A.O. Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs de selectare a specialiștilor în echipa mobilăRo

Articol Original

A.O. Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs de selectare a specialiștilor în echipa mobilă

A.O. Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs de selectare a specialiștilor în echipa mobilă

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor (în continuare - CDF) anunță concurs pentru selectarea specialiștilor în cadrul echipei mobile în contextul realizării activităților de răspuns la criza refugiaților, implementate de CDF cu suportul OSCE.

Concursul este organizat în vederea selectării unui psiholog, unui asistent social și a unui consilier juridic în scopul acordării de asistență specializată persoanelor refugiate din 5 localități ale raioanelor Cahul, Cimișlia, Căușeni, Ștefan Vodă și Taraclia, în perioada ianuarie – iulie 2023.

Durata contractului fiecărui specialist: 15 zile de muncă în perioada ianuarie – iulie 2023.

Sarcinile de bază ale psihologului/asistentului social/consilierului juridic:

 • Oferirea asistenței specializate (consiliere psihologică, consiliere juridică, asistență socială) femeilor refugiate din Ucraina;
 • Oferirea asistenței specializate (consiliere psihologică, consiliere juridică, asistență socială) victimelor violenței în bază de gen din comunitatea locală și comunitatea refugiaților;
 • Facilitarea activităților recreaționale/sesiunilor informative cu privire la prevenirea și combaterea violenței în bază de gen, organizate pentru femeile din comunitatea locală și femeile refugiate.

Cerințe față de candidată/candidat:

 • Studii universitare în domeniile psihologiei/social/drept;
 • Flexibilitate de a se deplasa în raioanele Cahul, Cimișlia, Căușeni, Ștefan Vodă și Taraclia, în perioada ianuarie – iulie 2023;
 • Experiență de lucru în domeniul prevenirii și combaterii violenței în bază de gen;
 • Experienţă de lucru în organizaţii internaționale sau non-guvernamentale va constitui un avantaj;
 • Experiența anterioară de lucru în activități/proiecte destinate suportului și asistenței umanitare, inclusiv pentru refugiați va constitui un avantaj;
 • Cunoaşterea limbilor română și rusă;
 • Capacităţi de lucru în echipă, de comunicare eficientă verbală şi în scris, de lucru într-un mediu multicultural, multietnic cu persoane din diferite medii naționale, culturale și pături sociale.

Condiții de muncă:

15 zile de muncă în perioada ianuarie – iulie 2023.

Disponibilitate pentru vizite pe întreg teritoriul R.Moldova, inclusiv în zilele de sîmbătă și duminică.

Dosarul candidatei/candidatului va include:

 • Scrisoare de intenție
 • Curriculum Vitae
 • Oferta financiară per fiecare zi de muncă MDL (net)

Dosarele vor fi expediate până pe 20 ianuarie 2023, ora 19:00 la adresa concurs@cdf.md cu mențiunea „Psiholog/ Asistent Social/ Consilier Juridic în cadrul echipei mobile” în funcție de poziția la care candidați. Doar persoanele preselectate vor fi contactate.. Candidatele/candidații vor fi selectate/ți în conformitate cu politica de resurse umane a CDF, fără a discrimina candidatele/candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

Informaţii suplimentare despre funcția vacantă pot fi obţinute la email concurs@cdf.md.

CDF este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a promova protecția drepturilor femeilor și de a contribui la prevenirea și combaterea violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, violenței în familie și a violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență în familie și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică și de reprezentare, asistență psihologică și abilitare economică.

 

 

 

En

Traducere Automata

Women's Law Center announces competition for the selection of specialists in the mobile team

A.O. Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs de selectare a specialiștilor în echipa mobilă

The Public Association "Women's Law Center (hereinafter - CDF) announces a competition for the selection of specialists within the mobile team in the context of carrying out refugee crisis response activities, implemented by the CDF with the support of the OSCE.

The competition is organized in order to select a psychologist, a social worker and a legal adviser in order to provide specialized assistance to refugees from 5 localities of cahul, cimislia, causeni, stefan voda and taraclia districts, between January and July 2023.

Duration of each specialist's contract: 15 working days between January and July 2023.

Basic tasks of the psychologist / social worker / legal adviser:

 • Providing specialized assistance (psychological counseling, legal counseling, social assistance) to refugee women from Ukraine;
 • Providing specialized assistance (psychological counseling, legal counseling, social assistance) to victims of gender-based violence in the local community and the refugee community;
 • Facilitating recreational activities/informative sessions on preventing and combating gender-based violence, organized for women from the local community and refugee women.

Requirements for candidate/candidate:

 • University studies in the fields of psychology / social / law;
 • Flexibility to travel to the districts of Cahul, Cimislia, Causeni, Stefan Voda and Taraclia, between January and July 2023;
 • Work experience in the field of preventing and combating gender-based violence;
 • Experience of working in international or non-governmental organizations will be an advantage;
 • Previous experience of working in activities/projects aimed at humanitarian support and assistance, including for refugees, will be an advantage;
 • Knowledge of Romanian and Russian languages;
 • Ability to work in a team, to communicate effectively verbally and in writing, to work in a multicultural, multiethnic environment with people from different national, cultural and social backgrounds.

Working conditions:

15 working days between January and July 2023.

Availability for visits throughout The Republic of Moldova, including Saturdays and Sundays.

The candidate's/candidate's file will include:

 • Cover letter
 • Curriculum Vitae
 • Financial offer per each working day MDL (net)

The files will be sent by January 20, 2023, at 19:00 , to the address concurs@cdf.md with the mention "Psychologist / Social Worker / Legal Adviser within the mobile team" depending on the position you are applying for. Only pre-selected persons will be contacted. Candidates will be selected in accordance with the CDF's human resources policy, without discriminating against candidates on the basis of nationality, race, ethnicity, religion or belief, gender, age, disability, sexual orientation, political orientation, social status or any other criterion.

Further information about the vacancy can be obtained by emailing concurs@cdf.md.

CDF is a non-governmental organization registered in 2009. The mission of the CDF is to promote the protection of women's rights and to contribute to the prevention and combating of domestic violence in the Republic of Moldova. The organization monitors the implementation of legislation in the field of violence against women and domestic violence and provides expertise in developing effective legislation in the field of gender equality, domestic violence and violence against women, undertakes efforts to strengthen the capacities of the law system's response to cases of domestic violence and supports women exposed to violence, providing them with legal and representational assistance, psychological assistance and economic empowerment.

 

 

 

It

Traducere Automata

Women's Law Center annuncia un concorso per la selezione di specialisti nel team mobile

A.O. Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs de selectare a specialiștilor în echipa mobilă

L'Associazione pubblica "Women's Law Center" (di seguito - CDF) bandisce un concorso per la selezione di specialisti all'interno del team mobile nel contesto dello svolgimento di attività di risposta alla crisi dei rifugiati, attuate dalla CDF con il sostegno dell'OSCE.

Il concorso è organizzato al fine di selezionare uno psicologo, un assistente sociale e un consulente legale al fine di fornire assistenza specializzata ai rifugiati provenienti da 5 località dei distretti di Cahul, Cimislia, Causeni, Stefan Voda e Taraclia, tra gennaio e luglio 2023.

Durata del contratto di ogni specialista: 15 giorni lavorativi tra gennaio e luglio 2023.

Compiti di base dello psicologo / assistente sociale / consulente legale:

 • Fornire assistenza specializzata (consulenza psicologica, consulenza legale, assistenza sociale) alle donne rifugiate dall'Ucraina;
 • Fornire assistenza specializzata (consulenza psicologica, consulenza legale, assistenza sociale) alle vittime di violenza di genere nella comunità locale e nella comunità dei rifugiati;
 • Facilitare attività ricreative / sessioni informative sulla prevenzione e la lotta alla violenza di genere, organizzate per le donne della comunità locale e le donne rifugiate.

Requisiti per il candidato/candidato:

 • Studi universitari nei campi della psicologia / sociale / diritto;
 • Flessibilità per viaggiare nei distretti di Cahul, Cimislia, Causeni, Stefan Voda e Taraclia, tra gennaio e luglio 2023;
 • Esperienza lavorativa nel campo della prevenzione e del contrasto della violenza di genere;
 • L'esperienza di lavoro in organizzazioni internazionali o non governative sarà un vantaggio;
 • L'esperienza precedente di lavoro in attività/progetti finalizzati al sostegno e all'assistenza umanitaria, anche per i rifugiati, sarà un vantaggio;
 • Conoscenza delle lingue rumena e russa;
 • Capacità di lavorare in team, di comunicare efficacemente verbalmente e per iscritto, di lavorare in un ambiente multiculturale e multietnico con persone di diversa provenienza nazionale, culturale e sociale.

