PROCURARE ECHIPAMENT SI ACCESORII PENTRU COMPUTER

Distribuie prietenilor:


AO Forța Susținerii anunță concurs de selectare a ofertelor privind achiziționarea echipamentului și accesoriilor pentru computer.

Cerințele și parametrii tehnici sunt descrise mai jos.
Ofertele de preț se vor expedia la următoarea adresă de email forta.sustinerii@yahoo.com sau la adresa poștală 6301, or. Leova, str. Marinescu 1 cu mențiunea OFERTA DE PREȚURI.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 18.11.2020, ora 15:00.

Achiziția se va realiza în cadrul proiectului “ Pentru că ne pasă ! “ finanțat de Uniunea Europeana și Fundatia Konrad Adenauer Republica Moldova în cadrul programului de granturi Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova și implementat de Asociația Obștească #ForțaSusținerii “, or. Leova

 

  ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: Echipament și accesorii pentru computer
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Preț (COP)
(tipul procedurii de achiziție)

 1. Denumirea autorității contractante: AO Forța Susținerii
 2. IDNO: 101662001487
 3. Adresa: Leova, r-nul Leova
 4. Numărul de telefon/fax: 069731491
 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: sustinerii@yahoo.com
 6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: sustinerii@yahoo.com
 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se aplică.
 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:
 

  Lista bunurilor și specificații tehnice:

Nr

CPV

Denumire bunuri

Specificații tehnice

Unit

Cant.

Valoarea estimativă (fără TVA)

 

Lot 1

30000000-9

Laptop

 IntelCorei3- 8145U 4GB DDR4 /256GB SSD Peacock Blue

buc.

1

   

Lot 2

 

PC

APU AMD Ryzen 5 3400G (3.7-4.2GHz, 4C/8T,L2 2MB,L3

4MB,12nm, Vega 11 Graphics, 65W), Socket

.M.2 NVMe SSD    256GB  Apacer AS2280P4 [PCIe 3.0 x4, R/W:1800/1100MB/s,    

Case mATX 500W Sohoo 6503BK, 2xUSB2.0, Black, ATX-500W-12cm

.8GB DDR4-   2400MHz   Apacer PC19200,  CL17, 288pin DIMM 1.2V

.

23.6", Black (1920x1080, 1ms, 250cd, LED10M:1, HDMI + DVI-D + D-Sub)

Keyboard & Mouse

 Thin profile, Spill-resistant, Quiet typing, Black, USB

Speakers   5w, USB power / DC 5V

buc.

1

   

Lot 3

 

Imprimanta

Printer Languages: UFRII-LT

Memory: 64 MB

Control Panel: 1 digit LED

Copy Speed: Up to 18 ppm (A4)

Copy Resolution: Up to 600 x 600 dpi

Reduction / Enlargement: 50-200% in 10% increments

Scanner  Colour

Scan Resolution: Optical: Up to 600 x 600 dpi

                                   Enhanced: Up to 9600 x 9600 dpi

Colour Scanning Depth: 24 bit/24 bit (input/output)

Scanner Type Flatbed

Paper Input (Standard): 150-sheet tray

Paper Output: 100-sheet

Interface: USB 2.0 Hi-speed

Cartridges: Cartridge 725 (1,600 pages)

Ships with 700 pages starter cartridge

buc.

1

   

Lot 4

 

Cartuș

Compatipil cu imprimata

Cartridge 725 (1,600 pages)

buc.

1

   

Lot 5

 

Mause

Corded mouse

3 buttons

USB connectivity

Optical tracking

800 dpi resolution

Cable: 5-ft 9-in (180 cm) approx

buc.

3

   

Lot 6

 

USB Flash 32 GB

32GB USB3.1 Flash Drive "JetFlash  700", Black, Classic (R/W:90/20MB/s)

buc.

4

   
   

Valoarea estimată totală fara TVA

   

27433.23

 
                 

 

 1. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
 • Pentru toate loturile;
 1. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _ se admite_

(indicați se admite sau nu se admite)

 1. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: livrarea se va efectua gratuit de către vânzător în termen de 10 de zile după semnarea contractului, la Autoritatea Contractantă.
 2. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2020
 3. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): __nu se aplică___

(indicați da sau nu)

 1. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _nu se aplică_

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

 1. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o

Descrierea criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

1

Oferta

Oferta. Semnata electronic de ofertant

Obligatoriu

2

Date generale despre ofertant

Original. Confirmată prin semnătura electronică.

Da

3

Garanția bunurilor cel puțin 2 ani

Original. Confirmată prin semnătura electronică.

Da

4

Certificat/decizie  de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice.

Copie. Confirmată prin semnătura electronică.

Da

 1. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînseși al procedurii negociate), după caz____nu se aplică__
 2. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): __
 3. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): ________ _ nu se aplică
 4. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: __ cel mai mic preț
 5. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

1

nu se aplică

 
 1. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
 • până la: [ora exactă]___15:00___
 • pe: [data]__18 noiembrie 2020__________________
 1. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
 1. Termenul de valabilitate a ofertelor: __________30 de zile______________
 2. Locul deschiderii ofertelor: ____ Marinescu 1, or. Leova_____

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

 1. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
  Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor
 2. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: __________________________limba română__________________
 3. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _proiect “Pentru că ne pasă” finanțat de Konrad Adenauer Stiftung______

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

 1. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
 2. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):____________nu se aplică_________________
 3. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_________________ nu se aplică ___________________________
 4. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________ nu se aplică _____________________
 5. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_____11.2020____________________
 6. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic

Se va utiliza/accepta sau nu

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare

Se acceptă

sistemul de comenzi electronice

Nu se acceptă

facturarea electronică

Se acceptă

plățile electronice

Se acceptă

 1. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ____________nu se acceptă____________

(se specifică da sau nu)

 1. Alte informații relevante: ______________________________________________________

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru: Nuca Aurica             L.Ș.

Alte articole:

Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet