Anunț pentru servicii de organizare a seminarelor regionale de conștientizare față de schimbările climaticeContextul anunțului: Instituția publică ”Oficiul național de implementare a proiectelor în domeniul mediului”, Ministerul Mediului desfășoară Activități în cadrul proiectului: “Republica Moldova: Pregătirea Comunicării Naționale Cinci în cadrul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite pentru schimbările climatice”, susținut financiar de către Fondul Global de Mediu (GEF) și implementat de către Ministerul Mediului, în colaborare cu Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP)

Proiectul are scopul de a acorda suport Republicii Moldova pentru elaborarea Comunicării Naționale Cinci a Republicii Moldova către Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei (CONUSC).

Proiectul va fortifica de asemenea sistemul de informare și conștientizare a publicului larg, va produce noi cunoștințe despre aspectele ce țin de schimbarea climei în Republica Moldova. Va asista procesul național de planificare și formulare a politicilor, în special în domeniul vulnerabilității și adaptării la schimbarea climei, precum și în domeniul măsurilor de atenuare adecvate la nivel național, în colaborare cu toate părțile interesate.

 Adițional, proiectul va contribui la dezvoltarea socială și economică a țării prin reducerea vulnerabilității asociate cu schimbarea climei, prin propunerea și promovarea opțiunilor de adaptare la nivel sectorial în sectoarele cheie ale economiei naționale, sau prin promovarea măsurilor adecvate de atenuare a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Scopul general al anunțului este identificarea și selectarea celei/celor mai bune oferte de prestare a serviciilor de organizare a patru seminare regionale (Nord, Centru, Sud, și ATU Gagauzia) în perioada 10 septembrie  – 10 octombrie 2023, cu scopul de a crește gradul de conștientizare față de schimbările climatice a celor implicați în procesul de planificare a mediului, în special în domeniul vulnerabilității și adaptării la schimbarea climei, precum și în domeniul măsurilor de atenuare adecvate la nivel regional și local, în colaborare cu toate părțile interesate, inclusiv a cadrelor didactice și de conducere din instituțiile de învățământ general, și reprezentanților ale grupurilor vulnerabile (fermierilor mici și mijlocii) la nivel regional și local.

Astfel, Instituția publică ”Oficiul național de implementare a proiectelor în domeniul mediului”, Ministerul Mediului solicită servicii logistice de organizare a 4 seminare regionale de conștientizare față de schimbările climatice un număr total de cca. 120-140 participanți. Prestatorii interesați vor confirma disponibilitatea de a presta serviciile solicitate în următoarele zile:

11 septembrie 2023

13 septembrie 2023

15 septembrie 2023

05 octombrie 2023

Servicii solicitate pentru fiecare zi de seminar:

Chirie 4 săli în 4 regiuni - Nord, Centru, Sud, și ATU Gagauzia pentru seminare cu capacitatea de 30-35 persoane (sălile trebuie să fie dotate cu mobilier, și echipament tehnic corespunzător);

Transport pentru deplasarea experților pentru participarea in seminare regionale (3 persoane);

Durata seminarului – maxim 5-6 ore;

1 pauza de cafea x 35 persoane x 4 seminare (140 persoane);

1 sticlă de apă plată x 35 persoane x 4 seminare (140 unități);

Prânz x 35 persoane x 4 seminare (140 persoane);

1 pix x 35 persoane x 4 seminare (140 unități);

1 Blocnot A5 x 35 persoane x 4 seminare (140 unități);

Vă rugăm să prezentați oferta conform ca atașamentului de mai jos.

Vor fi analizate ofertele complete (disponibilitate în toate zilele), Instituția publică ”Oficiul național de implementare a proiectelor în domeniul mediului” își rezervă dreptul de a selecta un prestator pentru organizarea seminarelor în funcție de numărul de seminare, condițiile și prețul propus.

Costurile urmează a fi achitate din cadrul unui proiect de asistență externă, respectiv costurile nu includ TVA.

În cazul în care serviciile propuse în ofertă urmează a fi livrate de către doi sau mai mulți prestatori (persoane juridice separate), care aplică în cadrul acestui concurs într-o singură ofertă, acest fapt trebuie indicat expres în ofertă. În așa caz, oferta trebuie să includă datele de contact și tot pachetul de documente, indicat în termenii de referință, pentru fiecare prestator în parte.

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele documente și informații:

Copia Certificatului de înregistrare a companiei/Licenței;

Datele de contact ale companiei;

Persoana de contact;

Rechizitele bancare ale companiei;

Semnătura persoanei autorizate.

Criterii de selecție a ofertantului:

Oferta tehnică – 0,6, și

Oferta financiară – 0,4.

Termenul limită de prezentare a ofertelor:  7 septembrie 2023, ora locală 17:00.

Dosarul de aplicare trebuie completat în limba Română și expediat prin email la adresa cancelaria@onipm.gov.md cu mențiunea “Ofertă pentru servicii de organizare a seminarelor regionale de conștientizare față de schimbările climatice”.

Dosarele de aplicare incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate. Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

Pentru informații suplimentare, contactați: Marina Cojocaru, asistent financiar, CN5, Instituția publică ”Oficiul național de implementare a proiectelor în domeniul mediului”,  e-mail: marina.cojocaru@onipm.gov.md, numărul de telefon/fax: 022 22 62 54.

CAIET DE SARCINI

 1. Obiectul achiziției:

-        Chirie a 4 săli în 4 regiuni - Nord, Centru, Sud și ATU Gagauzia pentru seminare cu capacitatea de 30-35 persoane pentru 5 - 6 ore.

 1. Perioada desfășurării evenimentelor: 09.2023, 13.09.2023, 15.09.2023, 05.10.2023.
 2. Denumirea autorității contractante:

Instituția publică ”Oficiul național de implementare a proiectelor în domeniul mediului”

4.   Descrierea generală / alte informații relevante:

      Se solicită organizarea 4 seminare pentru un număr de 30-35 participanți fiecare in total 120-140 persoane.

Solicitări tehnice:

Categoriile de cheltuieli solicitate

Note

1

2

Arenda sălii

Pentru 4  zile / 5 - 6 ore de sesiune

1 lap-top, 1 projector + 1 ecran + microphon

Pentru 4  zile / 5 - 6 ore de sesiune

Transport pentru deplasarea experților pentru participarea la seminar

Pentru 4  zile /3 persoane

Apa în sală

4 zile cîte 35 sticle (total 140 sticle de apă)

Pauză de cafea

4 zile

(1/zi*35 de persoane, total 140 persoane)

Prânz

4 zile 

(1/zi*35 persoane, total 140 persoane)

Pix

4 zile 

(1/zi*35 persoane, total 140 unități)

Blocnote A5

4 zile 

(1/zi*35 persoane, total 140 unități)

 1. Cerințe privind calculul costului (în cazul nostru fără TVA):

Costurile urmează a fi achitate din cadrul unui proiect de asistență externă, respectiv costurile nu includ TVA;

 1. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

Oferta va include:

 • oferta financiară conform F4.2 „Specificații de preț”, anexată la prezentul caiet de sarcini;
 • termenii de livrare a echipamentelor.
 1. Termen de garanții și valabilitate a ofertei:
 2. Termenul de garanție – minim 12 luni;
 3. Termen de valabilitate a ofertei – 30 zile.
 4. Termen de livrare:

Termeni restrînși de la data semnării contractului dar nu mai mult de 10 zile lucrătoare.

 1. Formularul ofertei financiare:

F 4.2 Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3]

Cod CPV

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor

Cantitatea

Preț unitar, (fără TVA)

1

2

3

4

55120000-7

Servicii de reuniuni și seminare organizate

Arenda sălii (pentru 4  zile / 5 - 6 ore de sesiune)

 

Transport pentru deplasarea experților pentru participarea la seminar (pentru 4  zile /3 persoane)

 

1 lap-top, 1 projector + 1 ecran + microphon fix (radio- microphon) pentru presentator (pentru 4 zile / 5 - 6 ore de sesiune)

 

Apa în sală (4 zile cîte 35 sticle (total 140 sticle de apă))

 

Pauză de cafea (4 zile (1/zi*35 de persoane, total 140 persoane))

 

Prânz (4 zile (1/zi*35 de persoane, total 140 persoane))

 

Pix 4 zile 

(1/zi*35 persoane, total 140 unități)

 

Blocnote A5 4 zile 

(1/zi*35 persoane, total 140 unități)

 

Cost ofertă total (fără TVA)

 

Ofertantul _____________________, adresa _____________________________________

Semnat__________Nume/Prenume_______________________Funcția________________