Tender no. 83458494 Support in broadcasting of the videos to promote the results of the anticorruption reformTender no. 83458494 Support in broadcasting of the videos to promote the results of the anticorruption reform

EN

The German Development Cooperation through GIZ is looking for a to offer support to the Ministry of Justice in broadcasting of the videos to promote the results of the anticorruption reform within its project “Strengthening the Rule of Law and Anti-Corruption Mechanisms in the Republic of Moldova (ACT Project)”.

 

The tender is open to private companies resident in the Republic of Moldova, established and operating in accordance with the legislation of the Republic of Moldova.

 

For the Terms of Reference and eventual questions please address a message to the e-mail: tenders-giz-moldova@giz.de, indicating the tender number in the message title not later than February 7, 2024. Time 15:00

 

Within the proposal, the bidder will present:

Financial Offer Including (all in a separate sealed envelope);

 • total experts’ fees,
 • all auxiliary costs according to the activities requested in the Terms of Reference
 • total estimated budget, expressed in MDL, 0% VAT.

Technical offer must compulsorily contain (in a separate sealed envelope, length of the offer will not exceed 5 pages, excluding CVs, certificates, and authorizations):

 • Company/organization profile.
 • Concept for delivering the service according to the ToR.
 • Personnel concept according to the ToR, including CV’s of the proposed key experts.
 • Copy of the company registration certificate in the Republic of Moldova, any available license, permits, professional qualification certificate available.

Proposals may be presented in Romanian or English language.

All personal data are for the internal use of GIZ, confidentiality is guaranteed.

 

Bids evaluation will be performed based on the ratio 70% for the technical offer and 30% for the financial offer.

 

Please note that applications received after the deadline, as well as incomplete applications will not be considered. Financial offers containing other currency than MDL (Moldovan Lei) will not be considered. GIZ retains the discretion to re-advertise or cancel this tender.

 

Applications shall be delivered in sealed envelopes, showing the tender number and subject on it, to the address of GIZ Office Chisinau (Stefan cel Mare si Sfant Boulevard 73/1, Chișinău, MD-2001, 9th floor) not later than February 9, 2024, time 15:00.

 

 

RO

 

Licitația nr. 83458494

Sprijin acordat Ministerului Justiției în difuzarea videoclipurilor pentru promovarea rezultatelor reformei anticorupție.

 

Cooperarea Germană prin GIZ este în căutarea unei companii care să ofere sprijin Ministerului Justiției în difuzarea videoclipurilor pentru promovarea rezultatelor reformei anticorupție. Serviciile sunt procurate în cadrul proiectului „Consolidarea statului de drept și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova (Proiectul ACT)”.

 

Licitația este deschisă companiilor private rezidente în Republica Moldova, înființate și care funcționează în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

 

Pentru a obține Termenii de referință și alte intrebari, vă rugăm să adresați un mesaj la adresa de e-mail:tenders-giz-moldova@giz.de, indicând numărul licitației în titlul mesajului nu mai tarziu de 7 Februarie, 2024. Ora 15:00

 

 

În cadrul ofertei sale, ofertantul va prezenta:

Oferta financiară care va include:

 • onorariile experților;
 • toate costurile auxiliare conform activităților solicitate în Termenii de referință;
 • buget total, exprimat in MDL, 0% TVA;

Oferta tehnică trebuie să conțină în mod obligatoriu (într-un plic sigilat separat, lungimea ofertei nu va depăși 5 pagini, excluzând CV-urile, certificatele și autorizațiile):

 • Profilul companiei/organizației;
 • Conceptul pentru furnizarea serviciului conform Termenilor de Referință;
 • Conceptul de personal conform Termenilor de Referință, inclusiv CV-urile experților cheie propuși;
 • Copie după documentul de înregistrare a companiei în Republica Moldova, orice licență disponibilă, permise, certificat de calificare profesională disponibil;
 • Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul public emis de către Inspectoratul Fiscal al Republicii Moldova sau copie a celui mai recent raport financiar.

Ofertele pot fi prezentate în limba română sau engleză.

Toate datele cu caracter personal din propunerile ofertanților sunt pentru uz intern al GIZ, confidențialitatea fiind garantată.

 

Evaluarea ofertelor se va face pe baza raportului de 70% pentru oferta tehnică, și 30% pentru oferta financiară.

 

Vă rugăm să rețineți că ofertele primite după termenul limită, precum și ofertele incomplete nu vor fi luate în considerare. Ofertele financiare care conțin altă valută decât MDL (lei moldovenești) nu vor fi luate în considerare.

 

GIZ își rezervă dreptul de a republica sau de a anula această licitație.

 

Ofertele vor fi livrate în plicuri sigilate, cu indicarea numărului licitației pe acesta, la adresa Biroului GIZ Chișinău (Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 73/1, Chișinău, MD-2001, etajul 9) nu mai târziu de 9 Februarie, 2024, ora 15:00.