Open Position: Procurements monitoring expertRo

Traducere Automata

Poziție deschisă: Expert în monitorizarea achizițiilor

Open Position: Procurements monitoring expert

Pro Cooperare Regionala Bălți caută candidați cu înaltă calificare pentru funcția de expert în monitorizarea achizițiilor pentru proiectul local Cetățeni și organizații ale societății civile - împreună împotriva corupției. Proiectul este implementat în cadrul consolidării statului de drept și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova, implementat de Agenția Germană de Cooperare Internațională (GIZ).

Descrierea poziției
Expertul în monitorizarea achizițiilor publice va sprijini beneficiarii granturilor în toate aspectele legate de achizițiile de proiecte și de sarcinile operaționale. Expertul sprijină procesele de achiziții și operațiuni de rutină bazate pe politicile și procedurile aprobate/existente ale proiectului. În plus, expertul în monitorizarea achizițiilor asistă și monitorizează beneficiarii granturilor în toate procesele operaționale și administrative, precum și monitorizarea rezultatelor arhivate și închiderea granturilor.

Responsabilitati:
Asistă beneficiarii cu procedurile de achiziții publice, verificarea cotațiilor de preț și documentarea procesului de achiziție
Menține achiziția și funcționarea sistemului de evidență electronică și pe suport de hârtie al proiectului.
Construirea unei relații/parteneriate puternice cu beneficiarii granturilor
Menține fișierele de grant și tracker actualizate (atât copii hard, cât și copii moi)
Evaluarea performanței beneficiarilor de granturi și informarea cu privire la evaluarea impactului proiectelor, după cum este necesar
Să servească drept punct de contact pentru beneficiarii granturilor, asigurând comunicări pozitive și conforme
Asigurarea conformității depline cu reglementările GIZ/UE legate de punerea în aplicare a granturilor.
Desfășurarea altor activități conform instrucțiunilor managerului de proiect

Competențe și calificări:

Minim 3 ani de experiență profesională relevantă în domeniul achizițiilor publice și al sprijinului operațional;
Diplomă universitară într-un domeniu relevant;
Experiență în implementarea proiectelor de granturi de-a lungul întregului ciclu de viață al granturilor, de la solicitare la implementare, monitorizare și închidere.
Fluenta in limba romana si cunostintele de limba engleza preferate cu excelente abilitati de comunicare orala si scrisa;
Experiență anterioară în implementarea proiectelor finanțate de donatori;
Capacitatea de a gestiona mai multe proiecte în curs de desfășurare simultan;
Abilități analitice puternice și atenție la detalii;
Competență avansată în Microsoft Excel preferat.
Vă rugăm să trimiteți un e-mail cu CV-ul atașat și "Expert în monitorizarea achizițiilor" în linia de subiect la procore.eusuport@gmail.com până la data de 22 ianuarie 2023. Cererile vor fi revizuite în mod continuu. Doar finaliștii vor fi contactați.

En

Articol Original

Open Position: Procurements monitoring expert

Open Position: Procurements monitoring expert

Pro Cooperare Regionala Balti seeks highly qualified candidates for the position of Procurements monitoring expert for the local project Citizens and civil society organisations - together against corruption. The project is implemented in the framework of the Strengthening the Rule of Law and Anti-Corruption Mechanisms in the Republic of Moldova, implemented by the German International Cooperation Agency (GIZ).

Position description
The Procurement monitoring expert will support grantees in all aspects of project procurement and operational tasks. The expert supports the routine procurement and operations processes based on approved/existing policies and procedures of the project. In addition, the Procurements monitoring expert assists and monitor grantees in all operational and administrative processes as well as monitoring of the archived results and closeout for grants.

