Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului anunță concurs pentru funcția vacantă de contabil superior, Secția contabilitate și raportare financiarăInstituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului anunță concurs pentru funcția vacantă de contabil superior, Secția contabilitate și raportare financiară

Scopul general al funcției:

Realizarea obiectivelor instituției prin executarea activității financiare în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Sarcinile de bază ale funcției vacante, conform fișei postului:

 • Asigură evidența contabilă a stocurilor, a relațiilor cu terții, ține evidența veniturilor și cheltuielilor și participă în procesul de gestiune a mijloacelor finanicare;
 • Întocmește situații și rapoarte finanicar- contabile interne și verifică corelarea acestora;
 • Asigură evidența și inventarierea activelor organizației;
 • Asigură organizarea și întocmirea fenomenelor economice pentru implementarea eficientă a programelor, monitorizează procesul de achiziții, ține evidența proiectelor cu finanțare externă;
 • Participă, după caz, la calcularea salariului și alte colaborări cu personalul și prestatorii de servicii.
 • Realizează sarcini conexe activității subdiviziunii.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiții aferente funcției:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
 5. în ultimii 5 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 6. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

Cerințe specifice funției:

 

Studii: – superioare de licență în domeniul contabilitate/finanțe/economie.

 

Experiență: Minim 4 ani de experiență profesională, 1 an experiența profesională în domeniul contabilității. Experiența anterioară în contabilitate cu accent pe implementarea proiectelor cu finanțare externă va constitui un avantaj.

 

Cunoştinţe:

În domeniul specific de activitate:

 • legislația economică în vigoare;
 • Standardele naționale de contabilitate și Standarde internaționale de raportare financiară;
 • legislația în domeniul activității fiscale;
 • prevederile specifice programelor implementate de către ODA;

În domeniul lingvistic, inclusiv nivelul cunoașterii limbii scris/vorbit:

 • limba română - avansat
 • limba rusă - intermediar
 • limba engleză - constituie un avantaj

În domeniul digital:

pachet Microsoft Office - utilizator avansat

 

Aptitudini și abilități necesare:

 • capacitate de a lucra în echipă;
 • capacitate de relaționare interumană;
 • capacitate de luarea de decizii și asumare a responsabilităților;
 • capacitate de rezistență la sarcini repetitive și adaptare la sarcini de lucru schimbătoare;
 • capacitate de planificare și organizare a timpului de muncă şi respectarea termenelor;
 • capacitate de urmărire și atingere a scopului;
 • echilibru emoțional;
 • abilități de comunicare, de negociere și de convingere.

 

Atitudini/comportamente: Corectitudine, onestitate, imparțialitate, responsabilitate, punctualitate, spirit de inițiativă, orientare spre rezultat și dezvoltare.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • CV
 • Copia buletinului de identitate
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă (după caz), certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.

 

Termen de aplicare:

19 ianuarie 2024, ora 17:00.

Adresa poștală: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, et. 3

Date de contact: tel: 060067955

email: hr@oda.md

Persoana de contact: Natalia Onici

 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, MD-2012

 • Personal

Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134,et. 3, bir. 322, mun. Chișinău.