Condizioni di lavoro:

15 giorni lavorativi tra gennaio e luglio 2023.

Disponibilità per visite in tutta la Repubblica di Moldova, compresi sabato e domenica.

Il file del candidato / candidato includerà:

 • Lettera di presentazione
 • Curriculum vitae
 • Offerta finanziaria per ogni giorno lavorativo MDL (netto)

I file saranno inviati entro il 20 gennaio 2023, alle ore 19:00, all'indirizzo concurs@cdf.md con la menzione "Psicologo / Assistente sociale / Consulente legale all'interno del team mobile" a seconda della posizione per cui ti stai candidando. Saranno contattate solo persone preselezionate. I candidati saranno selezionati in conformità con la politica delle risorse umane della CDF, senza discriminare i candidati sulla base di nazionalità, razza, etnia, religione o credo, sesso, età, disabilità, orientamento sessuale, orientamento politico, status sociale o qualsiasi altro criterio.

Ulteriori informazioni sul posto vacante possono essere ottenute inviando un'e-mail all'concurs@cdf.md.

CDF è un'organizzazione non governativa registrata nel 2009. La missione della CDF è promuovere la protezione dei diritti delle donne e contribuire alla prevenzione e alla lotta contro la violenza domestica nella Repubblica di Moldova. L'organizzazione monitora l'attuazione della legislazione nel campo della violenza contro le donne e della violenza domestica e fornisce competenze nello sviluppo di una legislazione efficace nel campo dell'uguaglianza di genere, della violenza domestica e della violenza contro le donne, intraprende sforzi per rafforzare le capacità di risposta del sistema legale ai casi di violenza domestica e sostiene le donne esposte alla violenza, fornendo loro assistenza legale e rappresentativa, assistenza psicologica e responsabilizzazione economica.

 

 

 

Ua

Traducere Automata

Центр жіночого права оголошує конкурс з відбору фахівців до мобільної бригади

A.O. Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs de selectare a specialiștilor în echipa mobilă

Громадська спілка «Центр жіночого права» (далі – ВВР) оголошує конкурс на відбір фахівців до складу мобільної команди в рамках проведення заходів з реагування на кризові ситуації біженців, що реалізуються ВВР за підтримки ОБСЄ.

Конкурс організовується з метою відбору психолога, соціального працівника та юрисконсульта для надання спеціалізованої допомоги біженцям з 5 населених пунктів округів Кагул, Ціміслія, Причинні, Стефан Вода та Тараклія, в період з січня по липень 2023 року.

Термін дії договору кожного спеціаліста: 15 робочих днів у період з січня по липень 2023 року.

Основні завдання психолога/соціального працівника/юрисконсульта:

 • Надання спеціалізованої допомоги (психологічні консультації, юридичні консультації, соціальна допомога) жінкам-біженцям з України;
 • Надання спеціалізованої допомоги (психологічні консультації, юридичні консультації, соціальна допомога) постраждалим від гендерно зумовленого насильства в місцевій громаді та громаді біженців;
 • Сприяння розважальним заходам/інформаційним сесіям з питань запобігання та протидії гендерно зумовленому насильству, організованим для жінок з місцевої громади та жінок-біженців.

Вимоги до кандидата/кандидата:

 • Університет навчається в галузях психології / соціального / права;
 • Гнучкість для подорожей до районів Кагул, Ціміслія, Причинні, Стефан Вода та Тараклія в період з січня по липень 2023 року;
 • Досвід роботи у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі;
 • Досвід роботи в міжнародних або неурядових організаціях буде перевагою;
 • Попередній досвід роботи в заходах/проектах, спрямованих на гуманітарну підтримку та допомогу, в тому числі для біженців, буде перевагою;
 • Знання румунської та російської мов;
 • Здатність працювати в команді, ефективно спілкуватися усно та письмово, працювати в мультикультурному, поліетнічному середовищі з людьми з різних національних, культурних та соціальних верств.

Умови праці:

15 робочих днів у період з січня по липень 2023 року.

Доступність для відвідування по всій території Республіки Молдова, включаючи суботу та неділю.

