DGPDC angajează psiholog / psihologă în cadrul Serviciului Locuință socială asistatăDirecția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de psiholog / psihologă  în cadrul Serviciului „Locuință socială asistată”

Scopul general al funcției:

Acordarea asistenței psihologice necesare în vederea facilitării integrării sociale și profesionale a tinerilor în perioada ieșirii din instituții rezidențiale sau servicii sociale de plasament.

Sarcinile de bază:

 1. Evaluează starea psihologică a beneficiarilor la etapa evaluării inițiale și evaluării complexe, în baza instrumentelor psihodiagnostice, stabilind nivelul general de dezvoltare, factorii de risc și cei de protecție, gradul de traumatizare în vederea demarării intervenţiei terapeutice;
 2. Elaborează Planul individual de asistență psihologică al beneficiarului (în continuare Plan);
 3. Asigură și realizează intervențiile psihologice sistematic, conform Planului;
 4. Sistematizează și asigură păstrarea în dosarul copilului a chestionarelor/ fișelor completate de acesta, după caz de către părinte/îngrijitor;
 5. Efectuează evaluarea psihologică finală a fiecărui beneficiar, completează și prezentă spre aprobare Fișa de încheiere a intervenției psihologice;
 6. Participă la întocmirea Planului individual de servicii a beneficiarului;
 7. Asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale.

Salariul funcției: Conform prevederilor Legii nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul de unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Tip de angajare: Perioadă nedeterminată.

Condițiile de participare la concurs

Condiții de bază:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.

Cerințe specifice:

Studii: superioare de licență sau echivalente în domeniul pedagogiei, asistenței sociale sau psihologiei.

Vechimea în muncă: 3 ani de experiență profesională în domeniul aferent funcției solicitate.

Cunoștințe:

 • Cunoașterea legislației în domeniul protecției drepturilor copilului și administrației publice locale;
 • Cunoștințe teoretice și practice în domeniul protecției drepturilor copilului și administrației publice;
 • Cunoașterea metodologiilor și standardelor internaționale în domeniu;
 • Cunoștințe IT la nivel de utilizator: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, etc.

Abilități: lucru cu informația, analiză și sinteză, gândire ordonată, perseverență, rezistență la efort și stres, adaptabilitate la situații noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale, dezvoltare foarte bună, capacitatea de a comunica verbal și în scris, de a fi în măsură să expună clar și concis constatările, concluziile și recomandările.

Atitudini/Comportamente: responsabilitate, imparțialitate, conduită morală și profesională desăvârșită, spirit de inițiativă, lucrul în echipă, tact și pricepere în munca cu oamenii, disponibilitate la  schimbare, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, spirit de observație, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poștă la adresamun. Chișinău, str. Alexandru Vlăhuță, nr. 3, sau la adresa de email veronica.procopii@pmc.md, Dosarul de concurs care conține:

 1. CV-ul;
 2. Copia diplomei de studii și a suplimentului la diplomă;
 3. Copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 4. Documente ce atestă experiența profesională.

Termenul limită de depunere a Dosarului de concurs: 10.03.2023, ora 17:00.

Pentru informații suplimentare privind condițiile de desfășurare a concursului puteți contacta Direcția resurse umane la numerele de telefon: 022226098 sau 067443351, sau la adresa de e-mail: veronica.procopii@pmc.md, persoana responsabilă – Dna Veronica Procopii.

Doar candidații preselectați vor fi contactați și invitați la interviu.