ASCHF din Peresecina solicită oferte comerciale privind dotarea cu sisteme de alarmă antiincendiu a două servicii sociale de tip Locuință Protejată din or. Orhei



Ro

Articol Original

ASCHF din Peresecina solicită oferte comerciale privind dotarea cu sisteme de alarmă antiincendiu a două servicii sociale de tip Locuință Protejată din or. Orhei

CAIET DE SARCINI

Asociaţia de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic (ASCHF) din Peresecina  implementează  proiectului ”Servicii sociale orientate pentru viața independentă a tinerilor cu dizabilități intelectuale” în baza Contractului de Grant nr. G15161 din 26.10.2021 semnat cu Fundația Soros Moldova. Scopul proiectului constă în consolidarea a șapte servicii sociale de tip Casă Comunitară și Locuință Protejată și susținerea vieții independente a tinerilor cu dizabilități intelectuale din raionul Orhei pentru o viață calitativă în comunitate. În cadrul acestui proiect, ASCHF din Peresecina, anunță colectarea ofertelor comerciale pentru dotarea cu sisteme de alarmă antiincendiu a două servicii sociale de tip “Locuință Protejată” din orașul Orhei.

1. Generalităţi 

Prezentul Caiet de Sarcini conține specificații tehnice, face parte integrantă din documentația de atribuire în vederea participării la procedura competitivă-cerere de oferte şi constituie ansamblul cerințelor minimale de bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnico-financiară, în condițiile în care criteriul de evaluare a ofertelor este „cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic”.

2. Obiectul procedurii de achiziţie:

Echipamente, materiale și lucrări de montare a 2 sisteme de alarmă antiincendiu, câte unul pentru Locuința Protejată Nr.1 (apartament) și Locuința Protejată Nr.2 (casă la sol) din orașul Orhei.

3. Specificaţii pentru fiecare articol:

Caracteristicile tehnice și funcționale specificate în Caietul de Sarcini sunt minimale si obligatorii. Ofertanții pot oferi produse cu caracteristici tehnice și funcționale superioare celor specificate. 

Lot 1. Echipamente, materiale și lucrări pentru Locuința Protejată Nr.1 din or. Orhei

Screenshot

 

 

 

Lot 2. Echipamente, materiale și lucrări pentru Locuința Protejată Nr.2 din or. Orhei

Screenshot

 

 

4. Participare la la procedura competitivă-cerere de oferte 

Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă de preţ, care va conţine un LOT sau mai multe LOTURI cu articolele solicitate conform specificațiilor indicate.

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele documente și informații:

 • Adresa și datele de contact ale ofertantului;
 • Copia celui mai recent extras din registrul persoanelor juridice;
 • Date bancare;
 • Oferta comercială.

Cerințe referitor la Oferta comercială: 

 • Va include denumirea produselor cu respectarea specificațiilor obligatorii prezentate la punctul 3 al prezentului Caiet de sarcini.
 • Va include prețurile pentru produsele solicitate, în MDL pentru fiecare produs.
 • Toate serviciile de livrare, instalare sau alte lucrări suplimentare vor fi incluse în ofertă. 
 • Va indica prețurile la cota TVA 0% (condiție obligatorie). ASCHF din Peresecina va oferi documentele confirmative pentru plata la cota TVA 0%.
 • Oferta va fi semnată de persoana autorizată și aplicată ștampila.
 • Perioada de valabilitate a ofertei va fi de minim 7 zile calendaristice de la termenul limită de depunere a ofertelor.

Dosarele de aplicare vor fi expediate prin e-mail la adresa causaa2007@yahoo.com cu mențiunea „Ofertă comercială - ASCHF” sau în format fizic, la adresa: str. Iachir 47, or. Orhei.

5. Termenul limită de depunere a ofertelor

Termenul limită de depunere al ofertelor este:  5 Martie 2023, ora: 12:00

Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie primită de ASCHF din Peresecina până la data şi ora limită menţionată pentru depunere. Vor fi evaluate DOAR ofertele de preţuri care vor fi înregistrate până la data şi ora limită de prezentare. 

6. Evaluarea ofertelor

Ofertele considerate ca fiind corespunzătoare din punctul de vedere al specificaţiilor şi care vor fi însoţite de documentaţia solicitată, vor fi evaluate prin compararea preţului total al ofertei.

ASCHF din Peresecina va atribui contractul ofertantului, care a oferit cel mai mic preţ pentru materialele și lucrările care corespund în totalitate specificaţiilor solicitate.

7. Contractare și plata

Operatorul economic declarat câștigător după finalizarea evaluării, va încheia contractul de furnizare cu Beneficiarul. Oferta pe baza căreia operatorul economic a fost declarat câștigător devine parte integrantă a contractului de furnizare. Plata produselor se va efectua în conformitate cu contractul încheiat între Beneficiar și Furnizor, în lei moldovenești, prin transfer bancar.

8. Livrarea materialelor și efectuarea lucrărilor

Echipamentele și materialele vor fi disponibile pentru livrare în maxim 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului. Livrarea bunurilor și serviciilor se va face de către Furnizor la adresele serviciilor sociale din or. Orhei, indicate de ASCHF din Peresecina, fără a fi percepute costuri suplimentare de transport şi manevrare.

Va fi întocmit un act de predare-primire a serviciilor de montare a sistemelor de alarmă antiincendiu la finalizarea lucrărilor.

 

Pentru a descărca Caietul de sarcini CLICK AICI.

Persoana de contact: Rachieru Ana (Coordonator de Proiect)

Telefon de contact: 069136752

En

Traducere Automata

ASCHF in Peresecina requests commercial offers regarding the endowment with fire alarm systems of two social services such as Protected Housing in Chisinau. Orhei

SPECIFICATIONS

The Association for the Support of Children with Physical Disabilities (ASCHF) from Peresecina  implements  the project "Social services oriented for the independent life of young people with intellectual disabilities" based on the Grant Contract no. G15161 of 26.10.2021 signed with the Soros Foundation Moldova. The aim of the project is to consolidate seven social services of Community House and Protected Housing type and to support the independent life of young people with intellectual disabilities in orhei district for a quality life in the community. Within this project, ASCHF from Peresecina, announces the collection of commercial offers for the endowment with fire alarm systems of two social services of the type "Protected Dwelling" in the city of Orhei.

1. General 

This Tender Specifications contains technical specifications, is an integral part of the tender documentation in order to participate in the competitive tendering procedure and constitutes all the basic minimum requirements to which the technical and financial proposal is elaborated by each tenderer, given that the criterion for evaluating the tenders is "the most economically advantageous tender".

2. Subject matter of the procurement procedure:

Equipment, materials and works for the installation of 2 fire alarm systems, one each for the Protected Dwelling No.1 (apartment) and the Protected Dwelling No.2 (ground house) in the city of Orhei.

3. Specifications for each item:

The technical and functional characteristics specified in the Specification are minimal and mandatory. Tenderers may offer products with technical and functional characteristics higher than those specified. 

Lot 1. Equipment, materials and works for the Protected Dwelling No.1 of or. Orhei

Screenshot

 

 

 

Lot 2. Equipment, materials and works for the Protected Dwelling No.2 of Or. Orhei

Screenshot

 

 

4. Participation in the competitive procedure - call for tenders 

Each tenderer may submit a single tender, which shall contain one LOT or several LOTS with the items requested according to the specifications indicated.

The application file must contain the following documents and information:

 • Address and contact details of the bidder;
 • Copy of the most recent extract from the register of legal entities;
 • Bank details;
 • Commercial offer.

Requirements relating to the Commercial Offer: 

 • It will include the names of the products in compliance with the mandatory specifications presented in point 3 of this Specification.
 • It will include the prices for the requested products, in MDL for each product.
 • All delivery, installation or other additional work services will be included in the offer. 
 • It will indicate the prices at the VAT rate 0% (mandatory condition). ASCHF from Peresecina will provide the confirmatory documents for the payment at the VAT rate of 0%.
 • The offer will be signed by the authorized person and stamped.
 • The period of validity of the bid will be at least 7 calendar days from the deadline for submission of tenders.

The application files will be sent by e-mail to the address causaa2007@yahoo.com with the mention "Commercial offer - ASCHF" or in physical format, to the address: Iachir str. 47, or. Orhei.

5. Time limit for the submission of tenders

The deadline for submission of bids is:  March 5, 2023, 12:00 p.m.

The tenderer must take all measures to ensure that the tender is received by ASCHF of Peresecina by the said date and time limit for submission. ONLY the price offers that will be registered by the deadline and time of presentation will be evaluated. 

6. Evaluation of tenders

Tenders deemed to be appropriate in terms of specifications and accompanied by the documentation requested shall be evaluated by comparing the total price of the tender.

ASCHF of Peresecina will award the contract to the bidder, who has offered the lowest price for the materials and works that fully meet the required specifications.

7. Contracting and payment

The economic operator declared the winner after the completion of the evaluation, will conclude the supply contract with the Beneficiary. The tender on the basis of which the economic operator has been declared successful shall become an integral part of the supply contract. The payment of the products will be made in accordance with the contract concluded between the Beneficiary and the Supplier, in Moldovan lei, by bank transfer.

8. Delivery of materials and performance of works

The equipment and materials will be available for delivery within a maximum of 10 working days from the date of conclusion of the contract. The delivery of goods and services will be made by the Provider to the addresses of the social services in the city. Orhei, indicated by ASCHF in Peresecina, without charging additional transport and handling costs.

An act of handing over and receiving the services for the installation of fire alarm systems will be drawn up upon completion of the works.

 

To download the Specification CLICK HERE.

Contact person: Rachieru Ana (Project Coordinator)

Contact phone: 069136752

Translation Disclaimer

This article has been translated for your convenience using translation software powered by third party services, such as Microsoft Translator. Reasonable efforts have been made to provide an accurate translation, however, no automated translation is perfect nor is it intended to replace human translators. Translations are provided as a service to users of CIVIC.MD website, and are provided "as is." No warranty of any kind, either expressed or implied, is made as to the accuracy, reliability, or correctness of any translations made from from the original language, marked as such, into any other language. Some content (such as images, videos, etc.) may not be translated due to the limitations of the translation software.

Ua

Traducere Automata

ASCHF в Пересекині запитує комерційні пропозиції щодо наділення системами пожежної сигналізації двох соціальних служб, таких як Захищене житло в Кишиневі. Орхей

СПЕЦИФІКАЦІЇ

Асоціація підтримки дітей з фізичними вадами (АШФ) з Пересціна  реалізує  проект «Соціальні послуги, орієнтовані на самостійне життя молоді з інтелектуальними порушеннями» на підставі Грантового договору No. G15161 від 26.10.2021 підписано з Фондом Сороса в Молдові. Метою проекту є об'єднання семи соціальних служб типу «Будинок громади» та «Заповідне житло» та підтримка самостійного життя молоді з інтелектуальними порушеннями в районі Орхея для якісного життя в громаді.  В рамках цього проекту АСКХФ з Пересекіної, оголошує збір комерційних пропозицій щодо наділення системами пожежної сигналізації двох соціальних служб типу «Захищене житло» в місті Орхей.

1. Загальні положення 

Ця Тендерна специфікація містить технічні умови, є невід'ємною частиною тендерної документації з метою участі в конкурсній тендерній процедурі та становить усі основні мінімальні вимоги, до яких розробляється технічна та фінансова пропозиція кожним учасником конкурсу, враховуючи, що критерієм оцінки тендерів є «найбільш економічно вигідний тендер».

2. Предмет процедури закупівлі:

Обладнання, матеріали та роботи для монтажу 2-х систем пожежної сигналізації, по одній для захищеного житла No1 (квартира) та Житлового приміщення, що охороняється No2 (наземний будинок) в місті Орхей.

3. Технічні характеристики по кожному пункту:

Технічні та функціональні характеристики, зазначені в Специфікації, є мінімальними та обов'язковими. Учасники тендеру можуть пропонувати продукцію з технічними та функціональними характеристиками, вищими за вказані. 

