Small Grants Programme – Democracy 2021 (EDMITE)/„Programul de Granturi Mici – Democrația 2021” (EDMITE)/Программы малых грантов – Демократия 2021 (EDMITE)

Launch date: 20 January 2021, 17:31 (GMT+2:00)

Deadline: 25 February 2021, 16:00 (GMT+2:00)

Overview:

UNDP Moldova’s Project “Enhancing democracy in Moldova through inclusive and transparent elections” (EDMITE phase II) is launching a Call for Proposals for the “Small Grants Programme – Democracy 2021” (further referred to as SGP – Democracy 2021).

The overall outcome of the SGP – Democracy 2021:  Strengthened capacities and enhanced knowledge in electoral area of Moldovan citizens through tailored civic and voter education activities by:

 • addressing their existing electoral information gaps;
 • providing equal participatory and engagement conditions in the electoral process; and
 • raising awareness among disadvantaged and vulnerable groups on the non-discrimination provisions of the electoral framework.

The proposed Projects should be implemented between April – December 2021.

The maximum amount the Applicants can request should not exceed 20,000 USD.

The Application Guide and Application Form are posted on the UNDP Moldova website:

https://sc.undp.md/tnddetails2/2198/

These documents can also be received by sending a request to Mrs. Eva Bounegru/UNDP Project Manager, at eva.bounegru@undp.org.

 

DOCUMENTS TO BE INCLUDED IN THE APPLICATION PACKAGE

 • Application Form (which will include the requested budget and activity timelines), filled either in Romanian, English or Russian. Handwritten Application Forms will not be accepted. The submitted Application Form shall include sufficiently detailed data, in particular with respect to the means of achieving the Project’s objectives and the way through which the target group(s) will be determined and reached through the planned activities.
 • Copy of the Registration Certificate demonstrating the legal status of the Applicant[1];
 • Declaration of Partnership (if applicable) signed by Parties;
 • Resumes/ CVs of the team members to be involved in the implementation of the proposed Project (compiled in the same format for the entire team);
 • Brief overview of the previous activities implemented by the Applicant (including recommendation letters from other Donors, reports, newsletters, brochures, links to other relevant materials/ information) to demonstrate the experience and ability to implement the proposed Project in accordance with the requirements under SGP – Democracy 2021;
 • Other relevant materials to increase credibility of the Applicant and to complement the Project’s justification.

 

SUBMISSION OF APPLICATIONS

The complete Application Package shall be sent by email to Mrs. Eva Bounegru at the following email: eva.bounegru@undp.org.  The email title / subject shall be “SGP – Democracy 2021”.

Please, note that applications received by post will be rejected.  Incomplete applications or applications submitted after the deadline shall not be examined.

The deadline for submission of Project proposals is 25th of February 2021, at 16:00 (Moldova Local Time).

INFORMATION SESSION FOR APPLICANTS

The UNDP Project will organize one on-line information session for potential Applicants to address final questions regarding the application procedure and/or the content of the Project Proposals. Representatives of entities willing to apply under the SGP – Democracy 2021 are invited to attend the information session, as per schedule below:

Monday / February 8th, 2021

14:00 – session in the Romanian and Russian languages.

All interested Applicants are requested to confirm their participation by February 4th, 2021, 17.00 to Ms. Cristina Panov at cristina.panov@undp.org or by phone at 060010307 with copy to Mrs. Eva Bounegru at eva.bounegru@undp.org.

The link to the Zoom online session will be provided by email to the entities that confirmed their participation.

For any questions or additional information, please contact:

Ms. Cristina Panov at cristina.panov@undp.org or by phone at 060010307 with copy to

Mrs. Eva Bounegru at eva.bounegru@undp.org.

All clarifications and answers related to the application process will be published on the UNDP Moldova website https://sc.undp.md/tnddetails2/2198/ under the page for SGP - Democracy 2021.

*******

Proiectul PNUD Moldova „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente” (EDMITE Etapa II) lansează o solicitare de propuneri pentru „Programul de Granturi Mici – Democrația 2021” (în continuare – PGM – Democrația 2021).

Rezultatul major al PGM – Democrația 2021: Capacități consolidate și cunoștințe sporite în domeniul electoral în rândul cetățenilor din Republica Moldova prin intermediul realizării unor activități adaptate de educație civică a alegătorilor care să:

 • abordeze lacunele existente în materie de informații electorale;
 • asigure condiții participative și de implicare egale în procesul electoral; și
 • sensibilizeze grupurile dezavantajate și vulnerabile în ceea ce privește dispozițiile nediscriminatorii ale cadrului electoral.

