Concurs de angajare pentru funcția de șef, secția evaluarea riscurilor și analiză din cadrul Fondului FACEM - ODAIP ODA are misiunea de a implementa politica statului privind susținerea dezvoltării antreprenoriatului, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, conform strategiilor și programelor aprobate de Guvern.

Domeniile de activitate ale IP ODA sunt:

1) susținerea dezvoltării antreprenoriatului, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii;

2) asistență financiară și tehnică pentru întreprinderi; 3) emiterea garanțiilor financiare și de stat.

În cadrul structurii organizatorice IP ODA este creat Fondul de accelerare și dezvoltare a economiei. Misiunea Fondului dat este de a implementa politica de stat în susținerea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova prin oferirea accesului la finanțare cu costuri reduse

Scopul general al postului:

Managementul eficient al activităților și operațiunilor în cadrul Secție evaluare riscuri și analiză din cadrul Fondului de accelerare și dezvoltare a economiei, dirijarea activității de administrare a riscurilor privind subîmprumuturile acordate beneficiarilor produselor de finanțare, altor activități și operațiuni la necesitate/solicitare.

Sarcinile de bază ale funcției vacante, conform fișei postului:

1. Asigurarea managementului Secției evaluare riscuri și analiză în calitate de Șef secție (persoană-cheie);
2. Elaborarea proiectelor de acte normative privind activitățile și procesele Fondului;

3. Realizarea activităților de analiză și evaluare a riscurilor pe domeniul de activitate supervizat;

4. Comunicarea și cooperarea cu entitățile financiare partenere, în limita competențelor atribuite.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiții aferente funcției:

a.       deține cetățenia Republicii Moldova;

b.       posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;

c.       are capacitate deplină de exercițiu;

d.       are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;

e.       în ultimii 5 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

f.        nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

Cerințe specifice funției:

Studii: Superioare universitare sau echivalente în domeniul economiei, finanțe și bănci, managementul afacerilor.

Experiență profesională:

-     Minim 3 ani experiență generală;

-     Minim 1 an experiență demonstrată în domeniul financiar, și/sau consultanță financiară, consultanţă în afaceri;

-     Experiență aferentă implementării proiectelor sau activităților: operațiuni financiare, monitorizare și evaluare, aspecte legale;

-     Experiență de lucru în sectorul bancar și/sau micro-finanțare din Moldova constituie avantaj;

-     Experiență de lucru cu partenerii de dezvoltare (Banca Mondială, Agenția SUA pentru Dezvoltare, Comisia Europeană, PNUD, CPM, etc.) constituie avantaj;

-     Experiență în elaborarea documentelor de politici și proceduri operaționale (manuale operaționale, strategii, ghiduri) în domeniul bancar și microfinanțare, constituie un avantaj;

-     Experiență în risc managament în domeniul financiar-bancar constituie un avantaj.

Cunoştinţe:

a)  Cunoașterea legislaţiei, inclusiv în domeniul financiar-bancar și fiscal;

b)  Cunoştinţe operaţionale privind dezvoltarea economică antreprenorială, inclusiv accesul la finanţare;

c)  Cunoștințe în managementul proiectelor și proceselor;

d) Cunoştinţe excelente ale limbii române (scriere, comunicare verbală). Cunoașterea limbilor ruse și engleze constituie un avantaj;

d)  Cunoștințe generale privind evidența contabilă financiară a întreprinderilor;

e) Conoștințe în utilizarea suitei de aplicații Microsoft Office.

Abilități: comunicare, inclusiv în public; de lucrul individual și în echipă, în context național și internațional; flexibilitate în mediu multicultural și lingvistic; respectare a instrucţiunilor scrise şi verbale.

Alte cerinţe: responsabilitate, punctualitate, corectitudine, capacitate de lucru în condiţii de stres, dorință și posibilitate de asimilare continuă a noilor cunoștințe generale și tehnice.

Regim de muncă:

40 ore pe săptămână, 8 ore/zi.

Regim de muncă al instituției:

Luni-vineri, orele 8.30-17.30, pauza de masă: 12.00-13.00.  

Documente ce urmează a fi prezentate

  • CV
  • Copia buletinului de identitate
  • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare.
  • O referință din partea unei persoane pentru recomandări, cu indicarea telefoanelor de contact, relațiilor profesionale și a adreselor de e-mail.
  • Documente ce atestă experiența profesională
    Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.

Termen de aplicare:

04 noiembrie 2022, ora 17:00.

Adresa poștală: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, et. 3

Date de contact: tel: 060067955, 022211658;

email: hr@oda.mdnatalia.onici@oda.md.

Persoana de contact: Natalia Onici

Modalitatea de depunere a documentelor:

Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, MD-2012

  • Personal

Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, MD-2012