Лот 1. Обладнання, матеріали та роботи для житла, що охороняється No1 ор. Орхей

Screenshot

 

 

 

Лот 2. Обладнання, матеріали та роботи для житла, що охороняється No2 ОР. Орхей

Screenshot

 

 

4. Участь у конкурсній процедурі - оголошення конкурсів 

Кожен учасник може подати один тендер, який повинен містити один ЛОТ або кілька ЛОТІВ із запитуваними товарами відповідно до зазначених специфікацій.

Файл заяви повинен містити такі документи та інформацію:

 • Адреса та контактні дані учасника торгів;
 • Копія останньої виписки з реєстру юридичних осіб;
 • Банківські реквізити;
 • Комерційна пропозиція.

Вимоги, що стосуються Комерційної пропозиції: 

 • Він включатиме назви продукції відповідно до обов'язкових специфікацій, представлених у пункті 3 цієї Специфікації.
 • Він включатиме ціни на запитувану продукцію, в MDL для кожного товару.
 • Всі послуги з доставки, монтажу або інших додаткових робіт будуть включені в пропозицію. 
 • У ньому будуть вказані ціни за ставкою ПДВ 0% (обов'язкова умова). АСКХ з Пересціна надасть підтверджуючі документи для оплати за ставкою ПДВ 0%.
 • Оферта буде підписана уповноваженою особою та скріплена печаткою.
 • Термін дії тендерної пропозиції становитиме не менше 7 календарних днів з моменту кінцевого терміну подання тендерних пропозицій.

Файли заявки будуть відправлені електронною поштою на адресу causaa2007@yahoo.com із згадкою «Комерційна пропозиція - ASCHF» або у фізичному форматі, за адресою: вул.Іачира, 47, або. Орхей.

5. Строки подання тендерів

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій: 05 березня 2023 р., 12:  00.

Учасник тендеру повинен вжити всіх заходів для того, щоб тендер був отриманий АЦКХ Пересціна до зазначеної дати і терміну подання. Будуть оцінюватися ТІЛЬКИ ті цінові пропозиції, які будуть зареєстровані до кінцевого терміну і часу пред'явлення. 

6. Оцінка тендерів

Тендери, які вважаються доцільними з точки зору специфікацій і супроводжуються запитуваною документацією, оцінюються шляхом порівняння загальної ціни тендеру.

ASCHF з Пересціна присудить контракт учаснику торгів, який запропонував найнижчу ціну на матеріали та роботи, які повністю відповідають необхідним специфікаціям.

7. Укладання договорів та оплата

Економічний оператор, оголошений переможцем після завершення оцінки, укладе договір поставки з Бенефіціаром. Тендер, на підставі якого економічний оператор був визнаний успішним, стає невід'ємною частиною договору поставки. Оплата продукції буде здійснюватися відповідно до договору, укладеного між Бенефіціаром і Постачальником, в молдавських леях, за безготівковим розрахунком.

8. Доставка матеріалів і виконання робіт

Обладнання та матеріали будуть доступні для доставки протягом максимум 10 робочих днів з моменту укладення договору. Доставка товарів та послуг буде здійснюватися Провайдером за адресами соціальних служб міста. Orhei, зазначений ASCHF в Пересекіні, без стягнення додаткових транспортних та експлуатаційних витрат.

Акт здачі та отримання послуг з монтажу систем пожежної сигналізації буде складено по завершенню робіт.

 

Щоб завантажити специфікацію, НАТИСНІТЬ ТУТ.

Контактна особа: Рахієру Ана (координатор проекту)

Контактний телефон: 069136752

Відмова від перекладу

Цю статтю було перекладено для вашої зручності за допомогою програмного забезпечення для перекладу на основі сторонніх служб, таких як Microsoft Translator. Було докладено розумних зусиль, щоб забезпечити точний переклад, однак жоден автоматичний переклад не є ідеальним і не призначений для заміни перекладачів-людей. Переклади надаються як послуга користувачам веб-сайту CIVIC.MD і надаються «як є». Жодних гарантій будь-якого роду, явних або непрямих, не надається щодо точності, надійності чи правильності будь-яких перекладів, зроблених з мови оригіналу, позначених як такі, на будь-яку іншу мову. Деякий вміст (наприклад, зображення, відео тощо) може не перекладатися через обмеження програмного забезпечення перекладу.

