Anunț de prelungire a termenului concursului deschis pentru contractarea serviciilor de audit general anualArticol adaugat de: TudorAMM

                                                                                                                                          

Anunț de prelungire a termenului concursului deschis pentru contractarea serviciilor de audit general anual

A.O. Asociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova, organizaţie non-profit şi non-guvernamentală, fondată cu scopul de a promova drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi a contribui la procesul de incluziune socio-profesională a acestora, anunță concurs deschis de oferte pentru achiziția serviciilor de audit general al Asociației pentru anul 2022.

Compania selectată va presta serviciile solicitate conform Termenilor de Referință descriși în prezentul Anunț și în baza contractului de prestare servicii pentru perioada solicitată.

Oferta urmează a fi datată și semnată de către ofertant/ă și expediată prin e-mail la adresa valentina@motivation-md.org sau depusă direct la oficiul Asociației, str. Mircea cel Bătrîn 48, mun. Chișinău, în plic sigilat, cu indicarea denumirii ofertantului/ ofertantei. Termenul depunerii ofertei: 12 decembrie 2022, ora 17.00. 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0 69 654 316 sau la adresa de e-mail: office@motivation-md.org, persoana de contact – Ludmila Iachim, director executiv.

Ofertele care nu respectă condițiile din anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerație.

Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova promovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe criteriu de naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.

Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova asigură că deciziile luate în procesul de selecție vor fi bazate pe criterii obiective, nediscriminatorii, legate direct de concurs.

 

TERMENII DE REFERINȚĂ:

Obiectul auditului:

Compania de audit selectată va efectua auditul general anual al Asociației pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2022. Asociația are în implementare 12 proiecte pentru anul 2022, cu o valoare totală a intrărilor de fonduri în medie de 7.500.000 MDL.

Raportul de audit (opinia auditorului) trebuie să corespundă prevederilor Standardelor Internaționale de Audit (ISA 700) și să conțină note cu referire la respectarea instrucțiunilor de raportare financiară convenite între Asociație și donatori.

Auditul pentru anul 2022 urmează a fi desfășurat în perioada 15 ianuarie – 17 martie 2023. Raportul de audit al programului Asociației în limbile română și engleză, precum și versiunea electronică ale acestora (în format pdf şi word) vor fi prezentate până la 24 martie 2023. Compania de audit va avea acces la toate documentele și actele contabile în ceea ce privește procedura de alocare, gestionare și raportare a proiectelor. Asociația „MOTIVAȚIE” va asigura sprijinul și spațiul necesar pentru auditor în vederea facilitării procesului de audit.

Sarcini tehnice ale auditorului/ auditoarei:

 • Efectuează auditul general al Asociației pentru anul 2022, în conformitate cu Instrucțiunea de audit a finanțatorului programului (va fi pusă la dispoziție la socilitare).
 • Redactează Raport de audit și scrisoare către management.

Cerințe față de Raportul de audit:

 • Opinia de audit va fi exprimată în conformitate cu ISA 700. Raportul de audit va conține situațiile financiare, inclusiv notele pe proiecte și scrisoarea către management.
 • Raportul de audit, verificat și semnat de auditorul responsabil (trebuie să fie inclus numele, prenumele și poziția auditorului calificare și licențiere) va fi prezentat Asociației conform termenelor indicate la compartimentul „Obiectul auditului”.
 • Raportul de audit va fi prezentat în două exemplare în limbile română și engleză. Rapoartele pot fi emise electronic cu aplicarea semnăturilor electronice.

Scrisoarea către management: Pe lângă raportul de audit, auditorul va pregăti o scrisoare în care va include concluzia de audit privind: punctele slabe identificate și evaluarea riscurilor; lipsa documentelor confirmative cuantificate în sume exacte, în cazul în care acestea există; recomandările auditorului pentru a înlătura deficiențele

Conținutul ofertei:

Dosarul de participare la concurs va conține următoarele:

 1. Descrierea companiei ofertante, a experienței în domeniu (exprimată în ani, inclusiv referințe cu privire la proiecte finanțate de organizații internaționale auditate) și argumentarea motivației selectării acesteia. Se vor indica datele de contact ale companiei (denumirea ofertantului/ ofertantei, numărul de contact, adresa electronică, nume prenume director).
 2. CV-urile persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditul programului. Licențe și certificări ale auditorului. Apartenența la Asociații profesionale sau internaționale.
 3. Oferta financiară, cu indicarea prețului serviciilor de audit în MDL, inclusiv TVA, și a perioadei exacte de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate mai sus. Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu vor putea fi schimbate pe durata contractului.
 4. Licența pentru activitatea de audit (copia). Certificate considerate relevante de ofertant/ă a fi prezentate.
 5. Declarația privind conflictul de interese. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (președintele și Consiliul de administrare), compania se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă

Criteriile de selectare:

 1. Experiență în domeniu – companiile de audit interesate trebuie să aibă experiență în auditarea organizațiilor necomerciale din Republica Moldova;
 2. Calificarea auditorului/ auditoarei care va efectua auditul (minim 5 ani de experiență);
 3. Prețul total al serviciilor pentru auditul efectuat si perioada propusă pentru efectuarea a auditului;
 4. Imaginea și reputația companiei.

Oferta urmează a fi datată și semnată de către ofertant/ă și expediată prin e-mail la adresa valentina@motivation-md.org sau depusă direct la oficiul Asociației, str.Mircea cel Bătrîn 48, mun. Chișinău, în plic sigilat, cu indicarea denumirii ofertantului/ ofertantei. Data limită a depunerii ofertei – 12 decembrie 2022, ora 17.00. 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0 69 654 316 (Iachim Ludmila, director executiv) sau la adresa de e-mail: office@motivation-md.org .

Ofertele care nu respectă condițiile din anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerație.

Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova promovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe criteriu de naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.

Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova asigură că deciziile luate în procesul de selecție vor fi bazate pe criterii obiective, nediscriminatorii, legate direct de concurs.

 

telegram