Anunț de participare privind achiziționarea serviciilor de consultanță individuală în domeniul comunicării ( o echipă de 2 experți pentru servicii de consultanță în publicitate și fotografiere) în cadrul proiectului Minamata 1. Denumirea autorității contractante: IP „Oficiul Național de implementare a proiectelor de mediu”;
 2. IDNO: 1015601000019;
 3. Adresa: Chişinău, str. Gheorghe Tudor 5;
 4. Numărul de telefon/fax: 022 22 62 54;
 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cancelaria@onipm.gov.md
 6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: toate informațiile necesare pot fi solicitate la adresele de e-mail incluse la punctul 5.
 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică, misiunea – implementarea proiectelor în domeniul mediului.
 8. Cumpărătorul invită persoanele interesate – un expert/consultant, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor servicii:

Nr. d/o

Cod CPV

Denumirea serviciilor / lucrărilor solicitate

Unitatea de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

Valoarea estimată

1.

79341100-7

Servicii de consultanță în publicitate

serv

2 (1 expert – 11 zile, 1 expert – 8 zile)

Conform caietului de sarcini (Anexa 1)

19 zile

 1. Termenii și condițiile de livrare solicitați: conform caietului de sarcini (Anexa 1)
 2. Termenul de valabilitate a contractului: 30 mai 2023
 3. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea experților care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție, nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse, se menționează informațiile solicitate:

Nr. d/o

Descrierea criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

1.

Buletin de identitate

Copie scanată și expediată electronic

Obligatoriu

2.

Oferta tehnică va include:

-  CV-ul aplicantului (cu detalierea experienței în domeniul comunicării sau foto);

-  Descrierea metodologiei de realizare a sarcinilor (pentru serviciile de comunicare/publicitate)

Actele enumerate vor fi elaborate separat. Documentele urmează a fi contrasemnate, scanate și expediate electronic

Obligatoriu

3.

Oferta financiară

Se va prezenta propunerea de ofertă, semnată, scanată și expediată electronic. Conform formularului 4.2

Obligatoriu

 1. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi aplicat în baza criteriilor de calitate a ofertei tehnice și a ofertei financiare.

Ponderea ofertei tehnice și a ofertei financiare în rezultatul final va fi următoarea:

Oferta tehnică – 0,6 și

Oferta financiară – 0,4.

 1. Termenul limită de depunere:
 • până la: 00 -     pe: 26.01.2023
 1. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: cancelaria@onipm.gov.md

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic la adresele de e-mail :  

 1. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

Ofertele întârziate sau necomplete vor fi respinse.

 1. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

Limba română

 1. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic

Se va utiliza/accepta sau nu

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare

Da

sistemul de comenzi electronice

Nu

facturarea electronică

Nu

plățile electronice

Nu

Anexa 1

 

CAIET DE SARCINI

(Termenii de referință)

Denumirea proiectului

„Suport în procesul post-ratificare a Convenției Minamata de către Republica Moldova prin consolidarea capacităților de eliminare și reducere a riscurilor asociate cu mercurul”

Denumirea serviciilor de consultanță

Servicii de consultanță în publicitate (comunicare), și servicii de fotografiere

1 - Expert național (termen scurt) – studii superioare în domeniul științelor comunicării, relații cu publicul, jurnalismului sau domeniu conex

1 -  Expert național (termen scurt) – studii superioare în domeniul fotografierii (după caz video) sau conexe;

1.           Scurtă descriere a proiectului

Instituția publică ,,Oficiul Național de implementare a proiectelor în domeniul mediului" (I.P. ONIPM), creată prin Hotărârea Guvernului nr. 1249/2018 asigură implementarea unui proiect de asistență oferit Republicii Moldova în cadrul  Acordului de cooperare dintre Ministerul Mediului și Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), semnat de partea moldovenească la 26 august 2020, inclusiv Amendamentul nr. 1/2022 a Acordul de Finanțare.

Acest proiect se încadrează în cadrul angajamentelor asumate de Republica Moldova ca parte la Convenția de la Minamata cu privire la mercur, ratificată prin Legea nr. 51/2017.

Prin Legea nr. 209/2016 privind deșeurile sunt stabilite noi prevederi ce țin și de domeniul deșeurilor periculoase. Regulamentul UE din 17 mai 2017 privind mercurul stabilește prevederi ce țin de gestionarea mercurului.

Din 1 ianuarie 2021, este interzis importul de obiecte, bunuri sau produse ce conțin mercur sau adaos de mercur/compuși de mercur, alte produse și obiecte ce conțin compuși de mercur trebuie să fie scoase din uz și administrate în mod corect, pentru a reduce riscurile și emisiile de deșeuri periculoase, transportarea și păstrarea în condiții de siguranță, ce au impact asupra ciclului de viață a acestora.

Proiectul implică desfășurarea campaniei de sensibilizare, comunicare și vizibilitate ce țin de reducerea riscurilor asociate de mercur în condițiile componentei 3 (activitatea 3.4.) a planului de activitate a proiectului.

Proiectului îi sunt aplicabile prevederile Hotărârii de Guvern nr. 246/2010 (anexa nr. 1, pct. 7116).

2.           Atribuțiile echipei de experți

În cadrul proiectului, ambii experți trebuie să acționeze în echipă și să îndeplinească următoarele funcții:

2.1 Expertul în domeniul comunicării (10 zile):

-       Pregătirea activității de comunicare și vizibilitate (campanie de comunicare, vizibilitate și informare privind achiziționarea containerelor pentru depozitarea temporară a deșeurilor/produselor cu mercur și a produselor alternative de substituire a termometrelor și sfigmomanometre, inclusiv reducerea riscurilor asociate cu mercur);

-           Elaborarea conținutului materialelor de vizibilitate în cadrul proiectului (leaflets, flyere, etc);

-           Elaborarea mesajelor publice/de vizibilitate (comunicate de presă, briefing de presă și/sau alte instrumente de comunicare) utile privind campania de comunicare;

-           Interacțiunea și stabilirea aranjamentelor cu autoritățile naționale, ONG, profesioniști, alți actori interesați pentru organizarea campaniei de comunicare și vizibilitate;

-           Elaborarea unui interviu de presă/articol privind activitățile de proiect, cu publicarea acestuia în mass-media;

-           Alte activități aferente, care vor face parte din portofoliul serviciilor de consultanță a comunicatorului/consultantului național contractat, printre care suport și conlucrarea cu I.P.ONIPM și Ministerul Mediului.

 

2.2 Expertul în domeniul fotografic (8 zile):

- Servicii fotografice pe durata evenimentelor de proiect (campanii de comunicare și vizibilitate, briefing de presă, etc);

- Prelucrarea fotografiilor, stocarea lor și predarea lor în format JPG (cu o rezoluție clară, luminoasă, cu contrast după caz);

- Punerea la dispoziție a tuturor fotografiilor editate în format electronic (cu corecțiile necesare de ten, culoare, imperfecțiuni acolo unde este cazul).

- Folosirea echipamentului propriu (după caz sisteme de iluminare) pentru prestarea serviciilor.

- Sprijin I.P. ONIPM și conlucrarea cu Ministerul Mediului (pe domeniul comunicării, vizibilității și informării).

3. Descrierea livrabilelor

Reieșind din informațiile expuse mai sus, lista livrabilelor include realizarea următoarelor obiective:

Activitatea

Expert

Numărul de zile. Termenul de realizare

Elaborarea conceptului campanii de informare/comunicare/vizibilitate și identificarea instituțiilor naționale, ONG-le, altor actori interesați, inclusiv agenda. Coordonarea cu Ministerul Mediului.

Expertul în domeniul comunicării

Expertul în domeniul comunicării - 2 zile

Termen: 20 februarie 2023

Elaborarea conținutului materialelor de vizibilitate în cadrul proiectului (leaflets, flyere, etc).

