RFP: Selectarea unei companii de recrutare pentru atragerea specialiștilor străini în companiile IT din MoldovaRFP: Selectarea unei companii de recrutare pentru atragerea specialiștilor străini în companiile IT din Moldova

Denumire: Brain Gain, Tech Talent Recruitment Pilot Program

Țară: Republica Moldova 

Perioada de prestare a serviciilor: martie - mai 2024

Beneficiar: Administrația Parcului pentru tehnologia informației ”Moldova IT Park” (MITP)

I. INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

Pentru aplicare, vă rugăm să analizați Termenii de referință și să expediați pe mail o ofertă integrală pe adresele de mail: veronica.bucur@mitp.md și viorica.jereghi@mitp.md, cu denumirea mesajului ”Oferta_Brain Gain Tech Talent_[denumirea ofertantului]” și urmează să conțină 2 documente separate:

Oferta tehnică cu privire la descrierea serviciilor prestate, care să includă metodologia de realizare a proiectului în viziunea ofertantului, termenii de realizare, viziunea și abordarea ofertantului în modul de prestare a serviciilor solicitate, precum și prezentarea experienței în prestarea serviciilor similare, capacitatea profesională ș.a.. Oferta va conține actele confirmative în privința eligibilității Ofertantului (a se vedea Secțiunea V Eligibilitatea și calificarea Ofertantului).

Oferta financiară care să conțină detalii clare despre:

 • Structura costului (preț fix sau % cu indicarea sumei minime). Această informație trebuie indicată în USD, fără TVA, pentru fiecare din pozițiile indicate în capitolul ”III. Descrierea serviciilor”. În cazul în care Ofertantul are competența de recrutare doar pentru unele poziții din lista enunțată în capitolul III, este necesar să indice detaliat acest fapt în Oferta Tehnică și Financiară. 
 • Structura plăților (retainer / contingency). 
 • Termenul de garanție.

Termen limită pentru depunere – 13 martie 2024, ora 18.00.

Limba de comunicare - limba română sau engleză, limba de prezentare a ofertelor – limba română sau engleză.

Fiecare Ofertă (financiară și tehnică) urmează a fi semnată. Ofertele târzii nu vor fi acceptate. 

Orice solicitare de clarificări cu privire la această cerere de ofertă poate fi trimisă prin e-mail la adresele veronica.bucur@mitp.md și viorica.jereghi@mitp.md până la data de 1 martie 2024, ora 18:00. Vom răspunde în scris (doar pe e-mail) la orice solicitare de clarificare primită înainte de termenul limită pentru clarificări, așa cum este indicat mai sus.

II. DESCRIEREA PROIECTULUI

Moldova Innovation Technology Park (MITP) cu susținerea Proiectului Tehnologiile Viitorului (FTA) lansează procesul de achiziție a unor servicii de consultanță și recrutare a specialiștilor în IT în cadrul companiilor rezidente ale Parcului. 

Moldova Innovation Technology Park este un model unic și inovator pentru a sprijini competitivitatea sectorului IT din Moldova și dezvoltarea ecosistemului de inovare digitală la nivel local și internațional. MITP reunește astăzi peste 1.600 de antreprenori în domeniul tehnologiei și peste 20.100 de angajați, reprezentând peste 80% din întregul sector IT din Moldova. Rezidenții MITP beneficiază de un stimulent fiscal special, plătind un impozit unic de 7% și având o conformitate simplificată fiscală și contabilă. 

Scopul proiectului 

Scopul acestui proiect este de a sprijini rezidenții MITP în identificarea și angajarea talentelor tehnice din alte țări pentru a acoperi nevoile specifice de competențe, stimularea creșterii economice și a inovației prin aducerea de expertiză și perspective noi în forța de muncă locală, precum și ocuparea rolurilor critice care nu pot fi satisfăcute, identificate intern.

Geografia recrutării va fi cu accent pe România și Ucraina, dar poate cuprinde și alte țări pe care compania de recrutare le-ar putea considera relevante pentru acest scop. Candidații pot fi atât cetățeni străini, cât și cetățeni MD (diasporă) stabiliți cu traiul peste hotarele țării. Candidații selectați pot lucra pentru rezidenții MITP fie în regim de la distanță, păstrând locul de trai curent, fie să facă relocarea în Republica Moldova drept țară de reședință pentru muncă și trai, împreună cu familiile lor, pe termen lung. 

III. DESCRIEREA SERVICIILOR

În urma sondajului efectuat în rândul rezidenților MITP au fost identificate următoarele poziții tehnice care necesită să fie recrutate: 

 • Product Manager for Cybersecurity Products
 • AI/ML Data Analyst
 • AI/ML Developer(s)
 • PIM Core / Sinfonie developer(s)
 • Wordpress Developer
 • Middle .NET(С#) Back-end developer
 • Junior .NET(С#) Back-end developer

În urma procesului de selecție a Ofertantului, Beneficiarul poate decide să contracteze serviciile de recrutare doar pentru unele poziții din lista de mai  sus. 

Următoarele servicii sunt de așteptat să fie îndeplinite în cadrul campaniei de Brain Gain:

 • Identificarea și recrutarea talentelor tehnice din străinătate 
 • Evaluarea candidaților și asigurarea unei selecții de înaltă calitate.
 • Coordonarea procesului de intervievare și selecție cu compania rezident care este beneficiarul final al angajării.
 • Suportul în procesul de negociere între candidat și compania rezident care este beneficiarul final al angajării, precum și în procesul de angajare.
 • Verificarea referințelor și a eligibilității candidaților finaliști.
 • Raportarea regulată a progresului și a rezultatelor către MITP și către compania rezident, precum și furnizarea altor informații utile (insight-uri) pentru procesul de recrutare.

Serviciile prestate în cadrul campaniei solicitate sunt parte componentă a activităților de implementare a Proiectului Tehnologiile Viitorului conform Contractului de grant încheiat între Administrația MITP și Chemonics, astfel că aceste servicii sunt scutite de TVA cu drept de deducere. Câștigătorului procedurii de achiziție i se vor prezenta toate confirmările aferente scutirii de TVA.

IV. LIVRABILE 

Principalele livrabile ale prestatorului vor consta în: angajarea specialiștilor IT în cadrul a 3 rezidenți ai MITP, conform joburilor listate mai sus. 

V. ELIGIBILITATEA ȘI CALIFICAREA OFERTANTULUI

Criteriile minime de calificare și selecție sunt: 

 • Experiență demonstrată în recrutarea și angajarea talentelor tehnice din străinătate. Prezentarea portofoliului de clienţi pentru care s-au prestat servicii similare cu cele care fac obiectul prezentei achiziții.
 • Capacitatea de a furniza servicii de recrutare de înaltă calitate, adaptate nevoilor specificate.
 • Abilitatea de a lucra eficient cu clienți și candidați internaționali.
 • Declarația Ofertantului, care ar confirma (aplicabil după caz): 
 • Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale (după caz);
 • Capacitatea ofertantului de a îndeplini pe deplin și în timp util toate obligațiile care îi revin (a nu fi insolvent) (după caz);
 • Neîncadrarea ofertantului sau a beneficiarilor efectivi ai acestuia în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă şi/sau spălare de bani.

Ofertantul va prezenta informații privitoare la structura echipelor de experți propuse pentru proiect. Ofertantul va nominaliza o echipă de proiect cu experiență în recrutarea resurselor umane și va prezenta modul de implicare al fiecăruia dintre membrii indicați în ofertă în executarea obligațiilor prestatorului.

Ofertantul trebuie să asigure capacitatea de a acoperi în totalitate solicitările din Termenii de referință prin resurse și efort propriu sau, după caz, prin subcontractare. Nu vor fi calificate spre evaluare Ofertele care nu vor acoperi în totalitate solicitările din Termenii de referință.

Administrația MITP va califica Ofertanții eligibili, conform criteriilor de calificare și selecție expuse în Termenii de Referință. Ulterior, va fi selectată cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic și tehnic, cu evaluarea prin Metoda de compromis, potrivit criteriului de atribuire „Cel mai bun raport calitate – preț”, cu aplicarea următorilor factori de evaluare:

Factorul de evaluare

Ponderea factorului de evaluare / punctajul maxim

Scurtă descriere a factorului de evaluare și algoritmul de calcul:

Oferta tehnică

35 puncte

Se va evalua răspunsul ofertei tehnice la specificațiile și cerințele tehnice ale Administrației MITP, metodologia de realizare a campaniei în viziunea ofertantului, viziunea și abordarea ofertantului în modul de prestare a serviciilor solicitate, termenul de livrare și propunerile de includere a altor aspecte în conceptul campaniei ș.a. Sugestiile de completare a conceptului, considerate pertinente, vor constitui un avantaj la evaluarea ofertei tehnice. 

La evaluarea ofertei tehnice se va ține cont de corespunderea conceptului cu sarcina tehnică din termenii de referință; alinierea la obiectivul de atragere a specialiștilor IT străini în Republica Moldova și alte aspecte tehnice relevante proiectului.

Oferta financiară

40 puncte

Propunerea financiară să prezinte toate costurile pentru serviciile prestate pentru fiecare poziție în parte (secțiunea III), preț fix sau % cu indicarea sumei minime. Prețurile să fie indicate în USD, fără TVA. 

Oferta financiară se va evalua cu referință la următorii subfactori: structura costului (preferință se va acorda costului fix), structura plăților (preferință se va acorda pentru contingency), prețurile pentru serviciile indicate să fie rezonabile în condițiile de piață existente.

Experiență anterioară

15 puncte

Se va evalua performanța ofertantului în proiecte anterioare/scop de lucru similar; experiența de minim 3 ani în domeniul recrutării. 

Capacități

10 puncte

Se va evalua capacitatea profesională a ofertantului – echipa de experți propusă de ofertant pentru executarea contractului, calificarea și experiența personalului în realizarea proiectelor similare. 

O ofertă va fi respinsă dacă nu răspunde la aspecte importante ale Termenilor de referință sau dacă nu atinge punctajul minim indicat (60 de puncte).

VI. CRONOLOGIE

Orice solicitare de clarificări cu privire la această cerere de ofertă urmează a fi trimisă prin e-mail la adresa veronica.bucur@mitp.md și viorica.jereghi@mitp.md, cu denumirea mesajului ”Clarificari_Brain Gain Tech Talent”. 

Următorul calendar rezumă termenele limită în procesul de aplicare. Ofertanții sunt rugați să respecte aceste termene limită.

 • Termen de depunere a ofertei: 13 martie 2024, ora 18.00
 • Termen limită pentru întrebări scrise: 1 martie 2024, ora 18.00
 • Răspunsuri oferite la întrebări/clarificări: 6 martie 2024
 • Rezultatele evaluării (estimativ): 22 martie 2024
 • Desemnarea câștigătorului și semnarea contractului (estimativ): după 26 martie 2024

Datele de mai sus pot fi modificate la discreția Moldova Innovation Technology Park. Orice modificare va fi publicată într-un amendament la această cerere de ofertă.

Lansarea procedurii de achiziție nu obligă Administrația MITP să efectueze achiziţia respectivă. Administrația MITP își rezervă dreptul de anulare a procedurii de achiziție din motive argumentate. Decizia de anulare a procedurii de achiziție nu generează vreo obligație a beneficiarului față de participanții la procedura de achiziții.

Articol adaugat de: Moldova Innovation Technology Park (MITP)