Caritas Moldova is hiring a Project CoordinatorRo

Traducere Automata

Caritas Moldova angajează un Coordonator de Proiect

Caritas Moldova is hiring a Project Coordinator

Titlul postului: Proiect                                                    

Rapoarte către: Director of Caritas Moldova

 

Despre Caritas Moldova

Fondată în 1995, Caritas Moldova face parte din rețeaua Caritas Internationalis. Scopul său este de a desfășura acțiunea caritabilă și socială a Bisericii - ajungând la cei săraci, vulnerabili și excluși, indiferent de rasă sau religie, pentru a construi o lume bazată pe dreptate și iubire fraternă.

 

Rezumatul postului:

În calitate de coordonator de proiect, veți gestiona, coordona și monitoriza activitățile proiectului și relațiile cu părțile interesate în sprijinul activității Caritas Moldova de a servi ucrainenii afectați de conflicte din Moldova. Veți oferi acompaniament și sprijin cu privire la managementul general al calității programului.

 

Pentru a aplica: Vă rugăm să trimiteți CV-ul și scrisoarea de intenție la secretariat@caritas.md până la 20 ianuarie 2023.

Roluri și responsabilități cheie:

 • Supravegheați echipa de proiect și luați legătura cu consultanții și alți colaboratori implicați.
 • Pregătirea și gestionarea planurilor de acțiune pentru proiect și coordonarea activităților proiectului.
 • Să contribuie la dezvoltarea proiectului tehnic pentru propuneri și, în unele cazuri, să conducă la aceasta. Sprijinirea procesului de pregătire, proiectare, depunere și aprobare a propunerilor de proiecte.
 • Contribuiți la asigurarea unei abordări transsectoriale care să integreze dimensiunea de gen, integrarea protecției și reziliența.
 • Asigurarea comunicării cu partenerii de proiect și respectarea obligațiilor contractuale din acordurile de parteneriat.
 • Gestionați bugetul proiectului și alte resurse umane și materiale.
 • Construiți relații de colaborare pe termen lung cu partenerii de proiect, beneficiarii și finanțatorii.
 • Monitorizarea progreselor înregistrate în direcția îndeplinirii obiectivelor propuse și a proiectelor de rapoarte către donatori, parteneri și beneficiari.

Cunoștințe, abilități și abilități

 • Abilități analitice excelente cu capacitatea de a lua judecăți și decizii solide
 • Foarte bune abilitati de planificare, monitorizare si organizare
 • Conduita etică în conformitate cu codurile de etică profesionale și organizaționale recunoscute
 • Proactiv, plin de resurse, orientat spre soluții și orientat spre rezultate
 • Abilitatea de a lucra în colaborare

 

 Calificări preferate:

 • Experiența în consolidarea capacităților partenerilor locali, în special în ceea ce privește PQM și MEAL
 • Parteneriate puternice și abordare de localizare.
 • Cunoașterea rețelelor bisericești și Caritas Internationalis este foarte preferată
 • Extrem de flexibil și capabil să facă față situațiilor stresante
 • Abilități excelente de gestionare a relațiilor cu capacitatea de a influența și de a obține buy-in de la persoane care nu se află sub supraveghere directă

 

Calificări de bază

 • Master în Dezvoltare Internațională, Relații Internaționale sau domeniu conex necesar. Experiența suplimentară poate înlocui o anumită educație.
 • Este necesară o experiență de minim 5 ani în domeniul experienței relevante în managementul de proiect.
 • Experiență în gestionarea proiectelor moderat complexe, de preferință cu un ONG internațional.

 

Competențe de bază

 • Integritate
 • Îmbunătățire continuă și inovare
 • Construiește relații
 • Dezvoltă talentul
 • Mentalitate strategică
 • Responsabilitate & Stewardship

Limbi necesare – Competență scrisă și vorbită în engleză și română.

Călătorii – Trebuie să fie dispuși și capabili să călătorească în Moldova, până la 50% din timpul de lucru.

 

Relații de lucru cheie:

 

Intern: Directorul Caritas Moldova, personalul de resurse umane și financiare, personalul administrativ și de achiziții, alți coordonatori.

 

Extern: Parohii catolice, membri ai comunității, angajați ai centrelor colective, alte ONG-uri și actori de credință.

Caritas Moldova se angajează să protejeze copiii, adulții vulnerabili și angajații împotriva oricărei forme de abuz și exploatare.