Bg

Traducere Automata

ASCHF в Peresecina иска търговски оферти относно дарението с пожароизвестителни системи на две социални услуги като Protected Housing в Кишинев. Орхей

СПЕЦИФИКАЦИИ

Сдружението за подкрепа на деца с физически увреждания (АЧЧФ) от Пересечина изпълнява  проект " Социални услуги, ориентирани към самостоятелен живот на младежи с интелектуални затруднения" на базата на Договор за безвъзмездна  финансова помощ бр. G15161 от 26.10.2021 г. подписано с фондация "Сорос" Молдова. Целта на проекта е да се консолидират седем социални услуги от типа "Читалище" и "Защитено жилище" и да се подпомогне независимият живот на младите хора с интелектуални затруднения в квартал Орхей за качествен живот в общността.  В рамките на този проект АЧЧФ от Пересечина обявява събирането на търговски оферти за дарението с пожароизвестителни системи на две социални услуги от типа "Защитено жилище" в град Орхей.

1. Общи положения 

Тези тръжни спецификации съдържат технически спецификации, неразделна част от тръжната документация за участие в конкурентната тръжна процедура и представляват всички основни минимални изисквания, към които се изготвя техническото и финансовото предложение от всеки оферент, като се има предвид, че критерият за оценка на офертите е "икономически най-изгодната оферта".

2. Предмет на процедурата за възлагане на обществена поръчка:

Оборудване, материали и работи за монтаж на 2 пожароизвестителни системи, по една за Защитено жилище No 1 (апартамент) и Защитено жилище No 2 (наземна къща) в град Орхей.

3. Спецификации за всеки елемент:

Техническите и функционалните характеристики, посочени в спецификацията, са минимални и задължителни. Оферентите могат да предлагат продукти с технически и функционални характеристики, по-високи от посочените. 

Обособена позиция 1. Оборудване, материали и работи за Защитеното жилище No 1 на или . Орхей

Screenshot

 

 

 

Обособена позиция 2. Оборудване, материали и работи за Защитеното жилище No 2 на Или . Орхей

Screenshot

 

 

4. Участие в конкурсната процедура - покана за участие в търг 

Всеки оферент може да представи една оферта, която съдържа една ПАРТИДА или няколко ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ с исканите позиции съгласно посочените спецификации.

Досието на заявлението трябва да съдържа следните документи и информация:

 • Адрес и данни за контакт на участника в търга;
 • Копие от най-новото извлечение от регистъра на юридическите лица;
 • Банкови данни;
 • Търговска оферта.

Изисквания, свързани с търговската оферта: 

 • Тя ще включва имената на продуктите в съответствие със задължителните спецификации, представени в точка 3 от настоящата спецификация.
 • Тя ще включва цените на заявените продукти, в MDL за всеки продукт.
 • Всички услуги по доставка, монтаж или други допълнителни работни услуги ще бъдат включени в офертата. 
 • В него ще бъдат посочени цените по ставката на ДДС 0% (задължително условие). ASCHF от Peresecina ще предостави потвърдителните документи за плащането при ставка на ДДС от 0%.
 • Офертата ще бъде подписана от упълномощеното лице и подпечатана.
 • Срокът на валидност на офертата ще бъде най-малко 7 календарни дни от крайния срок за подаване на офертите.

Файловете за кандидатстване ще бъдат изпратени по електронна поща на адреса causaa2007@yahoo.com с упоменаване "Търговска оферта - ASCHF" или във физически формат, на адрес: ул. Яхир 47, или. Орхей.

5. Срок за подаване на оферти

Крайният срок за подаване на оферти е: 5 март 2023 г., 12:  00 ч.

Участникът в търга трябва да вземе всички мерки, за да гарантира, че офертата ще бъде получена от ASCHF на Peresecina до посочената дата и срок за подаване. САМО ценовите оферти, които ще бъдат регистрирани до крайния срок и часа на представяне, ще бъдат оценявани. 

