DECLARAŢIA ONG ACTIVE IN DOMENIUL EGALITATII DE GEN din REPUBLICA MOLDOVA

DECLARAŢIA ONG din REPUBLICA MOLDOVA  

La 28 iunie 2010 Guvernul Republicii Moldova a prezentat la ECOSOC Raportul cu privire la implementarea Obiectivelor Internaţionale de Dezvoltare, inclusiv a ODM, prin prisma egalităţii de gen şi abilitării femeilor. Procesul de pregătire a Raportului (NVP) a luat start în noiembrie 2009 la iniţiativa Guvernului, cu suportul Agenţiilor ONU. Proiectul Raportului a fost discutat pe larg cu implicarea activă a societăţii civile şi a organizaţiilor internaţionale. Organizarea acţiunilor publice participative a permis validarea problemelor şi domeniilor de intervenţie, evaluarea impactului reformelor şi politicilor naţionale prin  prisma egalităţii de gen şi abilitării femeilor.

Apreciem încercarea Guvernului de a contura un parteneriat cu societatea civilă prin implicarea ONG, la discutarea NVP. În acelaşi timp, menţionăm că rolul ONG în acest proces s-a redus preponderent la furnizarea comentariilor asupra variantei preliminare a Raportului în scopul îmbunătăţirii acestuia. Tocmai din acest considerent, unele ONG active în domeniul egalităţii de gen mai au anumite rezerve vizavi de raport în special, la capitolul ce ţine de implementarea eficientă a Obiectivelor specificate anterior.

Menţionăm că în ultimii ani au fost înregistrate progrese semnificative în ceea ce priveşte cadrul legal şi instituţional. Guvernul actual şi-a demonstrat angajamentul în domeniu prin includerea în programul de guvernare a unui capitol separat care vizează politicile de asigurare a egalităţii de gen. La fel, în decembrie 2009 a fost adoptat noul Program Naţional pentru asigurarea egalităţii de gen pentru anii 2010 – 2015 şi Planul de Acţiuni pentru implementarea acestuia.

Analiza realizării ODM elucidează progresele obţinute, dar şi confirmă existenţa unui şir de probleme în domeniul egalităţii între femei şi bărbaţi. Discrepanţe de gen se atestă în toate domeniile, dar în special în domeniul angajării în câmpul mucii şi antreprenoriatului, salarizării, protecţiei sociale, violenţei în familie, participării la procesul decizional. Astfel,  femeile continuă să fie sub-reprezentate în funcţii de conducere din APC şi APL (constituind  24,75% printre parlamentari, 16% în Cabinetul de Ministri, 17,4% printre primari), deşi beneficiază de educaţie superioară şi calificări profesionale înalte. În domeniul pieţii muncii, femeile sunt frecvent discriminate, nivelul de salarizare constituind 73% din remunerarea muncii bărbaţilor, datorită implicării tradiţionale în activităţi economice “feminizate”, care sunt şi mai prost plătite. Insuficienţa serviciilor de îngrijire a copiilor la etapa preşcolară, precum şi participarea redusă a bărbaţilor în creşterea copiilor, creează  obstacole semnificative în realizarea profesională a femeilor şi participarea lor în activităţi publice şi politice. Cu toate că numărul absolut al deceselor materne este mic, comparativ cu alte state, nivelul încă mare al acestora trezeşte îngrijorări (38,4 la 100 mii născuţi vii, 2008). Numărul mare al sarcinilor nedorite, care se termină cu avort, ponderea întreruperii de sarcină în structura mortalităţii materne (13,8% în anii 2006-2008, conform auditului mortalităţii materne), este o dovadă în plus că la compartimentul educaţie sexuală, satisfacerea necesităţilor în contraceptive de calitate înaltă accesibile tuturor grupurilor de populaţie mai există multe probleme de rezolvat.

Constatăm că, în lipsa unor măsuri de stimulare şi încurajare a antreprenoriatului femeilor, extinderea migraţiei, persistenţa violenţei în familie şi a traficului de persoane, spectrul problemelor cu care se confruntă femeile din RM este variat şi constituie obstacole semnificative în asigurarea unei bunăstări durabile.

