BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal al serviciului relații externe și integrare europeanăRo

Articol Original

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal al serviciului relații externe și integrare europeană

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal al serviciului relații externe și integrare europeană

Scopul sau atribuțiile serviciului:

Serviciul relaţii externe şi integrare europeană îşi desfășoară activitatea având ca scop asigurarea unui proces de coordonare eficientă, la nivel instituțional, a cooperării externe a BNM.

Obiectivele postului:

Expertul principal al Serviciului realizează atribuțiile sale în domeniul  integrării europene și relațiilor interaționale, precum şi efectuează alte sarcini aferente la indicaţia şefului Serviciului și a membrilor CE.

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic – financiar/bancar și/sau în domeniul relațiilor economice internaționale; Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țară și/sau instituțiile de învățământ respective.
 2. Experiență de cel puțin un an, în domeniul financiar-economic și/sau în structurile administrației publice naționale, sau în organizații externe/internaționale, cu funcții ce țin de relații internaționale sau coordonarea comunicării între diferite entități, sau în proiecte de asistență externă (beneficiar /donator de proiecte de asistență tehnică), sau în domeniul gestiunii proiectelor de asistență externă;
 3. Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator și cunoașterea avansată a aplicațiilor MS Word, Excel și Power Point;
 4. Cunoștințe privind aspectele generale de funcționare ale instituțiilor financiare internaționale și ale procesului de integrare europeană a Republicii Moldova;
 5. Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române, ruse și engleze vorbire fluentă;
 6. Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitate de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă;
 7. Alte abilități și atitudini:
 • candidatul trebuie să posede abilități de comunicare scrisă și orală, capacitatea de a expune clar și concis constatările, concluziile și recomandările (fixarea exactă și calitativă a informației);
 • operativitate în rezolvarea sarcinilor, adaptabilitate la situații noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale;
 • atitudine pozitivă, constructivă.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 • Studii de master în desfășurare sau finalizate pentru absolvenții sistemului Bologna;
 • Studii suplimentare în domeniul dreptului internațional sau relațiilor internaționale.

Principalele atribuții funcționale:

 1. Coordonarea participării BNM și elaborarea poziției instituționale, în procesul de planificare, elaborare, monitorizare și evaluare a documentelor de politici publice la nivel național care presupune pregătirea pentru aderarea Republicii Moldova la UE pe domenii ce revin în competența BNM;
 2. Participarea la elaborarea strategiilor/planurilor instituționale aferente procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană;
 3. Stabilirea și dezvoltarea relațiilor de cooperare cu partenerii externi (instituțiile financiare internaționale, organizațiile internaționale, regionale etc. și băncile centrale, autoritățile de reglementare și supraveghere ale altor state) pe diverse domenii ce țin de atribuțiile BNM, prin perfectarea corespondenței cu aceștia;
 4. Analiza generală a activității instituțiilor financiare internaționale, evidenta modificărilor ce au loc în cadrul acestora (de ex: în capitalul subscris de fiecare membru al instituției financiare internaționale, capitalul total, proiectele implementate și impactul lor asupra economiilor statelor membre, numărul curent de membri etc.);
 5. Examinarea oportunității de aderare/participare a BNM în cadrul organizațiilor regionale și internaționale prin prisma potențialelor beneficii generate de aceasta pentru realizarea eficientă a atribuțiilor BNM și pregătirea, ulterioară, a materialelor necesare pentru a fi prezentate membrilor CE spre examinare și aprobare;
 6. Participarea în cadrul activităților aferente elaborării diferitor documente de politici privind integrarea Republicii Moldova în structurile economice internaționale, conform competenței BNM;
 7. Participarea,la elaborarea a proiectelor și avizelor la proiectele tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte sau intenționează să adere;
 8. Îndeplinirea altor funcții și însărcinări la indicația Conducerii BNM.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 02 februarie 2023.

 ! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesați: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completați formularul CV-ului online sau îl puteți depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriți să candidați.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Recomandăm insistent să consultați bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548 din 21.07.1995;

2. Legea privind activitatea băncilor nr.202 din 06.10.2017;

3. Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995;

4. Legea privind reglementarea valutară nr.62-XVI din 21 martie 2008;

5. Acordul de Asociere încheiat între Republica Moldova și Uniunea Europeană (semnat la 27 iunie 2014 la Bruxelles, Belgia).

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

En

Traducere Automata

NBM announces competition for the vacancy of senior expert of the foreign relations and European integration service

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal al serviciului relații externe și integrare europeană

Purpose or tasks of the service:

The External Relations and European Integration Service carries out its activity with the purpose of ensuring an efficient coordination process, at institutional level, of the external cooperation of the NBM.

The objectives of the job:

The Main Expert of the Service carries out his duties in the field  of European integration and international relations, as well as performs other tasks related to the indication of the Head of service and the EC members.

Mandatory minimum requirements:

 1. Higher education graduated with a bachelor's degree exam in the economics - financial / banking field and / or in the field of international economic relations; For persons with diplomas obtained abroad, the qualifications (e.g. GPA, etc.) obtained in the country and/or the respective educational institutions will be indicated.
 2. Experience of at least one year, in the financial-economic field and/ or in the structures of the national public administration, or in external / international organizations, with functions related to international relations or coordination of communication between different entities, or in external assistance projects (beneficiary / donor of technical assistance projects), or in the field of management of external assistance projects;
 3. Knowledge of computer operation at the user level and advanced knowledge of MS Word, Excel and Power Point applications;
 4. Knowledge on the general functioning aspects of the international financial institutions and of the European integration process of the Republic of Moldova;
 5. Language skills: knowledge of Romanian, Russian and English fluent speech;
 6. Skills: integrity, responsibility, professionalism, teamwork, result orientation, credibility, ability to solve problems, perseverance, learning and continuous development;
 7. Other skills and attitudes:
 • the candidate must possess written and oral communication skills, the ability to clearly and concisely state the findings, conclusions and recommendations (accurate and qualitative fixation of the information);
 • efficiency in solving tasks, adaptability to new situations, the ability to quickly switch to various professional problems;
 • positive, constructive attitude.

Additional requirements that will be an advantage:

 • Master's degree in progress or completed for bologna graduates;
 • Further studies in the field of international law or international relations.

The main functional tasks:

 1. Coordination of the NBM's participation and elaboration of the institutional position, in the process of planning, elaboration, monitoring and evaluation of public policy documents at national level, which implies the preparation for the accession of the Republic of Moldova to the EU on areas falling within the competence of the NBM;
 2. Participation in the elaboration of institutional strategies/plans related to the process of accession of the Republic of Moldova to the European Union;
 3. Establishing and developing cooperation relations with foreign partners (international financial institutions, international, regional organizations, etc. and central banks, regulatory and supervisory authorities of other states) on various fields related to the NBM's tasks, by drawing up correspondence with them;
 4. General analysis of the activity of international financial institutions, evidence of changes taking place within them (e.g. in the subscribed capital of each member of the international financial institution, total capital, projects implemented and their impact on the economies of member states, current number of members, etc.);
 5. Examining the opportunity of accession / participation of the NBM in regional and international organizations in the light of the potential benefits generated by it for the efficient performance of the NBM's tasks and the subsequent preparation of the necessary materials to be submitted to the EC members for examination and approval;
 6. Participation in the activities related to the elaboration of various policy documents regarding the integration of the Republic of Moldova into the international economic structures, according to the competence of the NBM;
 7. Participation in the elaboration of drafts and opinions in draft international treaties to which the Republic of Moldova is a party or intends to accede;
 8. Performing other functions and tasks at the direction of the NBM Management.

The deadline for submitting CVs is: February 2, 2023.

 ! Submitting your CV: To participate in the competition, go to: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, fill in the online CV form or you can submit it at the NBM headquarters, at the address: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Department of Strategy, Organization and Human Resources, specifying the position you want to apply for.

Only persons who meet the conditions of the contest will be contacted by e-mail.

We strongly recommend that you consult the bibliography below before being invited to the contest.

Bibliography:

1. Law on the National Bank of Moldova no.548 of 21.07.1995;

2. Law on banks' activity no.202 of 06.10.2017;

3. Law on financial institutions no.550-XIII from 21.07.1995;

4. Law on foreign exchange regulation no.62-XVI of March 21, 2008;

5. The Association Agreement concluded between the Republic of Moldova and the European Union (signed on 27 June 2014 in Brussels, Belgium).

More vacancies found on the link below

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

It

Traducere Automata

NBM annuncia un concorso per il posto vacante di esperto senior del servizio per le relazioni estere e l'integrazione europea

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal al serviciului relații externe și integrare europeană

Scopo o compiti del servizio:

Il Servizio Relazioni esterne e integrazione europea svolge la propria attività al fine di assicurare un efficace processo di coordinamento, a livello istituzionale, della cooperazione esterna del  NBM.

Gli obiettivi del lavoro:

L'esperto principale del servizio svolge le sue funzioni nel campo  dell'integrazione europea e delle relazioni internazionali, nonché svolge altri compiti relativi all'indicazione del capo servizio e dei membri della CE.

Requisiti minimi obbligatori:

 1. Istruzione superiore laureato con un esame di laurea in ambito economico - finanziario / bancario e / o nel campo delle relazioni economiche internazionali; Per le persone in possesso di diplomi conseguiti all'estero, saranno indicate le qualifiche (ad es. GPA, ecc.) ottenute nel paese e/o nelle rispettive istituzioni educative.
 2. Esperienza di almeno un anno, in ambito economico-finanziario e/o nelle strutture della pubblica amministrazione nazionale, o in organizzazioni esterne/internazionali, con funzioni relative alle relazioni internazionali o al coordinamento della comunicazione tra diversi enti, o in progetti di assistenza esterna (beneficiario/donatore di progetti di assistenza tecnica), o nel campo della gestione di progetti di assistenza esterna;
 3. Conoscenza del funzionamento del computer a livello utente e conoscenza avanzata delle applicazioni MS Word, Excel e Power Point;
 4. Conoscenza degli aspetti generali di funzionamento delle istituzioni finanziarie internazionali e del processo di integrazione europea della Repubblica di Moldova;
 5. Conoscenze linguistiche: conoscenza del parlato fluente rumeno, russo e inglese;
 6. Competenze: integrità, responsabilità, professionalità, lavoro di squadra, orientamento al risultato, credibilità, capacità di risolvere i problemi, perseveranza, apprendimento e sviluppo continuo;
 7. Altre abilità e attitudini:
 • il candidato deve possedere capacità di comunicazione scritta e orale, la capacità di esporre in modo chiaro e conciso i risultati, le conclusioni e le raccomandazioni (fissazione accurata e qualitativa delle informazioni);
 • efficienza nella risoluzione dei compiti, adattabilità a nuove situazioni, capacità di passare rapidamente a vari problemi professionali;
 • atteggiamento positivo e costruttivo.

Requisiti aggiuntivi che saranno un vantaggio:

 • Master in corso o completato per laureati bolognesi;
 • Ulteriori studi nel campo del diritto internazionale o delle relazioni internazionali.

I principali compiti funzionali:

 1. Coordinamento della partecipazione della NBM e dell'elaborazione della posizione istituzionale, nel processo di pianificazione, elaborazione, monitoraggio e valutazione dei documenti di politica pubblica a livello nazionale, che implica la preparazione per l'adesione della Repubblica di Moldova all'UE nei settori di competenza della NBM;
 2. Partecipazione all'elaborazione di strategie/piani istituzionali relativi al processo di adesione della Repubblica di Moldova all'Unione Europea;
 3. Stabilire e sviluppare relazioni di cooperazione con partner stranieri (istituzioni finanziarie internazionali, organizzazioni internazionali, regionali, ecc. e banche centrali, autorità di regolamentazione e vigilanza di altri stati) su vari settori relativi ai compiti della NBM, elaborando corrispondenza con loro;
 4. Analisi generale dell'attività delle istituzioni finanziarie internazionali, evidenza dei cambiamenti in atto al loro interno (ad esempio nel capitale sottoscritto di ciascun membro dell'istituzione finanziaria internazionale, capitale totale, progetti attuati e loro impatto sulle economie degli Stati membri, numero attuale di membri, ecc.);
 5. Esaminare l'opportunità di adesione / partecipazione del NBM alle organizzazioni regionali e internazionali alla luce dei potenziali benefici generati da esso per l'efficiente svolgimento dei compiti del NBM e la successiva preparazione dei materiali necessari da sottoporre ai membri della CE per l'esame e l'approvazione;
 6. Partecipazione alle attività relative all'elaborazione di vari documenti politici riguardanti l'integrazione della Repubblica di Moldova nelle strutture economiche internazionali, secondo la competenza della NBM;
 7. Partecipazione all'elaborazione di progetti e pareri in progetti di trattati internazionali di cui la Repubblica di Moldova è parte o intende aderire;
 8. Esecuzione di altre funzioni e compiti sotto la direzione della direzione della direzione NBM.

La scadenza per l'invio dei CV è: 2 febbraio 2023.

 ! Invio del tuo CV: Per partecipare al concorso, vai a:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, compila il modulo CV online o puoi inviarlo presso la sede NBM, all'indirizzo: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chisinau, Dipartimento di strategia, organizzazione e risorse umane, specificando la posizione per cui si desidera candidarsi.

Solo le persone che soddisfano le condizioni del concorso saranno contattate via e-mail.

Si consiglia vivamente di consultare la bibliografia qui sotto prima di essere invitati al concorso.

Bibliografia:

1. Legge sulla Banca Nazionale della Moldavia n. 548 del 21.07.1995;

2. Legge sull'attività bancaria n. 202 del 06.10.2017;

3. Legge sugli istituti finanziari n. 550-XIII del 21.07.1995;

4. Legge sul regolamento sui cambi n. 62-XVI del 21 marzo 2008;

5. L'accordo di associazione concluso tra la Repubblica moldova e l'Unione europea (firmato il 27 giugno 2014 a Bruxelles, Belgio).

Altre offerte di lavoro trovate sul link sottostante

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ua

Traducere Automata

НБМ оголошує конкурс на заміщення вакантної посади старшого експерта служби зовнішніх зв'язків та європейської інтеграції

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal al serviciului relații externe și integrare europeană

Призначення або завдання послуги:

Служба зовнішніх зв'язків та європейської інтеграції здійснює свою діяльність з метою забезпечення ефективного координаційного процесу на інституційному рівні зовнішньої взаємодії  НБМ.

Завдання роботи:

Головний експерт Служби виконує свої обов'язки у сфері  європейської інтеграції та міжнародних відносин, а також виконує інші завдання, пов'язані із зазначенням керівника служби та членів ЕК.

Обов'язкові мінімальні вимоги:

 1. Вища освіта, що випускається з іспитом на бакалаврат в економіці - фінансовій / банківській сфері та / або в сфері міжнародних економічних відносин; Для осіб з дипломами, отриманими за кордоном, будуть вказані кваліфікації (наприклад, середній бал тощо), отримані в країні та/або відповідних навчальних закладах.
 2. Досвід роботи не менше одного року, у фінансово-економічній сфері та/або в структурах національного державного управління, або у зовнішніх/міжнародних організаціях, з функціями, пов'язаними з міжнародними зв'язками або координацією комунікації між різними суб'єктами, або в проектах зовнішньої допомоги (бенефіціар/донор проектів технічної допомоги), або у сфері управління проектами зовнішньої допомоги;
 3. Знання роботи комп'ютера на рівні користувача і поглиблені знання додатків MS Word, Excel і Power Point;
 4. Знання загальних аспектів функціонування міжнародних фінансових інституцій та процесу європейської інтеграції Республіки Молдова;
 5. Володіння мовами: вільне володіння румунською, російською та англійською мовами;
 6. Навички: доброчесність, відповідальність, професіоналізм, командна робота, орієнтація на результат, авторитетність, здатність вирішувати проблеми, наполегливість, навчання та постійний розвиток;
 7. Інші навички та ставлення:
 • кандидат повинен володіти навичками письмового та усного спілкування, умінням чітко і лаконічно викладати висновки, висновки і рекомендації (точна і якісна фіксація інформації);
 • оперативність у вирішенні поставлених завдань, адаптивність до нових ситуацій, вміння швидко перемикатися на різні професійні завдання;
 • позитивний, конструктивний настрій.

Додаткові вимоги, які будуть перевагою:

 • Диплом магістра в процесі або закінчений для випускників Болоньї;
 • Подальші дослідження в галузі міжнародного права або міжнародних відносин.

Основні функціональні завдання:

 1. Координація участі НБМ та вироблення інституційної позиції, у процесі планування, розробки, моніторингу та оцінки документів державної політики на національному рівні, що передбачає підготовку до вступу Республіки Молдова до ЄС на територіях, що належать до компетенції НБМ;
 2. Участь у розробці інституційних стратегій/планів, пов'язаних з процесом приєднання Республіки Молдова до Європейського Союзу;
 3. Встановлення та розвиток відносин співробітництва з іноземними партнерами (міжнародними фінансовими організаціями, міжнародними, регіональними організаціями тощо та центральними банками, регулюючими та наглядовими органами інших держав) з різних сфер, пов'язаних із завданнями НБМ, шляхом складання з ними кореспонденції;
 4. Загальний аналіз діяльності міжнародних фінансових організацій, свідчать про зміни, що відбуваються всередині них (наприклад, у статутному капіталі кожного члена міжнародної фінансової організації, загальному капіталі, реалізованих проектах та їх впливі на економіку держав-членів, поточну кількість членів тощо);
 5. Вивчення можливості вступу/участі НБМ у регіональних та міжнародних організаціях у світлі потенційних вигод, що генеруються ним для ефективного виконання завдань НБМ та подальшої підготовки необхідних матеріалів, що подаються членам ЕК для розгляду та затвердження;
 6. Участь у заходах, пов'язаних з розробкою різних програмних документів щодо інтеграції Республіки Молдова до міжнародних економічних структур, відповідно до компетенції НБМ;
 7. Участь у розробці проектів та висновків у проектах міжнародних договорів, учасником або до яких має намір приєднатися Республіка Молдова;
 8. Виконання інших функцій і завдань за вказівкою Управління НБМ.

Кінцевий термін подання резюме : 2 лютого 2023 року.

 ! Подання резюме: Для участі в конкурсі перейдіть за посиланням:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заповніть онлайн-форму резюме або ви можете подати її в штаб-квартирі НБМ, за адресою: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинів, департамент стратегії, організації та людських ресурсів, вказавши посаду, на яку ви хочете претендувати.

Електронною поштою зв'яжуться лише особи, які відповідають умовам конкурсу.

Ми настійно рекомендуємо ознайомитися з наведеною нижче бібліографією перед запрошенням на конкурс.

Бібліографія:

1. Закон про Національний банк Молдови No548 від 21.07.1995;

2. Закон про діяльність банків No202 від 06.10.2017;

3. Закон про фінансові установи No550-XIII від 21.07.1995 р.;

4. Закон «Про валютне регулювання» від 21 березня 2008 року No 62-XVI;

5. Угода про асоціацію, укладена між Республікою Молдова та Європейським Союзом (підписана 27 червня 2014 року в Брюсселі, Бельгія).

Більше вакансій можна знайти за посиланням нижче

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Bg

Traducere Automata

НБМ обявява конкурс за вакантно място на старши експерт на Службата за външна политика и европейска интеграция

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal al serviciului relații externe și integrare europeană

Цел или задачи на услугата:

Службата за външни отношения и европейска интеграция осъществява своята дейност с цел осигуряване на ефективен процес на координация, на институционално ниво, на външното сътрудничество на  НБМ.

Целите на работата:

Главният експерт на службата изпълнява задълженията си в областта  на европейската интеграция и международните отношения, както и изпълнява и други задачи, свързани с посочването на началника на службата и членовете на ЕК.

Задължителни минимални изисквания:

 1. Висше образование завършва с бакалавърски изпит по икономика - финансова/банкова област и/или в областта на международните икономически отношения; За лицата с дипломи, получени в чужбина, ще бъдат посочени квалификациите (напр. ГПА и др.), получени в страната и/или съответните учебни заведения.
 2. Опит от най-малко една година, във финансово-икономическата област и/или в структурите на националната публична администрация, или във външни/международни организации, с функции, свързани с международните отношения или координацията на комуникацията между различни субекти, или в проекти за външна помощ (бенефициент/донор на проекти за техническа помощ), или в областта на управлението на проекти за външна помощ;
 3. Познаване на работата на компютъра на потребителско ниво и напреднали познания за приложенията MS Word, Excel и Power Point;
 4. Познаване на общите функционални аспекти на международните финансови институции и на процеса на европейска интеграция на Република Молдова;
 5. Езикови умения: владеене на румънска, руска и английска реч;
 6. Умения: почтеност, отговорност, професионализъм, работа в екип, ориентация към резултатите, надеждност, способност за решаване на проблеми, постоянство, учене и непрекъснато развитие;
 7. Други умения и нагласи:
 • кандидатът трябва да притежава писмени и устни комуникационни умения, способност за ясно и кратко заявяване на констатациите, заключенията и препоръките (точна и качествена фиксация на информацията);
 • ефективност при решаване на задачи, адаптивност към нови ситуации, възможност за бързо преминаване към различни професионални проблеми;
 • Позитивно, конструктивно отношение.

Допълнителни изисквания, които ще бъдат предимство:

 • Магистърска степен в процес на изпълнение или завършена за завършилите Болоня;
 • По-нататъшни изследвания в областта на международното право или международните отношения.

Основните функционални задачи:

 1. Координиране на участието на НБМ и изработване на институционалната позиция в процеса на планиране, разработване, мониторинг и оценка на документи за обществена политика на национално ниво, което предполага подготовка за присъединяване на Република Молдова към ЕС в области, попадащи в компетентността на НБМ;
 2. Участие в разработването на институционални стратегии/планове, свързани с процеса на присъединяване на Република Молдова към Европейския съюз;
 3. Установяване и развитие на отношения на сътрудничество с чуждестранни партньори (международни финансови институции, международни, регионални организации и др. и централни банки, регулаторни и надзорни органи на други държави) в различни области, свързани със задачите на НБМ, чрез изготвяне на кореспонденция с тях;
 4. Общ анализ на дейността на международните финансови институции, доказателства за настъпили промени в тях (напр. в записания капитал на всеки член на международната финансова институция, общ капитал, реализирани проекти и тяхното въздействие върху икономиките на държавите-членки, настоящ брой членове и др.);
 5. Проучване на възможността за присъединяване/участие на НБМ в регионални и международни организации в светлината на генерираните от нея потенциални ползи за ефективното изпълнение на задачите на НБМ и последващата подготовка на необходимите материали, които да бъдат предоставени на членовете на ЕК за разглеждане и одобрение;
 6. Участие в дейностите, свързани с изработването на различни политически документи относно интеграцията на Република Молдова в международните икономически структури, съобразно компетентността на НБМ;
 7. Участие в изготвянето на проекти и становища в проекти на международни договори, по които Република Молдова е страна или възнамерява да се присъедини;
 8. Изпълнение на други функции и задачи по указание на ръководството на НБМ.

Крайният срок за подаване на автобиографии е: 2 февруари 2023 г.

 ! Изпращане на вашето CV: За да участвате в конкурса, отидете на:  https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, попълнете онлайн формуляра за автобиография или можете да го изпратите в централата на НБМ, на адрес: бд. Григоре Виеру nr.1, mun. Кишинев, отдел "Стратегия, организация и човешки ресурси", уточнявайки позицията, за която искате да кандидатствате.

Само лица, които отговарят на условията на конкурса, ще бъдат потърсени по електронна поща.

Силно препоръчваме да се консултирате с библиографията по-долу, преди да бъдете поканени на конкурса.

Библиография:

1. Закон за Националната банка на Молдова No 548 от 21.07.1995 г.;

2. Закон за дейността на банките No 202 от 06.10.2017 г.;

3. Закон за финансовите институции No 550-XIII от 21.07.1995 г.;

4. Закон за валутния регламент No 62-XVI от 21 март 2008 г.;

5. Споразумението за асоцииране, сключено между Република Молдова и Европейския съюз (подписано на 27 юни 2014 г. в Брюксел, Белгия).

Още свободни работни места, намерени на линка по-долу

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

Ru

Traducere Automata

НБМ объявляет конкурс на вакансию старшего эксперта службы международных отношений и европейской интеграции

BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal al serviciului relații externe și integrare europeană

Цель или задачи службы:

Служба внешних связей и европейской интеграции осуществляет свою деятельность с целью обеспечения эффективного процесса координации на институциональном уровне внешнего  сотрудничества НБМ.

Цели работы:

Главный эксперт Службы выполняет свои обязанности в области  европейской интеграции и международных отношений, а также выполняет другие задачи, связанные с указанием руководителя службы и членов ЕС.

Обязательные минимальные требования:

 1. Высшее образование окончил с экзаменом на степень бакалавра в области экономики – финансовой/банковской сферы и/или в области международных экономических отношений; Для лиц с дипломами, полученными за рубежом, будут указаны квалификации (например, GPA и т.д.), полученные в стране и/или соответствующих учебных заведениях.
 2. Опыт работы не менее одного года, в финансово-экономической сфере и/или в структурах национального государственного управления, или во внешних/международных организациях, с функциями, связанными с международными отношениями или координацией коммуникации между различными субъектами, или в проектах внешней помощи (бенефициар/донор проектов технической помощи), или в области управления проектами внешней помощи;
 3. Знание работы компьютера на уровне пользователя и продвинутые знания приложений MS Word, Excel и Power Point;
 4. Знание общих аспектов функционирования международных финансовых институтов и процесса европейской интеграции Республики Молдова;
 5. Языковые навыки: знание румынского, русского и английского языков, свободное владение речью;
 6. Навыки: честность, ответственность, профессионализм, командная работа, нацеленность на результат, авторитет, умение решать проблемы, настойчивость, обучение и постоянное развитие;
 7. Другие навыки и отношения:
 • кандидат должен обладать навыками письменного и устного общения, умением четко и лаконично излагать выводы, заключения и рекомендации (точная и качественная фиксация информации);
 • оперативность в решении поставленных задач, адаптивность к новым ситуациям, умение быстро переключаться на различные профессиональные задачи;
 • позитивный, конструктивный настрой.

Дополнительные требования, которые будут преимуществом:

 • Степень магистра в процессе или завершена для выпускников Болоньи;
 • Дальнейшие исследования в области международного права или международных отношений.

Основные функциональные задачи:

 1. Координация участия НБМ и выработка институциональной позиции в процессе планирования, разработки, мониторинга и оценки документов государственной политики на национальном уровне, что подразумевает подготовку к вступлению Республики Молдова в ЕС по направлениям, входящим в компетенцию НБМ;
 2. Участие в разработке институциональных стратегий/планов, связанных с процессом присоединения Республики Молдова к Европейскому Союзу;
 3. Установление и развитие отношений сотрудничества с зарубежными партнерами (международными финансовыми институтами, международными, региональными организациями и т.д. и центральными банками, регулирующими и надзорными органами других государств) по различным направлениям, связанным с задачами НБМ, путем составления с ними переписки;
 4. Общий анализ деятельности международных финансовых институтов, свидетельства происходящих в них изменений (например, в подписном капитале каждого члена международного финансового института, совокупном капитале, реализованных проектах и их влиянии на экономику государств-членов, текущем количестве членов и т.д.);
 5. Изучение возможности присоединения/участия НБМ в региональных и международных организациях в свете потенциальных выгод, создаваемых им для эффективного выполнения задач НБМ и последующей подготовки необходимых материалов для представления членам ЕК для рассмотрения и утверждения;
 6. Участие в деятельности, связанной с разработкой различных программных документов, касающихся интеграции Республики Молдова в международные экономические структуры, в соответствии с компетенцией НБМ;
 7. Участие в разработке проектов и заключений по проектам международных договоров, участником которых является или намеревается присоединиться Республика Молдова;
 8. Выполнение других функций и задач по указанию Руководства НБМ.

Крайний срок подачи резюме: 2 февраля 2023 года.

 ! Отправка резюме: Для участия в конкурсе перейдите по ссылке: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, заполните онлайн-форму резюме или вы можете отправить ее в штаб-квартиру НБМ, по адресу: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Кишинев, Департамент стратегии, организации и человеческих ресурсов, указав должность, на которую вы хотите претендовать.

По электронной почте свяжутся только лица, отвечающие условиям конкурса.

Мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с библиографией ниже, прежде чем быть приглашенным на конкурс.

Библиография:

1. Закон о Национальном банке Молдовы No 548 от 21.07.1995;

2. Закон о деятельности банков No202 от 06.10.2017;

3. Закон о финансовых учреждениях No 550-XIII от 21.07.1995;

4. Закон о валютном регулировании No 62-XVI от 21 марта 2008 года;

5. Соглашение об ассоциации, заключенное между Республикой Молдова и Европейским Союзом (подписано 27 июня 2014 года в Брюсселе, Бельгия).

Больше вакансий, найденных по ссылке ниже

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram