Keystone Moldova a instruit personalul din trei centre de plasament pentru copiii separați de părințiRo

Articol Original

Keystone Moldova a instruit personalul din trei centre de plasament pentru copiii separați de părinți

Reprezentanți ai centrelor de plasament pentru copiii separați de părinți din raioanele Comrat, Taraclia și Ștefan Vodă au participat, în perioada 5-9 decembrie 2022, la un curs de instruire inițială, organizat de Keystone Moldova. Serviciile sociale de plasament pentru copiii separați de părinți sunt dezvoltate și extinse cu sprijinul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu IP Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis.

318743091Timp de cinci zile, personalul din cele trei servicii sociale, sub îndrumarea formatoarei Tamara Fornea, consultantă Keystone Moldova, s-a familiarizat cu noțiunile de bază privind cadrul legal internațional și național în domeniul protecției copilului și cadrul legal național de protecție a drepturilor copiilor separați de părinți, modul de organizare și funcționare a serviciului social, pregătirea pentru acreditarea serviciului etc.

„A fost o instruire în care am muncit cu toții foarte mult, de dimineață devreme până seara târziu. Am încercat să respectăm cu strictețe agenda, subiectele teoretice ancorându-le în practică pentru a înțelege cum se întâmplă totul. Pentru consolidarea materialului, participanții au avut de pregătit zilnic teme pentru acasă. A fost un grup foarte activ, interesat să afle cât mai multe informații cu privire la legislație, sistemul de servicii sociale pentru copiii separați de părinți, asistența socială a copiilor, aspectele etice și deontologice în activitatea profesională a angajaților acestor centre”, a menționat Tamara Fornea, formatoarea cursului.

Ea a precizat că o zi de instruire a fost dedicată integral managementului serviciului (organizarea și funcționarea Centrului de plasament pentru copiii separați de părinți), acreditarea prestatorilor de servicii sociale (etape și termeni în procesul de acreditare; instrumente de evaluare și documentare), managementul de caz (procedura de admitere a copilului în serviciu, evaluarea necesităților copilului, planul individualizat de servicii, menținerea relațiilor cu familia, comunicarea cu copilul etc.). „Multe dintre subiectele abordate au fost noi pentru participanți, de aici și îngrijorările lor, întrebările și stoicismul cu care au analizat și examinat totul. Mă bucur că centrele vor avea astfel de angajați în persoana celor care au fost la instruire”, a concluzionat Tamara Fornea.

Participanții au rămas mulțumiți de oportunitatea de instruire oferită de Keystone Moldova și au împărtășit mai multe emoții pozitive la sfârșitul cursului.

Vadim Dimitrenco, manager la Centrul de servicii specializate și plasament temporar „Încredere”, or. Ștefan Vodă:

„Am fost invitat la această instruire pentru a-mi îmbunătăți cunoștințele în domeniul prestării serviciilor sociale, precum și să ofer experiență colegilor care sunt la primul pas în crearea serviciilor sociale de plasament pentru copiii separați de părinți.

Centrul de servicii specializate și plasament temporar „Încredere” din or. Ștefan Vodă funcționează din anul 2008 pe și este orientat pe două direcții: asistență specializată și plasament temporar. La moment, în serviciul de plasament avem 16 copii și tineri cu vârsta cuprinsă între 6 și 18 ani, în situații de risc și fără ocrotire părintească, care se află permanent în incinta centrului și beneficiază de servicii sociale în conformitate cu standardele minime de calitate. Copiii aflați în plasament sunt asistați de pedagogul social până la școală, iar după terminarea lecțiilor revin la Centru, iau prânzul, se recreează, după care își pregătesc temele cu ajutorul pedagogilor sociali.

Serviciul de asistență specializată, din sursele Proiectului finanțat de UE, în acest an, a fost dotat cu un microbuz, care ajută la transportarea copiilor din localitățile raionaului Ștefan Vodă ca să se deplaseze la Centru și să acceseze servicii de kinetoterapie, masaj, aplicații cu nămol, asistența logopedului și a pedagogului social. Dimineața la ora 8:00 acest microbuz îi preia pe copiii din comunități, îi aduce la Centru pentru a beneficia de serviciile de care au nevoie, după care revin cu același mijloc de transport acasă. Pe parcursul unei ture, sunt 25 de copii și tineri, cu vârsta cuprinsă între 4 ani și 25 ani, care beneficiază de serviciile de asistență specializată în cadrul Centrului nostru de două ori pe săptămână. Anual, beneficiari ai Centrului, pe cele două segmente, sunt în jur de 150 de copii.  

Participarea mea la această instruire a fost importantă prin faptul că am recapitulat cunoștințele privind legislația în baza căreia funcționează centrele sociale, am discutat despre politici, am studiat despre admiterea copilului în centrul de plasament, de ce este nevoie să vină în centru, care este forma de plasament și care sunt serviciile acordate acestor copii. De asemenea, am învățat ce înseamnă violența și ce să facem ca să nu o avem în centrele noastre. Mulțumim Keystone Moldova pentru cursul de instruire inițială, ceea ce va asigura ca serviciile pe care le vom presta să fie la un nivel înalt”.

Svetlana Kaipak, specialistă principală la Direcția asistență socială și protecție a familiei, Taraclia:

„Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți din raionul Taraclia urmează a fi deschis la începutul lunii ianuarie 2023 în satul Corten, r. Taraclia. Centrul e prevăzut pentru 28 de copii, care se vor afla în plasament temporar o perioadă de până la un an.

Suntem la început de drum, creăm un serviciu nou și avem mai multe frici legate de organizarea serviciilor. Totuși, suntem o echipă unită și sperăm că ne vom descurca. Important e ca fiecare copil abandonat de familie să își găsească un loc cald în centrul nostru, să primească alimentație și toate îngrijirile de care va avea nevoie.

La instruirea organizată de Keystone Moldova am participat mai multe persoane, care vom activa în calitate de specialiști în cadrul Centrului. Au fost cinci zile pline, cu o agendă bogată, informații prețioase din diferite domenii (juridic, educativ, social). Abia așteptăm să intrăm în funcții și să ne onorăm responsabilităție! Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți din Corten este creat cu suportul AO Prima, în colaborare cu Consiliul Raional Taraclia, din sursele UE.

Aliona Meșoglo, asistentă socială, Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți, or. Comrat:

„La instruire participăm cinci persoane (managerul, doi pedagogi, asistenta socială și asistenta medicală), care vom activa în cadrul Centrului de plasament pentru copiii separați de părinți din or. Comrat. Centrul încă nu este deschis, suntem la etapa de pregătire a edificiului și de perfectare a documentelor statutare. Potrivit conceptului, Centrul va găzdui 8-10 copii din raionul Comrat. Crearea noului serviciu este un obiectiv al proiectului implementat de AO Vesta, în parteneriat cu Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia și administrația orașului Comrat, în cadrul Programului de granturi lansat de Fundația Soros Moldova.

Instruirea ne-a fost foarte utilă, am avut parte de o alfabetizare despre tot ce presupune deschiderea și menținerea unui asemenea serviciu, însușirea specificului lucrului nostru, cunoașterea legislației privind asigurarea protecției copilului în plasament, înregistrarea și evaluarea diferitelor cazuri de violență, efectuarea managementului de caz al copilului plasat în centru, acordarea tuturor îngrijirilor pentru a-i ajuta pe copii să se simtă confortabil și protejați. Un capitol aparte în agenda instruirii a fost acreditarea – atunci când fiecare serviciu, pentru a funcționa, trebuie să treacă acreditarea ca să poată presta servicii de calitate. Am acumulat foarte multe cunoștințe și suntem pregătiți pentru provocările ce vor urma”.

La sfârșitul instruirii, Marcela Dilion-Strechie, manager de program la IP Keystone Moldova, a înmânat certificate de participare. Reprezentanta Keystone Moldova a vorbit despre importanța dezvoltării serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți pentru țara noastră, precum și rolul specialiștilor acestor centre. Potrivit ei, colaborarea intersectorială cu autoritățile locale și serviciile comunitare este crucială în asigurarea bunăstării copiilor separați de părinți.

„Formarea profesională inițială reprezintă un demers de maximă importanță pentru funcționarea eficientă a serviciilor de îngrijire și plasament temporar al copiilor separați de părinți și oferă angajaților oportunitatea de a-şi dezvolta competințele profesionale de bază, prin modalități de învățare formală şi informală. Cursul de instruire inițială pentru personalul din centrele de plasament pentru copiii separați de părinți a fost realizat în baza curriculumului și suportului de curs, elaborat de Keystone Moldova. Curriculumul de formare inițială acoperă aria de responsabilități a angajaților Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți, în corespundere cu standardele minime de calitate ale Serviciului și fişele postului. În 2023 urmează ca personalul din cele trei servicii sociale create/dezvoltate cu suportul UE să participe la cursul de formare continuă, ceea ce va contribui la prestarea calitativă a serviciilor”, a subliniat Marcela Dilion-Strechie, manager de program la IP Keystone Moldova.

318760371

Cursul de instruire inițială a fost organizat în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, finanțat de European Union in the Republic of Moldova, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu IP Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis. #ServiciiSocialeMaiBune

 

En

Traducere Automata

Keystone Moldova trained the staff of three placement centers for children separated from their parents

Representatives of placement centers for children separated from their parents from Comrat, Taraclia and Stefan Voda districts participated, between December 5-9, 2022, in an initial training course, organized by Keystone Moldova. Social placement services for children separated from their parents are developed and expanded with the support of the project "Civil society organizations work for better social services", funded by the European Union, co-financed by the Soros Foundation Moldova in partnership with IP Keystone Moldova and NGO Institutum Virtutes Civilis.

318743091For five days, the staff of the three social services, under the guidance of the trainer Tamara Fornea, Keystone Moldova consultant, got acquainted with the basic notions regarding the international and national legal framework in the field of child protection and the national legal framework for the protection of the rights of children separated from their parents, the way of organizing and functioning of the social service, the preparation for the accreditation of the service, etc.

"It was a training where we all worked very hard, from early morning to late at night. We tried to strictly follow the agenda, the theoretical topics anchoring them in practice to understand how everything happens. In order to consolidate the material, the participants had to prepare daily homework. It was a very active group, interested in finding out as much information as possible about the legislation, the social services system for children separated from their parents, the social assistance of children, the ethical and deontological aspects in the professional activity of the employees of these centers", mentioned Tamara Fornea, the trainer of the course.

She said that one day of training was entirely dedicated to the management of the service (organization and functioning of the Placement Center for children separated from their parents), accreditation of social service providers (stages and terms in the accreditation process; evaluation and documentation tools), case management (procedure for admitting the child into service, assessment of the child's needs, individualized service plan, maintaining relationships with the family, communicating with the child, etc.). "Many of the topics addressed were new to the participants, hence their concerns, questions and stoicism with which they analyzed and examined everything. I am glad that the centers will have such employees in the person of those who have been to the training", concluded Tamara Fornea.

The participants remained satisfied with the training opportunity offered by Keystone Moldova and shared several positive emotions at the end of the course.

Vadim Dimitrenco, manager of the Center for Specialized Services and Temporary Placement "Trust", or. Ştefan Vodă:

"I was invited to this training in order to improve my knowledge in the field of social services provision, as well as to offer experience to colleagues who are at the first step in creating social placement services for children separated from their parents.

The center for specialized services and temporary placement "Trust" in Chisinau. Ștefan Vodă has been operating since 2008 on and is oriented in two directions: specialized assistance and temporary placement. At the moment, in the placement service we have 16 children and young people aged between 6 and 18 years, in risk situations and without parental protection, who are permanently inside the center and benefit from social services in accordance with minimum quality standards. The children in foster care are assisted by the social pedagogue up to school, and after finishing the lessons they return to the Center, have lunch, recreate, then prepare their homework with the help of social pedagogues.

The specialized assistance service, from the sources of the EU-funded project, this year, was equipped with a minibus, which helps to transport children from the stefan voda district localities to go to the Center and access physical therapy services, massage, mud applications, assistance of the speech therapist and the social educator. In the morning at 8:00, this minibus picks up the children from the communities, brings them to the Center to benefit from the services they need, after which they return with the same means of transport home. During one shift, there are 25 children and young people, aged between 4 years and 25 years, who benefit from the specialized assistance services within our Center twice a week. Annually, the beneficiaries of the Center, on the two segments, are around 150 children.  

My participation in this training was important in that I recapitulated the knowledge of the legislation under which the social centers operate, we discussed about policies, we studied about the admission of the child in the placement center, why they need to come to the center, what is the form of placement and what are the services provided to these children. We also learned what violence means and what to do to not have it in our centers. We thank Keystone Moldova for the initial training course, which will ensure that the services we will provide are at a high level."

Svetlana Kaipak, senior specialist at the Department of Social Assistance and Family Protection, Taraclia:

"The placement center for children separated from their parents in Taraclia district is to be opened at the beginning of January 2023 in corten village, Taraclia district. The center is provided for 28 children, who will be in temporary placement for up to one year.