Responsibilities:
Assists grantees with procurement procedures, check of price quotes, and documentation of the procurement process
Maintains the project’s procurement and operation electronic and hard copy filing system.
Building strong relationship/partnership with grantees
Maintains grant files and tracker up-to-date (both hard and soft copies)
Assess performance of grantees and to inform impact assessment of projects, as needed
Serve as a point of contact for grantees, ensuring positive, compliant communications
Ensure full compliance with GIZ/UE regulations related to grant implementation.
Conduct other activities as directed by the Project Manager

Skills and Qualifications:

Minimum of 3 years of relevant work experience in procurement and operational support;
University degree in a relevant field;
Experience implementing grants projects along the full grant lifecycle from solicitation to implementation, monitoring, and closeout.
Fluency in Romanian and proficiency in English preferred with excellent oral and written communication skills;
Previous experience implementing donor-funded projects;
Ability to manage multiple ongoing projects at once;
Strong analytical skills and attention to details;
Advanced proficiency in Microsoft Excel preferred.
Please send an email with your CV attached and “Procurements monitoring expert” in the subject line to procore.eusuport@gmail.com by January 22, 2023. Applications will be reviewed on a rolling basis. Only finalists will be contacted.

It

Traducere Automata

Posizione aperta: esperto di monitoraggio degli acquisti

Open Position: Procurements monitoring expert

Pro Cooperare Regionala Balti cerca candidati altamente qualificati per la posizione di esperto di monitoraggio degli appalti per il progetto locale Cittadini e organizzazioni della società civile - insieme contro la corruzione. Il progetto è attuato nell'ambito del rafforzamento dello stato di diritto e dei meccanismi anticorruzione nella Repubblica di Moldova, implementato dall'Agenzia tedesca per la cooperazione internazionale (GIZ).

Descrizione della posizione
L'esperto di monitoraggio degli appalti supporterà i beneficiari in tutti gli aspetti dell'approvvigionamento del progetto e delle attività operative. L'esperto supporta i processi di approvvigionamento e operativi di routine basati su politiche e procedure approvate / esistenti del progetto. Inoltre, l'esperto di monitoraggio degli appalti assiste e monitora i beneficiari in tutti i processi operativi e amministrativi, nonché nel monitoraggio dei risultati archiviati e della chiusura per le sovvenzioni.

Compiti:
Assiste i beneficiari nelle procedure di approvvigionamento, nel controllo dei preventivi e nella documentazione del processo di approvvigionamento
Mantiene l'approvvigionamento e il funzionamento del sistema di archiviazione elettronica e cartacea del progetto.
Costruire solide relazioni/partnership con i beneficiari
Mantiene aggiornati i file di sovvenzione e il tracker (sia copie cartacee che digitali)
Valutare le prestazioni dei beneficiari e informare la valutazione d'impatto dei progetti, se necessario
Fungere da punto di contatto per i beneficiari, garantendo comunicazioni positive e conformi
Garantire la piena conformità alle normative GIZ / UE relative all'implementazione delle sovvenzioni.
Condurre altre attività come indicato dal Project Manager

Competenze e qualifiche:

Minimo 3 anni di esperienza lavorativa pertinente negli appalti e nel supporto operativo;
Laurea in un campo pertinente;
Esperienza nell'implementazione di progetti di sovvenzione lungo l'intero ciclo di vita della sovvenzione, dalla sollecitazione all'implementazione, al monitoraggio e alla chiusura.
Ottima conoscenza del rumeno e conoscenza della lingua inglese preferita con eccellenti capacità comunicative orali e scritte;
Precedente esperienza nell'implementazione di progetti finanziati da donatori;
Capacità di gestire più progetti in corso contemporaneamente;
Spiccate capacità analitiche e cura dei dettagli;
Preferibile competenza avanzata in Microsoft Excel.
Si prega di inviare una mail con allegato il proprio CV e "Esperto di monitoraggio degli appalti" nella riga dell'oggetto a procore.eusuport@gmail.com entro il 22 gennaio 2023. Le domande saranno esaminate su base continuativa. Saranno contattati solo i finalisti.