Файл кандидата/кандидата міститиме:

 • Супровідний лист
 • Автобіографія
 • Фінансова пропозиція за кожен робочий день MDL (нетто)

Файли будуть надіслані до 20 січня 2023 року о 19:00 на адресу concurs@cdf.md із зазначенням «Психолог/соціальний працівник/юрисконсульт у складі мобільної бригади» залежно від посади, на яку ви претендуєте. Зв'язуватися будуть тільки з попередньо відібраними особами. Кандидати будуть відібрані відповідно до кадрової політики ВВР, без дискримінації кандидатів за ознакою національності, раси, етнічної приналежності, релігії або переконань, статі, віку, інвалідності, сексуальної орієнтації, політичної орієнтації, соціального статусу або будь-якого іншого критерію.

Додаткову інформацію про вакансію можна отримати, надіславши електронною поштою concurs@cdf.md.

CDF - це неурядова організація, зареєстрована в 2009 році. Місія ВВР полягає у сприянні захисту прав жінок та сприянні запобіганню та протидії домашньому насильству в Республіці Молдова. Організація здійснює моніторинг імплементації законодавства у сфері насильства щодо жінок та домашнього насильства та надає експертизу у розробці ефективного законодавства у сфері гендерної рівності, домашнього насильства та насильства щодо жінок, докладає зусиль для посилення спроможності правової системи реагування на випадки домашнього насильства та підтримує жінок, які зазнали насильства, надання їм правової та представницької допомоги, психологічної допомоги та розширення економічних можливостей.

 

 

 

Bg

Traducere Automata

Център за женско право обявява конкурс за избор на специалисти в мобилния екип

A.O. Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs de selectare a specialiștilor în echipa mobilă

Сдружение "Център за женско право" (наричано по-долу - КДФ) обявява конкурс за подбор на специалисти в рамките на мобилния екип в контекста на осъществяване на дейности за реагиране при бежански кризи, осъществявани от КДФ с подкрепата на ОССЕ.

Конкурсът се организира с цел избор на психолог, социален работник и юрисконсулт с цел оказване на специализирана помощ на бежанци от 5 населени места в областите "Кахул", "Чимислия", "Каузани", "Стефан вода" и "Тараклия", между януари и юли 2023 г.

Продължителност на договора на всеки специалист : 15 работни дни между януари и юли 2023 г.

Основни задачи на психолога / социалния работник / юрисконсулта:

 • Предоставяне на специализирана помощ (психологическо консултиране, правно консултиране, социално подпомагане) на жени бежанки от Украйна;
 • Предоставяне на специализирана помощ (психологическо консултиране, правно консултиране, социално подпомагане) на жертви на насилие, основано на пола, в местната общност и бежанската общност;
 • Улесняване на развлекателни дейности/информационни сесии за превенция и борба с насилието, основано на пола, организирани за жени от местната общност и жени бежанки.

Изисквания към кандидата/кандидата:

 • Университетски изследвания в областта на психологията / социалното / правото;
 • Гъвкавост за пътуване до областите Кахул, Чимислия, Каузени, Стефан Вода и Тараклия, между януари и юли 2023 г.;
 • Трудов стаж в областта на превенцията и борбата с насилието, основано на пола;
 • Опит от работа в международни или неправителствени организации ще бъде предимство;
 • Предишен опит от работа в дейности/проекти, насочени към хуманитарна подкрепа и помощ, включително за бежанци, ще бъде предимство;
 • Владеене на румънски и руски език;
 • Способност за работа в екип, за ефективна комуникация устно и писмено, за работа в мултикултурна, мултиетническа среда с хора от различен национален, културен и социален произход.

Условия на труд:

15 работни дни между януари и юли 2023 г.

Възможност за посещения в цялата Република Молдова, включително събота и неделя.

Досието на кандидата/кандидата ще включва:

 • Мотивационно писмо
 • Автобиография
 • Финансова оферта за всеки работен ден MDL (нето)

Файловете ще бъдат изпратени до 20 януари 2023 г., в 19:00 часа, на адреса concurs@cdf.md със споменаване "Психолог / социален работник / правен съветник в рамките на мобилния екип" в зависимост от позицията, за която кандидатствате. Ще се свържем само с предварително избрани лица. Кандидатите ще бъдат избрани в съответствие с политиката за човешки ресурси на CDF, без да се дискриминират кандидатите въз основа на националност, раса, етническа принадлежност, религия или убеждения, пол, възраст, увреждане, сексуална ориентация, политическа ориентация, социален статус или друг критерий.

Допълнителна информация за свободното работно място можете да получите по имейл concurs@cdf.md.

