Agenția Naţională pentru Soluționarea Contestațiilor anunță concurs pentru funcția publică vacantă specialist principal, Direcția administrativ - financiară (1)Articol adaugat de: ANSC

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Implementarea eficientă a evidențelor financiare și contabile, efectuarea operațiunilor bancare, organizarea și asigurarea evidenței decontărilor cu personalul privind drepturile salariale, întocmirea și prezentarea organelor de resort a rapoartelor financiare, fiscale și statistice, precum și asigurarea achiziției bunurilor, serviciilor sau lucrărilor pentru necesitățile Agenției.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Efectuarea operațiunilor bancare, monitorizarea recepționării în termen a extraselor de cont și verificarea concordanței acestora cu documentele însoțitoare. 
 2. Gestionarea implementării la zi a evidențelor financiare și contabile, întocmirea balanțelor de verificare și prezentarea situațiilor financiare spre aprobare.
 3. Organizarea și asigurarea evidenței decontărilor cu personalul privind drepturile salariale și indemnizațiile plătite din fondul salarial, asigurarea efectuării corecte și în termen a calculărilor privind drepturile salariale acordate personalului.
 4. Întocmirea și prezentarea organelor de resort a dărilor de seamă financiare, rapoartelor fiscale și statistice lunare, trimestriale și anuale.
 5. Asigurarea procesului de achiziție a bunurilor, serviciilor sau lucrărilor pentru necesitățile Agenției.

Condiţiile de participare la concurs:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

 • 1 an de experiență profesională în domeniu (în conformitate cu Clasificatorul unic al funcțiilor publice).
 • Superioare finisate în finanțe, administrare publică;
 • Studii de masterat/doctorat în drept vor servi un avantaj;
 • Cunoașterea cadrului legal în domeniul contabiltății, achizițiilor publice;
 • Experiență de lucru în sectorul public va servi un avantaj;
 • Cunoașterea unei limbi de circulație internațională;
 • Abilități de utilizare a computerului și a programelor de prelucrare a datelor și informațiilor;
 • Abilități dovedite de comunicare eficientă (verbal/scris), planificare, lucru în echipă, instruire.

Documente ce urmează a fi prezentate:

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.
 • Scrisoare de recomandare de la angajatorii anteriori (opțional).

NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, originalele actelor vor fi prezentate la  începutul desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Bibliografia concursului

 • Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice;
 • Legea contabilității nr. 113 din 27.04.2007;
 • Legea nr. 181 din 25.07.2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar - fiscale;
 • Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Hotărârea Parlamentului nr. 271 din 15.12.2016 cu privire la instituirea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1231 din 12.12.2018 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public”;
 • Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003;
 • Codul Fiscal al Republicii Moldova nr. 1163 din 24.04.1997;
 • Ordin Ministrului Finanţelor nr. 93 privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice;
 • Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 91  cu privire la clasificaţia bugetară.

Data-limită de depunere a documentelor: 18.12.2022, ora 17:00;

Salariul de bază (treapta I): 7240 lei.

Modalitatea de depunere a documentelor: Documentele urmează a fi depuse prin:

 • e-mail: resurse.umane@ansc.md, sau
 • poștă sau personal la sediul Agenţiei, la adresa bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 124, et. 4, bir. 401.

Persoana responsabilă de recepționarea dosarelor și datele de contact: Sobețchi – Cebotari Ruxanda, consultant principal, Serviciul resurse umane, tel: (022) 820 653, e-mail: resurse.umane@ansc.md

telegram