Inspecția Socială anunță concurs pentru suplinirea funcțiilor publice vacante

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Inspecția Socială; (mun. Chișinău, șos. Hâncești, nr. 53, Bloc ”B”) anunță concurs pentru suplinirea funcțiilor publice vacante.

CV-ul, formularul de participare, buletinul de identitate (originalul și copia), diploma de studii superioare (originalul, copia), carnetul de muncă (originalul și copia), cazierul judiciar, formularul de participare (Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009, anexa) pot fi prezentate la Serviciul resurse umane al Inspecției Sociale, până la 21.09.2018, et. 6, bir. 617. Telefon de contact: 022- 999-239.

Cerinţe generale faţă de candidaţi:

 1. Cetăţean al Republicii Moldova;
 2. Cunoaşterea limbii române și a limbii ruse;
 3. Cunoaşterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1, B2);
 4. Posedarea calculatorului (Word, Excel, Power Point, Internet);
 5. Fără antecedente penale;
 6. Apt de muncă, din punct de vedere medical;
 7. Aptitudini: De elaborare, de analiză și sinteză a documentelor, abilități de lucru în echipă, spirit organizatoric, aplanare de conflicte, comunicare eficientă, soluționare de probleme;
 8. Atitudini/Comportamente: Respect faţă de oameni, punctualitate, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
 9. Inspector principal, Direcția inspecția serviciilor sociale – 1 funcție
 10. Inspector superior, Direcția inspecția serviciilor sociale – 2 funcții

Scopul funcțiilor publice vacante conform fișelor postului: Inspectarea modului de aplicare corectă și unitară a legilor și altor acte normative, care reglementează acordarea serviciilor sociale.

 Sarcini de bază:

 • Exercită inspecția asupra implementării prevederilor actelor normative referitoare la serviciile sociale, acordate de către prestatorii de servicii sociale, indiferent de tipul de proprietate și de forma juridică de organizare;
 • Monitorizează procesul de instruire a inspectorilor superiori și inspectorilor, precum și participă la pregătirea materialelor și organizează seminare de instruire a inspectorilor sociali.
 • Formulează, în baza rezultatelor activităților de monitorizare, de control și de evaluare, propuneri pentru îmbunătățirea stării de lucruri în domeniu și, în caz de necesitate, a cadrului normativ și metodologic existent;
 • Soluționează problemele de complexitate medie și înaltă și sesizează organele competente în cazul constatării încălcării altor dispoziții legale decât cele aplicabile în domeniul său de activitate, la indicația șefului Inspecției Sociale, sau a șefului de direcție;
 • Întocmește și prezintă șefului de direcție rapoartele scrise, în care se consemnează constatările misiunii de control efectuate, recomandările de îmbunătățire a activității, precum și propunerile de aplicare a măsurilor legale;
 • Efectuează audiența cetățenilor, examinează petițiile, adresările, sesizările, demersurile și interpelările ce țin de competența Direcției, parvenite în adresa Inspecției Sociale, pregătește răspunsurile la ele în termenii stabiliți de legislație.

 Cerințe specifice pentru participare la concurs:

 • studii superioare de licență sau echivalente în domeniul social, economic, juridic, sau alte domenii relevante;
 • experiența profesională este un avantaj;
 • cunoașterea legislației în vigoare în domeniul asistenței sociale și serviciilor sociale.

 Bibliografia concursului:

 • Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea privind Codul de Conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008;
 • Legea nr.547 din 25.12.2003 asistenței sociale;
 • Legea nr.133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social;
 • Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale;
 • Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare.
 • Hotărârea Guvernului nr.1167 din 16.10.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social;
 • Hotărârea cu privire la instituirea Inspecției Sociale nr.802 din 28.10.2011;
 • Hotărârea Guvernului nr. 760 din 09.2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului de asistenţă parentală profesionistă şi a standardelor minime de calitate;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1034 din 31.12.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu şi a Standardelor minime de calitate;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 314 din 23.05.2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Asistenţă personală” şi a Standardelor minime de calitate.

  

Alte articole de acest autor:


Organizații vizate: Inspectia Sociala |Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.