Oficiul Avocatului Poporului anunță prelungirea concursului pentru selectarea unui membru în cadrul Consiliului pentru Prevenirea TorturiiOFICIUL AVOCATULUI POPORULUI

anunţă concurs pentru selectarea unui membru în cadrul Consiliului pentru prevenirea torturii, în legătură cu încetarea calității unuia din membrii acestuia înainte de termen.

În scopul protecţiei persoanelor împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, pe lângă Oficiul Avocatului Poporului se creează Consiliul pentru prevenirea torturii în calitate de Mecanism naţional de prevenire a torturii, în conformitate cu Protocolul opţional la Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

Modul de selectare a membrilor Consiliului, modul de organizare şi funcţionare, principiile de activitate a Consiliului sânt prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului pentru prevenirea torturii, disponibil pe www. ombudsman.md[1].  

Misiunea Consiliului

Misiunea Consiliului constă în asigurarea protecţiei persoanelor împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, prin:

1) efectuarea vizitelor preventive şi de monitorizare în locurile unde se află sau se pot afla persoane private de libertate, plasate acolo prin dispoziţia unui organ de stat sau la indicaţia acestuia, sau cu acordul ori consimţământul tacit al acestuia;

2) întocmirea rapoartelor în urma fiecărei vizite preventive sau de monitorizare, conform metodologiei de lucru;

3) formularea recomandărilor privind ameliorarea comportamentului faţă de persoanele private de libertate, a îmbunătăţirii condiţiilor de detenţie şi a prevenirii torturii;

4) formularea propunerilor de perfecţionare a legislaţiei în vederea eliminării cauzelor şi condiţiilor ce creează premise pentru încălcarea drepturilor omului, conform domeniului de competenţă;

5) contribuirea la stabilirea şi menţinerea relaţiilor de colaborare cu organizaţiile guvernamentale şi neguvemamentale naţionale şi internaţionale, care activează în domeniul prevenirii torturii şi a drepturilor omului, pentru a valorifica experienţele lor pozitive şi a realiza activităţi comune menite să contribuie la prevenirea torturii;

6) contribuirea la cooperarea şi comunicarea constantă cu Subcomitetul ONU pentru prevenirea torturii.

Membrii Consiliului au dreptul la o remuneraţie în mărime de 10% din salariul mediu lunar pe economie pentru fiecare zi în care vor efectua vizite preventive în locurile de detenţie şi/sau vor participa la şedinţele Consiliului.

Organizarea şi planificarea activităţii Consiliului se va efectua în cadrul şedinţelor ordinare şi extraordinare.

Cerinţe generale şi speciale faţă de candidaţi, potrivit art. 31 alin. (4) din Legea nr.52 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) din 03.04.2014[2]

Cerinţe generale

Membru al Consiliului poate fi persoana care corespunde următoarelor cerinţe:

– are studii superioare în domeniul dreptului, medicinii, psihologiei, pedagogiei, al asistenţei sociale sau în alt domeniu relevant mandatului;

– are o vechime în muncă de cel puţin 3 ani şi experienţă în domeniul drepturilor omului;                                                

– fără antecedente penale;

– nu deţine funcţie publică, funcţie în cadrul organelor de drept;

– nu este membru al legislativului;

– nu este membru al vreunui partid politic.

Cerinţe speciale:

 1. Cunoştinţe specifice în domeniu*
 2. Abilităţi profesionale: –
 3. mod/tehnici/metode de monitorizare a locurilor de detenţie;
 4. tehnici de intervievare
 5. comunicare organizaţională şi interpersonală
 6. analiză şi sinteză, evaluare, raportare
 7. gestionare a emoţiilor
 8. soluţionare de probleme
 9. concentrare/rezistenţă în condiţii de stres
 10. spirit înalt de observaţie
 11. atenţie la detalii
 12. lucru în echipă
 13. Atitudini şi valori: –
 14. orientare spre respectarea valorii umane şi a drepturilor omului
 15. acceptarea diversităţii
 16. respect faţă de oameni
 17. corectitudine
 18. obiectivitate
 19. imparţialitate
 20. echitate
 21. responsabilitate
 22. integritate

Lista documentelor care trebuie prezentate prin poştă şi/sau prin e-mail

 1. Cererea de înscriere la concurs (formă liberă);
 2. Scrisoarea de motivare;
 3. CV-ul;
 4. Copia de pe actul de identitate;
 5. Copia de pe diploma de studii superioare complete în drept, medicină, psihologie, pedagogie, asistenţă socială sau în alt domeniu relevant mandatului;
 6. Copia de pe carnetul de muncă;
 7. Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale;
 8. 2 recomandări oferite de reprezentanţii ONG-urilor, instituţiilor publice, mediului academic sau propunere din partea organizațiilor societății civile;
 9. Declaraţia pe propria răspundere de neapartenenţă politică.

NOTĂ: Dosarul complet pentru înscrierea la concurs trebuie să parvină la sediul Oficiului Avocatului Poporului sau prin poșta electronică, până la data și ora stabilită. Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei-limită nu se examinează.

Concursul constă în:

 • Preselecția candidaților, care presupune verificarea, în baza dosarelor depuse, a întrunirii condițiilor stabilite de participare la concurs;
 • Interviul, susținut în fața Comisiei de selectare a candidaților, cu stabilirea tabelului/ baremului de punctaj, în vederea testării cunoașterii domeniului și a aspectelor privind exercitarea mandatului în calitate de membru al Consiliului.

*Surse utile

Convenţii şi documente ale ONU cu caracter facultativ

 1. Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice
 2. Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante;
 3. Protocolul opţional la Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante;
 4. Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi;
 5. Convenţia cu privire la drepturile copilului;
 6. Ansamblul de reguli minime ale ONU pentru tratamentul deţinuţilor (Regulile Nelson Mandela) (Rezoluţia Adunării Generale a ONU nr. 70/175 din 17 decembrie 2015);
 7. Principiile de bază privind tratamentul deţinuţilor (Rezoluţia Adunării Generale a ONU nr. 45/111 din 14.12.1990);
 8. Set de principii privind protecţia tuturor persoanelor aflate sub orice formă de arest sau detenţie (Rezoluţia Adunării Generale a ONU nr. 43/173 din 09.12.1988);
 9. Regulile Naţiunilor Unite pentru protecţia minorilor privaţi de libertate (Rezoluţia Adunării Generale a ONU nr. 45/113 din 14.12.1990); *
 10. Regulile minime standard ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea justiţiei pentru minori (Regulile de la Beijing) (Rezoluţia Adunării Generale a ONU nr. 40/33 din 29.11.1985);
 11. Principiile deontologiei medicale privind rolul personalului medical, în special al medicilor, în protecţia persoanelor aflate în detenţie sau închisoare împotriva torturii şi altor tratamente sau pedepse cu cruzime, inumane sau degradante (Rezoluţia Adunării Generale a ONU nr. 37/194 din 18.12.1982);
 12. Principiile de bază privind utilizarea forţei şi armelor de foc de către reprezentanţii organelor de drept, adoptate la cel de-al 8-lea Congres al Naţiunilor Unite pentru prevenirea crimei şi tratamentul aplicat delicvenţilor, Havana, Cuba, 27 august-7 septembrie 1990;
 13. Codul deontologic al funcţionarilor din cadrul organelor de drept (Rezoluţia Adunării Generale a ONU nr.34/169 din 17.12.1979);
 14. Principiile ONU privind protecţia persoanelor alienate mintal şi îmbunătăţirea asistenţei în domeniul sănătăţii mintale (Rezoluţia Adunării Generale a ONU nr. 46/119 din 17.12.1991);
 15. Principiile revizuite ale UNHCR privind criteriile şi standardele aplicate detenţie solicitanţilor de azil, 1999;
 16. Declaraţia privind percheziţiile corporale ale deţinuţilor, adoptată la cea de-a 45-a Adunare Medicală Mondială – Budapesta, Ungaria, octombrie 1993;
 17. Regulile minime standard ale ONU pentru aplicarea măsurilor non-privative de libertate (regulile de la Tokio), (Rezoluţia Adunării Generale a ONU nr. 45/110, 1990);
 18. Normele Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru protecţia minorilor privaţi de libertate Rezoluţia Adunării Generale a ONU nr 45/113, 14.12.1990);
 19. Regulile privind tratamentul deţinutelor femei şi măsurile neprivative de libertate pentru infractorii femei (Regulile de la Bangkok), (Rezoluţia Adunării Generale a ONU nr. 2010/16 din 22.07.2010;
 20. Protocolul de la Istanbul (Manual de investigare efectivă şi documentare asupra torturii şi altor tratamente crude, inumane sau degradante sau pedepse, recomandat de Adunarea Generală a ONU prin Rezoluţia nr. 55/89 din 4 decembrie 2000)

Convenţii şi documente ale Consiliului Europei cu caracter facultativ

 1. Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;
 2. Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante;
 3. Recomandarea CM/Rec(2006)2 Regulile penitenciare europene, 11.01.2006;.
 4. Recomandarea CM/Rec (89)12 privind educaţia în cadrul închisorilor, 13.10.1989;
 5. Recomandarea CM/Rec (98)7 privind aspectele deontologice şi organizatorice ale asistenţei medicale în cadrul închisorilor, 08.04.1998;
 6. Recomandarea CM/Rec (80)11 cu privire la detenţia provizorie, 27.06.1980;
 7. Recomandarea CM/Rec (82) 16 cu privire la plecarea din închisoare, 24.09.1982;
 8. Recomandarea CM/Rec (82)17 cu privire la detenţia provizorie şi tratamentul deţinuţilor periculoşi, 24.09.1982;
 9. Recomandarea CM/Rec (84)12 cu privire la deţinuţii străini, 21.06.1984;
 10. Recomandarea CM/Rec (89)14 cu privire la probleme de etică în domeniul infecţiei HIV în cadrul serviciilor sociale şi de îngrijire, 24.10.1989;
 11. Recomandarea CM/Rec (92) 16 cu privire la regulile europene privind măsurile şi sancţiunile comunitare, 19.10.1992;
 12. Recomandarea CM/Rec (93)6 cu privire la aspectele penitenciare şi criminologice ale controlului bolilor transmisibile, inclusiv HIV/SUDA şi alte probleme legate de sănătate în penitenciare, 18.10.1993;
 13. Recomandarea CM/Rec (98)7 privind aspectele organizatorice şi deontologice ale asistenţei medicale în cadrul închisorilor, 08.04.1998;
 14. Recomandarea CM/Rec (99)22 cu privire la suprapopularea în închisori şi inflaţia populaţiei penitenciare, 30.09.1999;
 15. Recomandarea CM/Rec (2001) 10 cu privire la Codul European deontologic al poliţiei, 19.09.2001;
 16. Normele Comitetului European pentru Prevenirea Torturii, etc.

Data limită pentru depunerea documentelor solicitate:

(în format electronic sau fizic):

21 martie 2023, ora 17.00

Adresa poştală: mun. Chişinău, str. Calea Ieșilor 11/3 MD-2069

Email: secretariat@ombudsman.md

Mesajul electronic trebuie să conțină formularea: Dosar_concurs_CpPT

[1]http://ombudsman.md/wp-content/uploads/2019/08/Regulamentul-de-organizare-%C8%99i-func%C8%9Bionare-a-Consiliului-pentru-prevenirea-torturii.pdf  

[2] https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121241&lang=ro