Întrunirea Consiliului consultativ al persoanelor în vîrstăSecția politici demografice (Secretariatul Comisiei naționale pentru populație și dezvoltare) a inițiat activitățile de elaborare a conceptului Consiliului consultativ al persoanelor în vîrstă, fiind identificată, de comun acord cu organizațiile active în domeniu, procedura de formare a acestuia (structura, organele de conducere și componența nominală), precum și principalele atribuții.

Consiliul, format din reprezentanții ONG-lor cu activităţi în domeniul susținerii persoanelor în vîstă, este un organism autonom, consultativ, de interes public, a fost instituit în scopul protecţiei drepturilor şi libertăţilor oamenilor în etate, facilitării dialogului între organizațiile asociative ale vîrstnicilor şi autorităţile publice centrale şi locale. Persoanele în vîrstă vor fi implicate în procesul de luare a deciziilor şi la implementarea lor, de rînd cu reprezentanţii societăţii civile.

Pe data de 10 decembrie 2012, Consiliul consultativ al oamenilor în vîrstă s-a întrunit pentru a alege președintele și vicepreședintele.

În cadrul unor dezbateri interactive, membrii Consiliului au decis unanim să fie reprezentați de 3 co-președinți, fără a alege președintele, după cum urmează:.

1. Oltu Galina, Centrul de Susţinere şi Dezvoltare „Lotosul de Aur” din mun. Chișinău, email: galoltu@gmail.com;

2. Railean Asea, Asociaţia “Soarta” din or. Soroca, email: director@soarta.md, director.soarta@gmail.com;

3. Marciuc Valeriu, ONG „Bătrîneţe fără tristeţe” din r-l Anenii Noi, email: protejare05@mail.ru.

Toți cei 3 co-președinți urmează să definitiveze Regulamentul Consiliului și să-l prezinte la următoarea ședință, care va avea loc în a doua jumătate a lunii ianuarie 2013. Abia după aceasta, Regulamentul va fi aprobat la următoarea reuniune a Forului ONG-urilor cu activităţi în domeniul susținerii persoanelor în vîrstă.

Membrii Consiliului au stabilit că principalele atribuţii ale Consiliului vor fi:

a) de a sprijini instituţiile statului în aplicarea recomandărilor Planului Internaţional de Acţiuni de la Madrid privind Îmbătrînirea (MIPAA);
b) de a propune Guvernului programe privind ameliorarea continuă a condiţiilor de viaţă a persoanelor vîrstnice;
c) de a aviza proiectele de acte normative care privesc persoanele vîrstnice, avizul fiind unul consultativ;
d) de a sprijini organizarea asociativă a persoanelor vîrstnice pentru a participa activ la viaţa socială;
e) de a participa, în calitate de reprezentant al societăţii civile, în grupuri de lucru, consilii şi comitete organizate la nivel naţional, local şi în cadrul ministerelor, al agenţiilor şi altor instituţii, alături de alţi parteneri sociali şi guvernamentali, care analizează şi propun măsuri ce privesc îmbunătăţirea nivelului de trai al persoanelor vîrstnice;
f) de a contribui la schimbul de informaţii şi bune practici privind îmbătrînirea activă şi crearea serviciilor pentru vîrstnici.

 

Sursa: http://www.demografie.md/?pag=news&tip=noutate&opa=view&id=295&l=