Energy Community Summer School 2023Ro

Traducere Automata

Școala de vară a comunității energetice 2023

Energy Community Summer School 2023

Școala de vară oferă o oportunitate unică pentru până la 48 de studenți postuniversitari și tineri profesioniști de a dobândi o cunoaștere aprofundată a tranziției energetice în întreaga sa complexitate și de a le oferi o platformă pentru schimbul și modelarea viitorului sectorului. Școala de vară va avea loc în perioada 19-26 august 2023 la Facultatea de Științe Politice a Universității din Belgrad, Serbia.

Școala de Vară se adresează studenților postuniversitari foarte motivați (masterat sau doctorat), cercetători din toate disciplinele legate de energie, tinerilor profesioniști din instituții guvernamentale, companiilor, think tank-urilor, ONG-urilor și altor domenii relevante. Programul din acest an va fi publicat online în curând.

Participarea este gratuită. Consiliul școlii de vară a comunității energetice va selecta cei mai buni candidați pe baza criteriilor de selecție. Termenul limită de înscriere este 31 martie 2023.

Pentru a fi luați în considerare pentru admitere, solicitanții trebuie să fie:

 • până la 35 de ani (solicitanții trebuie să se nască  în anul 1988 sau mai târziu);
 • Fluent în limba engleză scrisă și vorbită;
 • Cetățean al următoarelor țări: Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bosnia și Herțegovina, Georgia, Kosovo*, Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia, Ucraina, Regatul Unit sau Türkiye, inclusiv cele 27 de state membre ale UE.

Candidații care au reușit vor fi selectați de Secretariatul Comunității Energiei în consultare cu o rețea de instituții academice și de cercetare din țările participante pe baza următoarelor criterii:

 • O scurtă lucrare (maximum 5 pagini) în care vor fi prezentate și analizate pe scurt aspecte presante contemporane ale politicii energetice, referitoare la unul dintre următoarele subiecte: implicații economice, aspecte tehnice legate de generarea de energie, implicații politice și diplomație energetică, aspecte juridice, întrebări legate de sustenabilitatea sistemelor energetice. Nu se va aplica nicio ierarhizare între subiecte; prin urmare, candidații sunt invitați să aleagă un subiect care este cel mai apropiat de domeniul lor de studii sau de cercetare;
 • Experienta si cunostinte anterioare in domeniul energiei;
 • Echilibrul geografic;
 • Echilibrul de gen.

Detalii: Aplicația pentru Școala de vară a comunității energetice 2023 este acum deschisă! - Pagina de pornire a comunității energetice (energy-community.org)

Disclaimer pentru Traducere

Acest articol a fost tradus pentru comoditatea dumneavoastră. utilizând software de traducere, cum ar fi Microsoft Translator. S-au făcut eforturi rezonabile pentru a oferi o traducere exactă, cu toate acestea, nicio traducere automată nu este perfectă și nici nu are scopul de a înlocui traducătorii umani. Traducerile sunt oferite ca un serviciu utilizatorilor site-ului CIVIC.MD și sunt furnizate „ca atare”. Nu se oferă nicio garanție, fie expresă sau implicită, cu privire la acuratețea, fiabilitatea sau corectitudinea oricăror traduceri făcute din limba originală, marcată ca atare, în orice altă limbă. Este posibil ca anumite conținuturi (cum ar fi imagini, videoclipuri etc.) să nu fie traduse din cauza limitărilor software-ului de traducere.

En

Articol Original

Energy Community Summer School 2023

Energy Community Summer School 2023

The Summer School offers a unique opportunity for up to 48 postgraduate students and young professionals to gain an in-depth knowledge of the energy transition in its full complexity and provide them with a platform for exchange and shaping the sector’s future. The Summer School will take place from 19 to 26 August 2023 at the Faculty of Political Science of the University of Belgrade, Serbia.

The Summer School targets highly motivated postgraduate students (masters or PhD), researchers from all energy-related disciplines, young professionals from governmental institutions, companies, think tanks, NGOs and other relevant areas. This year’s programme will be published online soon.

Participation is free of charge. The Energy Community Summer School Board will select the best candidates based on the selection criteria. The application deadline is 31 March 2023.

To be considered for admission, applicants must be:

 • up to 35 years of age (applicants should be born in year 1988 or later);
 • Fluent in written and spoken English;
 • A citizen of the following countries: Albania, Armenia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Georgia, Kosovo*, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Norway, Serbia, Ukraine, United Kingdom, or, Türkiye, including the 27 EU Member States.