Ua

Traducere Automata

Відкрита позиція: Експерт з моніторингу закупівель

Open Position: Procurements monitoring expert

Pro Cooperare Regionala Balti шукає висококваліфікованих кандидатів на посаду експерта з моніторингу закупівель для місцевого проекту Громадяни та організації громадянського суспільства - разом проти корупції. Проект реалізується в рамках програми «Зміцнення верховенства права та антикорупційних механізмів в Республіці Молдова», що впроваджується Німецьким агентством міжнародного співробітництва (GIZ).

опис позиції
Експерт з моніторингу закупівель надаватиме підтримку грантоотримувачам у всіх аспектах закупівель проектів та операційних завдань. Експерт підтримує рутинні процеси закупівель та операцій на основі затверджених/існуючих політик та процедур проекту. Крім того, експерт з моніторингу закупівель допомагає та контролює грантоотримувачів у всіх операційних та адміністративних процесах, а також відстежує архівні результати та закриття для отримання грантів.

Обов'язки:
Допомагає грантоотримувачам з процедурами закупівель, перевіркою цінових пропозицій та документацією процесу закупівлі
Підтримує систему закупівель та експлуатації проекту в електронному та паперовому вигляді.
Побудова міцних відносин/партнерства з грантоотримувачами
Підтримує файли грантів та трекер в актуальному стані (як у твердій, так і в м'якій копії)
Оцінювати результати діяльності грантоотримувачів та інформувати оцінку впливу проектів, якщо це необхідно
Служити контактною особою для грантоотримувачів, забезпечуючи позитивні, відповідні комунікації
Забезпечити повну відповідність правилам GIZ/UE, пов'язаним з реалізацією грантів.
Проведення інших заходів за вказівкою керівника проекту

Навички та кваліфікація:

Мінімум 3 роки відповідного досвіду роботи в сфері закупівель та операційного супроводу;
Вища освіта у відповідній галузі;
Досвід реалізації грантових проектів протягом усього життєвого циклу грантів від подання заявки до впровадження, моніторингу та закриття.
Вільне володіння румунською мовою та володіння англійською мовою бажано з відмінними навичками усного та письмового спілкування;
Попередній досвід реалізації проектів, що фінансуються донорами;
Можливість управління декількома поточними проектами одночасно;
Сильні аналітичні здібності та увага до деталей;
Перевага надається розширеним знанням Microsoft Excel.
Будь ласка, надішліть електронний лист із прикріпленим резюме та «Експертом з моніторингу закупівель» у темі листа до procore.eusuport@gmail.com до 22 січня 2023 року. Заявки будуть розглядатися на постійній основі. Зв'яжуться лише з фіналістами.

Bg

Traducere Automata

Отворена позиция: Експерт по мониторинг на обществени поръчки

Open Position: Procurements monitoring expert

Pro Cooperare Regionala Balti търси висококвалифицирани кандидати за позицията експерт по мониторинг на обществени поръчки за местния проект Граждани и граждански организации - заедно срещу корупцията. Проектът се изпълнява в рамките на Укрепване на върховенството на закона и антикорупционните механизми в Република Молдова, изпълняван от Германската агенция за международно сътрудничество (GIZ).

Описание на позицията
Експертът по мониторинг на обществените поръчки ще подпомага получателите на безвъзмездни средства във всички аспекти на възлагането на обществени поръчки и оперативните задачи. Експертът подпомага рутинните процеси на възлагане на обществени поръчки и операции въз основа на одобрени/съществуващи политики и процедури на проекта. В допълнение, експертът по мониторинг на обществените поръчки подпомага и наблюдава получателите на безвъзмездни средства във всички оперативни и административни процеси, както и мониторинг на архивираните резултати и закриване на безвъзмездни средства.