Proiectele propuse urmează a fi implementate în perioada aprilie – decembrie 2021.

Suma maximă pe care solicitanții o pot cere nu va depăși 20 000 dolari SUA.

Ghidul de aplicare și Formularul de Cerere sunt plasate pe site-ul web al PNUD Moldova:

https://sc.undp.md/tnddetails2/2198/

De asemenea, documentele vizate pot fi obținute, expediind o solicitare în adresa dnei Eva Bounegru/ Managerul Proiectului PNUD la eva.bounegru@undp.org

DOCUMENTELE CE URMEAZĂ A FI INCLUSE ÎN DOSARUL CERERII

 • Formularul Cererii (care va include bugetul solicitat și calendarul activităților), completat în limba română, engleză sau rusă. Nu vor fi acceptate formularele de cerere completate de mână. Formularul de cerere prezentat va include date suficient de detaliate, în special, cu privire la mijloacele de realizare a obiectivelor Proiectului și modalitatea prin care va/vor fi determinat/e grupul (grupurile) țintă și accesate prin intermediul activităților planificate;
 • Copia Certificatului de înregistrare care demonstrează statutul juridic al solicitantului [2];
 • Declarația de parteneriat (după caz) semnată de către părți;
 • CV-urile membrilor echipei care vor fi implicați în implementarea Proiectului propus (compilate în același format pentru întreaga echipă);
 • O prezentare succintă a activităților anterioare realizate de solicitant (inclusiv scrisori de recomandare din partea altor donatori, rapoarte, buletine informative, broșuri, link-uri la alte materiale/ informații relevante) pentru a demonstra experiența și abilitatea de a implementa Proiectul propus în conformitate cu cerințele stabilite în temeiul PGM – Democrația 2021;
 • Alte materiale relevante pentru a spori credibilitatea solicitantului și a completa justificarea Proiectului.

DEPUNEREA CERERILOR DE GRANT

Dosarul Cererii complet va fi expediat dnei Eva Bounegru prin poșta electronică la următoarea adresă: eva.bounegru@undp.org Titlul/subiectul mesajului electronic va fi PGM – Democrația 2021”.

Vă rugăm să rețineți că cererile primite prin poștă vor fi respinse. Cererile incomplete sau cererile prezentate după termenul-limită nu vor fi examinate.

Termenul-limită pentru prezentarea propunerilor de Proiect este 25 februarie 2021, ora 16:00 (ora locală în Republica Moldova).

SESIUNE INFORMATIVĂ PENTRU SOLICITANȚI

Proiectul PNUD va organiza o sesiune informativă online pentru potențialii solicitanți pentru a adresa întrebări finale referitoare la procedura de aplicare și/sau conținutul propunerilor de Proiecte. Reprezentanții entităților care doresc să depună dosarele pentru PGM – Democrația 2021 sunt invitați să participe la sesiune conform detaliilor de mai jos:

Luni / 8 februarie 2021

14:00 – Sesiune în limbile română și rusă.

Toți solicitanții interesați sunt rugați să confirme participarea până la 4 februarie 2021, ora 17.00, expediind un mesaj drei Cristina Panov: cristina.panov@undp.org sau sunând la numărul de telefon 060010307, o copie a mesajului fiind expediat dnei Eva Bounegru: eva.bounegru@undp.org.

Link-ul la sesiunea ZOOM online va fi asigurat prin email entităților care au confirmat participarea.

Pentru a adresa întrebări sau solicita informații suplimentare contactați-o pe:

Dra Cristina Panov la cristina.panov@undp.org sau sunați la numărul 060010307 o copie a mesajului fiind expediat

Dnei Eva Bounegru la eva.bounegru@undp.org.

Toate clarificările și răspunsurile referitoare la procesul de aplicare vor fi publicate pe site-ul web al PNUD Moldova https://sc.undp.md/tnddetails2/2198 , pagina dedicată PGM – Democrația 2021.

*******

КОНТЕКСТ

Проект ПРООН в Молдове «Укрепление демократии в Молдове посредством инклюзивных и прозрачных выборов» (EDMITE, второй этап) объявляет конкурс заявок в рамках Программы малых грантов – Демократия 2021 (далее именуемой ПМГ – Демократия 2021).

