Retrospectiva: Activitatea în cifre a Î.S. „Fiscservinform” pentru anul 2014Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” este o entitate specializată în administrarea tehnico-tehnologică a sistemului informaţional al Serviciului Fiscal de Stat. Implementarea tehnologiilor informaţionale avansate în procesul de administrare fiscală, optimizarea procesului de gestiune şi procesare a datelor cu caracter fiscal, facilitarea schimbului de informaţii şi documente între contribuabili, autorităţile publice şi SFS - la fel sunt în sarcina întreprinderii. Reieşind din importanţa strategică a activităţii desfăşurate, la baza tuturor proceselor lansate de întreprindere stau trei piloni generali: „Calitate”, „Modernizare” şi „Securitate”. Aceste imperative reprezintă rezultatul pe care echipa Î.S. „Fiscservinform” tinde să-l ofere cetăţenilor şi funcţionarilor publici.

Cu referinţă la misiunea noastră de administrare şi menţinere tehnică a Sistemul Informaţional Fiscal, urmărim cu prioritate dezvoltarea şi unificarea acestuia, încît să stabilim o bază de date completă despre contribuabili, suplinită cu informaţii primite de la terţi - pentru a evita necesitatea de a prezenta informaţii, care deja au fost oferite de contribuabili instituţiilor de stat.

În acest mod, va fi posibil de a facilita interacţiunea dintre toate părţile implicate în domeniul fiscal prin automatizarea acestor relaţii. În rezultatul optimizării procesului respectiv, funcţionarii fiscali vor putea obţine aceste date din sistemul integrat, în cele mai bune condiţii de securitate informaţională, fără necesitatea de a le solicita repetat de la contribuabili.

Dl Vitalie Coceban, Administratorul Î.S. „Fiscservinform” a specificat că „practicile de succes atinse la nivelul implementării şi acceptării de către public a serviciilor electronice oferite de autoritatea fiscală, reprezintă un stimulent pozitiv pentru a continua  acţiunile în această direcţie, aliniindu-ne ţărilor cu tradiţie în domeniu. Prin serviciile şi produsele informaţionale prestate de SFS şi dezvoltate de Î.S. „Fiscservinform”, se oferă productivitate, securitate şi comoditate în exploatare. Suntem de părerea că doar în acest mod poate fi atinsă valorificarea digitizării, sub aspectul oportunităţilor de afaceri pe care le comportă. Tehnologiile informaţionale reprezintă un mijloc comod de relaţionare între societate, sectorul public şi cel privat, iar utilizarea acestor instrumente avansate sporesc eficienţa procesului de gestiune publică, pentru că implică participarea cetăţenilor la procesul decizional”.

Pentru atingerea obiectivelor expuse, în cadrul Î.S. „Fiscservinform” activează o echipă de specialişti IT, care realizează sarcini şi proiecte la nivel guvernamental şi care stau în spatele tuturor activităţilor de asigurare a unei buni funcţionalităţi atât a întregului SISFS, cât şi a componentelor sale.

În 2014, la solicitarea autorităţii fiscale, de către întreprindere au fost realizate şi lansate 16 proiecte, scopul cărora a constituit soluţionarea dificultăţilor cu care se confruntă actualmente contribuabilii în relaţiile lor cu SFS. Astfel, serviciile dezvoltate au la bază o analiză cuprinzătoare a exigenţelor beneficiarilor, fiind transpuse în funcţionalităţile acestora. Serviciile electronice fiscale vizate se referă la:

 1. Subsistemul „Gateway Fiscal”
 2. Subsistemul „Declarația Electronică” per. juridice CNOTAR14
 3. Portalul „Centrul de apel
 4. Modulul „Obiectiv european”
 5. Subsistemul „Contul curent”
 6. Subsistemul „Declarația precompletată”
 7. Modulul „Scriem codul fiscal”
 8. Modulul „Diapazoane virtuale”
 9. Subsistemul „CCDE” citații bancare
 10. „CCDE” Modulul de expediere a copiei dispoziției de suspendare
 11. Modulul „Diseminarea mesajelor” (modul „Abonare”)
 12. Subsistemul „Declarația Rapidă” CNOTAR14
 13. Modulul „Anticamera online”
 14. Evidenţa trasabilităţii sigiliilor de protecţie aplicate MCC
 15. Modulul „Verificarea restituirii în numerar”

Dezvoltarea de noi soluţii IT în domeniul fiscal se realizează pentru a răspunde mai bine, mai prompt şi mai eficient nevoilor reale ale pieţei, îmbunătăţind competitivitatea  întreprinderilor. Aceste servicii au o proiectare centrată pe utilizator şi tind spre a viza antreprenorialul cu creştere consolidată, deoarece permite o interacţiune cu Serviciul Fiscal de Stat fără constrângeri de ordin geografic sau de timp şi permit în acest realizarea economiilor de resurse

Suplimentar, în curs de realizare sunt 10 proiecte care au menirea de a simplifica activitatea agenţilor economici, orientate spre beneficiul şi avantajul acestora, abordînd o dinamică de utilitate pe termen lung.

