Oficiul Avocatului Poporului anunță concurs pentru ocuparea funcției publice de șef/șefă al Direcţiei promovarea drepturilor omului şi comunicare, Direcţia promovarea drepturilor omului şi comunicareOficiul Avocatului Poporului anunță concurs pentru ocuparea funcției publice de șef/șefă al Direcţiei promovarea drepturilor omului şi comunicare, Direcţia promovarea drepturilor omului şi comunicare

 1. Informații generale privind funcția publică vacantă

 Scopul general al funcţiei:

Asigurarea implementării eficiente a activităților de promovare a drepturilor omului în societate, promovarea imaginii pozitive a Instituției Avocatului Poporului, asigurarea transparenței în activitatea Avocatului Poporului și a Oficiului Avocatului Poporului (OAP), precum și dezvoltarea relațiilor de cooperare și formarea de parteneriate cu diferiți actori naționali și internaționali în domeniul drepturilor omului.

Sarcinile de bază:

 1. Elaborarea planului activităţilor de promovare în domeniul drepturilor şi libertăţilor omului;
 • Stabilește prioritățile și obiectivele strategice pe termen lung și mediu în domeniul promovării drepturilor omului, în baza rezultatelor sondajelor de opinii, cercetărilor și studiilor opiniei publice privind gradul de cunoaștere de către publicul larg a drepturilor omului;
 • Elaborează, în mod participativ, Strategia de promovare a drepturilor omului;
 • Elaborează, în baza propunerilor subdiviziunilor structurale şi teritoriale, planul anual de promovare a drepturilor şi libertăţilor omului;
 • Planifică realizarea campaniilor de promovare a drepturilor omului;
 • Planifică publicațiile anuale ale OAP, după consultarea subdiviziunilor structurale şi teritoriale.
 1. Organizarea, monitorizarea, evaluarea şi raportarea activităților de promovare a drepturilor și libertăților omului în societate;
 • Coordonează organizarea activităților de promovare a drepturilor omului, în conformitate cu planul anual de promovare a drepturilor și libertăților omului;
 • Coordonează și monitorizează procesul de elaborare a materialelor informative despre drepturile şi libertăţile omului; expertizează, după caz, conținutul materialelor informative/instructive elaborate;
 • Coordonează activitățile de promovare a drepturilor omului desfășurate de reprezentanțele OAP;
 • Asigură realizarea periodică a sondajelor de opinii, cercetărilor și studiilor opiniei publice privind activitatea instituției și privind gradul de cunoaștere de către publicul larg a drepturilor omului;
 • Elaborează rapoarte trimestriale, semestriale și anuale privind activitățile de promovare organizate, inclusiv pe domenii concrete.
 1. Coordonarea procesului de comunicare a OAP cu partenerii din ţară şi de peste hotare;
 • Elaborează planuri de comunicare externă și identifică instrumentele adecvate pentru informarea societății privind activitatea instituției, precum și asigură realizarea acestora;
 • Coordonează comunicarea/ cooperarea cu organizațiile societății civile care practică activitate de apărare și promovare a drepturilor omului cu APL și APC; semnarea şi realizarea acordurilor de cooperare cu organizațiile societății civile și cu alți parteneri naționali;
 • Coordonează procesul de mediatizare a cazurilor de interes public și diseminare a informației privind activitatea OAP, de actualizare periodică a paginii web a OAP şi a paginilor de pe rețelele de socializare;
 • Asigură elaborarea comunicatelor și materialelor de presă despre activitatea Avocatului Poporului/Avocatului Poporului pentru drepturile copilului și a instituției;
 • Coordonează realizarea campaniilor media, procesul de organizare a conferințelor de presă, briefingurilor și altor activități pentru reprezentanții mijloacelor de informare în masă;
 • Elaborează discursuri pentru evenimentele publice la care participă Avocatul Poporului, la necesitate;
 • Coordonează procesul de dezvoltare a relațiilor de cooperare și parteneriat cu organizațiile internaționale din domeniul drepturilor omului și cu instituțiile ombudsmanului din alte țări;
 • Organizează procesul de achitare a cotizațiilor necesare către instituțiile internaționale pentru participarea/calitatea de membru a rețelelor internaționale în domeniul drepturilor omului;
 • Monitorizează realizarea acţiunilor necesare pentru participarea Avocatului Poporului, a angajaţilor OAP la evenimente din domeniul drepturilor omului care au loc peste hotarele Republicii Moldova și intervine la necesitate.
 1. Asigurarea realizării sarcinilor complexe conform atribuţiilor Avocatului Poporului/Avocatului Poporului pentru drepturile copilului;
 • Participă la elaborarea Raportului privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova, conform domeniului de competență, în colaborare cu Direcția monitorizare și raportare;
 • Participă la elaborarea rapoartelor speciale și tematice, în colaborare cu subdiviziunile OAP conform domeniului de competență;
 • Participă la elaborarea proiectelor de dezvoltare instituţională, conform procedurilor stabilite.
 1. Conducerea/managementul Direcţiei promovarea drepturilor omului şi comunicare.
 • Elaborează/actualizează regulamentul de organizare și funcționare a subdiviziunii conduse, precum și fișele de post pentru toate funcțiile publice din cadrul subdiviziunii;
 • Participă la planificarea strategică și operațională a OAP;
 • Planifică, organizează, monitorizează și evaluează activitatea Direcției în corespundere cu misiunea și funcțiile acesteia.
 • Elaborează propuneri de buget pentru anul următor de gestiune, în termenii și condițiile stabilite de Secretarul general;
 • Asigură implementarea sistemului de management financiar și control în cadrul Direcției, conform Standardelor naționale de control intern în sectorul public;
 • Planifică, organizează, coordonează, monitorizează și evaluează performanța funcționarilor publici din subordine;
 • Asigură cooperarea pe intern între angajații Direcției, precum și comunicarea eficientă a acestora cu angajații din alte subdiviziuni;
 • Promovează transferul de cunoștințe pe intern și realizează activități de dezvoltare profesională a personalului din subordine (instruire internă, mentorat etc.);
 • Dezvoltă un climat psihologic motivațional pozitiv la locul de muncă și orientat spre performanță;
 • Elaborează instrucțiuni interne pentru descrierea și standardizarea proceselor de lucru în domeniul de competență.