6. Оценка на офертите

Офертите, които се считат за подходящи от гледна точка на спецификациите и се придружават от исканата документация, се оценяват чрез сравняване на общата цена на офертата.

ASCHF на Peresecina ще възложи поръчката на участника в търга, който е предложил най-ниската цена за материалите и работите, които напълно отговарят на необходимите спецификации.

7. Договаряне и плащане

Икономическият оператор, обявен за победител след приключване на оценката, ще сключи договора за доставка с бенефициента. Офертата, въз основа на която икономическият оператор е обявен за успешен, става неразделна част от поръчката за доставка. Плащането на продуктите ще се извършва в съответствие с договора, сключен между бенефициента и доставчика, в молдовски леи, по банков път.

8. Доставка на материали и изпълнение на строителни работи

Оборудването и материалите ще бъдат на разположение за доставка в рамките на максимум 10 работни дни от датата на сключване на договора. Доставката на стоки и услуги ще се извършва от Доставчика до адресите на социалните услуги в града. Orhei, посочено от ASCHF в Peresecina, без да се начисляват допълнителни разходи за транспорт и обработка.

Акт за предаване и получаване на услугите за монтаж на пожароизвестителни системи ще бъде изготвен след приключване на строителните работи.

 

За да изтеглите спецификацията НАТИСНЕТЕ ТУК.

Лице за контакт: Rachieru Ana (координатор на проекта)

Телефон за връзка: 069136752

Отказ от отговорност за превода

Тази статия е преведена за ваше удобство с помощта на софтуер за превод, поддържан от услуги на трети страни, като Microsoft Translator. Бяха положени разумни усилия за осигуряване на точен превод, но нито един автоматичен превод не е перфектен, нито е предназначен да замени човешки преводачи. Преводите се предоставят като услуга за потребителите на уебсайта CIVIC.MD и се предоставят „както е“. Не се дава гаранция от какъвто и да било вид, изрична или подразбираща се, по отношение на точността, надеждността или коректността на преводи, направени от оригиналния език, обозначен като такъв, на който и да е друг език. Част от съдържанието (като изображения, видеоклипове и др.) може да не бъде преведено поради ограниченията на софтуера за превод.

Ru

Traducere Automata

ASCHF в Пересечине запрашивает коммерческие предложения относительно обеспечения системами пожарной сигнализации двух социальных услуг, таких как защищенное жилье в Кишиневе. Оргеев

СПЕЦИФИКАЦИИ

Ассоциация поддержки детей с ограниченными физическими возможностями (ASCHF) из Пересечины  реализует проект «Социальные услуги, ориентированные на самостоятельную жизнь молодых людей с ограниченными интеллектуальными возможностями» на основе Грантового договора No.  G15161 от 26.10.2021 подписано с Фондом Сороса Молдова. Целью проекта является консолидация семи социальных услуг типа «Общинный дом» и «Защищенное жилье» и поддержка независимой жизни молодых людей с ограниченными интеллектуальными возможностями в Орхейском районе для качественной жизни в общине. В рамках этого проекта ASCHF из Пересечины объявляет о сборе коммерческих предложений по оснащению системами пожарной сигнализации двух социальных служб типа «Защищенное жилье» в городе Оргеев.

1. Общие положения 

Настоящее Тендерное задание содержит технические условия, является неотъемлемой частью конкурсной документации для участия в конкурсной процедуре торгов и составляет все основные минимальные требования, которым разрабатывается каждое участником торгов техническое и финансовое предложение, учитывая, что критерием оценки тендерных заявок является «наиболее экономически выгодный тендер».

2. Предмет закупочной процедуры:

Оборудование, материалы и работы по установке 2 систем пожарной сигнализации, по одной для Охраняемого жилого дома No1 (квартира) и Охраняемого жилища No2 (наземный дом) в городе Оргеев.

3. Технические характеристики для каждого элемента:

Технические и функциональные характеристики, указанные в Спецификации, являются минимальными и обязательными. Участники торгов могут предлагать продукцию с техническими и функциональными характеристиками выше указанных. 