Echipa de proiect

Expertul în domeniul comunicării -1 zi

Expertul în domeniul fotografic – 1 zi

 

Termen:  martie 2023

Stabilirea aranjamentelor cu autoritățile naționale, ONG, profesioniști, alți actori interesați pentru organizarea campaniei de comunicare și vizibilitate;

Expertul în domeniul comunicării

Expertul în domeniul comunicării -2 zile

Termen:  martie 2023

Pregătirea, organizarea și desfășurarea campanii de informare/comunicare/vizibilitate, însoțite de servicii fotografi. Elaborarea revistei presei.

Echipa de experți

Expertul în domeniul comunicării- 3 zile

Expertul în domeniul fotografic – 2 zile

Termen:  martie-aprilie 2023

Prelucrarea fotografiilor, stocarea lor și predarea lor în format JPG (cu o rezoluție clară, luminoasă, cu contrast după caz).

Expertul în domeniul fotografic

Expertul în domeniul fotografic -2 zile

Termen:  martie-aprilie 2023

Elaborarea unui interviu de presă/articol privind activitățile de proiect, cu publicarea acestuia în mass-media.

Echipa de experți

Expertul în domeniul comunicării- 2 zile

Expertul în domeniul fotografic – 1 zi

 

Termen:  martie-aprilie 2023

Participarea la ședințe tehnice, consultări. Facilitarea dialogului cu instituțiile interesate pentru realizarea sarcinilor

Expertul în domeniul comunicării

Expertul în domeniul comunicării -1 zi

Termen:  februarie-aprilie 2023

Deplasări în teren și coordonări în echipă

Expertul în domeniul fotografic

Expertul în domeniul fotografic -2 zile

Termen:  februarie-aprilie 2023

Total

Expertul în domeniul comunicării

 

Expertul în domeniul fotografic

 

 

Echipa de experți: 19 zile (în comun)

11 zile

 

8 zile

Comunicarea va fi în limba română.

4.       Cerințe specifice pentru echipa de experți naționali

Educaţie:

- studii superioare corespunzătoare în domeniul jurnalismului, comunicării, relații cu publicul, mediului;

- studii superioare sau tehnice în domeniul fotografiei/video

Experienţă şi abilităţi:

Expertul în domeniul comunicării:

- studii superioare în domeniul jurnalismului, comunicării, relații cu publicul, mediului

- cel puțin 3 ani de experiență în domeniul comunicării, mass-media, relații cu publicul, instruirii;

- cel puțin 2 ani de experiență în instituțiile sau autoritățile de stat ce atestă gestionarea portofoliului de comunicare, relații cu mass-media, activități conexe;

- experiență de a lucra cu autoritățile și instituțiile naționale, mass-media, societatea civilă;

- cunoașterea limbii române, ruse, engleze

 

Expertul în domeniul fotografic:

 • Experiență privind prestarea serviciilor fotografice și/sau video;
 • Patentă/autorizație de prestare a serviciilor foto/video;
 • Cunoștințe în editarea fotografiilor;
 • Echipament propriu de fotografiat și accesorii după caz (dispozitive de iluminare);
 • Disponibilitate de a lucra în teren;

 

Cunoştinţe:

- Sistem IT  de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;

- Abilități de a lucra cu informația și documentele în mod operativ, comunicare eficientă.

- Atitudini/comportamente: diplomație, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, discreție.

 

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate,

Criterii adiționale:

- nu are antecedente penale nestinse;

- nu se află sub urmărire penală;

5.    Oferta tehnică și financiară

Oferta tehnică va include:

 1. CV-ul aplicantului;
 2. Descrierea metodologiei de realizare a sarcinilor (doar pentru expertul în domeniul comunicării)

Oferta financiară va include costul integral pentru elaborarea setului de acte conform descrierilor de la compartimentele 3 și 4, specificațiile de preț fiind incluse în Formularul 4.2 anexat mai jos.

 


Specificații de preț (F4.2)

 

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3]

 

Cod CPV

Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor

Cantitatea

Preț unitar,  (inclusiv TVA 0%)lei

1

2

3

4

79341100-7

Servicii de consultanță în publicitate

   

TOTAL

 
   
           

Semnat: _______________ Numele, Prenumele:  _____________________________  În calitate de: ______________                         

                                                                 Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________