Oficiului Avocatului Poporului anunță concurs cu privire la selectarea persoanelor eligibile pentru a fi incluse în registrul de evidență a specialiștilor și experțilorOficiului Avocatului Poporului anunță concurs cu privire la selectarea persoanelor eligibile pentru a fi incluse în registrul de evidență a specialiștilor și experților

Notă*:

- Persoanele care au depus anterior dosarul pentru a fi incluși în Registrul  de evidență a specialiștilor și experților, nu este necesar de a depune repetat dosarul.

- Au fost incluse noi domenii de expertiză, persoanele care au depus anterior dosarul de a fi incluși în Registru, pot depune un nou tabel cu indicarea domeniilor de expertiză posedate.

-Toate dosarele depuse sunt incluse în Registru, selectarea candidaților pentru realizarea anumitor sarcini se efectuează când apare necesitate instituțională.

 CONTEXT

Oficiul Avocatului Poporului este o autoritate publică autonomă și independentă organizațional, funcțional, operațional și financiar față de orice autoritate publică, persoană juridică, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare și față de orice persoană fizică, inclusiv cu funcție de răspundere de orice nivel.

În temeiul art.34 alin.(5) din Legea nr.52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) „în scopul acordării asistenţei consultative Avocatului Poporului, în cadrul Oficiului pot fi angajaţi experţi cu experienţă în domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor omului şi în alte domenii conexe”.

Conform pct. 32 din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului, aprobat prin Legea nr. 164/2015 „în cadrul Oficiului pot fi contractaţi experţi cu experienţă în domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor omului şi în alte domenii conexe. Avocatul Poporului şi Avocatul Poporului pentru drepturile copilului pot împuternici experţii să acţioneze în scopul exercitării unor sarcini concrete pentru realizarea mandatului lor.

De asemenea, potrivit art.31, alin.(5)  din Legea nr.52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul), „Consiliul pentru prevenirea torturii creat pe lângă Oficiul Avocatului Poporului poate să atragă la efectuarea vizitelor preventive şi de monitorizare specialişti şi experţi independenţi din diferite domenii, inclusiv jurişti, medici, psihologi.”

În scopul asigurării legalității procedurilor de atragere a persoanelor cu cunoștințe specifice, Oficiul Avocatului Poporului a elaborat Registrul  de evidență a specialiștilor și experților care vor putea fi contractați.

Conform procedurilor interne aprobate, Oficiul Avocatului Poporului lansează anual un anunț pentru a oferi posibilitatea persoanelor interesate de a aplica pentru completarea Registrului menționat.

Experții/specialiștii incluși în Registru pot fi contractați la necesitate, în scopul:

 1. Acordării asistenţei consultative Avocatului Poporului/Avocatului Poporului pentru drepturile copilului;
 2. Efectuării/ elaborării anumitor cercetări, metodologii, rapoarte tematice/ speciale;
 3. Efectuării vizitelor preventive și de monitorizare în locurile privative de libertate (instituții penitenciare, izolatoare de detenție preventivă, centre de plasament temporar pentru persoane cu dezabilități, spitale de psihiatrie, centrul de plasament temporar al străinilor, orice alt loc de detenție, etc.);
 4. Asistării OAP în procesul examinării unor cereri individuale / cazuri de încălcare a drepturilor omului de complexitate majoră pe diverse domenii/ subdomenii;
 5. Elaborării documentelor/ actelor în domeniul managementului organizațional (planuri, strategii, concepte, etc.).

De asemenea, Specialiștii sau experții selectați, primordial vor primi invitații de a fi incluși în Consiliile consultative create pe lângă Oficiul Avocatului Poporului. Specificul de activitate a consiliilor respective se stabilește în regulamentul de activitate a acestora, elaborat și aprobat la momentul constituirii.

Specialiștii și experții care doresc să colaboreze (coopereze) cu Oficiul Avocatului Poporului, sunt încurajați să-și exprime interesul de a fi înscriși în Registru specialiștilor și experților.

Conform necesităților instituționale se definesc următoarele noțiuni:

 • Specialist– persoană care deține cunoștințe temeinice într-un anumit domeniu și deține un stagiu profesional de 3 ani în acest domeniu.
 • Expert– persoană care are cunoștințe temeinice într-un anumit domeniu și deține un stagiu profesional de 5 ani în acest domeniu, inclusiv experiență de expertizare prin elaborare a studiilor, rapoartelor, metodologiilor, cercetărilor cu formulare de concluzii în specialitatea în care este calificată.

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE

Pentru a fi selectați și înscriși în Registru specialiștilor și experților, candidații trebuie să dovedească îndeplinirea următoarelor condiții generale:

 • are experiență profesională în domeniul/domeniile solicitate;
 • deține diplomă de licență sau echivalentul acesteia;
 • se bucură de o reputație ireproșabilă;
 • nu are antecedente penale.

Oficiul Avocatului Poporului poate stabili și alte condiții speciale, obligatorii la momentul selecției pentru contractare, în dependență de specificul și complexitatea serviciilor solicitate de a fi prestate, inclusiv numărul de ani de experiență profesională.

