CRS solicită cotații de la furnizori care au experiență în prestarea serviciilor “Povestire Vizuală (Visual Storytelling)”Articol adaugat de: CRS Moldova

CRS logo 2

 

Cerere de cotație (CDC)

Data lansării cererii de cotație: 15 septembrie 2021

Termenul de primire a întrebărilor: 17 septembrie 2021

Data și ora limită de depunere a CDC: 25 septembrie 2021; orele 24:00

SUBIECT: Cerere de cotație pentru “Povestire Vizuală (Visual Storytelling)” - RFQ# 136150

Stimați potențiali ofertanți:

Catholic Relief Services (CRS), agenția internațională de ajutorare și dezvoltare a comunității catolice din SUA, care are o sucursală în Moldova, solicită cotații de la furnizori care au experiență în prestarea serviciilor specificate în Anexa 1 (Termenii de Referință) la prezenta cerere de cotație.

Prezenta CDC cuprinde următoarele:

1. Secțiunea A – Instrucțiuni cu privire la depunerea cotațiilor
2. Secțiunea B – Criterii de evaluare;
3. Secțiunea C – Termenii și condițiile contractului;

4. Secțiunea D – Anexele

Cotațiile se depun la adresa de e-mail ermin.polic@crs.org. Depunerile în format electronic se vor face până la data și ora limită stabilită menționate mai sus. Cotațiile primite după data limită nu vor fi luate în considerare. Informațiile incomplete depuse ca răspuns la prezenta cerere de cotație pot avea drept rezultat excluderea din concurs. Copiile pe hârtie nu sunt permise.

Emiterea prezentei CDC nu constituie un angajament de premiere și nu obligă CRS din punct de vedere juridic să atribuie un contract. De asemenea, prezenta CDC nu obligă CRS să achite contravaloarea cheltuielilor de pregătire și depunere a cotațiilor.

SECȚIUNEA A – INSTRUCȚIUNI CU PRIVIRE LA DEPUNEREA COTAȚIILOR

 1. Întrebări și clarificări: Ofertanții pot adresa CRS întrebări de clarificare cu privire la CDC la adresa polic@crs.org până la data de 17 septembrie 2021. Răspunsurile la întrebările respective se vor formula în scris și se vor expedia tuturor ofertanților în decurs de 3 zile lucrătoare, cel târziu până la 22 septembrie 2021. CRS nu este obligată să răspundă la întrebările primite după data specificată mai sus sau expediate la o adresă de e-mail diferită de cea prevăzută în prezentul document.
 1. Depunerea ofertelor.
  1. Ofertanții vor expedia oferte semnate, ștampilate și datate la adresa de e-mail specificată în prezenta solicitare la sau înainte de ora exactă specificată în prezenta solicitare.
  2. E-mailul destinat depunerilor trebuie să indice numele și numărul cererii indicat în Subiect al acestei CDC: “Povestire Vizuală (Visual Storytelling)” - RFQ# 136150
  3. E-mailurile cu atașamente care depășesc 15 MB vor fi respinse din sistemul de e-mail al CRS. Ofertanții pot trimite mai multe e-mailuri pentru a face față acestei provocări; fiecare trebuie să includă denumirea și numărul CDC.
  4. Ofertele trebuie să fie curate și clare. Ofertanții trebuie să aplice semnătura și ștampila în dreptul corectărilor de mână.
  5. Ofertele vor fi organizate în 4 fișiere separate, după cum urmează (etichetate corespunzător): 
   1. Profilul companiei sau CV-ul pentru întreprinzători individuali (cel mult 10 pagini)
   2. Formular de Cerere a ofertantului (Anexa 2) - care include oferta financiară completată cu documentație justificativă (Certificat de înregistrare a companiei sau un echivalent). NOTĂ: Ofertele financiare vor fi prezentate în moneda locală (leu moldovenesc) și fără TVA.
   3. Formularul de verificare a referințelor (Anexa 3)
   4. Portofoliul care va include un link către lucrările din fiecare dintre categoriile menționate în Termenii de Referință
 1. Oferte multiple. Ofertanții sunt bineveniți să depună mai multe oferte care să prezinte termeni și condiții sau produse/servicii comerciale alternative pentru a satisface cerințele prezentei solicitări. Fiecare ofertă depusă va fi evaluată separat.
 1. Depunerea cu întârziere, modificarea, revizuirea și retragerea ofertelor.
  1. Orice ofertă, modificare, revizuire sau retragere a unei oferte primite la biroul CRS menționată în solicitare după ora exactă specificată pentru primirea ofertelor este considerată a fi „cu întârziere” și nu poate fi luată în considerare.
  2. Ofertele pot fi retrase printr-o notificare scrisă primită de la un reprezentant autorizat al Ofertantului în orice moment înainte de ora exactă stabilită pentru primirea ofertelor. Ofertele vor fi considerate retrase odată cu primirea notificării scrise confirmate de CRS.
 1. Atribuirea contractului. CRS intenționează să evalueze ofertele și să atribuie un contract Ofertantului care furnizează cea mai ieftină ofertă acceptabilă din punct de vedere tehnic. Prin urmare, oferta inițială a Ofertantului ar trebui să conțină cele mai bune condiții ale Ofertantului din punct de vedere tehnic și al prețului. Cu toate acestea, CRS își rezervă dreptul de a purta discuții ulterior, dacă este necesar. CRS poate respinge oricare sau toate sau poate accepta orice altă ofertă în locul celei mai avantajoase. De asemenea, CRS poate renunța la informalități și nereguli minore în ofertele primite.
 1. Licitații parțiale sau multiple. CRS poate accepta orice produs sau grup de produse ale unei oferte, cu excepția cazului în care Ofertantul califică oferta pe baza anumitor limite.
 2. Validitatea cotațiilor: Oferta va rămâne valabilă pentru o perioadă minimă de 45 de zile.
 3. Criterii de eligibilitate: Ofertanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate pentru a participa în cadrul achiziției.
  1. Să aibă capacitatea juridică de a încheia un contract în Moldova.
  2. Să nu se afle în insolvență, în stare de administrare judiciară, faliment să nu facă obiectul unei proceduri de lichidare sau judiciare pentru oricare dintre aceste circumstanțe.
  3. Să nu fie suspendat sau exclus din achizițiile publice de către Guvernul Statelor Unite, Organizația Națiunilor Unite, Banca Mondială sau Departamentul pentru Dezvoltare Internațională.
  4. Ofertanții trebuie să prezinte următoarele documente ca dovadă a eligibilității:
   1. Certificat de înregistrare sau un echivalent (ex. Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice).

 

 

SECȚIUNEA B – CRITERII DE EVALUARE

CRS va evalua și compara ofertele în ordinea următoare:

 1. Evaluare administrativă – Ofertele vor fi revizuite în funcție de conformitatea lor administrativă. Ofertele trebuie să includă toate produsele menționate în Instrucțiunile cu privire la depunere a cotațiilor și să fie conforme criteriilor de eligibilitate. Nerespectarea oricăreia dintre aceste cerințe poate duce la descalificarea ofertei.

 2. Evaluare tehnică - Ofertele vor fi evaluate din punctul de vedere al calității pe baza naturii serviciilor oferite și a alinierii la Termenii de Referință al CRS și calității companiei, evidențiate de profilul companiei, experiență anterioară și verificări de referință.

 3. Evaluare financiară - Ofertele vor fi evaluate în baza costului propus și a raportului calitate-preț.

 

Clarificare: Pentru a ajuta la examinarea, evaluarea și compararea ofertelor, CRS poate, la discreția sa, să solicite ofertanților să clarifice ofertele. Cererea de clarificare și răspunsul vor fi întocmite în scris și nu se va solicita, oferi sau permite nicio modificare a prețului sau a conținutului ofertei, cu excepția cazului în care există condiții suplimentare pentru cea mai bună ofertă finală oferite în scris.

Cea mai bună ofertă evaluată în conformitate cu cerințele administrative, tehnice și financiare, va rezulta în atribuirea celui mai bun ofertant unui contract de un an de cantitate nedeterminată sau unui „acord-cadru”.

 

SECȚIUNEA C – TERMENII ȘI CONDIȚIILE CONTRACTULUI

Punctele de mai jos vor constitui termeni și condiții contractuale obligatorii.

 1. Părțile contractante se angajează să îndeplinească corect și profesional obligațiile contractate, în conformitate cu legile și normele aplicabile ale profesiei, ținând cont de faptul că acestea ar trebui în mod explicit:
  1. Să respecte demnitatea umană și drepturile fundamentale ale omului,
  2. Să protejeze drepturile și demnitatea copiilor și adulților vulnerabili pentru a fi în siguranță față de abuz și exploatare,
  3. Să protejeze drepturile copilului de a fi protejat de exploatarea economică și de orice muncă periculoasă care poate interfera cu educația copiilor, dăuna sănătății copiilor, dezvoltării fizice, psihice sau sociale,
  4. Să asigure un mediu de lucru lipsit de hărțuire și discriminare,
  5. Să respecte cu strictețe standardele de conduită stabilite în Codul de conduită al furnizorilor/prestatorilor de servicii care este atașat la prezentul contract și care constituie parte integrantă din acesta (a se vedea Anexa 4).
 1. Părțile contractante declară că nu oferă și nu vor oferi asistență financiară sau materială persoanelor sau organizațiilor despre care se știe că pledează, sponsorizează sau participă la activități care încalcă legea sau activități teroriste.
 1. În legătură cu situația epidemiologică cauzată de virusul COVID 19 și măsurile de conduită prescrise, părțile contractante se angajează să monitorizeze publicarea ordinelor instituțiilor competente din Moldova cu privire la situația epidemiologică și să acționeze în consecință.
 1. Părțile contractante se angajează să raporteze orice acțiuni necorespunzătoare în timpul implementării obligațiilor prezentului contract către Catholic Relief Services (CRS) în termen de 24 de ore, prin e-mail: buckner@crs.org. Acțiunile necorespunzătoare includ abuzul și exploatarea copiilor sau adulților vulnerabili, discriminarea, frauda, ​​corupția, asaltul, traficul, hărțuirea sexuală și de orice alt tip, precum și riscul de exploatare și securitate. De asemenea, părțile contractante se angajează să raporteze către CRS orice alte acuzații care nu au legătură directă cu programele sau personalul finanțat de CRS, dar care pot afecta relația dintre cele două părți sau reputația CRS sau a partenerilor săi. În cazul raportării unor abateri, părțile contractante se angajează să coopereze pe deplin cu CRS în cadrul anchetei sau să aplice măsurile disciplinare corespunzătoare. Nerespectarea acestei prevederi poate duce la rezilierea prezentului acord fără daune.
 1. Condiții de plată:
  1. În baza Ordinului de cumpărare trimis de CRS furnizorul va emite o factură spre plată pentru serviciile prestate.
  2. Suma totală va fi plătită furnizorului în termen de 15 zile după acceptarea satisfăcătoare de către CRS a serviciilor și primirea unei facturi corecte și detaliate.
  3. Plata se va face prin transfer bancar în contul companiei și în numele companiei.
  4. Dacă ofertanții au nevoie de condiții alternative de plată, această propunere trebuie inclusă în oferta financiară.
  5. Costul serviciilor prestate nu va include TVA, conform prevederilor Hotărârii Guvernului RM nr.246 din 08.04.2010 care prevede scutire de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile și serviciile destinate proiectelor de asistență tehnică în derulare. Numărul de înregistrare a proiectului „Changing the Way We Care” este Documentele justificative pot fi prezentate la solicitare.

Anexa 1: Termeni de Referință – Povestire Vizuală (Visual Storytelling)

Informații generale:

Changing the Way We CareSM (CTWWC)este o inițiativă globală de promovare a îngrijirii familiale în condiții de siguranță pentru copiii din instituții rezidențiale sau copiii expuși riscului de separare de familie. În Moldova, inițiativa CTWWC este finanțată de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și de alte organizații și este implementată de către un consorțiu de ONG-uri condus de Catholic Relief Services (CRS).  Un principiu fundamental al CTWWC este acțiunea colectivă, care necesită colaborarea organizațiilor guvernamentale și non-guvernamentale pentru a planifica și coordona activitățile împreună la nivel național, raional și comunitar. Prin urmare, CRS anticipează un șir de evenimente, care vor avea loc în următoarele 12 luni și vor avansa agenda comună a acestei echipe diverse.

Scopul:

CRS este în căutarea unei companii/persoane (contractant) care ar necesitățile noastre de povestire vizuală, inclusiv fotografie, videografie, design grafic și produse digitale și de social media. Scopul principal este de a crea materiale vizuale puternice care ar crește gradul de sensibilizare despre situația copiilor și familiilor vulnerabile în Moldova și ar evidenția impactul inițiativei Changing the Way We CareSM  în ceea ce privește consolidarea familiilor și reformarea sistemelor naționale de protecție și îngrijire a copiilor. Produsele pot avea un public divers, inclusiv guvernul național și autoritățile publice locale, populația generală din Moldova, practicienii tehnici care lucrează la reforma îngrijirii în Republica Moldova, precum și părțile interesate internaționale în Europa de Est care doresc să învețe din experiența Moldovei la nivel global. Produsele de storytelling vizual vor avea o acoperire largă și vor influența reforma îngrijirii și viața copiilor și familiilor din Moldova și peste hotarele ei.

CRS urmărește să semneze un contract de cantitate nedeterminată de un an sau un “acord-cadru” cu contractantul pentru a iniția un parteneriat și va emite comenzi suplimentare în baza produselor specifice care urmează să fie create  în următoarele 12 luni.

Descrierea Activității:

CRS caută un contractant care ar putea fi un partener în această inițiativă, executând în același timp produse specifice în baza cererii. Cel puțin o dată pe trimestru, CRS și contractantul vor prognoza activitățile de comunicare viitoare și vor determina ce produse vizuale vor fi create în fiecare categorie, precum și termenii și bugetul necesar.  În baza acestui contract CRS va emite Ordine de Cumpărare în mod continuu cu specificarea comenzilor/sarcinilor, termenilor și costurilor.

Fotografie:

 • Pentru fiecare vizită de teren/ședință foto va fi prezentat un minim 30 de imagini digitale de înaltă calitate (color sau alb-negru)
 • Toate fotografiile digitale vor fi distribuite personalului CRS în termen de două zile după ședința foto. Fotografiile vor fi distribuite folosind software-ul de editare a fotografiilor.
 • Toate originalele trebuie să fie filmate la cea mai înaltă rezoluție permisă de aparatul de fotografiat. Fotografiile vor fi realizate în format orizontal
 • Fotografiile vor fi prezentate ca fișiere jpeg de înaltă rezoluție sau fișiere brute (300 dpi la 2610 x 3900 pixeli).
 • Fotografiile trebuie să includă metadate cu subtitrări, drepturi de autor și alte informații relevante. Informația de subtitrare va fi în română sau engleză și va include cel puțin numele complete, vârsta, locația și data.
 • Consimțământul informat trebuie obținut de la toți subiecții. Pentru copii cu vârsta sub 18 ani consimțământul va fi semnat de părinți sau tutori legali. Contractantul trebuie să respecte standardele de fotografie ale CRS și politica de angajament față de protecție. (CRS’s Policy on Safeguarding)

Videografie:

 • Elaborarea poveștii propuse pentru videoclip. Pregătirea diferitor scenarii pentru a fi prezentate în film (ex: interior/exterior, individual/grup, interviu/acțiune, etc.)
 • Filmări ale diferitor activități de proiect în toată Moldova.
 • Realizarea a minimum 10 interviuri individuale (cu participarea personalului CRS și personalului partener, beneficiarilor proiectului și furnizorilor. Persoanele vor fi selectate de personalul CRS și parteneri).
 • Editarea filmărilor în conformitate cu scenariul aprobat de persoana responsabilă din CRS și producerea unui pachet de calitate înaltă /raport/publicitate socială de calitate superioară
 • Toate videoclipurile produse trebuie să fie de cea mai înaltă calitate pentru a reprezenta în mod adecvat inițiativa CTWWC. Standardele optime sunt: 1080 25p/1080 29.97p sau 30p. Toate materialele trebuie filmate în rezoluția 16:9, HD 1080.
 • Integrarea subtitrărilor în limba engleză.
 • Consimțământul informat trebuie obținut de la toți subiecții. Pentru copii cu vârsta sub 18 ani consimțământul va fi semnat de părinți sau tutori legali. Contractantul trebuie să respecte standardele de fotografie ale CRS și politica de angajament față de protecție. (CRS’s Policy on Safeguarding)

Design Grafic:

 • Crearea infograficelor folosind datele CTWWC pentru a prezenta mesajele de bază și pentru a organiza informații complexe în reprezentări vizuale
 • Proiectarea, aranjarea și formatarea materialelor de comunicații tipărite cum ar fi publicațiile, rapoartele, fișele informative și materialele promoționale, precum și comunicațiilor bazate pe web, ținând cont de liniile directoare ale CRS/CTWWC
 • Proiectarea și crearea ilustrațiilor, lucrărilor de artă, hărților, tabelelor și animațiilor pentru materialele de comunicare și materialele promoționale.
 • Asigurarea că rezultatele finale pentru fiecare produs de comunicare sunt pregătite pentru web și/sau imprimare

Conținut digital și de Social Media

 • Crearea conținutul digital și social media (stories pe Instagram, postări pe rețele de socializare, clipuri audio și video)
 • Colaborarea strânsă cu CTWWC cu scopul de a extinde prezența digitală și social media a CTWWC

Rezultate:

 • Schițe de proiecte
 • Proiecte finalizate

Calificări :

 • Minim cinci ani de experiență în domeniul fotografiei, videografiei și design-ului grafic. Experiența într-un context umanitar sau de servicii sociale este binevenită.
 • Abilități excelente de fotografie și design, înțelegerea povestirii vizuale.
 • Cunoașterea aprofundată a software-ului și hardware-ului relevant, în special Adobe Photoshop și MS Office.
 • Cunoașterea limbii române orale și scrise, cunoașterea limbii engleze este foarte recomandabilă
 • Disponibilitatea de a călători în localități prin Moldova. Majoritatea călătoriilor vor avea loc în orele normale de lucru, dar ocazional vor fi zile lungi (12 ore) din cauza distanței de deplasare sau a lucrului în timpul nopții sau în weekend.

Condiții:

 • Toate produsele create în timpul executării acestui contract vor aparține exclusiv organizației CRS

Contacte:

 Informații despre program

Britton Buckner

Director de Proiect

britton.buckner@crs.org

Comunicare

Cassandra Welch

Specialist în Comunicare

cassandra.welch@crs.org

Logistică

Marianna Iacovlev

Manager Operațiuni

marianna.iacovlev@crs.org

 

Anexa 2: Formular de Cerere a ofertantului

NOTĂ: Sunt permise modificări minore ale formatului de mai jos

Denumirea companiei/Numele persoanei:

Adresa juridică:

Numărul de telefon de contact (Local, WhatsApp, Skype):

 

Email de contact:

 

Certificat de înregistrare a companiei sau echivalent

Copia certificatului de înregistrare este atașată  ꙱ Da   ꙱ Nu

Calificările relevante pentru a executa domeniul de activitate inclusiv capacități de producere și editare foto. Vă rugăm să atașați profilul companiei/ CV-ul (de dorit să folosiți puncte glonț (bullet points)

 

Oferta financiară: toate prețurile vor fi indicate în MDL la un tarif all-inclusive” 

Fotografie:

Videografie:

Design grafic:

Conținut digital:

Preț pe zi :

       

Preț pe oră:

       

Altă modalitate de calcul:

       

Valabilitatea perioadei de ofertă: Vă rugăm să indicați câte zile este valabilă oferta.

NOTĂ: Ofertele trebuie să fie valabile nu mai puțin de 45 zile din data limită de depunere.

 

 

Semnătura: _____________________________                             Ștampila:__________________________

Data: _________________________________


Anexa 3: Formular de verificare a referințelor

Denumirea organizației

Numele și funcția persoanei de contact

Numărul de telefon al persoanei de contact

Adresa de e-mail a persoanei de contact

Tipul de activitate/ servicii furnizate

Data(dățile) desfășurării activității

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Anexa 4: CODUL DE CONDUITĂ AL FURNIZORULUI/PRESTATORULUI DE SERVICII

Catholic Relief Services (CRS)  s-a angajat să respecte principiile aprovizionării responsabile și așteptăm ca furnizorii și prestatorii noștri de servicii să respecte pe deplin obligațiile contractuale aplicabile precum și termenii și condițiile CRS, legile locale și relevante/aplicabile altfel și să respecte standardele de mediu, sociale și de guvernanță corporativă recunoscute la nivel internațional. De asemenea, sperăm ca furnizorii noștri să pună în aplicare aceste standarde împreună cu furnizorii și subcontractanții lor, după cum se prevede în inițiativa Pactul Global al Națiunilor Unite, Principiile directoare ale ONU privind drepturile omului, Declarația Organizației Internaționale a Muncii privind principiile și drepturile fundamentale ale muncii, Codul de bază al ETI și Politicile, procedurile și standardele CRS aplicabile.

1)      STANDARDE SOCIALE

 • Interzicerea tuturor formelor de hărțuire, hărțuire sexuală, exploatare și abuz, inclusiv exploatare și abuz sexual, și traficul de persoane 1. Toată activitatea sexuală întreținută cu un copil, definită ca o persoană cu vârsta sub 18 ani, este considerată abuz sexual, indiferent de vârsta de consimțământ locală.
 • Existența unor mecanisme pentru a preveni, aborda și răspunde activ la hărțuire, hărțuire sexuală, exploatare și abuz, inclusiv exploatare și abuz sexual, precum și traficul de persoane.
 • Susținerea protecției drepturilor omului proclamate la nivel internațional și interzicerea muncii forțate, obligatorii și involuntare și a muncii copiilor.
 • Interzicerea recrutării sau angajării copiilor cu vârsta sub 15 ani. Interzicerea recrutării sau angajării copiilor sub 18 ani pentru o muncă periculoasă din punct de vedere psihic sau fizic sau care interferează cu școlarizarea.
 • Tratarea angajaților cu demnitate și respect și furnizarea unui loc de muncă sigur și igienic, care respectă legile naționale și care nu prezintă discriminare pe criterii de rasă, sex, vârstă, religie, sexualitate, cultură sau dizabilități.
 • Furnizarea de mecanisme de raportare accesibile și confidențiale pentru angajați și alte părți interesate pentru a raporta îngrijorările sau suspiciunile privind orice forme de hărțuire, abuz și exploatare descrise mai sus și practici potențial ilegale de către conducere sau angajați.
 • Protejarea raportorilor sau denunțătorilor de represalii.
 • Respectarea libertății de asociere și a dreptului la negociere colectivă, astfel cum este prevăzut în legile aplicabile.
 • Asigurarea faptului că salariile și programul de lucru respectă standardele legale naționale.

2)      STANDARDE DE GUVERNANȚĂ

 • Respectarea tuturor legilor și reglementărilor comerciale naționale și internaționale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la antitrust, controale comerciale și regimuri de sancțiuni.
 • Luarea în considerare a integrității afacerii ca bază a relațiilor de afaceri.
 • Interzicerea tuturor tipurilor de mită, corupție, spălare de bani și finanțare a terorismului
 • Interzicerea oferirii de cadouri oficialilor privați sau publici menite să influențeze deciziile comerciale sau să îi încurajeze în alt mod să acționeze contrar obligațiilor lor.
 • Respectarea confidențialității și informațiilor confidențiale ale tuturor angajaților și partenerilor dvs. de afaceri, precum și protejarea datelor și proprietății intelectuale de abuz.
 • Existența standardelor de protecție și gestionare a datelor care să abordeze colectarea, protejarea, păstrarea și eliminarea datelor. Proprietarul datelor este conștient de termenii și condițiile de furnizare a datelor și își exprimă consimțământul în conformitate cu Valorile și principiile protejării responsabile a datelor ale CRS
 • Implementarea unei politici și proceduri adecvate de Gestionare a Conformității, care facilitează conformitatea cu legile, reglementările și standardele aplicabile.

3)      STANDARDE DE MEDIU

 • Respectarea tuturor reglementărilor de mediu, de sănătate și siguranță aplicabile.
 • Promovarea dezvoltării, fabricării, transportului, utilizării și eliminării produselor dvs. în condiții de siguranță și ecologice.
 • Asigurarea, utilizând politici și proceduri de gestionare adecvate, că siguranța și calitatea produselor îndeplinesc cerințele aplicabile.
 • Protejarea vieții și sănătății angajaților și a vecinilor dvs., precum și a publicului în general de pericolele inerente proceselor și produselor dvs.
 • Utilizarea resurselor în mod eficient, aplicarea tehnologiilor eficiente din punct de vedere energetic și prietenoase mediului și reducerea deșeurilor, precum și a emisiilor în aer, apă și sol.

Întrucât CRS este beneficiarul a numeroase subvenții sau contracte furnizate de donatori guvernamentali, publici și privați, toți furnizorii și prestatorii de servicii sunt anunțați că alte măsuri de conformitate specifice donatorului pot fi incluse în instrumentul legal prin care sunt achiziționate bunuri sau servicii.

CRS își rezervă dreptul de a efectua audituri sau evaluări de due diligence pentru a vă asigura conformitatea și va întreprinde măsuri rezonabile pentru a investiga sau va întreprinde în alt mod măsuri adecvate pentru a răspunde problemelor. CRS își rezervă dreptul de a încheia orice relație pentru nerespectarea cerințelor menționate mai sus.

Dacă aveți preocupări sau suspiciuni cu privire la orice forme de hărțuire, abuz și exploatare descrise mai sus și în politica de protecție a CRS, comportament ilegal sau necorespunzător, CRS vă îndeamnă să le raportați prin oricare dintre următoarele canale:

 • Conducerea CRS
 • Site-ul denunțătorilor al CRS: http://bit.ly/crshotline
 • Email: alert@crs.org
 • Telefon/Skype: 1-866-295-2632
 • Mail: (indicați “Confidențial") În atenția: Consilierului general al Catholic Relief Services

228 W. Lexington Street Baltimore, MD 21201

Asigurarea principiilor dezvoltării durabile în lanțul nostru de aprovizionare este importantă pentru CRS. Sperăm că, în calitate de partener al nostru, să vă angajați să respectați propriul cod de conduită sau politicile companiei care adoptă aceste standarde.

Când acceptați să dezvoltați afaceri cu CRS sub forma unei comenzi de achiziție, a unui contract sau a unui acord, acceptați implicit rolurile și responsabilitățile organizației dvs. prezentate în acest document.

 

telegram