Caritas Moldova salută ca parte a personalului nostru oameni de toate credințele și tradițiile laice care împărtășesc valorile noastre și angajamentul nostru de a-i sluji pe cei aflați în nevoie.

Declinarea responsabilității:  Această descriere a postului nu este o listă exhaustivă a abilităților, efortului, îndatoririlor și responsabilităților asociate poziției.

 

Procedurile de recrutare ale Caritas Moldova reflectă angajamentul nostru de a proteja copiii și adulții vulnerabili împotriva abuzurilor și exploatării.

 

En

Articol Original

Caritas Moldova is hiring a Project Coordinator

Caritas Moldova is hiring a Project Coordinator

Job Title: Project Coordinator                                                    

Reports to: Director of Caritas Moldova

 

About Caritas Moldova

Founded in 1995, Caritas Moldova is part of the Caritas Internationalis network. It aims to carry out the charitable and social action of the Church - reaching out to the poor, vulnerable and excluded, regardless of race or religion, to build a world based on justice and fraternal love.

 

Job Summary:

As Project Coordinator, you will manage, coordinate, and monitor project activities and relationships with stakeholders in support of Caritas Moldova’s work to serve conflict-affected Ukrainians in Moldova. You will provide accompaniment and support on overall program quality management.

 

To Apply: Please send your CV and Cover Letter to secretariat@caritas.md by January 20, 2023.

Roles and Key Responsibilities:

 • Supervise project team and liaise with consultants and other collaborators involved.
 • Prepare and manage action plans for the project and coordinate project activities.
 • Contribute to, and in some cases lead, the development of the technical design for proposals. Support the process of preparation, design, submission, and approval of project proposals.
 • Help ensure a cross-sectoral approach integrating gender, protection mainstreaming, and resilience.
 • Ensure communication with project partners and compliance with contractual obligations from partnership agreements.
 • Manage project budget and other human and materials resources.
 • Build long-term collaborative relationships with project partners, beneficiaries and funders.
 • Monitor progress achieved towards the proposed objectives and draft reports to donors, partners, and beneficiaries.

Knowledge, Skills and Abilities

 • Excellent analytical skills with ability to make sound judgment and decisions
 • Very good planning, monitoring and organizational skills
 • Ethical conduct in accordance with recognized professional and organizational codes of ethics
 • Proactive, resourceful, solutions oriented and results-oriented
 • Ability to work collaboratively

 

 Preferred Qualifications:

 • Experience in capacity building of local partners especially related to PQM, and MEAL
 • Strong partnerships and localization approach.
 • Knowledge of church networks and Caritas Internationalis is highly preferred
 • Extremely flexible and able to cope with stressful situations
 • Excellent relationship management skills with ability to influence and get buy-in from people not under direct supervision

 

Basic Qualifications

 • Master Degree in International Development, International Relations or related field required. Additional experience may substitute for some education.
 • Minimum of 5 years’ experience in relevant field-based project management experience required.
 • Experience in managing moderately complex projects, preferably with an international NGO.

 

Core Competencies

 • Integrity
 • Continuous Improvement & Innovation
 • Builds Relationships
 • Develops Talent
 • Strategic Mindset
 • Accountability & Stewardship

Required Languages – Written and spoken proficiency in English and Romanian.

Travel – Must be willing and able to travel within Moldova, up to 50% of the working time.

 

Key Working Relationships:

 

Internal: Caritas Moldova Director, HR and Financial Staff, Procurement and Administrative Staff, other coordinators.

 

External: Catholic Parishes, community members, collective center employees, other NGO and faith-based actors.

Caritas Moldova is committed to the protection of children, vulnerable adults and employees against any form of abuse and exploitation.

Caritas Moldova welcomes as a part of our staff people of all faiths and secular traditions who share our values and our commitment to serving those in need.

Disclaimer:  This job description is not an exhaustive list of the skill, effort, duties, and responsibilities associated with the position.

 

Caritas Moldova’s recruitment procedures reflect our commitment to protecting children and vulnerable adults from abuse and exploitation.

 

It

Traducere Automata

Caritas Moldova assume un coordinatore di progetto

Caritas Moldova is hiring a Project Coordinator

Titolo di lavoro: Coordinatore                                                    del progetto

Riferisce a: Direttore di Caritas Moldova

 

Informazioni su Caritas Moldova

Fondata nel 1995, Caritas Moldova fa parte della rete Caritas Internationalis. Essa mira a realizzare l'azione caritativa e sociale della Chiesa - raggiungendo i poveri, i vulnerabili e gli esclusi, indipendentemente dalla razza o dalla religione, per costruire un mondo basato sulla giustizia e sull'amore fraterno.

 

Riepilogo del lavoro:

Come coordinatore del progetto, gestirai, coordinerai e monitorerai le attività del progetto e le relazioni con le parti interessate a sostegno del lavoro di Caritas Moldova per servire gli ucraini colpiti dal conflitto in Moldavia. Fornirai accompagnamento e supporto sulla gestione generale della qualità del programma.

 

Per candidarsi: Si prega di inviare il CV e la lettera di presentazione a secretariat@caritas.md entro il 20 gennaio 2023.

Ruoli e responsabilità chiave:

 • Supervisionare il team di progetto e mantenere i contatti con i consulenti e gli altri collaboratori coinvolti.
 • Preparare e gestire i piani d'azione per il progetto e coordinare le attività del progetto.
 • Contribuire, e in alcuni casi guidare, lo sviluppo del disegno tecnico per le proposte. Supportare il processo di preparazione, progettazione, presentazione e approvazione delle proposte di progetto.
 • Contribuire a garantire un approccio intersettoriale che integri genere, integrazione della protezione e resilienza.
 • Garantire la comunicazione con i partner del progetto e il rispetto degli obblighi contrattuali derivanti dagli accordi di partnership.
 • Gestire il budget del progetto e altre risorse umane e materiali.
 • Costruire relazioni di collaborazione a lungo termine con partner di progetto, beneficiari e finanziatori.
 • Monitorare i progressi compiuti verso gli obiettivi proposti e redigere relazioni per donatori, partner e beneficiari.

Conoscenze, abilità e abilità

 • Eccellenti capacità analitiche con capacità di prendere giudizi e decisioni valide
 • Ottime capacità di pianificazione, monitoraggio e organizzazione
 • Condotta etica in conformità con i codici etici professionali e organizzativi riconosciuti
 • Proattivo, intraprendente, orientato alle soluzioni e orientato ai risultati
 • Capacità di lavorare in modo collaborativo

 

 Qualifiche preferite:

 • Esperienza nel capacity building di partner locali, in particolare legati a PQM e MEAL
 • Solide partnership e approccio alla localizzazione.
 • La conoscenza delle reti ecclesiali e di Caritas Internationalis è altamente preferita
 • Estremamente flessibile e in grado di far fronte a situazioni stressanti
 • Eccellenti capacità di gestione delle relazioni con capacità di influenzare e ottenere il buy-in da persone non sotto supervisione diretta

 

Qualifiche di base

 • Master in Sviluppo Internazionale, Relazioni Internazionali o campo correlato richiesto. L'esperienza aggiuntiva può sostituire un po 'di istruzione.
 • È richiesto un minimo di 5 anni di esperienza nella gestione di progetti sul campo.
 • Esperienza nella gestione di progetti moderatamente complessi, preferibilmente con una ONG internazionale.

 

Competenze chiave

 • Integrità
 • Miglioramento continuo e innovazione
 • Costruisce relazioni
 • Sviluppa il talento
 • Mentalità strategica
 • Responsabilità e gestione

Lingue richieste - Conoscenza scritta e parlata in inglese e rumeno.

Viaggi – Deve essere disposto e in grado di viaggiare all'interno della Moldavia, fino al 50% del tempo di lavoro.

 

Principali rapporti di lavoro:

 

Interno: Direttore della Caritas Moldova, personale delle risorse umane e finanziario, personale amministrativo e degli acquisti, altri coordinatori.

 

Esterno: Parrocchie cattoliche, membri della comunità, dipendenti di centri collettivi, altre ONG e attori religiosi.

Caritas Moldova è impegnata nella protezione di bambini, adulti vulnerabili e dipendenti contro ogni forma di abuso e sfruttamento.

Caritas Moldova accoglie come parte del nostro staff persone di tutte le fedi e tradizioni secolari che condividono i nostri valori e il nostro impegno a servire i bisognosi.

Dichiarazione di non responsabilità:  questa descrizione del lavoro non è un elenco esaustivo delle abilità, degli sforzi, dei doveri e delle responsabilità associati alla posizione.

 

Le procedure di reclutamento di Caritas Moldova riflettono il nostro impegno a proteggere i bambini e gli adulti vulnerabili da abusi e sfruttamento.

 

Ua

Traducere Automata

Карітас Молдови наймає координатора проекту

Caritas Moldova is hiring a Project Coordinator

Назва посади: Координатор                                                    проекту

Звітує: Директор Карітасу Молдови

 

Про Карітас Молдови

Заснований у 1995 році, Карітас Молдова є частиною мережі Caritas Internationalis. Вона спрямована на здійснення благодійної та соціальної дії Церкви - звернення до бідних, вразливих і виключених, незалежно від раси чи релігії, для побудови світу, заснованого на справедливості та братерській любові.

 

Резюме роботи:

Як координатор проекту, ви будете керувати, координувати та контролювати діяльність проекту та відносини із зацікавленими сторонами на підтримку роботи Карітасу Молдови з обслуговування постраждалих від конфлікту українців у Молдові. Ви забезпечите супровід та підтримку в загальному управлінні якістю програми.

 

Щоб подати заявку: Будь ласка, надішліть своє резюме та супровідний лист на адресу secretariat@caritas.md до 20 січня 2023 року.

Ролі та основні обов'язки:

 • Контролюйте проектну команду та підтримуйте зв'язок із консультантами та іншими залученими співробітниками.
 • Підготовка та управління планами дій для проекту та координація діяльності проекту.
 • Сприяють, а в деяких випадках і ведуть, розробці технічного дизайну пропозицій. Підтримка процесу підготовки, проектування, подання та затвердження проектних пропозицій.
 • Допоможіть забезпечити міжсекторальний підхід, що інтегрує гендер, мейнстрімінг захисту та стійкість.
 • Забезпечити комунікацію з партнерами проекту та дотримання договірних зобов'язань з партнерських угод.
 • Управління бюджетом проекту та іншими людськими і матеріальними ресурсами.
 • Будуйте довгострокові відносини співпраці з партнерами проекту, бенефіціарами та спонсорами.
 • Моніторинг прогресу, досягнутого на шляху до запропонованих цілей, та підготовка звітів донорам, партнерам та бенефіціарам.

Знання, вміння та навички

 • Відмінні аналітичні здібності з умінням приймати обґрунтовані судження і рішення
 • Дуже хороші навички планування, моніторингу та організаторів
 • Етична поведінка відповідно до визнаних професійних та організаційних кодексів етики
 • Проактивні, винахідливі, орієнтовані на рішення та орієнтовані на результат
 • Здатність працювати спільно

 

 Бажана кваліфікація:

 • Досвід у розбудові потенціалу місцевих партнерів, особливо пов'язаних з PQM та MEAL
 • Міцні партнерські відносини та підхід до локалізації.
 • Знання церковних мереж та Карітасу Інтернаціоналіс є дуже бажаним
 • Надзвичайно гнучкий і здатний справлятися зі стресовими ситуаціями
 • Відмінні навички управління відносинами з можливістю впливати і отримувати бай-ін від людей, які не перебувають під безпосереднім наглядом

 

Базова кваліфікація

 • Необхідний ступінь магістра з міжнародного розвитку, міжнародних відносин або суміжних галузей. Додатковий досвід може замінити деяку освіту.
 • Необхідний мінімум 5-річний досвід роботи у відповідних галузевих проектах.
 • Досвід управління помірно складними проектами, бажано з міжнародною неурядовою організацією.

 

Основні компетенції

 • Цілісність
 • Постійне вдосконалення & інновації
 • Будує відносини
 • Розвиває талант
 • Стратегічне мислення
 • Підзвітність та управління

Обов'язкові мови - Письмове та усне володіння англійською та румунською мовами.

Подорожі – повинні бути готові та здатні подорожувати в межах Молдови, до 50% робочого часу.

 

Ключові робочі відносини:

 

Внутрішні: Директор Карітасу Молдови, HR та фінансовий персонал, закупівельний та адміністративний персонал, інші координатори.

 

Зовнішній: Католицькі парафії, члени громади, працівники колективних центрів, інші неурядові організації та релігійні суб'єкти.

Карітас Молдови прагне захищати дітей, вразливих дорослих та працівників від будь-яких форм жорстокого поводження та експлуатації.

Карітас Молдови вітає у складі нашого персоналу людей усіх віросповідань та світських традицій, які поділяють наші цінності та нашу відданість служінню нужденним.

Відмова від відповідальності:  Ця посадова інструкція не є вичерпним переліком навичок, зусиль, обов'язків та відповідальності, пов'язаних із посадою.

 

Процедури найму Карітасу Молдови відображають наше зобов'язання щодо захисту дітей та вразливих дорослих від жорстокого поводження та експлуатації.

 

Bg

Traducere Automata

"Каритас Молдова" наема координатор на проекта

Caritas Moldova is hiring a Project Coordinator

Длъжност: Координатор                                                    на проекта

Докладва на: Директор на "Каритас Молдова"

 

За "Каритас Молдова"

Основана през 1995 г., "Каритас Молдова" е част от мрежата на "Каритас Интернационалис". Тя има за цел да осъществява милосърдната и социална дейност на Църквата - достигане до бедните, уязвимите и изключените, независимо от раса или религия, за изграждане на свят, основан на справедливост и братска любов.

 

Резюме на длъжността:

Като координатор на проекта ще управлявате, координирате и наблюдавате дейностите по проекта и взаимоотношенията със заинтересованите страни в подкрепа на работата на "Каритас Молдова" за обслужване на засегнатите от конфликти украинци в Молдова. Ще осигурите съпровод и подкрепа за цялостното управление на качеството на програмата.

 

За да кандидатствате: Моля, изпратете автобиография и мотивационно писмо на secretariat@caritas.md до 20 януари 2023 г.

Роли и ключови отговорности:

 • Контролирайте екипа на проекта и поддържайте връзка с консултанти и други участващи сътрудници.
 • Изготвяне и управление на планове за действие за проекта и координиране на дейностите по проекта.
 • Да допринася и в някои случаи да ръководи разработването на техническия проект за предложенията. Подпомагане на процеса на подготовка, проектиране, подаване и одобрение на проектни предложения.
 • Подпомагане на осигуряването на междусекторен подход, интегриращ равенството между половете, интегрирането на защитата и устойчивостта.
 • Осигуряване на комуникация с партньорите по проекта и спазване на договорните задължения от споразуменията за партньорство.
 • Управление на бюджета на проекта и други човешки и материални ресурси.
 • Изграждане на дългосрочни отношения на сътрудничество с партньори по проекта, бенефициенти и финансиращи организации.
 • Мониторинг на постигнатия напредък по отношение на предложените цели и изготвяне на доклади до донори, партньори и бенефициенти.

Знания, умения и способности

 • Отлични аналитични умения със способност за вземане на добра преценка и решения
 • Много добро планиране, мониторинг и организационни умения
 • Етично поведение в съответствие с признати професионални и организационни етични кодекси
 • Проактивни, находчиви, ориентирани към решения и ориентирани към резултатите
 • Способност за съвместна работа

 

 Предпочитани квалификации:

 • Опит в изграждането на капацитет на местни партньори, особено свързани с PQM и MEAL
 • Силни партньорства и локализационен подход.
 • Познаването на църковните мрежи и "Каритас Интернационалис" е силно предпочитано
 • Изключително гъвкав и способен да се справя със стресови ситуации
 • Отлични умения за управление на взаимоотношенията със способност да влияят и да получават подкрепа от хора, които не са под пряк надзор

 

Основни квалификации

 • Изисква се магистърска степен по международно развитие, международни отношения или свързана с тях област. Допълнителният опит може да замести част от образованието.
 • Изисква се минимум 5 години опит в съответното полево базирано управление на проекти.
 • Опит в управлението на умерено сложни проекти, за предпочитане с международна неправителствена организация.

 

Основни компетенции

 • Целостта
 • Непрекъснато усъвършенстване и иновации
 • Изгражда взаимоотношения
 • Развива таланта
 • Стратегически начин на мислене
 • Отчетност и стопанисване

Задължителни езици - Писмено и говоримо владеене на английски и румънски език.

Пътуване – Трябва да има желание и възможност да пътува в рамките на Молдова, до 50% от работното време.

 

Ключови работни взаимоотношения:

 

Вътрешния: Директор на "Каритас Молдова", човешки ресурси и финансов персонал, обществени поръчки и административен персонал, други координатори.

 

Външен: Католически енории, членове на общността, служители на колективни центрове, други неправителствени организации и актьори, основани на вярата.

"Каритас Молдова" се ангажира със защитата на децата, уязвимите възрастни и служители срещу всяка форма на злоупотреба и експлоатация.

"Каритас Молдова" приветства като част от нашите служители хора от всички вероизповедания и светски традиции, които споделят нашите ценности и нашия ангажимент да служим на нуждаещите се.

Отказ от отговорност:  Тази длъжностна характеристика не е изчерпателен списък на уменията, усилията, задълженията и отговорностите, свързани с позицията.

 

Процедурите за набиране на персонал на "Каритас Молдова" отразяват нашия ангажимент за защита на децата и уязвимите възрастни от злоупотреба и експлоатация.

 

Ru

Traducere Automata

Каритас Молдова нанимает координатора проекта

Caritas Moldova is hiring a Project Coordinator

Должность: Координатор                                                    проекта

Отчитывается перед: Директор Каритас Молдова

 

О Каритас Молдова

Основанная в 1995 году, Каритас Молдова является частью сети Каритас Интернационалис. Он направлен на осуществление благотворительной и социальной деятельности Церкви - обращение к бедным, уязвимым и изолированным, независимо от расы или религии, для построения мира, основанного на справедливости и братской любви.

 

Резюме работы:

В качестве координатора проекта вы будете управлять, координировать и контролировать проектную деятельность и отношения с заинтересованными сторонами в поддержку работы Caritas Moldova по обслуживанию пострадавших от конфликта украинцев в Молдове. Вы обеспечите сопровождение и поддержку по общему управлению качеством программы.

 

Чтобы подать заявку: Пожалуйста, отправьте свое резюме и сопроводительное письмо по адресу secretariat@caritas.md до 20 января 2023 года.

Роли и ключевые обязанности:

 • Руководите проектной группой и взаимодействуйте с консультантами и другими сотрудниками.
 • Подготовка и управление планами действий по проекту и координация деятельности по проекту.
 • Способствовать, а в некоторых случаях и руководить разработкой технического проекта для предложений. Поддержка процесса подготовки, проектирования, представления и утверждения проектных предложений.
 • Содействие обеспечению межсекторального подхода, объединяющего гендерную проблематику, актуализацию вопросов защиты и устойчивость.
 • Обеспечить общение с партнерами по проекту и соблюдение договорных обязательств из партнерских соглашений.
 • Управление бюджетом проекта и другими кадровыми и материальными ресурсами.
 • Построение долгосрочных отношений сотрудничества с партнерами по проекту, бенефициарами и спонсорами.
 • Следить за прогрессом, достигнутым в достижении предлагаемых целей, и составлять доклады для доноров, партнеров и бенефициаров.

Знания, навыки и умения

 • Отличные аналитические способности со способностью принимать здравые суждения и решения
 • Очень хорошие навыки планирования, мониторинга и организации
 • Этическое поведение в соответствии с признанными профессиональными и организационными этическими кодексами
 • Проактивный, находчивый, ориентированный на решения и результат
 • Способность работать совместно

 

 Предпочтительные квалификации:

 • Опыт в наращивании потенциала местных партнеров, особенно в связи с PQM и MEAL
 • Прочные партнерские отношения и подход к локализации.
 • Знание церковных сетей и Caritas Internationalis является очень предпочтительным
 • Чрезвычайно гибкий и способный справляться со стрессовыми ситуациями
 • Отличные навыки управления взаимоотношениями со способностью влиять и получать поддержку от людей, не находящихся под непосредственным наблюдением

 

Базовая квалификация

 • Требуется степень магистра в области международного развития, международных отношений или смежной области. Дополнительный опыт может заменить некоторое образование.
 • Требуется минимум 5 лет опыта работы в соответствующем полевом опыте управления проектами.
 • Опыт управления умеренно сложными проектами, желательно с международной НПО.

 

Основные компетенции

 • Целостность
 • Постоянное совершенствование и инновации
 • Строит отношения
 • Развивает таланты
 • Стратегическое мышление
 • Подотчетность и управление

Требуемые языки – письменное и устное владение английским и румынским языками.

Путешествия – Должны быть готовы и способны путешествовать по Молдове, до 50% рабочего времени.

 

Ключевые рабочие отношения:

 

Внутренний: Каритас Молдова Директор по персоналу и финансовому персоналу, закупочному и административному персоналу, другие координаторы.

 

Внешний: Католические приходы, члены общины, сотрудники коллективных центров, другие НПО и религиозные деятели.

Каритас Молдова привержена защите детей, уязвимых взрослых и работников от любых форм жестокого обращения и эксплуатации.

Каритас Молдова приветствует в составе нашего коллектива людей всех вероисповеданий и светских традиций, которые разделяют наши ценности и нашу приверженность служению нуждающимся.

Отказ от ответственности:  Это описание работы не является исчерпывающим списком навыков, усилий, обязанностей и ответственности, связанных с должностью.

 

Процедуры вербовки Каритас Молдова отражают нашу приверженность защите детей и уязвимых взрослых от жестокого обращения и эксплуатации.

 

telegram