Лот 1. Оборудование, материалы и работы для охраняемого жилого дома No1 или. Оргеев

Screenshot

 

 

 

Лот 2. Оборудование, материалы и работы для охраняемого жилища No2 Ор. Оргеев

Screenshot

 

 

4. Участие в конкурсной процедуре - объявление тендеров 

Каждый участник торгов может представить один тендер, который должен содержать один ЛОТ или несколько ЛОТОВ с предметами, запрошенными в соответствии с указанными спецификациями.

Файл заявки должен содержать следующие документы и информацию:

 • Адрес и контактные данные участника торгов;
 • Копия последней выписки из реестра юридических лиц;
 • Банковские реквизиты;
 • Коммерческое предложение.

Требования, связанные с Коммерческим предложением: 

 • Он будет включать названия продуктов в соответствии с обязательными спецификациями, представленными в пункте 3 настоящей Спецификации.
 • Он будет включать цены на запрашиваемые продукты в леях для каждого продукта.
 • Все услуги по доставке, установке или другим дополнительным работам будут включены в предложение. 
 • В нем будут указаны цены по ставке НДС 0% (обязательное условие). ASCHF из Пересецины предоставит подтверждающие документы для оплаты по ставке НДС 0%.
 • Предложение будет подписано уполномоченным лицом и заверено печатью.
 • Срок действия заявки составит не менее 7 календарных дней с момента окончания срока подачи тендеров.

Файлы заявки будут отправлены по электронной почте на адрес causaa2007@yahoo.com с упоминанием «Коммерческое предложение - ASCHF» или в физическом формате, по адресу: ул. Ячир 47, или. Оргеев.

5. Срок представления тендерных заявок

Крайний срок подачи заявок:  5 марта 2023 года, 12:00.

Участник тендера должен принять все меры для обеспечения того, чтобы тендер был получен ASCHF Пересецины к указанной дате и сроку подачи. Будут оцениваться ТОЛЬКО ценовые предложения, которые будут зарегистрированы к крайнему сроку и времени презентации. 

6. Оценка тендеров

Тендерные заявки, которые считаются подходящими с точки зрения спецификаций и сопровождаются запрашиваемой документацией, оцениваются путем сравнения общей цены тендера.

ASCHF из Пересечины присудит контракт участнику торгов, который предложил самую низкую цену на материалы и работы, которые полностью соответствуют требуемым спецификациям.

7. Заключение договоров и оплата

Экономический оператор, объявленный победителем, после завершения оценки заключит договор поставки с Бенефициаром. Конкурс, на основании которого экономический оператор признан победителем, становится неотъемлемой частью договора поставки. Оплата продукции производится в соответствии с договором, заключенным между Получателем и Поставщиком, в молдавских леях банковским переводом.

8. Поставка материалов и выполнение работ

Оборудование и материалы будут доступны для поставки в течение максимум 10 рабочих дней с момента заключения договора. Доставка товаров и услуг будет производиться Провайдером по адресам социальных служб в городе. Оргеев, указанный ASCHF в Пересечине, без взимания дополнительных транспортных и погрузочно-разгрузочных расходов.

Акт сдачи и получения услуг по монтажу систем пожарной сигнализации будет составлен по завершении работ.

 

Для загрузки спецификации НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ.

Контактное лицо: Рачиеру Ана (координатор проекта)

Контактный телефон: 069136752

Отказ от ответственности за перевод

Эта статья была переведена для вашего удобства с помощью программного обеспечения для перевода, предоставляемого сторонними службами, такими как Microsoft Translator. Были предприняты разумные усилия для обеспечения точного перевода, однако автоматический перевод не идеален и не предназначен для замены переводчиков-людей. Переводы предоставляются в качестве услуги пользователям веб-сайта CIVIC.MD и предоставляются «как есть». Не дается никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении точности, надежности или правильности любых переводов, сделанных с исходного языка, отмеченного как таковой, на любой другой язык. Некоторый контент (например, изображения, видео и т. д.) не может быть переведен из-за ограничений программного обеспечения для перевода.

Articol adaugat de: ASCHF din Peresecina
Alte articole de la acest autor: