Oficiul Avocatului Poporului anunță concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție: Consultant principal (C 10), Direcția monitorizare și raportareOficiul Avocatului Poporului (OAP) este autoritatea publică autonomă care are misiunea de a apăra drepturile şi libertățile omului prin prevenirea încălcării acestora, prin monitorizarea şi raportarea modului de respectare a drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului la nivel național, prin perfecționarea legislației ce ține de domeniul drepturilor și libertăților omului, prin colaborarea internațională în acest domeniu, prin promovarea drepturilor și libertăților omului şi a mecanismelor de apărare a acestora. Oficiul Avocatului Poporului promovează diversitatea forței de muncă și principiile meritocrației în context organizațional. Femeile și bărbații, persoanele cu dezabilități, reprezentanții minorităților etnice, lingvistice, religioase, persoanele cu HIV, persoanele LGBT sunt încurajate să
aplice la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante.


1. Informații generale privind funcția publică vacantă


Scopul general al funcţiei:


Contribuirea la asigurarea exercitării atribuțiilor Avocatului Poporului și Avocatului Poporului pentru
drepturile copilului prin monitorizarea implementării instrumentelor internaționale în domeniul
drepturilor omului.


Sarcinile de bază:
1. Monitorizarea implementării instrumentelor internaționale și regionale în domeniul drepturilor
și libertăților omului;
2. Elaborarea Raportului anual privind respectarea drepturilor şi libertăţilor omului în Republica
Moldova;
3. Promovarea instrumentelor internaționale și a recomandărilor înaintate statului în domeniul
drepturilor și libertăților omului;
4. Participarea la realizarea sarcinilor complexe conform atribuțiilor Avocatului Poporului și
Avocatului Poporului pentru drepturile copilului;

Salarizare: conform Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Codul funcției A2109, clasa inițială de salarizare 75, coeficientul 4,70 – salariul de bază 8930,0 lei (se
adaugă sporul în valoare fixă 1300 lei, plus creștere în funcție de vechime, sporuri pentru performanțe
profesionale, premii unice ).

Program de muncă: 8 ore/zi, luni-vineri, posibil deplasări în teritoriu și peste hotare.


2. Cerințe generale și specifice față de candidați


2.1. Cerințe generale, conform Legii nr. 158/2008 privind funcția publică și statutul funcționarului
public:
• deține cetățenia Republicii Moldova;
• posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv, în
limitele stabilite de lege;
• are capacitate deplină de exercițiu;
• nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
• este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice;
• are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă - studii superioare de licență, ciclul I
(nivelul 6 ISCED) sau echivalente în domeniul drept, relații internaționale, științe politice,
sociologie;
• în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin.(1) lit. a) şi b) din
Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat
contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
• nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
• nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca
pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a
dispus această interdicție;
• nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de
constatare al Autorității Naționale de Integritate.


2.2. Cerințe specifice, conform Clasificatorului unic al funcțiilor publice și ale fișei postului:


Experiență profesională - minimum 2 an în domeniu


Cunoștințe:
• standardele internaționale și regionale în domeniu drepturilor omului;
• sistemul internațional și regional de protecție a drepturilor omului;
• abordarea bazată pe drepturile omului (ABDO);
• o limbă de circulație internațională (nivelul B1).


Abilități:
• analiză și sinteză;
• înțelegere a problemelor sistemice;
• întocmire de note/ rapoarte;
• operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.


3. Bibliografia concursului pentru ocuparea funcției publice vacante
Acte normative în domeniul serviciului public
• Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public


Acte normative în domeniul autorității publice
• Legea nr. 52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul)
Principii instituționale și acte normative în domeniul de specialitate:
Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale;
Convenția împotriva torturii și altor pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante;
Convenția Internațională privind drepturile copilului;
Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei;
Pactele Internaționale cu privire la drepturile economice, sociale și culturale și cu privire la drepturile civile și politice;


Surse de informare:
1. www.legis.md (cadrul normativ al Republicii Moldova);
2. www.ombudsman.md (pagina-web a Oficiului Avocatului Poporului).
3. www.ohchr.org
4. Lista documentelor care trebuie prezentate personal/ prin poştă/ prin e-mail
•formularul de participare completat, poate fi descărcat aici:
http://ombudsman.md/transparenta/functii-vacante/informatii-suplimentare/ ;
• copia buletinului de identitate;
• copiile actelor de studii și ale certificatelor de absolvire a stagiilor de formare/ dezvoltare profesională
continuă;
• documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă/ certificate cu privire la
activitatea
profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative;
• certificatul medical;
• cazier judiciar;
• documente care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

Data-limită pentru depunerea documentelor solicitate: 24 iulie 2023, ora 11:00

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 11/3

Date de contact: 022 23 48 00, 060002646
e-mail: eleonora.codjebas@ombudsman.md

Persoana de contact: Codjebaș Eleonora

Documentele necesare pentru participare la concurs pot fi completate, după cum urmează:

Formularul de participare (pe pagina oficială a autorității: www.ombudsman.md )

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau email, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.


Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere, poate fi descărcat aici:
http://ombudsman.md/transparenta/functii-vacante/informatii-suplimentare/ ,în acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Articol adaugat de: ANASTASIA CATAN