Конкретный результат ПМГ – Демократия 2021: укрепление потенциала и расширение знаний граждан Республики Молдова в области выборов посредством проведения целенаправленных мероприятий в сфере просвещения граждан и повышения активности избирателей:

 • устранение существующих пробелов, отмечаемых в информации о выборах;
 • обеспечение равных условий участия и вовлеченности в избирательном процессе;
 • повышение осведомленности обездоленных и уязвимых групп населения о положениях избирательной системы, касающихся недопущения дискриминации.

Предлагаемые проекты должны быть реализованы в период с апреля по декабрь 2021 года.

Максимальная сумма, которую могут запросить заявители, не должна превышать 20 000 долларов США.

Руководство по подаче заявки и форма заявки размещены на веб-сайте ПРООН в Молдове:

https://sc.undp.md/tnddetails2/2198/

Эти документы также можно получить, отправив запрос г-же Еве Боунегру /менеджер проекта ПРООН/ по адресу: eva.bounegru@undp.org.

ДОКУМЕНТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ВКЛЮЧЕНИЮ В ПАКЕТ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

 • Форма заявки (с указанием суммы запрашиваемого бюджета и сроков проведения мероприятий), заполненная на румынском, английском или русском языках. Рукописные заявки не принимаются. Представленная заявка должна содержать достаточно подробные данные, в частности о средствах достижения целей проекта, а также о способах и методах определения целевой группы (групп) в рамках планируемых мероприятий.
 • Копия свидетельства о регистрации, подтверждающего правовой статус заявителя[3].
 • Соглашение о партнерстве (если применимо), подписанное сторонами.
 • Резюме членов команды, участвующих в реализации предлагаемого проекта (составляются в едином формате для всей команды).
 • Краткий обзор предыдущих мероприятий, осуществленных заявителем (в том числе рекомендательные письма от других доноров, отчеты, информационные бюллетени, брошюры, ссылки на другие соответствующие материалы/информацию) для демонстрации опыта и способности реализовать предлагаемый проект в соответствии с требованиями ПМГ – Демократия 2021.
 • Другие релевантные материалы для повышения доверия к заявителю и дополнительного обоснования проекта.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Полный пакет документов, подлежащих включению в заявку, должен быть отправлен по электронной почте г-же Еве Боунегру по следующему адресу: eva.bounegru@undp.org.  Заголовок/тема письма: "SGP – Democracy 2021".

Обратите внимание, что заявки, полученные по обычной почте, будут отклонены. Неполные заявки или заявки, поданные после установленного срока, не будут рассматриваться.

Крайний срок подачи проектных предложений – 25 февраля 2021 года, 16:00 (местное время Молдовы).

ИНФОРМАЦИОННАЯ СЕССИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

Проект ПРООН организует одну онлайн информационную сессию для потенциальных заявителей для решения окончательных вопросов, касающихся процедуры подачи заявок и/или содержания проектных предложений. Представители организаций, желающих подать заявку в рамках ПМГ – Демократия 2021, приглашаются принять участие в сессии в соответствии с нижеуказанным расписанием:

Понедельник / 8 февраля 2021 года

14:00 – сессия на румынском и русском языках.

Всем заинтересованным заявителям предлагается подтвердить свое участие до 4 февраля 2021 года, 17.00, написав г-же Кристине Пановой на адрес: cristina.panov@undp.org или позвонив по телефону 060010307, с копией г-же Еве Боунегру на адрес: eva.bounegru@undp.org.

Ссылка на онлайн-сессию на платформе Zoom будет предоставлена по электронной почте всем заявителям, подтвердившим свое участие.

По любым вопросам или для дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к:

г-же Кристине Пановой: cristina.panov@undp.org; тел.: 060010307,

с копией г-же Ева Боунегру: eva.bounegru@undp.org.

Все разъяснения и ответы, связанные с процессом подачи заявок, будут опубликованы на веб-сайте ПРООН в Молдове (https://sc.undp.md/tnddetails2/2198/), на странице ПМГ – Демократия 2021.

[1] Organizations targeting Diaspora locations have to be registered in the Republic of Moldova

[2] Organizațiile care vor propune activități cu cetățenii din Diasporă trebuie să fie înregistrate în Republica Moldova.

[3] Организации, ориентированные на диаспору, должны быть зарегистрированы в Республике Молдова.

Contacts:
Ms. Cristina Panov, e-mail: cristina.panov@undp.org
Ms. Eva Bounegru, e-mail: eva.bounegru@undp.org


Distribuie prietenilor:Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.