Tabelul domeniilor de expertiză: https://ombudsman.md/post-document/anunt-cu-privire-la-selectarea-persoanelor-eligibile-pentru-a-fi-inclusi-in-registrul-de-evidenta-a-specialistilor-expertilor-in-cadrul-oficiului-avocatului-poporului-4/

 Documentele ce urmează a fi prezentate:

 

  • CV-ul detaliat, cu expunerea clară a modului în care candidatul întrunește criteriile de selecție. CV va conține referințe privind cunoștințele posedate și experiența de expertiză inclusiv cu indicarea link-urilor relevante;
  • Tabelul domeniilor cu bifarea domeniului/iilor de cunoștințe sau de expertiză posedată;
  • Copia/ copiile diplomelor e studii, certificatelor care confirmă domeniile de expertiză;
  • Declarație pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;

Depunerea dosarului presupune și acordul expertului/specialistului privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestuia de către Oficiul Avocatului Poporului.  Oficiul Avocatului Poporului la rândul său își asumă obligația de protecție a datelor cu caracter personal ale acestora și prelucrarea lor doar în scopul stabilit în prezentul anunț.

 Modalitatea de depunere a documentelor:

 Oficiul Avocatului Poporului încurajează toate persoanele interesate, care întrunesc criteriile de eligibilitate, inclusiv din sectorul public, privat și asociativ, fără deosebire de rasă, culoare, naționalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dezabilitate, opinie, apartenență politică sau orice alt criteriu similar, să transmită dosarul de candidatură: 

 • la adresa de e-mail:  secretariat@ombudsman.md , cu indicarea titlului mesajului „Registru_experti_”/
 • prin poștă sau fizic în secretariatul Oficiului Avocatului Poporului, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 11/3, până pe data de 15 februarie 2024.

Includerea specialiștilor/experților selectați în Registru nu garantează că Oficiul Avocatului Poporului va avea nevoie de serviciile acestuia în decursul anului calendaristic.

Contractarea experților,specialiștilor din Registru va fi efectuată prin solicitarea de ofertă de la experții/specialiștii eligibili pentru un anumit domeniu.

Specialiștii/experții vor realiza sarcinile în baza unui Contract de prestare a serviciilor.

Sarcinile, termenii, remunerarea vor fi stabilite individual la etapa de contractare în dependență de specificul serviciilor prestate și necesitățile Oficiului Avocatului Poporului.

Experții/ specialiștii pot oricând renunța la cooperarea cu Oficiul Avocatului Poporului, informând printr-un preaviz despre intenția respectivă.

Detalii privind procedura de selecție, condiții de eligibilitate, modul de evidență etc. puteți solicita la nr de telefon: 060002669

 CV-ul detaliat, cu expunerea clară a modului în care candidatul întrunește criteriile de selecție. CV va conține referințe privind cunoștințele posedate și experiența de expertiză inclusiv cu indicarea link-urilor relevante;

 • Tabelul domeniilor cu bifarea domeniului/iilor de cunoștințe sau de expertiză posedată;
 • Copia/ copiile diplomelor e studii, certificatelor care confirmă domeniile de expertiză;
 • Declarație pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;

Depunerea dosarului presupune și acordul expertului/specialistului privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestuia de către Oficiul Avocatului Poporului.  Oficiul Avocatului Poporului la rândul său își asumă obligația de protecție a datelor cu caracter personal ale acestora și prelucrarea lor doar în scopul stabilit în prezentul anunț.

 Modalitatea de depunere a documentelor:

 Oficiul Avocatului Poporului încurajează toate persoanele interesate, care întrunesc criteriile de eligibilitate, inclusiv din sectorul public, privat și asociativ, fără deosebire de rasă, culoare, naționalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dezabilitate, opinie, apartenență politică sau orice alt criteriu similar,

să transmită dosarul de candidatură: 

 • la adresa de e-mail:  secretariat@ombudsman.md , cu indicarea titlului mesajului „Registru_experti_”/
 • prin poștă sau fizic în secretariatul Oficiului Avocatului Poporului, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 11/3, până pe data de 15 februarie 2024.

Includerea specialiștilor/experților selectați în Registru nu garantează că Oficiul Avocatului Poporului va avea nevoie de serviciile acestuia în decursul anului calendaristic.

Contractarea experților,specialiștilor din Registru va fi efectuată prin solicitarea de ofertă de la experții/specialiștii eligibili pentru un anumit domeniu.

Specialiștii/experții vor realiza sarcinile în baza unui Contract de prestare a serviciilor.

Sarcinile, termenii, remunerarea vor fi stabilite individual la etapa de contractare în dependență de specificul serviciilor prestate și necesitățile Oficiului Avocatului Poporului.

Experții/ specialiștii pot oricând renunța la cooperarea cu Oficiul Avocatului Poporului, informând printr-un preaviz despre intenția respectivă.

Detalii privind procedura de selecție, condiții de eligibilitate, modul de evidență etc. puteți solicita la nr de telefon: 060002669