 1. Subsistemul „SMC”
 2. Diseminare mesaje „Creare și gestionare mesaje” (modulul II)
 3. Rapoarte „Intrarea autorizată”
 4. E-Cerere „Înregistrarea online a subdiviziunilor”
 5. INR14, IALS14, IRV14
 6. Modulul „Seminare”
 7. E-Cerere „Cererea privind lipsa sau existența restanțelor”
 8. Gestionare accesului la serviciile fiscale electronice
 9. CRDA
 10. E-Cerere „Înregistrare în calitate de plătitor al TVA”

Identificarea şi prevenirea neconformităţilor este esenţială pentru o activitate eficientă şi de calitate. Pornind de la această idee, „Fiscservinform” prestează autorităţii fiscale servicii de mentenanţă corectivă şi adaptivă a SISFS. Prima se referă la efectuarea modificărilor în cadrul sistemului/serviciului unde au fost depistate erori. Concomitent, mentenanţa adaptivă poartă un caracter de completare şi ajustare a funcţionalităţilor existente cu noi opţiuni.

Din prisma administrării infrastructurii tehnice a serviciilor şi sistemelor informaţionale, menţionăm că pe parcursul anului 2014, echipa întreprinderii a gestionat 35 de sisteme informaţionale automatizate, prestând servicii de mentenanţă tehnică pentru 25 de servicii web, administrând 2 portaluri web a SFS - fisc.md şi servicii.fisc.md.

Astfel, în cifre, rezultatul activităţii respective poate fi enunţat în felul următor:

 • Reţele locale administrate - 43 de reţele a IFS teritoriale
 • Conexiune securizată VPN - 52 canale digitale
 • Imprimante şi echipamente periferice - 45 MFU şi 620 imprimante
 • echipamente gestionat - 1982 calculatoare de birou
 • echipament reparat - 350 unităţi
 • echipament modernizat - 60 unităţi
 • acte de audit tehnic - 901 documente.

Concomitent, în activitatea sa curentă SFS operează cu un număr mare de documente şi informaţii fiscale. Procesarea acestor date şi administrarea arhivei de documente fiscale este realizată Î.S. „Fiscservinform”. Astfel, subdiviziunile responsabile asigură procesarea manuală a documentelor specificate şi arhivarea lor electronică. Activitatea specificată are loc în mai multe etape:

 1.     Recepţionarea documentelor
 2.     Transmiterea spre procesare
 3.     Procesarea de către operatori
 4.     Controlul calităţii
 5.     Transmiterea în arhivă.

Pentru anul 2014 în total au fost procesate 5,4 mil. de documente, dintre care:

 • 4,4 mil. - documente de plată şi
 • 965 mii - procesate manual

Respectiv, din valoarea de 965 mii de documente procesate manual, 261 mii reprezintă documente interne, iar 704 mii au fost dări de seamă prezentate de contabili, dintre care pe suport de hârtie - 630 mii şi cu bar code - 74 mii.

Anul trecut de către Î.S. „Fiscservinform” au fost arhivate rezultativ 965 mii de documente, 200 mii documente scanate în arhiva electronică, 5 mii scanate la cerere, 8 mii de documente au fost ridicate în baza ordonanţelor şi au fost eliberate 2 mii de copii autentificate.

Mai mult ca atât, întru realizarea unei interacţiuni eficiente dintre SFS şi contribuabili, echipa întreprinderii oferă suportul metodologic, tehnic, informaţional şi consultativ persoanelor fizice şi juridice în vederea utilizării serviciilor electronice fiscale. În contextul dat, Î.S. „Fiscservinform” conectează contribuabilii la servicii specificate, instruieşte contribuabilii şi inspectorii fiscali privind exploatarea corectă a serviciilor date, consultă publicul privind utilizarea serviciilor electronice fiscale direct, telefonic sau prin intermediul reţelei internet.

În 2014 a fost asigurată reconectarea a cca 12 000 de agenţi economici, plătitori de TVA (ce cad sub incidenţa art. 187 (21) a Codului fiscal), a unui număr de 1 600 agenţi economici recent deveniţi plătitori de TVA, 3 000 neplătitori de TVA şi 1 900 persoane fizice.

Aferent procesului de instruire au fost realizate seminare instructiv-informative pentru 2 447 de utilizatori ai sistemelor informaţionale după cum urmează:

 1. Instruirea funcţionarilor fiscali privind utilizarea sistemelor informaţionale ale SFS -1203 persoane
 2. Instruirea contribuabililor privind utilizarea serviciilor fiscale electronice - 1029 persoane
 3. Instruirea studenţilor pentru familiarizarea lor cu serviciile fiscale electronice - 215 persoane

Adiţional, pentru o deservire de calitate a publicului şi oferirea asistenţei necesare privind utilizarea serviciilor electronice de interacţiune a contribuabililor cu Serviciul Fiscal de Stat, în cadrul întreprinderii activează Centrul de Apel. În 2014 această subdiviziune a înregistrat 68 299 apeluri, oferind suport eficient, rapid şi calitativ pe toate aspectele ce vizează domeniul de activitate al întreprinderii - administrarea Sistemului informaţional fiscal.

 1. Apeluri de la persoane juridice - 55867
 2. Apeluri de la inspectorii fiscali - 6756
 3. Apeluri de la persoane fizice - 4767
 4. Apeluri de la autorităţi publice - 909

Iniţiativele de modernizare a Serviciului Fiscal de Stat vizează majorarea nivelului de competitivitate a economiei axate pe soluţii IT. În acest context, Î.S. „Fiscservinform” - administratorul tehnico tehnologic al SFS, are ca obiectiv identificarea şi implementarea celor mai bune instrumente digitale în procesul de administrare fiscală pentru ca acţiunile enunţate a SFS să fie realizarea în condiţii optime şi cu un grad sporit de eficienţă.

 Pentru informaţii suplimentare privind activitatea Î.S. „Fiscservinform”, Vă rugăm să contactaţi Centrul nostru de Apel la numărul de telefon (022) 822 222 sau vizitaţi pagina web www.fiscservinform.md


telegram