We are at the beginning of the road, we are creating a new service and we have several fears related to the organization of the services. However, we are a united team and we hope that we will manage. The important thing is that every child abandoned by the family to find a warm place in our center, to receive food and all the care they will need.

The training organized by Keystone Moldova was attended by several people, who will work as specialists within the Center. It was five full days, with a rich agenda, precious information from different fields (legal, educational, social). We can't wait to get into office and honor our responsibilities! The placement center for children separated from parents in Corten is created with the support of AO Prima, in collaboration with Taraclia District Council, from EU sources.

Aliona Meşoglo, social worker, Placement Center for children separated from their parents, or. Comrat:

"The training is attended by five people (the manager, two teachers, the social worker and the nurse), who will work within the Placement Center for children separated from their parents. Comrat. The center is not yet open, we are at the stage of preparing the edifice and drawing up the statutory documents. According to the concept, the Center will host 8-10 children from Comrat district. The creation of the new service is an objective of the project implemented by AO Vesta, in partnership with the Executive Committee of ATU Gagauzia and the administration of Comrat, within the Grant Program launched by the Soros Foundation Moldova.

The training was very useful to us, we had a literacy about everything that involves opening and maintaining such a service, learning the specifics of our work, knowing the legislation on ensuring the protection of the child in foster care, registering and evaluating various cases of violence, carrying out the case management of the child placed in the center, providing all the care to help the children feel comfortable and protected. A special chapter in the training agenda was accreditation – when each service, in order to function, must pass the accreditation in order to be able to provide quality services. We have accumulated a lot of knowledge and we are ready for the challenges to come."

At the end of the training, Marcela Dilion-Strechie, program manager at IP Keystone Moldova, handed out certificates of participation.  According to her, cross-sectoral collaboration with local authorities and community services is crucial in ensuring the well-being of children separated from their parents.

"The initial professional training represents an initiative of utmost importance for the efficient functioning of the care and temporary placement services of the children separated from the parents and offers the employees the opportunity to develop their basic professional competencies, through formal and informal learning modalities. The initial training course for the staff of the placement centers for the children separated from the parents was carried out based on the curriculum and course support, developed by Keystone Moldova. The initial training curriculum covers the area of responsibilities of the employees of the Social Service Placement Center for children separated from their parents, in accordance with the minimum quality standards of the Service and job descriptions. In 2023, the staff of the three social services created/developed with EU support will participate in the continuous training course, which will contribute to the qualitative provision of services", said Marcela Dilion-Strechie, program manager at IP Keystone Moldova.

318760371

The initial training course was organized within the project "Civil society organizations act for better social services", funded by European Union in the Republic of Moldova, co-financed and implemented by the Soros Foundation Moldova in partnership with IP Keystone Moldova and AO Institutum Virtutes Civilis. #ServiciiSocialeMaiBune

 

It

Traducere Automata

Keystone Moldova ha formato il personale di tre centri di collocamento per bambini separati dai loro genitori

I rappresentanti dei centri di collocamento per bambini separati dai genitori dei distretti di Comrat, Taraclia e Stefan Voda hanno partecipato, tra il 5 e il 9 dicembre 2022, a un primo corso di formazione, organizzato da Keystone Moldova. I servizi di collocamento sociale per i bambini separati dai genitori sono sviluppati e ampliati con il sostegno del progetto "Le organizzazioni della società civile lavorano per servizi sociali migliori", finanziato dall'Unione Europea, cofinanziato dalla Fondazione Soros Moldova in collaborazione con IP Keystone Moldova e ONG Institutum Virtutes Civilis.

318743091Per cinque giorni, lo staff dei tre servizi sociali, sotto la guida della formatrice Tamara Fornea, consulente Keystone Moldova, ha familiarizzato con le nozioni di base riguardanti il quadro giuridico internazionale e nazionale nel campo della protezione dei minori e il quadro giuridico nazionale per la protezione dei diritti dei bambini separati dai loro genitori, il modo di organizzare e funzionare del servizio sociale, la preparazione per l'accreditamento del servizio, ecc.

"È stato un allenamento in cui tutti abbiamo lavorato molto duramente, dalla mattina presto a tarda notte. Abbiamo cercato di seguire rigorosamente l'agenda, gli argomenti teorici ancorandoli nella pratica per capire come avviene il tutto. Per consolidare il materiale, i partecipanti hanno dovuto preparare i compiti quotidiani. Era un gruppo molto attivo, interessato a scoprire quante più informazioni possibili sulla legislazione, sul sistema dei servizi sociali per i bambini separati dai genitori, sull'assistenza sociale dei bambini, sugli aspetti etici e deontologici nell'attività professionale dei dipendenti di questi centri", ha detto Tamara Fornea, la formatrice del corso.

Ha detto che una giornata di formazione è stata interamente dedicata alla gestione del servizio (organizzazione e funzionamento del Centro di collocamento per i bambini separati dai loro genitori), accreditamento dei fornitori di servizi sociali (fasi e termini del processo di accreditamento; strumenti di valutazione e documentazione), gestione dei casi (procedura per l'ammissione del bambino in servizio, valutazione dei bisogni del bambino, piano di servizio individualizzato, mantenere i rapporti con la famiglia, comunicare con il bambino, ecc.). "Molti degli argomenti affrontati erano nuovi per i partecipanti, da qui le loro preoccupazioni, domande e stoicismo con cui hanno analizzato ed esaminato tutto. Sono contenta che i centri avranno tali dipendenti nella persona di chi è stato alla formazione", ha concluso Tamara Fornea.

I partecipanti sono rimasti soddisfatti dell'opportunità di formazione offerta da Keystone Moldova e hanno condiviso diverse emozioni positive alla fine del corso.

Vadim Dimitrenco, direttore del Centro per i servizi specializzati e il collocamento temporaneo "Trust", o. Ştefan Vodă:

"Sono stato invitato a questa formazione per migliorare le mie conoscenze nel campo della fornitura di servizi sociali, nonché per offrire esperienza ai colleghi che sono al primo passo nella creazione di servizi di collocamento sociale per bambini separati dai loro genitori.

Il centro per i servizi specializzati e il collocamento temporaneo "Trust" a Chisinau. Ștefan Vodă opera dal 2008 ed è orientata in due direzioni: assistenza specializzata e collocamento temporaneo. Al momento, nel servizio di collocamento abbiamo 16 bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 18 anni, in situazioni di rischio e senza protezione genitoriale, che sono permanentemente all'interno del centro e beneficiano di servizi sociali in conformità con standard minimi di qualità. I bambini in affido sono assistiti dal pedagogo sociale fino a scuola, e dopo aver terminato le lezioni tornano al Centro, pranzano, ricreano, poi preparano i compiti con l'aiuto di pedagoghi sociali.

