Concurs repetat de contractare a companiei pentru prestarea serviciilor de evaluarea de cunoștințe, atitudini și practici privind donarea voluntară și neremunerată de sânge/componente sanguine a populației din Republica Moldova

Distribuie prietenilor:Concurs repetat de contractare a companiei pentru prestarea serviciilor de evaluarea de cunoștințe, atitudini și practici privind donarea voluntară și neremunerată de sânge/componente sanguine a populației din Republica Moldova

Autoritatea contractantă: AO Reprezentanța din Republica Moldova a Asociației Swiss Red Cross, cu sediul în mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 2.

Beneficiar: Centrul Național de Transfuzie a Sângelui (CNTS), cu sediul pe str. Academiei 11, mun. Chișinău.

Scopul: Servicii de cercetare și analiză a cunoștințelor, atitudinilor și practicilor populației generale privind donarea voluntară și neremunerată de sânge/componente sanguine (DVNS) pentru elaborarea propunerilor de îmbunătățire a politicilor și metodelor de promovare a donărilor de sânge voluntare neremunerate, sistematice în Republica Moldova.

Pentru participare la concurs, ofertantul urmează să trimită următoarele documente:

Oferta tehnică:

 1. Scrisoarea de intenție completată în limba română în conformitate cu cerințele indicate mai sus, cu descrierea procesului de implementare a caietului de sarcini experiența organizației. Aspecte considerate de către ofertant ca fiind esențiale pentru obținerea rezultatelor așteptate ale contractului şi atingerea obiectivelor acestuia însoțite de comentarii relevante, inclusiv aspecte legate de redactarea rapoartelor, demonstrând astfel gradul de cunoaștere şi înțelegere a domeniului de activitate al proiectului, a rezultatului final al activităților desfășurate. Se va prezenta o descriere a pașilor de urmat în asigurarea implementării studiului;
 2. alte aspecte importante pentru realizarea sarcinii.
 3. etapele principale a implementării sarcinii, timpul necesar pentru implementare si resursele necesare pentru acest studiu. Graficul trebuie să includă un calendar cât mai detaliat al activităților ce vor fi derulate în cadrul contractului, conform cu strategia de prestare a serviciilor, cu indicarea etapelor / stadiilor esențiale, a modului în care activitățile respective sunt reflectate în rapoarte, a legăturilor şi relațiilor dintre activități şi secvențialitatea acestora, precum şi a timpului alocat pentru resursele umane pe activități.
 4. Certificatul de înregistrare a întreprinderii (sau echivalent), emis de către Camera înregistrării de Stat, Ministerul justiției etc (copia).
 5. CV sau portofoliul organizației
 6. CV al persoanelor cheie care urmează sa fie implicați in studiu..

Oferta financiara:

 1. Oferta să includă toate activitățile si etapele de implementare din caietul de sarcini
 2. Prețul ofertei in MDL
 3. Prețul sa fie calculat cu și fără TVA

Ofertele vor fi transmise cel târziu la data de 17 decembrie 2020, ora 10.00.

Ofertele (financiară și tehnică) se prezintă într-un exemplar, în plic sigilat. Pe plic se indică denumirea aplicantului cu menţiunea: KAP studiu. Ofertele vor fi primite într-un plic sigilat prin posta recomandată, curier sau depunere personală la sediul AO Reprezentanța din Republica Moldova a Asociației Swiss Red Cross, la adresa: str. Vasile Alecsandri 2, Chişinău, Republica Moldova

Ofertele pot fi trimise si prin Email la adresa electronica. [email protected]

Numărul de telefon al persoanei de contact: +37379465839.

ANALIZA OFERTELOR PRIMITE se va realiza  după principiul cea mai avantajoasa din perspectiva preț-calitate. Comisia de evaluare va veni cu o decizie în cel mult 10 zile din data depunerii ofertelor. Limba de comunicare în cadrul concursului va fi română.  

