Termeni de referință pentru compania ce va efectua auditul proiectuluiDate generale despre proiect

Din februarie 2021, People in Need Moldova derulează proiectul „Going Organic through Inovation” care urmează să fie finalizat până în februarie 2022. Proiectul este cofinanțat de Programul de Granturi Mici al Fondului Global pentru Mediu (GEF) și are o valoare totală buget de 100.000,00 USD.

Proiectul se concentrează pe promovarea gestionării durabile a terenurilor agricole pentru a crește rezistența fermierilor la schimbările climatice și a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, promovând tehnicile agriculturii integrate. Proiectul este implementat împreună cu Cooperativa Agricultorilor Ecologici „Ecoferm” - prima cooperativă de fermieri ecologici din Moldova - recent înființată prin inițiativa PIN și Asociația Patronală Alianța Lanțului Valoric în Agricultura Ecologică din Moldova – MOVCA, singura asociație de fermieri certificati ecologic din țară. Proiectul este implementat în 6 comunități sătești în care membrii Ecoferm sunt activi.

Obiectivul primar: Să contribuim la dezvoltarea rurală durabilă in Moldova prin managementul ecologic eficient al terenurilor agricole.

Obiectivele specifice:

Studiu Pilot al tehnologiilor inovative pentru managementul terenurilor ecologice și împărtășirea rezultatelor cu autorități relevante, instituții științifice, alte părți interesate și un număr mare de fermieri.

Obiectul auditului

Compania selectată va efectua auditul proiectului „Going Organic through Innovation” (Acționăm ECO prin inovație, în versiunea română) implementat de People in Need Moldova în perioada  februarie 2021 – februarie 2022. Valoarea totală a proiectului este de 100.000 dolari SUA, finanțare GEF 50.000 dolari SUA, co-finanțare – 50.000 dolari SUA. Auditul va verifica doar contribuția GEF SGP a proiectului în valoare de 50.000 dolari SUA.   

Termenii auditului

Auditul proiectului urmează să fie realizat în perioada 10-18 martie 2022. Raportul va fi prezentat până la data de 31 martie 2022.

Scopul raportului de audit

Scopul raportului de audit pe proiect reprezintă auditul rapoartelor financiare prezentate donatorului de către numele People In Need și exprimarea opiniei de audit în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ISA 800, inclusiv ISRS 4400, cu Standardele Naţionale de Contabilitate și Indicațiile Metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale. Pentru exprimarea unei opinii asupra rapoartelor financiare ale beneficiarului de grant, auditorul trebuie să verifice şi să evalueze concluziile formulate în baza dovezilor de audit obţinute pe parcursul exercitării auditului cu obiectiv special.

La efectuarea auditului pe proiect o atenție deosebită va fi acordată următoarelor aspecte:

 • analiza cheltuielilor mijloacelor de grant şi a documentelor corespunzătoare, prezentate donatorului, cu scopul de a determina dacă acestea sunt raţionale după caracterul lor general, dacă sunt permise de condiţiile de acordare a mijloacelor financiare, dacă sunt confirmate cu documentele necesare, cât şi cu scopul de a determina dacă cheltuielile reflectate în raportul financiar corespund cu documentele contabile ale beneficiarului grantului. Auditorul va determina dacă cheltuielile sunt recunoscute și înregistrate conform legislației în vigoare și cerințele contractului de grant;
 • verificarea respectării contractului de grant de către beneficiarul grantului. Analiza dată trebuie să includă evaluarea eficacităţii şi eficienţei activităţii efectuate de organizaţie, verificarea rapoartelor prezentate donatorului, verificarea compatibilităţii procesului de achiziţionare a bunurilor şi serviciilor cu cerinţele contractului de grant şi a instrucţiunilor de implementare şi raportare, respectarea bugetului aprobat. Pe parcursul analizei totodată se verifică şi respectarea legislaţiei în vigoare în procesul administrării grantului.

People in Need va asigura sprijinul şi spaţiul necesar pentru auditor pentru a facilita procesul de audit, precum şi accesul acestuia la orice informaţie necesară.

Sarcini tehnice:

 • Raportul de audit, verificat şi semnat de auditorul responsabil (să fie inclus numele, prenumele și poziția auditorului calificat și licențiat, nu doar numele companiei) va fi prezentat conform termenelor indicate la compartimentul „Obiectul auditului”;
 • Raportul de audit trebuie să indice clar opinia generală de audit, detaliile privind metodologia de audit și scopul auditului;
 • Asigurarea faptului că auditul a fost efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit și de către auditor calificat și licențiat;
 • Alte aspecte;
 • Pentru auditul efectuat, raportul va fi prezentat în 2 exemplare în limba română și versiunea electronică a acestuia (în format pdf).

Conținutul ofertei

Oferta de participare la concurs va include:

 1. Denumirea ofertantului, numărul telefonului de contact, adresa electronică şi prezentarea persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea organizaţiei;
 2. Descrierea companiei ofertante, a experienţei în domeniu;
 3. Licenţa pentru activitatea de audit (copia);
 4. Oferta financiară, care să indice preţul serviciilor de audit, TVA cota zero şi perioada exactă de efectuare a auditului, cu respectarea termenilor indicați mai sus.

Criteriile de evaluare a ofertelor

Examinarea ofertelor va fi efectuată de către Comisia de concurs în baza următoarelor criterii:

 1. Calificările generale (experiența companiei, calificarea şi componenta personalului pentru sarcina alocată, termenii) – 50 puncte;
 2. Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar – 50 puncte;
 3. Punctajul maxim total – 100 puncte.

Solicitantul care va acumula cel mai mare punctaj în funcție de criteriile de evaluare, va fi invitat pentru negocierea contractului.

Depunere:

Ofertele urmează a fi depuse până la data de 21.02.2022, ora 18:00, la adresa str. Alexei Mateevici 56, Chișinău, sau la adresa de e-mail: concurs.moldova@peopleinneed.net.

Decizia cu privire la rezultatele concursului va fi luată până la 22.02.2022.

GEF logouri