În contextul problemelor identificate considerăm necesară adoptarea unor acţiuni concrete de depăşire a acestora:

  • asigurarea finanţării adecvate a programelor / politicilor adoptate, în special a Programului Naţional pentru asigurarea egalităţii de gen pentru anii 2010 – 2015 şi a Planului de Acţiuni pentru implementarea acestuia,
  • dezvoltarea antreprenoriatului, prin încurajarea tinerilor şi femeilor, în special în localităţile rurale,
  • fortificarea sistemului de servicii de protecţie şi asistenţă a victimelor VF şi TFU, inclusiv a celor prestate de ONG,
  • realizarea măsurilor de direcţionare eficientă a prestaţiilor sociale,
  • crearea locurilor noi de muncă şi extinderea oportunităţilor pentru dezvoltarea afacerilor pentru populaţie, în special de către tineri şi femei,
  • urgentarea procesului de creare a mecanismelor de acreditare a serviciilor sociale, inclusiv celor prestate de ONG, ceea ce ar contribui la nu numai la extinderea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de calitate, dar şi la oferirea de oportunităţi de dezvoltare pentru sectorul asociativ,
  • asigurarea accesului echitabil la serviciile de sănătate a reproducerii de calitate pentru adolescente şi femeile sărace şi din localităţile rurale, 
  • eficientizarea procesului de educare şi informare a populaţiei în scopul sporirii nivelului de cunoştinţe şi schimbării de atitudini faţă de relaţiile dintre genuri, faţă de rolurile tradiţionale a femeilor şi bărbaţilor în familie şi societate
  • includerea dimensiunii de gen în toate Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului etc.

În final, exprimăm apreciere organizaţiilor internaţionale pentru suportul acordat în protecţia şi fortificarea drepturilor umane ale femeilor şi, în special, a UNIFEM la modificarea Codului Muncii a Legii cu privire la asigurarea egalităţii de şanse, la adoptarea Programului Naţional pentru asigurarea egalităţii de gen pentru anii 2010 – 2015; a UNFPA, OIM, Misiunii OSCE în Moldova, PNUD la valorificarea segmentului de protecţie şi abilitare a victimelor traficului de fiinţe umane şi a violenţei în familie; a UNFPA, OMS şi UNAIDS în domeniul sănătăţii femeilor etc.

În acelaşi timp, menţionăm necesitatea implicării active a ONG la elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea programelor de asistenţă tehnică internaţională adresate Republicii Moldova.

ONG active în domeniul egalităţii de gen se pot regăsi în contextul abordat prin realizarea următoarelor acţiuni:

-          dezvoltarea parteneriatului constructiv cu APC şi APL în vederea promovării dimensiunii de gen în toate documentele şi acţiunile strategice

-          implicarea activă la toate etapele de planificare, elaborare, implementare, monitorizare şi evaluare a programelor şi strategiilor,

-          contribuirea la eficientizarea managementului resurselor atât la nivel naţional, cât şi cel regional, comunitar prin asigurarea abordarii transparente şi responsabile din partea tuturor actorilor

-          contribuirea la fortificarea capacităţilor tuturor actorilor în implementarea  şi monitorizarea standardelor de calitate a programelor şi serviciilor specializate

-          dezvoltarea programelor şi oferirea serviciilor de calitate sensibile la gen în domeniul politic, social, economic, educaţional, de sănătate

-          consolidarea societăţii în baza valorilor democratice prin eliminarea violenţei şi discriminării în bază de gen.

“Egalitatea de gen nu este problema femelor, egalitatea de gen vizează şi bărbaţii, influenţând întreaga societate”

Prezentul document este elaborat de ONG Gender-Centru în cooperare cu alte organizaţii din Moldova, şi Consiliului Naţional pentru Participare, inclusiv: Clubul Politic al Femeilor 50/50, Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, Forul Femeilor din Moldova, Asociaţia Familiilor Monoparentale (Cahul), Centrul pentru Drepturile Femeilor, Asociaţia Femeilor „Iniţiativa” (Străşeni), Centrul de training în Sănătatea Reproducerii, Agenţia pentru Dezvoltare Regională „Habitat”, Centrul de Drept (Căuşeni), Centrul de Resurse Tineri şi Liberi şi altele.

 

Articol adaugat de: Diana Mocanu
Alte articole de la acest autor: