Invitaţie pentru prezentarea ofertelor: Servicii de proiectare + instalarea sistemelor fotovoltaice (de tip contorizare netă) la cheie la 5 instituții publice din or. TeleneștiRo

Articol Original

Invitaţie pentru prezentarea ofertelor: Servicii de proiectare + instalarea sistemelor fotovoltaice (de tip contorizare netă) la cheie la 5 instituții publice din or. Telenești

AO Fondul de Inovaţii Sociale din Moldova, ONG, în calitate de entitate responsabilă  de pregătirea, implementarea şi raportarea proiectului Promovarea reducerii dependeței energetice prin instalarea sistemelor fotovoltaice la 5 instituții publice din or. Telenești”, beneficiază de un grant din partea Facilitatății pentru Mediu Global/Programul de Granturi Mici („GEF/SGP/UNDP”), implementat de către PNUD Moldova și co-finanțare din partea Rotary Club Düsseldorf-Pempelfort, District 1870 din Germania (RCDP). O parte din aceste fonduri urmează a fi utilizată pentru acoperirea costurilor Proiectului respectiv.

Gestionarul proiectului - AO Fondul de Inovaţii Sociale din Moldova ONG și Beneficiarii proiectului Primăria or. Telenești și Consiliul raional Telenești, anunță despre lansarea procedurilor de achiziție și invită:

  • Companiile de construcție interesate să depună oferte pentru efectuarea Serviciilor de proiectare + instalarea sistemelor fotovoltaice (de tip contorizare netă) la cheie, inclusiv cu racordarea la rețea și obținerea coordonărilor corespunzătoare, cu puterea cumulativă instalată de 178,3 kWp în limita suprafeței acoperișurilor la următoarele instituții publice:

1.      Gimnaziul „Mihai Eminescu” or. Telenesti (46,74kWp);

2.      Grădinița ”Andrieș” or. Telenesti 60,42kWp);

3.      Liceul ”Lucian Blaga” + Căminul liceului din or. Telenești (37,05kWp);

4.      Muzeul Raional de Istorie şi Etnografie din Teleneşti (5kWp)

5.      I.M.S.P ”Spitalul raional Telenești” (secția chirurgie) din or. Telenești (29,07kWp)

Documentele de licitație pot fi procurate contra sumei nerambursabile de 1 000 lei (TVA zero) după transferarea sumei respective conform următoarelor date bancare:

Beneficiar: AO Fondul de Inovații Sociale din Moldova

Cod fiscal: 1015620000184

Cod IBAN: MD35AG000000022512901836

Banca beneficiară: B.C. “MAIB” S.A., fil. ”Stefan cel Mare”

Cod bancă: AGRNMD2X885

Destinația plății: pentru documentele de licitație sisteme PV or. Telenești

Copia ordinului de plată, împreună cu solicitarea de expediere a documentelor pentru licitație, vor fi expediate prin poșta electronică la adresa fism.office@gmail.com. După verificarea transferului, AO Fondul de Inovații Sociale din Moldova va expedia setul electronic de documente companiei solicitante (în limba Engleză, conform procedurilor stipulate în Ghidul Practic al UE (PRAG) aplicabile din Iunie 2022).

Plicurile cu oferte pentru Serviciile de proiectare + instalarea sistemelor fotovoltaice se depun pînă pe data de 16 martie 2023, ora 11.00, în adresa d-lui Liviu Andriuță, Lider de echipă, AO “Fondul de Inovații Sociale din Moldova” ONG, str. M. Eminescu nr. 27, MD-2012, mun. Chișinău, Moldova, (oficiul BCI).

ACTUALIZAT pe 11.03.2023 - CONCURSUL ESTE EXTINS PÎNĂ PE DATA DE 27 MARTIE, ora 11.

Persoana de contact: dl Dumitru Roșcovan, Manager de Proiect, GSM: 0692 41 847, e-mail: droscovan@gmail.com

Harta sistem

 

En

Traducere Automata

Invitation to submit tenders: Design services + installation of photovoltaic systems (net metering type) turnkey at 5 public institutions in Chisinau. Telenesti

AO Fund for Social Innovations of Moldova, NGO, as entity responsible for  the preparation, implementation and reporting of the project Promoting the reduction of energy dependence by installing photovoltaic systems at 5 public institutions in Chisinau. Telenesti", benefits from a grant from the Global Environment Facility /Small Grants Program ("GEF/SGP/UNDP"), implemented by UNDP Moldova and co-financing from rotary club Düsseldorf-Pempelfort, District 1870 in Germany (RCDP). Part of these funds are to be used to cover the costs of the respective Project.

Project manager - AO Fund for Social Innovations from Moldova NGO and Project Beneficiaries City Hall or. Telenesti and Telenesti District Council, announce the launch of procurement procedures and invite:

  • Construction companies interested in submitting bids for the performance of design services + installation of turnkey photovoltaic systems (net metering type), including with grid connection and obtaining appropriate coordination, with the cumulative installed power of 178.3 kWp within the limit of the roof surface at the following public institutions:

1.      Gymnasium "Mihai Eminescu" or. Telenesti (46.74kWp);

2.      Kindergarten "Andrieș" or. Telenesti 60.42kWp);

3.      "Lucian Blaga" High School + The dormitory of the high school in Or. Telenesti (37.05kWp);

4.      District Museum of History and Ethnography in Telenesti (5kWp)

5.      I.M.S.P "Telenesti District Hospital" (surgery department) from Chisinau. Telenesti (29.07kWp)

The tender documents can be purchased for the non-reimbursable amount of 1,000 lei (zero VAT) after transferring the respective amount according to the following bank details:

Beneficiary: AO Moldova Social Innovation Fund

Fiscal code: 1015620000184

IBAN code: MD35AG000000022512901836

Beneficiary bank: B.C. "MAIB" S.A., fil. "Stefan cel Mare"

Bank code: AGRNMD2X885

Purpose of payment: for tender documents systems PV or. Telenesti

The copy of the payment order, together with the request to send the documents for the auction, will be sent by e-mail to the address fism.office@gmail.com. After verifying the transfer, the AO Of the Social Innovation Fund of Moldova will send the electronic set of documents to the requesting company (in English, according to the procedures stipulated in the EU Practical Guide (PRAG) applicable from June 2022).

Envelopes with bids for Design services + installation of photovoltaic systems are submitted until March 16, 2023, at 11.00, in the address of Mr. Liviu Andriuță, Team Leader, NGO "Fund for Social Innovations of Moldova", NGO, str. M. Eminescu nr. 27, MD-2012, mun. Chisinau, Moldova (BCI office).

Contact person: Mr. Dumitru Roșcovan, Project Manager, GSM: 0692 41 847, e-mail: droscovan@gmail.com

Harta sistem

Translation Disclaimer

This article has been translated for your convenience using translation software powered by third party services, such as Microsoft Translator. Reasonable efforts have been made to provide an accurate translation, however, no automated translation is perfect nor is it intended to replace human translators. Translations are provided as a service to users of CIVIC.MD website, and are provided "as is." No warranty of any kind, either expressed or implied, is made as to the accuracy, reliability, or correctness of any translations made from from the original language, marked as such, into any other language. Some content (such as images, videos, etc.) may not be translated due to the limitations of the translation software.

Ua

Traducere Automata

Запрошення до участі в тендерах: Проектні послуги + монтаж фотоелектричних систем (типу нетто-обліку) під ключ в 5 державних установах Кишинева. Теленести

AO Fund for Social Innovations of Moldova, НУО, як організація, відповідальна за  підготовку, реалізацію та звітність проекту Сприяння зменшенню енергетичної залежності шляхом встановлення фотоелектричних систем у 5 державних установах Кишинева. Теленесті», отримує вигоду від гранту Глобального екологічного фонду /Програми малих грантів («ГЕФ/СГП/ПРООН»), що впроваджується ПРООН у Молдові, та співфінансування з Ротарі клубу Дюссельдорф-Пемпельфорт, округ 1870 у Німеччині (RCDP). Частина цих коштів буде спрямована на покриття витрат відповідного Проекту.

Керівник проекту – АО «Фонд соціальних інновацій» від НУО «Молдова» та бенефіціари проекту мерія або. Теленестійська та Теленестинська районна рада, оголошують про початок процедур закупівель та запрошують:

  • Будівельні компанії, зацікавлені в поданні заявок на виконання проектних послуг + встановлення фотоелектричних систем «під ключ» (типу нетто-обліку), в тому числі з підключенням до мереж та отриманням відповідної координації, сукупною встановленою потужністю 178,3 кВт в межах межі поверхні даху в наступних державних установах:

1. Гімназія «Міхай Емінеску» або.      Теленести (46.74kWp);

2. Дитячий садок «Андрієш» або.      Теленести 60.42kWp);

3. Середня школа "Люсіан Блага" + Гуртожиток середньої школи в Ор.      Теленести (37.05kWp);

4.      Районний музей історії та етнографії в Теленесті (5kWp)

5. І.М.С.П «Теленестинська районна лікарня» (хірургічне відділення) з Кишинева.      Теленести (29.07kWp)

Тендерну документацію можна придбати за безповоротну суму 1 000 леїв (нульовий ПДВ) після перерахування відповідної суми за такими банківськими реквізитами:

Бенефіціар: АТ «Фонд соціальних інновацій Молдови»

Фіскальний кодекс: 1015620000184

Код IBAN: MD35AG000000022512901836

Банк-отримувач: B.C. "МАЇБ" С.А., філ. "Стефан чел Маре"

Код банку: AGRNMD2X885

Призначення платежу: за тендерну документацію системи PV або. Теленести

Копія платіжного доручення разом з проханням надіслати документи на аукціон буде надіслана електронною поштою на адресу fism.office@gmail.com. Після перевірки переказу АТ Фонду соціальних інновацій Молдови надішле електронний пакет документів запитуючій компанії (англійською мовою, згідно з процедурами, передбаченими Практичним керівництвом ЄС (PRAG), що діє з червня 2022 року).

Конверти з тендерними пропозиціями на послуги з проектування + монтаж фотоелектричних систем подаються до 16 березня 2023 року, об 11.00, на адресу пана Лівіу Андріуша, керівника групи, ГО «Фонд соціальних інновацій Молдови», ГО «Фонд соціальних інновацій Молдови», вул. 27, МД-2012, мун. Кишинів, Молдова (офіс BCI).

Контактна особа: пан Думітру Рошкован, керівник проекту, GSM: 0692 41 847, e-mail: droscovan@gmail.com

Harta sistem

Відмова від перекладу

Цю статтю було перекладено для вашої зручності за допомогою програмного забезпечення для перекладу на основі сторонніх служб, таких як Microsoft Translator. Було докладено розумних зусиль, щоб забезпечити точний переклад, однак жоден автоматичний переклад не є ідеальним і не призначений для заміни перекладачів-людей. Переклади надаються як послуга користувачам веб-сайту CIVIC.MD і надаються «як є». Жодних гарантій будь-якого роду, явних або непрямих, не надається щодо точності, надійності чи правильності будь-яких перекладів, зроблених з мови оригіналу, позначених як такі, на будь-яку іншу мову. Деякий вміст (наприклад, зображення, відео тощо) може не перекладатися через обмеження програмного забезпечення перекладу.

Bg

Traducere Automata

Покана за представяне на оферти: Проектантски услуги + монтаж на фотоволтаични системи (тип нетно измерване) до ключ в 5 публични институции в Кишинев. Теленести

AO Фонд за социални иновации на Молдова, неправителствена организация, като организация, отговорна за  подготовката, изпълнението и отчитането на проекта Насърчаване на намаляването на енергийната зависимост чрез инсталиране на фотоволтаични системи в 5 публични институции в Кишинев. Telenesti", се ползва от безвъзмездна помощ от Глобалния екологичен фонд /Програмата за малки грантове ("GEF/SGP/UNDP"), изпълнявана от ПРООН Молдова и съфинансиране от ротари клуб Дюселдорф-Пемпелфорт, Дистрикт 1870 в Германия (RCDP). Част от тези средства ще бъдат използвани за покриване на разходите по съответния проект.

Ръководител на проекта – АО Фонд за социални иновации от НПО Молдова и бенефициенти по проекта кметство или. Telenesti и Telenesti District Council, обявяват стартирането на процедури за възлагане на обществени поръчки и канят:

  • Строителни фирми, които имат интерес да подават оферти за изпълнение на проектантски услуги + монтаж на фотоволтаични системи "до ключ" (тип нетно измерване), включително с мрежово свързване и получаване на подходяща координация, с кумулативна инсталирана мощност от 178,3 kWp в рамките на покривната повърхност в следните публични институции:

1. Гимназия "Михай Еминеску" или.      Теленести (46.74kWp);

2. Детска градина "Андриеш" или.      Теленести 60.42kWp);

3. СОУ "Лукиан Блага" + Общежитието на гимназията в Ор.      Теленести (37.05kWp);

4.      Окръжен исторически и етнографски музей в Теленести (5kWp)

5. И.М.С.П "Окръжна болница Теленести" (отделение по хирургия) от Кишинев.      Теленести (29.07kWp)

Тръжните документи могат да бъдат закупени за невъзстановима сума от 1000 леи (нулев ДДС) след прехвърляне на съответната сума съгласно следните банкови данни:

Бенефициент: AO Moldova Social Innovation Fund

Данъчен код: 1015620000184

IBAN код: MD35AG000000022512901836

Банка бенефициент: B.C. "MAIB" S.A., fil. "Стефан чел Маре"

Банков код: AGRNMD2X885

Цел на плащане: за тръжна документация системи PV или. Теленести

Копието от платежното нареждане, заедно с искането за изпращане на документите за търга, ще бъде изпратено по електронна поща на адрес fism.office@gmail.com. След проверка на прехвърлянето, АО на Фонда за социални иновации на Молдова ще изпрати електронния набор от документи на запитващото дружество (на английски език, съгласно процедурите, предвидени в Практическото ръководство на ЕС (PRAG), приложимо от юни 2022 г.).

Пликове с оферти за Проектантски услуги + монтаж на фотоволтаични системи се подават до 16 март 2023 г., в 11.00 часа, на адреса на г-н Ливиу Андриуца, ръководител на екипа, НПО "Фонд за социални иновации на Молдова", НПО, ул. М. Еминеску бр. 27, MD-2012, мун. Кишинев, Молдова (офис на BCI).

Лице за контакти: г-н Думитру Рошкован, ръководител на проекта, GSM: 0692 41 847, e-mail: droscovan@gmail.com

Harta sistem

Отказ от отговорност за превода

Тази статия е преведена за ваше удобство с помощта на софтуер за превод, поддържан от услуги на трети страни, като Microsoft Translator. Бяха положени разумни усилия за осигуряване на точен превод, но нито един автоматичен превод не е перфектен, нито е предназначен да замени човешки преводачи. Преводите се предоставят като услуга за потребителите на уебсайта CIVIC.MD и се предоставят „както е“. Не се дава гаранция от какъвто и да било вид, изрична или подразбираща се, по отношение на точността, надеждността или коректността на преводи, направени от оригиналния език, обозначен като такъв, на който и да е друг език. Част от съдържанието (като изображения, видеоклипове и др.) може да не бъде преведено поради ограниченията на софтуера за превод.

Ru

Traducere Automata

Приглашение к подаче тендеров: Услуги по проектированию + монтаж фотоэлектрических систем (сетевого дозирующего типа) «под ключ» в 5 государственных учреждениях Кишинева. Теленешть

АО Фонд социальных инноваций Молдовы, НПО, как субъект, ответственный за  подготовку, реализацию и отчетность проекта Содействие снижению энергетической зависимости путем установки фотоэлектрических систем в 5 государственных учреждениях в Кишиневе. Теленешть», получает грант от Глобального экологического фонда / Программы малых грантов («ГЭФ / ПСР / ПРООН»), реализуемой ПРООН Молдова и софинансирования из ротари клуба Дюссельдорф-Пемпельфорт, район 1870 в Германии (RCDP). Часть этих средств будет использована для покрытия расходов по соответствующему проекту.

Руководитель проекта - АО Фонд социальных инноваций из Молдовы НПО и бенефициары проекта Мэрия или. Теленешть и Теленештский районный совет объявляют о начале закупочных процедур и приглашают:

  • Строительные компании, заинтересованные в подаче заявок на выполнение проектных работ + монтаж фотоэлектрических систем «под ключ» (сетевого типа учета), в том числе с подключением к сети и получением соответствующего согласования, с совокупной установленной мощностью 178,3 кВт в пределах предела поверхности крыши в следующих государственных учреждениях:

1.      Гимназия "Михай Эминеску" или. Теленешть (46,74 кВт);

2.      Детский сад "Андриеш" или. Теленешть 60.42кВт);

3.      Средняя школа "Лучиан Блага" + Общежитие средней школы в Ор. Теленешть (37,05 кВт);

4.      Районный историко-этнографический музей в Теленешть (5кВт)

5.      I.M.S.P "Теленештская районная больница" (хирургическое отделение) из Кишинева. Теленешть (29.07kWp)

Тендерная документация может быть приобретена за безвозмездную сумму в размере 1 000 леев (ноль НДС) после перечисления соответствующей суммы по следующим банковским реквизитам:

Бенефициар: АО «Фонд социальных инноваций «Молдова»

Фискальный код: 1015620000184

Код IBAN: MD35AG000000022512901836

Банк получателя: B.C. "MAIB" S.A., fil. "Штефан чел Маре"

Код банка: AGRNMD2X885

Назначение платежа: для тендерной документации систем PV или. Теленешть

Копия платежного поручения вместе с запросом на отправку документов на аукцион будет отправлена по электронной почте на адрес fism.office@gmail.com. После проверки перевода АО Фонда социальных инноваций Молдовы направит запрашивающей компании электронный комплект документов (на английском языке, в соответствии с процедурами, предусмотренными в Практическом руководстве ЕС (PRAG), действующем с июня 2022 года).

Конверты с предложениями на услуги по проектированию + установке фотоэлектрических систем подаются до 16 марта 2023 года, в 11.00, в адрес г-на Ливиу Андрюцэ, руководителя группы, НПО «Фонд социальных инноваций Молдовы», НПО, ул. М. Эминеску nr. 27, MD-2012, мун. Кишинев, Молдова (офис BCI).

Контактное лицо: г-н Думитру Рошкован, менеджер проекта, GSM: 0692 41 847, e-mail: droscovan@gmail.com

Harta sistem

Отказ от ответственности за перевод

Эта статья была переведена для вашего удобства с помощью программного обеспечения для перевода, предоставляемого сторонними службами, такими как Microsoft Translator. Были предприняты разумные усилия для обеспечения точного перевода, однако автоматический перевод не идеален и не предназначен для замены переводчиков-людей. Переводы предоставляются в качестве услуги пользователям веб-сайта CIVIC.MD и предоставляются «как есть». Не дается никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении точности, надежности или правильности любых переводов, сделанных с исходного языка, отмеченного как таковой, на любой другой язык. Некоторый контент (например, изображения, видео и т. д.) не может быть переведен из-за ограничений программного обеспечения для перевода.

Articol adaugat de: Dumitru Roscovan