Il servizio di assistenza specializzata, proveniente dalle fonti del progetto finanziato dall'UE, quest'anno, è stato dotato di un minibus, che aiuta a trasportare i bambini dalle località del distretto di Stefan Voda per andare al Centro e accedere a servizi di fisioterapia, massaggi, applicazioni di fango, assistenza del logopedista e dell'educatore sociale. La mattina alle 8:00, questo minibus preleva i bambini dalle comunità, li porta al Centro per beneficiare dei servizi di cui hanno bisogno, dopodiché tornano con lo stesso mezzo di trasporto a casa. Durante un turno, ci sono 25 bambini e ragazzi, di età compresa tra 4 anni e 25 anni, che beneficiano dei servizi di assistenza specializzata all'interno del nostro Centro due volte alla settimana. Ogni anno i beneficiari del Centro, sui due segmenti, sono circa 150 bambini.  

La mia partecipazione a questa formazione è stata importante in quanto ho ricapitolato la conoscenza della legislazione in base alla quale operano i centri sociali, abbiamo discusso delle politiche, abbiamo studiato l'ammissione del bambino nel centro di collocamento, perché hanno bisogno di venire al centro, qual è la forma di collocamento e quali sono i servizi forniti a questi bambini. Abbiamo anche imparato cosa significa violenza e cosa fare per non averla nei nostri centri. Ringraziamo Keystone Moldova per il corso di formazione iniziale, che garantirà che i servizi che forniremo siano di alto livello".

Svetlana Kaipak, specialista senior presso il Dipartimento di assistenza sociale e protezione familiare, Taraclia:

"Il centro di collocamento per bambini separati dai genitori nel distretto di Taraclia sarà aperto all'inizio di gennaio 2023 nel villaggio di Corten, distretto di Taraclia. Il centro è previsto per 28 bambini, che saranno in collocamento temporaneo per un massimo di un anno.

Siamo all'inizio della strada, stiamo creando un nuovo servizio e abbiamo diverse paure legate all'organizzazione dei servizi. Tuttavia, siamo una squadra unita e speriamo di farcela. L'importante è che ogni bambino abbandonato dalla famiglia trovi un posto caldo nel nostro centro, riceva cibo e tutte le cure di cui avrà bisogno.

Alla formazione organizzata da Keystone Moldova hanno partecipato diverse persone, che lavoreranno come specialisti all'interno del Centro. Sono stati cinque giorni pieni, con un'agenda ricca, preziose informazioni da diversi campi (legale, educativo, sociale). Non vediamo l'ora di entrare in carica e onorare le nostre responsabilità! Il centro di collocamento per bambini separati dai genitori in Corten è stato creato con il supporto di AO Prima, in collaborazione con il Consiglio distrettuale di Taraclia, da fonti UE.

Aliona Meşoglo , assistente sociale, Centro di collocamento per bambini separati dai genitori, o. Comrat:

"Alla formazione partecipano cinque persone (il direttore, due insegnanti, l'assistente sociale e l'infermiera), che lavoreranno all'interno del Centro di collocamento per bambini separati dai genitori. Comrat. Il centro non è ancora aperto, siamo nella fase di preparazione dell'edificio e stesura dei documenti statutari. Secondo il concetto, il Centro ospiterà 8-10 bambini del distretto di Comrat. La creazione del nuovo servizio è un obiettivo del progetto realizzato da AO Vesta, in collaborazione con il Comitato Esecutivo di ATU Gagauzia e l'amministrazione di Comrat, nell'ambito del Programma di Grant lanciato dalla Fondazione Soros Moldova.

La formazione ci è stata molto utile, abbiamo avuto un'alfabetizzazione su tutto ciò che comporta l'apertura e il mantenimento di tale servizio, l'apprendimento delle specifiche del nostro lavoro, la conoscenza della legislazione per garantire la protezione del bambino in affidamento, la registrazione e la valutazione di vari casi di violenza, la gestione dei casi del bambino collocato nel centro, fornendo tutte le cure per aiutare i bambini a sentirsi a proprio agio e protetti. Un capitolo speciale nell'agenda della formazione era l'accreditamento - quando ogni servizio, per funzionare, deve superare l'accreditamento per essere in grado di fornire servizi di qualità. Abbiamo accumulato molte conoscenze e siamo pronti per le sfide che verranno".

Al termine della formazione, Marcela Dilion-Strechie, program manager di IP Keystone Moldova, ha consegnato gli attestati di partecipazione.  Secondo lei, la collaborazione intersettoriale con le autorità locali e i servizi comunitari è fondamentale per garantire il benessere dei bambini separati dai loro genitori.

"La formazione professionale iniziale rappresenta un'iniziativa della massima importanza per il funzionamento efficiente dei servizi di cura e collocamento temporaneo dei bambini separati dai genitori e offre ai dipendenti l'opportunità di sviluppare le loro competenze professionali di base, attraverso modalità di apprendimento formale e informale. Il corso di formazione iniziale per il personale dei centri di collocamento per i bambini separati dai genitori è stato effettuato sulla base del curriculum e del supporto del corso, sviluppato da Keystone Moldova. Il curriculum di formazione iniziale copre l'area di responsabilità dei dipendenti del Centro di collocamento dei servizi sociali per i bambini separati dai loro genitori, in conformità con gli standard minimi di qualità del Servizio e le descrizioni delle mansioni. Nel 2023, il personale dei tre servizi sociali creati/sviluppati con il sostegno dell'UE parteciperà al corso di formazione continua, che contribuirà alla fornitura qualitativa dei servizi", ha dichiarato Marcela Dilion-Strechie, program manager di IP Keystone Moldova.

318760371

Il corso di formazione iniziale è stato organizzato nell'ambito del progetto "Le organizzazioni della società civile agiscono per migliori servizi sociali", finanziato dall'Unione Europea nella Repubblica di Moldova, cofinanziato e realizzato dalla Fondazione Soros Moldova in partnership con IP Keystone Moldova e AO Institutum Virtutes Civilis. #ServiciiSocialeMaiBune

 

Ua

Traducere Automata

Keystone Moldova навчила персонал трьох центрів розміщення дітей, розлучених з батьками

Представники центрів влаштування дітей, розлучених з батьками з районів Комрат, Тараклія та Стефан Вода, взяли участь у період з 5 по 9 грудня 2022 року в курсі початкової підготовки, організованому компанією Keystone Moldova. Послуги соціального розміщення дітей, розлучених з батьками, розробляються та розширюються за підтримки проекту «Організації громадянського суспільства працюють для покращення соціальних послуг», що фінансується Європейським Союзом, співфінансується Фондом Сороса в Молдові у партнерстві з IP Keystone Moldova та ГО Institutum Virtutes Civilis.

318743091Протягом п'яти днів співробітники трьох соціальних служб під керівництвом тренера Тамари Форнеа, консультанта Keystone Moldova, ознайомилися з основними поняттями щодо міжнародної та національної нормативно-правової бази у сфері захисту дітей та національної нормативно-правової бази щодо захисту прав дітей, відокремлених від батьків, способу організації та функціонування соціальної служби, підготовки до акредитації служби тощо.

«Це був тренінг, де ми всі дуже багато працювали, з раннього ранку до пізньої ночі. Ми намагалися чітко слідувати порядку денному, теоретичним темам, які закріплюють їх на практиці, щоб зрозуміти, як все відбувається. З метою закріплення матеріалу учасникам доводилося готувати щоденні домашні завдання. Це була дуже активна група, зацікавлена в тому, щоб дізнатися якомога більше інформації про законодавство, систему соціальних послуг для дітей, розлучених з батьками, соціальну допомогу дітям, етичні та деонтологічні аспекти у професійній діяльності працівників цих центрів», – зазначила тренерка курсу Тамара Форнеа.

За її словами, один день навчання був повністю присвячений управлінню службою (організація та функціонування Центру влаштування дітей, розлучених з батьками), акредитації надавачів соціальних послуг (етапи та строки в процесі акредитації; інструменти оцінки та документації), ведення справ (порядок прийняття дитини на службу, оцінка потреб дитини, індивідуальний план обслуговування, підтримання відносин з сім'єю, спілкування з дитиною і т.д.). «Багато тем, до яких зверталися, були новими для учасників, звідси і їхні побоювання, питання і стоїцизм, з яким вони все аналізували і досліджували. Я рада, що в центрах будуть такі співробітники в особі тих, хто побував на тренінгу», – підсумувала Тамара Форнеа.

Учасники залишилися задоволені можливістю навчання, яку пропонує Keystone Moldova, і поділилися кількома позитивними емоціями в кінці курсу.

Вадим Дімітренко, менеджер Центру спеціалізованих послуг та тимчасового розміщення «Траст», або. Ştefan Vodă:

«Мене запросили на цей тренінг для того, щоб удосконалити свої знання у сфері надання соціальних послуг, а також запропонувати досвід колегам, які знаходяться на першому кроці у створенні послуг соціального розміщення дітей, розлучених з батьками.

Центр спеціалізованих послуг і тимчасового розміщення «Трест» в Кишиневі. Ștefan Vodă працює з 2008 року і орієнтований у двох напрямках: спеціалізована допомога та тимчасове розміщення. На даний момент в службі влаштування у нас 16 дітей та молоді у віці від 6 до 18 років, в ситуаціях ризику і без батьківського захисту, які постійно перебувають на території центру і користуються соціальними послугами відповідно до мінімальних стандартів якості. Дітям, які перебувають у прийомній сім'ї, допомагає соціальний педагог аж до школи, а після закінчення уроків повертаються до Центру, обідають, відтворюють, потім за допомогою соціальних педагогів готують домашнє завдання.

Спеціалізована служба допомоги, з джерел проекту, що фінансується ЄС, в цьому році була обладнана мікроавтобусом, який допомагає перевозити дітей з районних населених пунктів Стефан Вода для поїздки в Центр і доступу до послуг лікувальної фізкультури, масажу, грязьових аплікацій, допомоги логопеда і соціального педагога. Вранці о 8:00 цей мікроавтобус забирає дітей з громад, привозить їх до Центру, щоб скористатися необхідними їм послугами, після чого вони повертаються з тим же видом транспорту додому. Протягом однієї зміни працює 25 дітей та молоді віком від 4 років до 25 років, які двічі на тиждень користуються послугами спеціалізованої допомоги в нашому Центрі. Щорічно бенефіціарами Центру на двох сегментах є близько 150 дітей.  

Моя участь у цьому тренінгу була важливою тим, що я підсумувала знання законодавства, за яким працюють соціальні центри, ми говорили про політику, ми вивчали про прийом дитини до центру влаштування, навіщо їй приходити в центр, яка форма влаштування і які послуги надаються цим дітям. Ми також дізналися, що означає насильство і що робити, щоб його не було в наших центрах. Ми дякуємо Keystone Moldova за курс початкової підготовки, який забезпечить, щоб послуги, які ми надаватимемо, були на високому рівні».

Світлана Кайпак, старший спеціаліст відділу соціальної допомоги та захисту сім'ї, Тараклія:

«Центр влаштування дітей, розлучених з батьками, у Тараклійському районі має бути відкритий на початку січня 2023 року в с. Кортен Тараклійського району. Центр передбачений для 28 дітей, які перебуватимуть у тимчасовому влаштуванні до одного року.

Ми знаходимося на початку шляху, створюємо новий сервіс і у нас є кілька страхів, пов'язаних з організацією послуг. Однак ми єдина команда і сподіваємося, що впораємося. Важливим є те, що кожна дитина, кинута сім'єю, знайшла тепле місце в нашому центрі, отримала їжу і весь догляд, який їй знадобиться.

У тренінгу, організованому компанією Keystone Moldova, взяли участь кілька людей, які працюватимуть спеціалістами в рамках Центру. Це було п'ять повних днів, з багатим порядком денним, цінною інформацією з різних сфер (юридичної, освітньої, соціальної). Ми не можемо дочекатися, щоб потрапити на посаду і виконати свої обов'язки! Центр розміщення дітей, розлучених з батьками в Кортені, створений за підтримки АО Прима, у співпраці з районною радою Тараклії, з джерел ЄС.

Альона Мешогло , соціальний працівник, Центр розміщення дітей, розлучених з батьками, або. Комрат:

«У тренінгу беруть участь п'ятеро осіб (керівник, два педагоги, соціальний працівник та медсестра), які працюватимуть у межах Центру влаштування дітей, розлучених з батьками. Комрат. Центр ще не відкритий, ми знаходимося на етапі підготовки будівлі та складання статутних документів. Згідно з концепцією, Центр прийматиме 8-10 дітей з Комратського району. Створення нового сервісу є метою проекту, реалізованого АТ «Веста» у партнерстві з Виконавчим комітетом АТУ Гагаузія та адміністрацією Comrat, в рамках грантової програми, започаткованої Фондом Сороса в Молдові.

