: Dnei Railean Corina, Departamentul Procurări și Logistică

4. Oferta dumneavoastră poate fi însoțită de următoarele documente:

4.1. Copia Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să ateste că societatea este înregistrată ca persoană juridică;

4.2. Сopia Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice (cu informații despre administrator, adresa juridică, numele proprietarilor);

4.3. Copia Licenței de activitate în domeniul, emisă de Camera de licențiere;

4.4. Documentație tehnică, catalog sau alte materiale informaționale ce atestă corespunderea produsului la specificațiile solicitate.

4.5. „Termenii și Condițiile de Livrare” și a tabelului din (Anexa A), semnat și ștampilat conform cerințelor specificate în alin. 8 al prezentei cereri/invitații.

5. Termenul limită de prezentare a ofertelor este: 15 decembrie 2020, ora locala 17.00. Ofertele întârziate vor fi respinse.

6. Evaluarea ofertelor se va efectua prin aplicarea procedurilor de achiziție stabilite de Ghidurile Băncii Mondiale pentru achiziții de bunuri, lucrări, și servicii non-consultanta în cadrul împrumuturilor BIRD și creditelor și granturilor AID, efectuate de către împrumutații Băncii Mondiale", din ianuarie 2011 (revizuit în iulie 2014) (“Shopping”).

7. Oferta dumneavoastră va fi întocmită în conformitate cu prezentele instrucțiuni, prin completarea Termenilor și Condițiile de Livrare va fi prezentata în format semnat și legalizat de ofertant, care demonstrează corespunderea substanțială a produselor propuse conform specificațiile tehnice solicitate.

(i) PREŢUL:  Preţurile vor fi indicate în Lei Moldoveneşti și vor include transportarea şi alte costuri locale necesare livrării mărfii la locul destinației: or. Chișinău, str. Independenței 6/2 (subsol), sediul A.O. „Iniţiativa Pozitivă”, pentru bunurile importate în Moldova, în conformitate cu termenii INCOTERMS 2000, iar Vânzătorul nu va pretinde compensaţii suplimentare.

(ii) Prețul nu va include TVA, Taxe Vamale, Proceduri Vamale, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010 (articolul 1981) „Cu privire la aprobarea listei creditelor și granturilor acordate guvernului Republicii Moldova sau acordate cu garanție de stat din contul cărora vor fi importate, achiziționate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de plata TVA, Taxa Vamală și taxa pentru efectuarea procedurilor vamale”, cu modificările si completările respective (Monitorul Oficial nr. 52-53/308 din 14.04.2010).

(iii) EVALUAREA OFERTELOR: Ofertele considerate ca fiind adecvate din punctul de vedere al specificațiilor tehnice vor fi evaluate prin compararea prețurilor specificate în ofertă.

La evaluarea ofertelor, Cumpărătorul va determina prețul de evaluare prin ajustarea prețurilor reieșind din corectarea eventualelor greșeli aritmetice după cum urmează;

(a) dacă există o discrepanță dintre cifre și litere, suma scrisă cu litere va prevala; 

(b) dacă există o discrepanță dintre prețul unitar și prețul total pentru linia respectivă, prețul unitar va prevala;

(c) dacă un furnizor nu acceptă corectarea efectuată, oferta acestuia va fi respinsă.

ACORDAREA CONTRACTULUI: Contractul se va acorda companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat per fiecare Lot și care respectă specificațiile menționate în Termeniii și Condițiile de Livrare.

 (iv) VALABILITATEA OFERTEI: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă pentru o perioadă de maxim 45 zile calendaristice de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 5 de mai sus.

8. Informații suplimentare pot fi obținute de la: 

Dna Railean Corina, Departamentul Procurări și Logistică

Tel.: /+373/ 22 00-99-74

Email: [email protected]

9. Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, formularele, termenii și specificațiile din Cererea de Ofertă. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Cererea de Ofertă poate duce la respingerea ofertei.

10. Un ofertant potențial care necesită clarificări privind Cererea de Ofertă va contacta în scris organizația la adresa specificată în alin. 3 de mai sus. A.O. „Iniţiativa Pozitivă” va răspunde în scris oricărei solicitări de clarificare, cu condiția primirii unei astfel de cereri Nu mai târziu de trei (3) zile calendaristice înainte de data limită de primire a ofertelor.

11. În orice moment înainte de termenul limită de prezentare a ofertelor, Cumpărătorul poate modifica Invitația de Participare/Cererea de Oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din Invitația de Participare/Cererea de Ofertă. Documentul va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut Invitația de Participare direct de la de la Cumpărător.

12. Ofertantul va suporta toate costurile aferente pregătirii și prezentării ofertei sale, iar A.O. „Iniţiativa Pozitivă” nu va fi responsabilă pentru aceste costuri, indiferent de comportamentul sau rezultatul procesului de procurare.

13. A.O. „Iniţiativa Pozitivă” își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de procurare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.

Alte articole:

Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.