Ofertele primite vor fi analizate şi comparate după următoarele criterii:

Criterii minime obligatorii pentru a fi admisa la evaluare:

 1. Experiența minim 5 de activitate in domeniu relevant caietului de sarcini
 2. Cel puțin 3 studii realizate pe parcursul ultimelor 5 ani
 3. Prezenta ofertei tehnice
 4. Prezenta ofertei financiare
 • Oferta Tehnica 60 puncte
 • Oferta financiară 30 puncte
 • Termenii de realizare 10 puncte

Numai ofertele care au acumulat cel puțin 40 puncte la evaluarea tehnica vor fi trece la etapa de evaluare financiară.

Oferta care va acumula punctajul maxim va fi desemnată câștigătoare.

Detalii cu privier la efectuarea studiului:

OBIECTIVELE KAP STUDIULUI:

 • Aprecierea si analiza nivelului de cunoștințe despre donarea de sânge /componente sanguine (inclusiv prin metoda de afereză), principiilor DVNS a populației conform categoriilor (ulterior - categorii de populație):
 1. populația generală (dezagregata pe vârsta, sex, rural urban, nivel de educație etc.);
 2. donatorii de sânge/componente sanguine (donatori doar de sânge, doar de componente sanguine (plasmă și/sau celule)) (date dezagregate);
 3. personal medical ce activează în sectorul de asistență medicală primară (publice) si din în sectorul spitalicesc (publice);
 4. angajați din cadrul sistemului instituțiilor de forța (MAI, forțele armate etc. ) de asigurare a ordinii publice;
 5. angajați din autorități publice locale;
 6. conducători de instituții/agenți economici (conducători, manageri, patroni, etc.
 • Determinarea atitudinilor față de donarea de sânge și componente sanguine, analiza responsabilizării populației:
  1. a populației generale (inclusiv date dezagregate);
  2. a donatorilor (date dezagregate si conform categoriilor);
  3. a personalului medical ce prestează servicii de asistență medicală primară și spitalicească (medici specialiști și asistenți medicali din spitale);
 • Studierea practicilor și comportamentului populației în legătură cu donarea de sânge/componente sanguine (dezagregate conform categoriilor)
  1. identificarea factorilor motivanți pentru donarea de sânge și determinarea „motivației” pentru a dona voluntar și sistematic sânge și/sau componente sanguine;
  2. identificarea obstacolelor existente pentru a dona sânge si pentru a deveni donator sistematic.
 • Stabilirea celor mai eficiente modalități de recrutare a donatorilor, inclusiv și a formelor atractive și eficiente de informare și promovare, conform particularităților și problemelor identificate (audio, video, mesaje personificate etc).
 1. TIPUL KAP STUDIULUI:
 • transversal;
 • național;
 • reprezentativ
 • metoda mixtă (calitativă și cantitativă) - cunoștințe, atitudini și practici privind DVNS a populației generale dezagregate pe categoriile de populație

 

 1. CARACTERISTICILE EŞANTIONULUI:

Grupurile țintă: Cercetarea vizează populația cu vârsta cuprinsă intre 14 și 65 ani care locuiesc permanent pe teritoriul Republicii Moldova, conform categoriilor de populație descrise mai jos.

 

 1. ARIA GEOGRAFICĂ DE ACOPERIRE (metoda de eșantionare)

Stratificarea se va realiza după regiunile de dezvoltare (în funcţie de zona geografică Nord, Centru, Sud) cu prezentarea detaliată per unitate administrativ-teritorială menționată și după instituțiile medico-sanitare: spitale republicane, municipale, raionale și de asistența medicală primară (medicii de familie), si instituții de forță.

 

 1. DESFĂȘURAREA KAP STUDIULUI (cerințe specifice pentru studiu):

Oferta pentru realizarea cercetării urmează să includă descrierea implementării următoarelor etape:

I etapă: Elaborarea Metodologiei de lucru si Chestionarul KAP studiului.

Metodologia: urmează să includă descrierea tuturor proceselor care vor avea loc in procesul de implementare la diferite etape. Metodologia urmează sa răspundă la întrebările cine, ce, unde când și cum vor decurge toate etapele studiului, cum se va face eșantionarea și prin ce metode se vor colecta datele.

Chestionarele: urmează sa fie parte componentă a metodologiei vor fi elaborate de către Prestator, prezentare pentru aprobare Beneficiarului. Chestionarele vor include si întrebări cheie comune pentru toate categoriile intervievate. Chestionarele vor fi elaborate separat pentru unele categorii de populație agreate in procesul de lucru. Chestionarele vor fi pre-testate de către Prestator. Rezultatele pretestării vor fi prezentate iar modificările propuse vor fi incluse în chestionar după agrearea prealabilă a acestora de către Beneficiar. Chestionarele for fi elaborate în limba română și traduse în limba rusă. Chestionarea nu va depăși o durată de maximum 30 de minute. Editarea şi multiplicarea chestionarelor intră în sarcina Prestatorului, varianta rusă a chestionarului constituind nu mai mult de 30 la sută din numărul total de chestionare. În cazul persoanelor juridice, chestionarele sunt administrate persoanelor cu funcții executive în cadrul organizațiilor pe care le reprezintă (patroni, administratori, manageri). Bazele de date constituite vor fi predate Beneficiarului odată cu chestionarele utilizate completate.

II etapă:

II etapă:

Colectarea datelor:

 • Model de eșantionare:

1)Eşantionarea: metodologia de eşantionare va fi elaborată de către Prestator şi aprobată de către Beneficiar. Volumul total de eșantionare va constitui 1000 de responenți, tip și distribuire respondenți în tabelul de mai jos.

Tip respondent

Volum eșantion

Distribuire respondenți

 

Populație generală

500

250 zona Centru: mun. Chișinău (cîte 26 respondenți din fiecare sector: Centru, Buiucani, Râșcani, Botanica, Ciocana) – 130, cîte 20 din 6 raioane: Ungheni, Criuleni, Ștefan-Vodă, Hîncești, Anenii Noi

Dubăsari

 

160 zona Nord: mun. Bălți – 60, cîte 20 din 5 raioane: Drochia, Briceni, Glodeni, Rîșcani, Fălești

 

90 zona Sud: mun. Cahul – 30, cîte 15 din 4 raioane: Vulcănești, Basarabeasca, Leova, Ceadîr Lunga

 

Donatori de sânge 

200

140 zona Centru: CNTS Chișinău 80, cîte 5 din 4 raioane: Secțiile de Transfuzie a Sângelui din SR Orhei,

SRCăușeni, SR Nisporeni și SR Calarași

 

40 zona Nord: CNTS Bălți – 25, cîte 5 din 3 raioane: Secțiile de Transfuzie a Sângelui din SR Edineți, SR Soroca, SR Drochia

 

20 zona Sud: CNTS Cahul – 10, cîte 5 din 2 STS: Secțiile de Transfuzie a Sângelui din SR Comrat  și SR Cantemir

 

Comunitatea medicală

60

cîte 2 respondenți din fiecare instituție medicală spitalicească și cîte 3 respondenți din instituțiile medicală primară, respectiv:

1)Zona Centru:

1. IMSPspitalicești: SCR „T. Moșneaga”; IMU, SCM „Gh. Paladi”, SCM „Sf. Treime”

2. instituțiile de medicină primară: AMT Centru; AMT Buiucani; AMT Râșcani; AMT Ciocana; AMT Botanica; CS Ialoveni; CS Ungheni; CS Hîncești.

2) Zona Nord:

1.IMSP spitalicești SC Bălți,

instituțiile de medicină primară: CS Bălți; CS Sîngerei; CS Rîșcani; CS Drochia; CS Dondușeni;

3) Zona Sud:

1. IMSP Spitalicești: SR Cahul

2. instituțiile de medicină primară: CS Cahul; CS Comrat; CS Leova

 
 

Tineri 14-24 ani

100

cîte 5 respondenți din fiecare instituție de invățămînt, respective:

1)              mun. Chișinău - 45 respondenți:  din trei Licee; din trei Colegii și trei Universități;

2)              mun. Bălți - 30 respondenți:  din 2 Licee; din 2 Colegii și una Universitate

3)              or. Cahul - 15 respondenți: din unu Liceu; din unu Colegiu și una Universitate

 
 
 