Тренінг був нам дуже корисний, ми мали грамотність щодо всього, що передбачає відкриття та підтримку такої послуги, вивчення специфіки нашої роботи, знання законодавства щодо забезпечення захисту дитини у прийомних сім'ях, реєстрацію та оцінку різних випадків насильства, здійснення ведення справ дитини, поміщеної в центр, надання всієї допомоги, щоб діти відчували себе комфортно та захищено. Особливою главою в програмі навчання була акредитація – коли кожна служба, щоб функціонувати, повинна пройти акредитацію, щоб мати можливість надавати якісні послуги. Ми накопичили багато знань і готові до майбутніх викликів».

По закінченню навчання Марсела Діліон-Стречі, програмний менеджер IP Keystone Moldova, роздала сертифікати про участь.  За її словами, міжсекторальна співпраця з місцевою владою та громадськими службами має вирішальне значення для забезпечення добробуту дітей, розлучених з батьками.

«Початкова професійна підготовка є надзвичайно важливою ініціативою для ефективного функціонування служб догляду та тимчасового розміщення дітей, відокремлених від батьків, і пропонує працівникам можливість розвивати свої основні професійні компетенції за допомогою формальних та неформальних методів навчання. Курс початкової підготовки персоналу центрів розміщення дітей, відокремлених від батьків, проводився на основі навчальної програми та підтримки курсу, розробленого компанією Keystone Moldova. Навчальна програма початкової підготовки охоплює сферу обов'язків працівників Центру розміщення соціальних служб для дітей, розлучених з батьками, відповідно до мінімальних стандартів якості Служби та посадових інструкцій. У 2023 році співробітники трьох соціальних служб, створених/розроблених за підтримки ЄС, братимуть участь у безперервному навчальному курсі, що сприятиме якісному наданню послуг», – зазначила Марсела Діліон-Стречі, програмний менеджер IP Keystone Moldova.

318760371

Початковий навчальний курс був організований в рамках проекту «Організації громадянського суспільства діють для кращих соціальних послуг», що фінансується Європейським Союзом в Республіці Молдова, співфінансується та впроваджується Фондом Сороса в Молдові у партнерстві з IP Keystone Moldova та AO Institutum Virtutes Civilis. #ServiciiSocialeMaiBune

 

Bg

Traducere Automata

Keystone Молдова обучи персонала на три центъра за настаняване на деца, отделени от родителите си

Представители на центровете за настаняване на деца, отделени от родителите си от областите Комрат, Тараклия и Стефан вода, участваха, между 5-9 декември 2022 г., в начален курс на обучение, организиран от Keystone Moldova. Услугите за социално настаняване на деца, отделени от родителите си, се разработват и разширяват с подкрепата на проект "Гражданските организации работят за по-добри социални услуги", финансиран от Европейския съюз, съфинансиран от Фондация Сорос Молдова в партньорство с ИП Кийстоун Молдова и неправителствената организация Institutum Virtutes Civilis.

318743091В продължение на пет дни персоналът на трите социални служби, под ръководството на обучителя Тамара Форнеа, консултант на Keystone Молдова, се запозна с основните понятия относно международната и националната правна рамка в областта на закрилата на детето и националната правна рамка за защита на правата на децата, отделени от родителите си, начина на организиране и функциониране на социалната услуга, подготовката за акредитация на услугата и др.

"Това беше тренировка, на която всички работихме много усилено, от ранна сутрин до късно през нощта. Опитахме се стриктно да следваме дневния ред, теоретичните теми да ги закотвят на практика, за да разберем как се случва всичко. За да консолидират материала, участниците трябваше да подготвят ежедневни домашни. Това беше много активна група, която се интересуваше да открие възможно най-много информация за законодателството, системата за социални услуги за деца, отделени от родителите си, социалното подпомагане на децата, етичните и деонтологичните аспекти в професионалната дейност на служителите на тези центрове", спомена Тамара Форнеа, обучителят на курса.

Тя сподели, че един ден обучение е изцяло посветен на управлението на услугата (организация и функциониране на Центъра за настаняване на деца, отделени от родителите си), акредитация на доставчици на социални услуги (етапи и срокове в процеса на акредитация; инструменти за оценка и документиране), управление на случаите (процедура за приемане на детето в услуга, оценка на нуждите на детето, индивидуален план за обслужване, поддържане на взаимоотношения със семейството, общуване с детето и др.). "Много от разглежданите теми бяха нови за участниците, оттук и техните притеснения, въпроси и стоицизъм, с които анализираха и изследваха всичко. Радвам се, че центровете ще имат такива служители в лицето на тези, които са били на обучението", заключи Тамара Форнеа.

Участниците останаха доволни от възможността за обучение, предлагана от Keystone Молдова и споделиха няколко положителни емоции в края на курса.

Вадим Димитренко, управител на Центъра за специализирани услуги и временно настаняване "Тръст", или. Ştefan Vodă:

"Бях поканена на това обучение, за да подобря знанията си в областта на предоставянето на социални услуги, както и да предложа опит на колеги, които са на първа стъпка в създаването на услуги за социално настаняване на деца, отделени от родителите си.

Центърът за специализирани услуги и временно настаняване "Тръст" в Кишинев. Щефан Вода работи от 2008 г. и е ориентирана в две направления: специализирана помощ и временно настаняване. В момента в услугата за намиране на работа имаме 16 деца и младежи на възраст между 6 и 18 години, в рискови ситуации и без родителска закрила, които са постоянно в центъра и се възползват от социални услуги при спазване на минимални стандарти за качество. Децата в приемна грижа се подпомагат от социалния педагог до училище, а след приключване на уроците се връщат в Центъра, обядват, пресъздават, след което подготвят домашните си с помощта на социални педагози.

Специализираната помощна служба, от източниците на финансирания от ЕС проект, тази година беше оборудвана с микробус, който помага за транспортирането на деца от областните населени места "Стефан вода", за да отидат в Центъра и да получат достъп до физикална терапия, масаж, кални приложения, съдействие на логопеда и социалния педагог. Сутринта в 8:00 часа този микробус взима децата от общностите, отвежда ги в Центъра, за да се възползват от услугите, от които се нуждаят, след което се връщат със същото транспортно средство до дома. По време на една смяна има 25 деца и младежи на възраст между 4 и 25 години, които се възползват от специализираните помощни услуги в рамките на нашия Център два пъти седмично. Годишно бенефициенти на Центъра, на двата сегмента, са около 150 деца.  

