Oficiul Avocatului Poporului anunță concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție: Consultant superior (C 11), Direcția gestionarea și investigarea cererilor



Oficiul Avocatului Poporului (OAP) este autoritatea publică autonomă care are misiunea de a apăra drepturile şi libertățile omului prin prevenirea încălcării acestora, prin monitorizarea şi raportarea modului de respectare a drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului la nivel național, prin perfecționarea legislației ce ține de domeniul drepturilor și libertăților omului, prin colaborarea internațională în acest domeniu, prin promovarea drepturilor și libertăților omului şi a mecanismelor de apărare a acestora. Oficiul Avocatului Poporului promovează diversitatea forței de muncă și principiile meritocrației în context organizațional. Femeile și bărbații, persoanele cu dizabilități, reprezentanții minorităților etnice, lingvistice, religioase, persoanele cu HIV, persoanele LGBT sunt încurajate să aplice la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante.

   

 1. Informații generale privind funcția publică vacantă

Scopul general al funcţiei:

Contribuirea la asigurarea exercitării atribuțiilor legale ale Avocatului Poporului și Avocatului Poporului pentru drepturile copilului prin examinarea și investigarea cererilor acceptate spre examinare, în mod obiectiv, imparțial și conform procedurii standardizate.

 

Sarcinile de bază:

 1. Investigarea cererilor de complexitate medie, a sesizărilor din oficiu şi a cererilor parvenite din locurile de detenţie, conform procedurii standardizate.
 2. Realizarea analizei sistemice a cererilor investigate cu identificarea problemelor de sistem, efectelor și cauzelor acestora.
 3. Elaborarea rapoartelor speciale în cazurile de constatare a încălcării în masă sau grave ale drepturilor şi libertăţilor omului, conform domeniului de competență.
 4. Promovarea drepturilor și libertăților omului.
 5. Participarea la realizarea sarcinilor complexe conform atribuţiilor Avocatului Poporului/Avocatului Poporului pentru drepturile copilului.

Salarizare: conform Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

                   Codul funcției A2141, clasa inițială de salarizare 70, coeficientul 4,23–salariul de bază 8040,0 lei.

                                    

Program de muncă: 8 ore/zi, luni-vineri, deplasări în instituții care asigură detenția persoanelor, precum și peste hotare.

2. Cerințe generale și specifice față de candidați

2.1. Cerințe generale, conform Legii nr. 158/2008 privind funcția publică și statutul funcționarului public:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă - studii superioare de licență, ciclul I (nivelul 6 ISCED) sau echivalente în domeniul dreptului;
 • în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform 64 alin.(1) lit. a) şi b) din Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 • nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

2.2.  Cerințe specifice, conform Clasificatorului unic al funcțiilor publice și al fișei postului:

Experiență profesională - minimum 1 an în domeniu
Cunoștințe:

 • standardele internaționale în domeniu drepturilor omului;
 • sistemul internațional și regional de protecție a drepturilor omului;
 • abordarea bazată pe drepturile omului (ABDO);
 • o limbă de circulație internațională (nivelul B1).

Abilități:

 • analiză și sinteză;
 • înțelegere a problemelor sistemice;
 • întocmire de note/ rapoarte;
 • operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

3. Bibliografia concursului pentru ocuparea funcției publice vacante

    

Constituția Republicii Moldova

    

Acte normative în domeniul serviciului public

 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

 

Acte normative în domeniul autorității publice

 • Legea nr. 52/ 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul)

 

Principii instituționale și acte normative în domeniul de specialitate:

 • Rezoluția ONU cu privire la Instituțiile Naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului (Principiile de la Paris)
 • Principiile privind protecția și promovarea Instituției Ombudsman-ului (Principiile de la Veneția)
 • Declarația Universală a Drepturilor Omului
 • Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale
 • Convenția ONU împotriva torturii și altor pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

 

4. Lista documentelor care trebuie prezentate personal/ prin poştă/ prin e-mail

 • formularul de participare completat;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile actelor de studii și ale certificatelor de absolvire a stagiilor de formare/ dezvoltare profesională continuă;
 • documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă/ certificate cu privire la activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative;
 • certificatul medical;
 • cazier judiciar;
 • documente care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

Data-limită pentru depunerea documentelor solicitate:

30 martie 2023, ora 16.00

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 11/3

Date de contact: 022 23 48 00, 060002661

e-mail: angela.vasilascu@ombudsman.md

Persoana de contact: Vasilașcu Angela

 

Documentele necesare pentru participare la concurs pot fi completate, după cum urmează:

Formularul de participare (pe pagina oficială a autorității: www.ombudsman.md )

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.