Отговорности:
Подпомага получателите на безвъзмездни средства при процедури за възлагане на обществени поръчки, проверка на ценови оферти и документиране на процеса на възлагане на обществени поръчки
Поддържа системата за възлагане на обществени поръчки и експлоатация на проекта електронна и хартиена файлова система.
Изграждане на силна връзка / партньорство с бенефициентите
Поддържа файлове за отпускане на безвъзмездни средства и тракер актуални (както твърди, така и меки копия)
Оценка на изпълнението на получателите на безвъзмездни средства и информиране за оценка на въздействието на проектите, ако е необходимо
Служи като точка за контакт за получателите на безвъзмездни средства, като осигурява положителни, съвместими комуникации
Осигуряване на пълно съответствие с регламентите на GIZ/UE, свързани с изпълнението на безвъзмездните средства.
Провеждане на други дейности, както е указано от ръководителя на проекта

Умения и квалификации:

Минимум 3 години съответен трудов стаж в областта на обществените поръчки и оперативната подкрепа;
Университетска степен в съответната област;
Опит в изпълнението на проекти за безвъзмездни средства по време на пълния жизнен цикъл на безвъзмездните средства от привличането до изпълнението, мониторинга и приключването.
Владеене на румънски език и владеене на английски език предпочитано с отлични устни и писмени комуникативни умения;
Предишен опит в изпълнението на проекти, финансирани от донори;
Възможност за управление на множество текущи проекти наведнъж;
Силни аналитични умения и внимание към детайлите;
Предпочитани са напреднали умения в Microsoft Excel.
Моля, изпратете имейл с приложена автобиография и "Експерт по мониторинг на обществени поръчки" в темата до procore.eusuport@gmail.com до 22 януари 2023 г. Заявленията ще бъдат преглеждани на подвижен принцип. Ще бъде осъществен контакт само с финалистите.

Ru

Traducere Automata

Открытая позиция: Эксперт по мониторингу закупок

Open Position: Procurements monitoring expert

Pro Cooperare Regionala Balti ищет высококвалифицированных кандидатов на должность эксперта по мониторингу закупок для местного проекта Граждане и организации гражданского общества - вместе против коррупции. Проект реализуется в рамках программы «Укрепление верховенства права и антикоррупционных механизмов в Республике Молдова», реализуемой Германским агентством по международному сотрудничеству (GIZ).

Описание должности
Эксперт по контролю за закупками будет оказывать поддержку получателям субсидий во всех аспектах закупок по проектам и оперативным задачам. Эксперт поддерживает рутинные процессы закупок и операций на основе утвержденных/существующих политик и процедур проекта. Кроме того, эксперт по контролю за закупками оказывает помощь и контролирует получателей субсидий во всех оперативных и административных процессах, а также контролирует архивные результаты и закрытие грантов.

Обязанности:
Помогает получателям грантов с процедурами закупок, проверкой ценовых котировок и документацией процесса закупок
Поддерживает систему электронной и бумажной регистрации закупок и эксплуатации проекта.
Построение прочных отношений/партнерства с грантополучателями
Поддерживает файлы грантов и трекер в актуальном состоянии (как бумажные, так и электронные копии)
Оценка деятельности получателей грантов и информирование об оценке воздействия проектов по мере необходимости
Служить контактным лицом для получателей грантов, обеспечивая позитивную, соответствующую требованиям связь
Обеспечить полное соответствие правилам GIZ/UE, связанным с реализацией грантов.
Проведение других мероприятий в соответствии с указаниями руководителя проекта

Навыки и квалификация:

Минимум 3 года соответствующего опыта работы в области закупок и оперативной поддержки;
Высшее образование в соответствующей области;
Опыт реализации грантовых проектов на протяжении всего жизненного цикла гранта от запроса до реализации, мониторинга и закрытия.
Свободное владение румынским языком и знание английского языка предпочтительны с отличными устными и письменными навыками общения;
Предыдущий опыт реализации проектов, финансируемых донорами;
Возможность управлять несколькими текущими проектами одновременно;
Сильные аналитические способности и внимание к деталям;
Повышение квалификации в Microsoft Excel предпочтительно.
Пожалуйста, отправьте электронное письмо с вашим резюме и «Эксперт по мониторингу закупок» в строке темы, чтобы procore.eusuport@gmail.com до 22 января 2023 года. Заявки будут рассматриваться на скользящей основе. Свяжутся только с финалистами.