Участието ми в това обучение беше важно, тъй като обобщих знанията за законодателството, по което функционират социалните центрове, обсъдихме политиките, проучихме за приемането на детето в центъра за настаняване, защо трябва да дойде в центъра, каква е формата на настаняване и какви са услугите, предоставяни на тези деца. Научихме и какво означава насилие и какво да правим, за да го нямаме в центровете си. Благодарим на Keystone Молдова за първоначалния курс на обучение, който ще гарантира, че услугите, които ще предоставяме, са на високо ниво."

Светлана Кайпак, старши специалист в отдел "Социално подпомагане и защита на семейството", Тараклия:

"Центърът за настаняване на деца, отделени от родителите си в област Тараклия, ще бъде открит в началото на януари 2023 г. в село Кортен, област Тараклия. Центърът е предвиден за 28 деца, които ще бъдат във временно настаняване до една година.

В началото на пътя сме, създаваме нова услуга и имаме няколко страха, свързани с организацията на услугите. Ние обаче сме сплотен отбор и се надяваме, че ще се справим. Важното е всяко дете, изоставено от семейството, да намери топло място в нашия център, да получи храна и всички грижи, от които ще се нуждае.

Обучението, организирано от Keystone Молдова, бе посетено от няколко души, които ще работят като специалисти в рамките на Центъра. Изминаха пет пълни дни, с богата програма, ценна информация от различни области (правна, образователна, социална). Нямаме търпение да встъпим в длъжност и да изпълним отговорностите си! Центърът за настаняване на деца, отделени от родителите в Кортен е създаден с подкрепата на AO Prima, в сътрудничество с Областния съвет на Тараклия, от източници от ЕС.

Алиона Мешогло, социален работник, Център за настаняване на деца, отделени от родителите си, или. Comrat:

"В обучението участват петима души (управителят, двама учители, социалният работник и медицинската сестра), които ще работят в рамките на Центъра за настаняване на деца, отделени от родителите си. Комрат. Центърът все още не е отворен, ние сме на етап подготовка на сградата и изготвяне на нормативно установените документи. Според концепцията Центърът ще приеме 8-10 деца от квартал Комрат. Създаването на новата услуга е цел на проекта, изпълняван от AO Vesta, в партньорство с Изпълнителния комитет на ATU Gagauzia и администрацията на Comrat, в рамките на грантовата програма, стартирана от Фондация Сорос Молдова.

Обучението беше много полезно за нас, имахме грамотност за всичко, което включва откриване и поддържане на такава услуга, запознаване със спецификата на нашата работа, познаване на законодателството за осигуряване закрилата на детето в приемна грижа, регистриране и оценка на различни случаи на насилие, извършване на управлението на казуси на настаненото в центъра дете, осигуряване на всички грижи, които да помогнат на децата да се чувстват комфортно и защитени. Специална глава в дневния ред на обучението беше акредитацията – когато всяка услуга, за да функционира, трябва да премине акредитацията, за да може да предоставя качествени услуги. Натрупахме много знания и сме готови за предстоящите предизвикателства".

В края на обучението Марсела Дилион-Стречие, програмен мениджър в IP Keystone Moldova, връчи сертификати за участие.  Според нея междусекторното сътрудничество с местните власти и обществените услуги е от решаващо значение за осигуряване на благосъстоянието на децата, отделени от родителите си.

"Първоначалното професионално обучение представлява инициатива от изключителна важност за ефективното функциониране на услугите за грижи и временно настаняване на децата, отделени от родителите, и предлага на служителите възможност да развият основните си професионални компетенции, чрез формални и неформални условия на обучение. Първоначалният обучителен курс за персонала на центровете за настаняване на децата, отделени от родителите, се проведе въз основа на учебната програма и подкрепата на курса, разработени от Keystone Moldova. Учебният план за първоначално обучение обхваща областта на отговорностите на служителите на Центъра за настаняване на социални услуги за деца, отделени от родителите си, в съответствие с минималните стандарти за качество на Службата и длъжностните характеристики. През 2023 г. персоналът на трите социални служби, създадени/разработени с подкрепата на ЕС, ще участват в курса за непрекъснато обучение, което ще допринесе за качественото предоставяне на услуги", каза Марсела Дилион-Стречие, програмен мениджър в IP Keystone Молдова.

318760371

Първоначалният обучителен курс бе организиран в рамките на проект "Гражданските организации действат за по-добри социални услуги", финансиран от Европейския съюз в Република Молдова, съфинансиран и изпълняван от Фондация Сорос Молдова в партньорство с IP Keystone Moldova и AO Institutum Virtutes Civilis. #ServiciiSocialeMaiBune

 

Ru

Traducere Automata

Keystone Moldova обучила персонал трех центров размещения детей, разлученных с родителями

Представители центров размещения детей, разлученных с родителями, из районов Комрат, Тараклия и Штефан Водэ, приняли участие в период с 5 по 9 декабря 2022 года в курсе начальной подготовки, организованном Keystone Moldova. Услуги социального размещения для детей, разлученных со своими родителями, разрабатываются и расширяются при поддержке проекта «Организации гражданского общества работают для улучшения социальных услуг», финансируемого Европейским Союзом, софинансируемого Фондом Сороса Молдова в партнерстве с IP Keystone Moldova и НПО Institutum Virtutes Civilis.

318743091В течение пяти дней сотрудники трех социальных служб под руководством тренера Тамары Форнеа, консультанта Keystone Moldova, ознакомились с основными представлениями относительно международной и национальной правовой базы в области защиты детей и национальной правовой базы защиты прав детей, разлученных с родителями, способа организации и функционирования социальной службы, подготовки к аккредитации службы и т.д.

«Это была тренировка, где мы все работали очень усердно, с раннего утра до поздней ночи. Мы старались строго следовать повестке дня, теоретическим темам, закрепляя их на практике, чтобы понять, как все происходит. Для того чтобы закрепить материал, участники должны были готовить ежедневные домашние задания. Это была очень активная группа, заинтересованная в том, чтобы узнать как можно больше информации о законодательстве, системе социального обслуживания детей, разлученных с родителями, социальной помощи детям, этических и деонтологических аспектах в профессиональной деятельности сотрудников этих центров», - отметила тренер курса Тамара Форнеа .

Она рассказала, что один день обучения был полностью посвящен управлению службой (организация и функционирование Центра размещения детей, разлученных с родителями), аккредитации поставщиков социальных услуг (этапы и сроки в процессе аккредитации; инструменты оценки и документирования), ведению кейсов (порядок приема ребенка на службу, оценка потребностей ребенка, индивидуальный план обслуживания, поддержание отношений с семьей, общение с ребенком и т.д.). «Многие из затронутых тем были новыми для участников, отсюда их проблемы, вопросы и стоицизм, с которыми они анализировали и исследовали все. Я рада, что в центрах будут такие сотрудники в лице тех, кто был на тренинге», - заключила Тамара Форнеа.