Angajați din structurile de asigurare a ordinii publice

50

mun. Chișinău - 35 respondenți; mun. Bălți - 10 respondenți; or. Cahul - 5 respondenți

 

Militari

30

Unitățile din mun. Chișinău - 20 respondenți; mun. Bălți - 5 respondenți; or. Cahul - 5 respondenți

 

Angajați din autorități publice locale

30

cîte 2 respondenți din fiecare instituție;

1)               Zona Centru: 10 instituții: mun. Chișinău 5 preturi și 5 consilii rationale;

2)               Zona Nord: primăria Bălți și 2 consilii raionale;

3)               Zona Sud:   2 consilii raionale

 
 
 

Instituții private și agenți economici

30

cîte 2 respondenți din instituții private și/sau agenți economici, respectiv:

1)     zona Centru: 10 instituții/agenți economici;

2)     zona Nord: 3 instituții/agenți economici;

3)     zona Sud:   2 instituții/agenți economici.

 
 
 
 

1000

   
 • grad de reprezentativitate pentru fiecare categorie cu eroare de maximum ± 3%.
 • Culegerea datelor: va fi realizată prin intermediul reţelei de operatori asigurate de către Prestator. Modul de culegere a datelor va fi interviuri faţă-în-faţă. Prestatorul va derula toate activităţile necesare pentru culegerea datelor conform metodologiei stabilite: realizarea manualului de instructaj pentru operatorii de interviu, multiplicarea chestionarelor, instruirea operatorilor, coordonarea şi monitorizarea activităţii din teren etc. Rata minimă de răspuns admisă este de 85%. Prestatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru atingerea ratei minime de răspuns admisă.
 • Introducerea datelor: Bazele de date vor fi constituite în SPSS (Statistical Package for Social Sciences) sau echivalent, cu posibilitatea de a fi analizate şi în PivotTable Microsoft Office Excel 2010/2013 sau echivalent. Prestatorul va păstra confidențialitatea datelor.
 • Controlul culegerii şi introducerii datelor şi validarea cercetării Prestatorul va întocmi și implementa un sistem propriu de control pe care îl va pune la dispoziţia Beneficiarului. De asemenea, Beneficiarul va verifica corectitudinea culegerii şi introducerii datelor pe baza unui număr de chestionare selectate aleatoriu, prin care se urmăresc următoarelor aspecte: existența chestionarelor fictive (autoaplicate de către operator sau de către persoana căreia trebuia administrat chestionarul); timpul de aplicare, respectarea schemei de selecție, fiind considerate incorecte chestionarele administrate altor persoane decât cele prevăzute în eșantion sau în schema de selecție; completarea corectă a chestionarelor în proporție de minimum 85%. Prestatorul va reface pe cheltuiala proprie şi în termen de 5 zile de la primirea notificării din partea Beneficiarului toate chestionarele operatorilor pentru care s-a constatat existența a cel puțin un chestionar fictiv sau a cel puțin două chestionare incorecte şi, dacă este cazul, va soluționa problemele legate de introducerea datelor.
 • Cercetarea iniţială va fi invalidată dacă numărul operatorilor de teren pentru care trebuie refăcute chestionarele este de cel puțin cinci operatori dintre cei controlați ori dacă după refacerea chestionarelor se constată existența a cel puțin un chestionar fictiv sau a cel puțin două chestionare incorecte. În cazul invalidării cercetării, Prestatorul va reface, pe cheltuială proprie, în cel mult 20 de zile de la data invalidării, întreaga cercetare.
 • Garanţia lucrărilor: Beneficiarul are dreptul de a solicita, iar Prestatorul are obligaţia de a furniza răspunsuri cu privire la baza de date pe o perioadă de 6 luni de la finalizarea contractului.
 • Predare: Prestatorul va preda Beneficiarului pe bază de proces-verbal toate chestionarele utilizate (completate integral, parțial şi necompletate), precum şi baza de date constituită. Baza de date trebuie să fie validată şi codificată.
 1. Etapă: Analiza datelor bazate pe dovezi

Prin cercetare se urmărește analiza fiecărei categorii de populație intervievată, dezagregate pe eșantioane reprezentative, astfel încât să se obțină un tablou cât mai cuprinzător asupra utilizării propunerilor de îmbunătățire a politicilor de promovare a donărilor de sânge/componente sanguine, voluntare și neremunerate, sistematice de către populația țării.

Rezultate:

 • Raport final cuprinzând analiza şi interpretarea integrată a datelor cantitative şi calitative, concluzii. Raportul final va conţine obligatoriu recomandări care ar spori numărul de donatori voluntari si ar creste rata donatorilor sistematici. Raportul va răspunde la întrebările cheie care vor fi incluse în metodologie. Raportul final va cuprinde obligatoriu şi prezentarea (în format PowerPoint) care urmează să fie lansat in cadrul unei ședințe sau eveniment public. Raportul final nu va fi limitat în număr de pagini, dar va include pașii și realizările în toate etapele studiului, rezultatele finale a acestuia, conform cerințelor solicitate.

RAPORTAREA ŞI COMUNICAREA

Comunicarea Prestatorului cu Beneficiarul se va desfășura săptămânal sau la necesitate. Toate rapoartele prezentate de către Prestator vor fi redactate în limba română şi transmise Beneficiarului în format electronic şi pe suport de hârtie. Fiecare etapă/raport face obiectul avizării/validării din partea Beneficiarului. Avizul favorabil ori negativ sau validarea ori invalidarea vor fi comunicate Prestatorului în termen de 7 zile lucrătoare. În cazul constatării unor abateri pe parcursul derulării activităţilor sau a neîndeplinirii unor activități, Beneficiarul va notifica Prestatorul, acesta din urmă având obligația să răspundă în termen de 5 zile lucrătoare.

PERIOADA DE EXECUTARE

Executarea obligațiunilor contractului vor începe după data semnării acestuia de către Beneficiar şi Prestator. Durata estimativă de executare a contractului este 40 de zile lucrătoare din momentul aprobării metodologiei.

DATE ŞI FACILITĂŢI FURNIZATE DE CĂTRE BENEFICIAR

Beneficiarul va pune la dispoziție datele şi documentația de care Prestatorul are nevoie pentru îndeplinirea obligațiilor în vederea executării contractului.

ALTE CERINŢE

          Toate drepturile asupra informaţiei obţinute în rezultatul sondajului aparţin exclusiv Beneficiarului.

          Înștiințarea privind determinarea câştigătorului se expediază în termen de 3 zile lucrătoare de la data aprobării rezultatelor evaluării de către beneficiar.

          Condiţiile de contractare: contractul se încheie trilateral, AO Reprezentanța din Republica Moldova a Asociației Swiss Red Cross fiind Plătitorul, Centrul Național de Transfuzie a Sângelui fiind Beneficiar și ofertantul câștigător fiind Prestator, în termen de 3 zile de la data înștiințării.

          Caietul de sarcini şi alte documente aferente concursului sunt expuse public pe pagina web oficială a Centrul Național de Transfuzie a Sângelui.

RECEPŢIEA lucrărilor contractate se va face prin semnarea a câte unui proces-verbal de recepţie (act de predare-primire) între Prestator şi Beneficiar, în trei zile lucrătoare după depunerea versiunii validate a Raportului final.

PLATA pentru serviciile contractate se face în 3 tranşe, după cum urmează:

1.Plata primei tranşe: este efectuată odată cu aprobarea metodologie inclusiv si chestionarului şi va reprezenta 30% din valoarea contractului.

2.Plata celei de-a doua tranşe: după validarea de către Beneficiar a Raportului intermediar care va include sumarul rezultatelor lucrului din teren (colectarea de date plic aplicarea chestionarelor) şi va reprezenta 30% din valoarea contractului.

3.Plata celei de-a treia tranşe: este efectuată după validarea de către Beneficiar a Raportului final şi va reprezenta 40% din valoarea contractului.

Caietul de sarcini şi alte documente aferente concursului sunt expuse public pe pagina web oficială a Centrul Național de Transfuzie a Sângelui www.cnts.md

Alte articole:

Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.