CDF е неправителствена организация, регистрирана през 2009 година. Мисията на CDF е да насърчава защитата на правата на жените и да допринася за превенцията и борбата с домашното насилие в Република Молдова. Организацията следи за прилагането на законодателството в областта на насилието над жени и домашното насилие и предоставя експертиза в разработването на ефективно законодателство в областта на равнопоставеността на половете, домашното насилие и насилието над жени, полага усилия за укрепване на капацитета на реакцията на правната система при случаи на домашно насилие и подкрепя жени, изложени на насилие, предоставяне на правна и представителна помощ, психологическа помощ и икономическо овластяване.

 

 

 

Ru

Traducere Automata

Женский юридический центр объявляет конкурс на отбор специалистов в мобильную команду

A.O. Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs de selectare a specialiștilor în echipa mobilă

Общественное объединение «Женский правовой центр» (далее – ЦДФ) объявляет конкурс на отбор специалистов в составе мобильной команды в рамках проведения мероприятий по реагированию на кризисные ситуации с беженцами, реализуемых ФГО при поддержке ОБСЕ.

Конкурс организован с целью отбора психолога, социального работника и юрисконсульта для оказания специализированной помощи беженцам из 5 населенных пунктов районов Кагул, Чимишлия, Кэушень, Штефан Вода и Тараклия в период с января по июль 2023 года.

Срок действия контракта каждого специалиста: 15 рабочих дней в период с января по июль 2023 года.

Основные задачи психолога/социального работника/юрисконсульта:

 • Предоставление специализированной помощи (психологическое консультирование, юридическое консультирование, социальная помощь) женщинам-беженцам из Украины;
 • Оказание специализированной помощи (психологическое консультирование, юридическое консультирование, социальная помощь) жертвам гендерного насилия в местной общине и общине беженцев;
 • Содействие проведению развлекательных мероприятий/информационных сессий по вопросам предупреждения насилия по признаку пола и борьбы с ним, организуемых для женщин из местных общин и женщин-беженцев.

Требования к кандидату/кандидату:

 • Университетские исследования в области психологии / социального / права;
 • Гибкость для поездок в районы Кагул, Чимишлия, Кэушень, Штефан Вода и Тараклия в период с января по июль 2023 года;
 • Опыт работы в области предупреждения и борьбы с гендерным насилием;
 • Опыт работы в международных или неправительственных организациях будет преимуществом;
 • Предыдущий опыт работы в мероприятиях/проектах, направленных на гуманитарную поддержку и помощь, в том числе беженцам, будет преимуществом;
 • Знание румынского и русского языков;
 • Умение работать в команде, эффективно общаться устно и письменно, работать в мультикультурной, полиэтнической среде с людьми из разных национальных, культурных и социальных слоев.

Условия труда:

15 рабочих дней с января по июль 2023 года.

Доступность для посещений по всей Республике Молдова, включая субботу и воскресенье.

Досье кандидата/кандидата будет включать:

 • Сопроводительное письмо
 • Резюме
 • Финансовое предложение за каждый рабочий день MDL (нетто)

Файлы будут отправлены до 20 января 2023 года в 19:00 по адресу concurs@cdf.md с упоминанием «Психолог / Социальный работник / Юрисконсульт в мобильной команде» в зависимости от должности, на которую вы претендуете. Будут связываться только с предварительно отобранными лицами. Кандидаты будут отбираться в соответствии с кадровой политикой CDF, без дискриминации кандидатов по признаку национальности, расы, этнической принадлежности, религии или убеждений, пола, возраста, инвалидности, сексуальной ориентации, политической ориентации, социального статуса или любого другого критерия.

Более подробную информацию о вакансии можно получить , отправив электронное письмо concurs@cdf.md.

CDF является неправительственной организацией, зарегистрированной в 2009 году. Миссия CDF заключается в содействии защите прав женщин и содействии предотвращению и борьбе с насилием в семье в Республике Молдова. Организация осуществляет мониторинг реализации законодательства в области насилия в отношении женщин и насилия в семье и предоставляет экспертные знания в области разработки эффективного законодательства в области гендерного равенства, бытового насилия и насилия в отношении женщин, предпринимает усилия по укреплению потенциала правовой системы реагирования на случаи насилия в семье и поддерживает женщин, подвергающихся насилию, оказание им юридической и представительской помощи, психологической помощи и расширения экономических прав и возможностей.