Участники остались довольны возможностью обучения, предложенной Keystone Moldova, и поделились несколькими положительными эмоциями в конце курса.

Вадим Димитренко, менеджер Центра специализированных услуг и временного размещения «Траст», или. Штефан Водэ:

«Меня пригласили на этот тренинг с целью совершенствования своих знаний в области предоставления социальных услуг, а также предложить опыт коллегам, которые находятся на первом этапе создания служб социального размещения детей, разлученных с родителями.

Центр специализированных услуг и временного размещения "Trust" в Кишиневе. Штефан Водэ работает с 2008 года и ориентирован в двух направлениях: специализированная помощь и временное трудоустройство. На данный момент в службе трудоустройства у нас 16 детей и молодых людей в возрасте от 6 до 18 лет, находящихся в ситуациях риска и без попечения родителей, которые постоянно находятся в центре и пользуются социальными услугами в соответствии с минимальными стандартами качества. Детям, находящимся в приемной семье, помогает социальный педагог вплоть до школы, и после окончания уроков они возвращаются в Центр, обедают, воссоздают, а затем готовят домашнее задание с помощью социальных педагогов.

Специализированная служба помощи, из источников финансируемого ЕС проекта, в этом году была оснащена микроавтобусом, который помогает перевозить детей из населенных пунктов Штефан-Водского района, чтобы они могли отправиться в Центр и получить доступ к услугам физиотерапии, массажу, грязевым аппликациям, помощи логопеда и социального педагога. Утром в 8:00 этот микроавтобус забирает детей из населенных пунктов, доставляет их в Центр, чтобы воспользоваться необходимыми им услугами, после чего они возвращаются с тем же видом транспорта домой. В течение одной смены 25 детей и молодых людей в возрасте от 4 до 25 лет два раза в неделю пользуются специализированными услугами помощи в нашем Центре. Ежегодно бенефициарами Центра, по двум сегментам, являются около 150 детей.  

Мое участие в этом тренинге было важно тем, что я подвела итоги знания законодательства, по которому работают социальные центры, мы обсуждали политику, мы изучали о приеме ребенка в центр размещения, почему им нужно приходить в центр, какова форма размещения и какие услуги предоставляются этим детям. Мы также узнали, что такое насилие и что нужно делать, чтобы не иметь его в наших центрах. Мы благодарим Keystone Moldova за начальный учебный курс, который гарантирует, что услуги, которые мы будем предоставлять, находятся на высоком уровне».

Светлана Кайпак, старший специалист отдела социальной помощи и защиты семьи, Тараклия:

«Центр размещения детей, разлученных с родителями, в районе Тараклия должен быть открыт в начале января 2023 года в селе Кортен района Тараклия. Центр рассчитан на 28 детей, которые будут находиться во временном размещении на срок до одного года.

Мы находимся в начале пути, создаем новую службу и у нас есть несколько опасений, связанных с организацией услуг. Тем не менее, мы сплоченная команда и надеемся, что справимся. Важно, чтобы каждый брошенный семьей ребенок нашел теплое место в нашем центре, получил питание и всю заботу, в которой он будет нуждаться.

В тренинге, организованном Keystone Moldova, приняли участие несколько человек, которые будут работать специалистами в рамках Центра. Это было пять полных дней, с богатой повесткой дня, ценной информацией из разных областей (юридической, образовательной, социальной). Мы не можем дождаться, чтобы вступить в должность и выполнить наши обязанности! Центр размещения детей, разлученных с родителями, в Кортене создан при поддержке AO Prima, в сотрудничестве с районным советом Тараклии, из источников ЕС.

Алена Мешогло, социальный работник, Центр размещения детей, разлученных с родителями, или. Комрат:

«В тренинге принимают участие пять человек (менеджер, два педагога, социальный работник и медсестра), которые будут работать в Центре размещения детей, разлученных с родителями. Комрат. Центр еще не открыт, мы находимся на стадии подготовки здания и составления уставных документов. Согласно концепции, Центр примет 8-10 детей из Комратского района. Создание нового сервиса является целью проекта, реализуемого АО «Веста» в партнерстве с Исполнительным комитетом АТО «Гагаузия» и администрацией Комрата, в рамках Грантовой программы, запущенной Фондом Сороса в Молдове.

Тренинг был нам очень полезен, у нас была грамотность во всем, что связано с открытием и поддержанием такой службы, изучение специфики нашей работы, знание законодательства об обеспечении защиты ребенка в приемной семье, регистрация и оценка различных случаев насилия, осуществление ведения дела ребенка, помещенного в центр, обеспечение всей заботы, чтобы помочь детям чувствовать себя комфортно и защищенно. Особой главой в программе обучения была аккредитация – когда каждая служба, чтобы функционировать, должна пройти аккредитацию, чтобы иметь возможность предоставлять качественные услуги. Мы накопили много знаний и готовы к предстоящим вызовам».

В конце тренинга Марсела Дилион-Стречие, руководитель программы IP Keystone Moldova, вручила сертификаты об участии.  По ее словам, межсекторальное сотрудничество с местными органами власти и общественными службами имеет решающее значение в обеспечении благополучия детей, разлученных с родителями.

«Первоначальная профессиональная подготовка представляет собой инициативу, имеющую первостепенное значение для эффективного функционирования служб по уходу и временному размещению детей, разлученных с родителями, и дает работникам возможность развивать свои базовые профессиональные компетенции с помощью формальных и неформальных методов обучения. Курс начального обучения для сотрудников центров размещения детей, разлученных с родителями, был проведен на основе учебной программы и поддержки курса, разработанных Keystone Moldova. Учебная программа начальной подготовки охватывает зону ответственности сотрудников Центра социального обслуживания детей, разлученных с родителями, в соответствии с минимальными стандартами качества Службы и должностными инструкциями. В 2023 году сотрудники трех социальных служб, созданных/разработанных при поддержке ЕС, примут участие в непрерывном учебном курсе, который будет способствовать качественному предоставлению услуг», - сказала Марсела Дилион-Стречие, руководитель программы IP Keystone Moldova.

318760371

Начальный учебный курс был организован в рамках проекта «Организации гражданского общества действуют для улучшения социальных услуг», финансируемого Европейским Союзом в Республике Молдова, совместно финансируемого и реализуемого Фондом Сороса в Молдове в партнерстве с IP Keystone Moldova и AO Institutum Virtutes Civilis. #ServiciiSocialeMaiBune