Successful applicants will be selected by the Energy Community Secretariat in consultation with a network of academic and research institutions of the participating countries based on the following criteria:

 • A short paper (5 pages maximum) in which contemporary pressing energy policy issues shall be presented and briefly analysed, related to one of the following topics: economic implications, technical issues related to energy generation, political implications and energy diplomacy, legal aspects, questions related to the sustainability of energy systems. No ranking between the topics will be applied; therefore candidates are invited to choose a subject that is closest to their field of studies or research;
 • Previous experience and knowledge in the field of energy;
 • Geographic balance;
 • Gender balance.

Details: Applications for Energy Community Summer School 2023 now open! - Energy Community Homepage (energy-community.org)

Ua

Traducere Automata

Літня школа Енергетичного Співтовариства 2023

Energy Community Summer School 2023

Літня школа надає унікальну можливість до 48 аспірантам та молодим фахівцям отримати глибокі знання про енергетичний перехід у всій його складності та надати їм платформу для обміну та формування майбутнього сектору. Літня школа відбудеться з 19 по 26 серпня 2023 року на факультеті політології Белградського університету, Сербія.

Літня школа орієнтована на високомотивованих аспірантів (магістрів або докторів філософії), дослідників з усіх дисциплін, пов'язаних з енергетикою, молодих фахівців з державних установ, компаній, аналітичних центрів, неурядових організацій та інших відповідних областей. Цьогорічна програма незабаром буде опублікована онлайн.

Участь безкоштовна. Рада літніх шкіл Енергетичного Співтовариства відбиратиме найкращих кандидатів на основі критеріїв відбору. Кінцевий термін подання заявок : 31 березня 2023 року.

Для розгляду питання про вступ абітурієнти повинні бути:

 • до 35 років (заявники повинні народитися  в 1988 році або пізніше);
 • Вільне володіння письмовою та розмовною англійською мовою;
 • Громадянин наступних країн: Албанія, Вірменія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Грузія, Косово*, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія, Сербія, Україна, Великобританія або, Туреччини, включаючи 27 держав-членів ЄС.

Успішні кандидати будуть відібрані Секретаріатом Енергетичного Співтовариства за погодженням з мережею академічних та науково-дослідних установ країн-учасниць на основі наступних критеріїв:

 • Коротка стаття (максимум 5 сторінок), в якій повинні бути представлені та коротко проаналізовані сучасні актуальні питання енергетичної політики, пов'язані з однією з наступних тем: економічні наслідки, технічні питання, пов'язані з генерацією енергії, політичні наслідки та енергетична дипломатія, правові аспекти, питання, пов'язані зі стійкістю енергетичних систем. Ранжування між темами застосовуватися не буде; тому кандидатам пропонується вибрати предмет, найбільш близький до їх галузі навчання або досліджень;
 • Попередній досвід і знання в сфері енергетики;
 • Географічний баланс;
 • Гендерний баланс.

Деталі: Заявки на літню школу Енергетичного Співтовариства 2023 відкрито! - Домашня сторінка Енергетичного Співтовариства (energy-community.org)

Відмова від перекладу

Цю статтю було перекладено для вашої зручності за допомогою програмного забезпечення для перекладу на основі сторонніх служб, таких як Microsoft Translator. Було докладено розумних зусиль, щоб забезпечити точний переклад, однак жоден автоматичний переклад не є ідеальним і не призначений для заміни перекладачів-людей. Переклади надаються як послуга користувачам веб-сайту CIVIC.MD і надаються «як є». Жодних гарантій будь-якого роду, явних або непрямих, не надається щодо точності, надійності чи правильності будь-яких перекладів, зроблених з мови оригіналу, позначених як такі, на будь-яку іншу мову. Деякий вміст (наприклад, зображення, відео тощо) може не перекладатися через обмеження програмного забезпечення перекладу.

Bg

Traducere Automata

Лятно училище "Енергийна общност" 2023

Energy Community Summer School 2023

Лятното училище предлага уникална възможност за до 48 специализанти и млади специалисти да придобият задълбочени познания за енергийния преход в пълната му сложност и да им предоставят платформа за обмен и оформяне на бъдещето на сектора. Лятното училище ще се проведе от 19 до 26 август 2023 г. във Факултета по политически науки на Белградския университет, Сърбия.

Лятното училище е насочено към силно мотивирани докторанти (магистри или докторанти), изследователи от всички дисциплини, свързани с енергетиката, млади специалисти от държавни институции, компании, мозъчни тръстове, неправителствени организации и други съответни области. Тази година програмата ще бъде публикувана онлайн скоро.

Участието е безплатно. Бордът на лятното училище на Енергийната общност ще избере най-добрите кандидати въз основа на критериите за подбор. Крайният срок за кандидатстване е 31 март 2023 г.

За да бъдат разгледани за допускане, кандидатите трябва да бъдат:

 • до 35-годишна възраст (кандидатите трябва да са родени през 1988 г. или по-късно);
 • Владее писмено и говоримо английски език;
 • Гражданин на следните държави: Албания, Армения, Азербайджан, Босна и Херцеговина, Грузия, Косово*, Молдова, Черна гора, Северна Македония, Норвегия, Сърбия, Украйна, Обединеното кралство или Türkiye, включително 27-те държави-членки на ЕС.

Успешните кандидати ще бъдат избрани от Секретариата на Енергийната общност след консултация с мрежа от академични и изследователски институции на участващите страни въз основа на следните критерии:

 • Кратък доклад (максимум 5 страници), в който ще бъдат представени и накратко анализирани съвременни належащи въпроси на енергийната политика, свързани с една от следните теми: икономически последици, технически въпроси, свързани с производството на енергия, политически последици и енергийна дипломация, правни аспекти, въпроси, свързани с устойчивостта на енергийните системи. Няма да се прилага класиране между темите; поради това кандидатите се приканват да изберат предмет, който е най-близо до тяхната област на обучение или изследване;
 • Предишен опит и знания в областта на енергетиката;
 • Географски баланс;
 • Баланс между половете.

Детайли: Заявленията за лятно училище на Енергийната общност 2023 вече са отворени! - Начална страница на Енергийната общност (energy-community.org)

Отказ от отговорност за превода

Тази статия е преведена за ваше удобство с помощта на софтуер за превод, поддържан от услуги на трети страни, като Microsoft Translator. Бяха положени разумни усилия за осигуряване на точен превод, но нито един автоматичен превод не е перфектен, нито е предназначен да замени човешки преводачи. Преводите се предоставят като услуга за потребителите на уебсайта CIVIC.MD и се предоставят „както е“. Не се дава гаранция от какъвто и да било вид, изрична или подразбираща се, по отношение на точността, надеждността или коректността на преводи, направени от оригиналния език, обозначен като такъв, на който и да е друг език. Част от съдържанието (като изображения, видеоклипове и др.) може да не бъде преведено поради ограниченията на софтуера за превод.

Ru

Traducere Automata

Летняя школа энергетического сообщества 2023

Energy Community Summer School 2023

Летняя школа предлагает уникальную возможность для 48 аспирантов и молодых специалистов получить глубокие знания об энергетическом переходе во всей его сложности и предоставить им платформу для обмена и формирования будущего сектора. Летняя школа пройдет с 19 по 26 августа 2023 года на факультете политологии Белградского университета, Сербия.

Летняя школа ориентирована на высокомотивированных аспирантов (магистров или phD), исследователей из всех дисциплин, связанных с энергетикой, молодых специалистов из государственных учреждений, компаний, аналитических центров, НПО и других соответствующих областей. В этом году программа будет опубликована в Интернете в ближайшее время.

Участие бесплатное. Совет летней школы Энергетического сообщества будет отбирать лучших кандидатов на основе критериев отбора. Крайний срок подачи заявок - 31 марта 2023 года.

Чтобы быть рассмотренным для приема, заявители должны быть:

 • до 35 лет (заявители должны родиться  в 1988 году или позже);
 • Свободно владеет письменным и устным английским языком;
 • Гражданин следующих стран: Албания, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Грузия, Косово*, Молдова, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Сербия, Украина, Великобритания или Тюркие, включая 27 государств-членов ЕС.

Успешные кандидаты будут отобраны Секретариатом Энергетического сообщества в консультации с сетью академических и научно-исследовательских учреждений стран-участниц на основе следующих критериев:

 • Краткий документ (максимум 5 страниц), в котором будут представлены и кратко проанализированы актуальные вопросы современной энергетической политики, связанные с одной из следующих тем: экономические последствия, технические вопросы, связанные с производством энергии, политические последствия и энергетическая дипломатия, правовые аспекты, вопросы, связанные с устойчивостью энергетических систем. Ранжирование между темами не будет применяться; поэтому кандидатам предлагается выбрать предмет, наиболее близкий к их области исследований или исследований;
 • Предыдущий опыт и знания в области энергетики;
 • Географическая сбалансированность;
 • Гендерный баланс.

Подробности: Заявки на участие в Летней школе энергетического сообщества 2023 теперь открыты! - Домашняя страница энергетического сообщества (energy-community.org)

Отказ от ответственности за перевод

Эта статья была переведена для вашего удобства с помощью программного обеспечения для перевода, предоставляемого сторонними службами, такими как Microsoft Translator. Были предприняты разумные усилия для обеспечения точного перевода, однако автоматический перевод не идеален и не предназначен для замены переводчиков-людей. Переводы предоставляются в качестве услуги пользователям веб-сайта CIVIC.MD и предоставляются «как есть». Не дается никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении точности, надежности или правильности любых переводов, сделанных с исходного языка, отмеченного как таковой, на любой другой язык. Некоторый контент (например, изображения, видео и т. д.) не может быть переведен из-за ограничений программного обеспечения для перевода.

telegram