Salarizare: 

conform Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Codul funcției A2028, clasa inițială de salarizare 99, coeficientul 7,76 – salariul de bază 19400,0 lei brut;

 (se adaugă sporul în valoare fixă 1300 lei, plus creștere în funcție de vechime în funcție publică, sporuri pentru performanțe profesionale, premii unice ).

Program de muncă: 8 ore/zi, luni-vineri, posibil deplasări în teritoriu și peste hotare.

 1. Cerințe generale și specifice față de candidați

 2.1. Cerințe generale, conform Legii nr. 158/2008 privind funcția publică și statutul funcționarului public:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 • este apt/ă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă – superioare, de licență sau echivalente în domeniul jurnalism și comunicare, relații internaționale, științe politice, filologie, limbi străine sau alte domenii conexe.
 • în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin.(1) lit. a), b) și f) din

Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

2.2. Cerințe specifice, conform Clasificatorului unic al funcțiilor publice și ale fișei postului:

 • Experiență profesională demonstrată în domeniu promovării, relației cu publicul, comunicării jurnalismului sau alte domenii relevante exercitării sarcinilor funcției - minimum 5 ani;
 • cunoaşterea limbii engleze - nivel B2;
 • abilităţi de utilizare a computerului: Word, Excel, Power Point, Internet, web, rețele sociale pe aspecte de promovare și comunicare, aplicații de editare/machetare etc

 Cunoștințe:

 • cadrul normativ în domeniile de competență ale OAP și din serviciul public;
 • management, managementul resurselor umane, management financiar și control;
 • teorie organizațională, elemente de psihologie managerială;
 • cunoștințe privind abordarea bazată pe drepturile omului (ABDO)
 • standardele internaționale în domeniul drepturilor omului;
 • sistemul internațional și regional de protecție  a drepturilor omului;
 • limba engleză la nivelul B2.

Abilități:

 • analiză şi sinteză;
 • planificare, organizare, monitorizare, control, evaluare, motivare;
 • luare a deciziilor;
 • raportare;
 • investigare și înțelegere a situațiilor problemă;
 • soluționare de probleme și conflicte;
 • artă oratorică;
 • comunicare eficientă/asertivă;
 • lucru în echipă;
 • cooperare și colaborare;
 • mobilizare de sine și mobilizare a echipei;
 • responsabilizare;
 • gestionare a emoțiilor;
 • concentrare/rezistență în condiții de stres;
 • auto-evaluare ;
 • întocmire de note/rapoarte, elaborare de texte/documente de complexitate înaltă;
 • artă oratorică;
 • operare și utilizare a bazei de date HUDOC și a programului HELP;
 • operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet etc

3. Bibliografia concursului pentru ocuparea funcției publice vacante

 Acte normative în domeniul serviciului public

- Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Acte normative în domeniul autorității publice

- Legea nr. 52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul)

- Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului, aprobat prin Legea nr. 164/2015

Principii instituționale și acte normative în domeniul de specialitate:

 • Rezoluția ONU cu privire la Instituțiile Naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului, (Principiile de la Paris)
 • Declarația Universală a Drepturilor Omului
 • Legea nr.64/2010 cu privire la libertatea de exprimare
 • Legea nr. 939/2000 cu privire la activitatea editorială

Surse de informare:

1. www.legis.md  (cadrul normativ al Republicii Moldova);

2. www.ombudsman.md  (pagina-web a Oficiului Avocatului Poporului).

3. www.hudoc.echr.coe.int/eng 

4. Lista documentelor care trebuie prezentate personal/ prin poştă/ prin e-mail

continuă;

 • documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă/ certificate cu privire la activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative;
 • certificatul medical;
 • cazier judiciar;
 • documente care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

Data-limită pentru depunerea documentelor solicitate:

06  februarie 2024

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 11/3

Date de contact: 022 23 48 00, 060002646

e-mail:  eleonora.codjebas@ombudsman.md

Persoana de contact: Codjebaș Eleonora

Documentele necesare pentru participare la concurs pot fi completate, după cum urmează:

Formularul de participare (pe pagina oficială a autorității: www.ombudsman.md  )

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau email, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere, poate fi descărcat aici:  http://ombudsman.md/transparenta/functii-vacante/informatii-suplimentare/  ,în acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.