Procedura de dizolvare a unui ONG

Buna ziua tuturor!

Scriu acest post pentru toate persoanele care sunt directori executivi/președinți ai ONG-urilor ”moarte”, dar care nu le pot lăsa uitate, continuă să raporteze conform legislației, deși ar vrea să le dizolve.

Cu mulți ani în urma am înregistrat o asociație obștească, care nu a desfășurat nici o activitate în ultimii patru ani, fapt pentru care Boardul a decis dizolvarea acesteia. Am analizat legislația, dar nu am găsit nicăieri un ghid pentru dizolvarea unui ONG, ceea ce m-a determinat să descriu cât se poate de clar acest proces. Am avut diverse situații stupide sau haioase, dar acestea nu reprezintă temă importantă de discuție, fapt pentru care nu le voi aborda.


Pre-proces: Pentru a iniția procesul de dizolvare, va trebui să pregătiți pachetul de documente publicat pe site-ul Ministerului Justiției: http://justice.gov.md/slidepageview.php?l=ro&idc=214

Etapa I: Pachetul de documente pentru auto-lichidare (in luna ianuarie 2017) a inclus:

 1. Cerere   adresată   Ministerului   Justiţiei   prin   care   se   solicită   iniţierea procedurii de lichidare a organizației, semnată de către membrii organului de conducere abilitat, cu indicarea domiciliului şi aplicarea ștampilei organizaţiei.
 2. Procesul-verbal   al   şedinţei   organului   competent (Board/Adunare Generala) ce a dispus lichidarea organizaţiei, semnat de preşedintele şi secretarul şedinţei.
 3. Lista membrilor organizaţiei cu semnăturile celor prezenţi la şedinţă, autentificată prin semnătura conducătorului cu aplicarea ştampilei.
 4. Certificatul de înregistrare al organizaţiei în original.

In iulie curent lista de documente pentru inițierea procesului de dizolvare a fost completată, după cum:

 1. Cererea, adresată Ministerului Justiţiei, prin care se solicită iniţierea procedurii de lichidare a organizaţiei, semnată de lichidator sau membrii Comisiei de lichidare;
 2. Procesul-verbal / decizia organului suprem de conducere al organizaţiei, abilitat să adopte decizia de lichidare a organizaţiei, în care va fi numit un lichidator sau Comisie de lichidare, semnat de preşedintele şi secretarul adunării;
 3. Proces-verbal de delegare la şedinţă (pentru membri persoane juridice);
 4. Lista celor prezenţi la şedinţă, cu semnăturile acestora, în vederea determinării întrunirii cvorumului la adoptarea deciziilor (după caz, în dependenţă de forma juridică de organizare a organizaţiei necomerciale);
 5. Extrasul din Registrul de evidenţă a membrilor organizaţiei sau confirmarea eliberată de către conducătorul organizaţiei privind numărul şi lista membrilor acesteia, (situaţia la zi), (după caz, în dependenţă de forma juridică de organizare a organizaţiei  necomerciale);
 6. Procesele-verbale de primire/excludere a membrilor organizaţiei (dacă sunt prezenţi membri noi). Actele menţionate se prezintă după caz, în dependenţă de forma juridică de organizare a organizaţiei  necomerciale;
 7. Copia buletinului de identitate al lichidatorului.
 8. Certificatul organizaţiei necomerciale, în original.

În cazul meu a durat vreo 2 săptămâni până când am obținut Certificatul de înregistrare al organizației în original cu mențiunea „În proces de dizolvare” și decizia Ministerului că se inițiază procedura de dizolvare.

Recomandări:

 • Verificați link-ul de mai sus pentru a fi la curent cu modificările;
 • Faceți câte 10 copii de pe toate documentele pe care le aveți sau le obțineți.

Etapa II: Cu Certificatul de Înregistrare al organizației și decizia Ministerului că se inițiază procedura, mergeți la Monitorul Oficial (Casa Presei pe Bănulescu Bodoni) și dați anunț prin care anunțați creditorii despre dizolvare. Anunțul costa 420 lei (costa in februarie).

MO scriu singuri anunțul, Dvs. completați o cerere-tip pe care o primiți pe loc. Din data publicării (vă spun pe loc când va fi publicat anunțul) așteptați 2 luni.

Recomandări:

 • Faceți vreo 10 copii de pe anunț, astfel încât să se vadă data publicării și numărul MO;
 • Subliniați cu markerul anunțul și data publicării acestuia.

Etapa III: Documentele necesare pentru radierea ONG-ul din Registrul de Stat (în ianuarie 2017) erau:

 1. Cerere   adresată   Ministerului   Justiţiei   prin   care   se   solicită   radierea organizaţiei din Registrul de Stat al Organizaţiilor Neguvernamentale.
 2. Actele de constituire ale organizației în original.
 3. Certificat eliberat de către Inspectoratul Fiscal de Stat privind lipsa restanţelor faţă de bugetul public naţional.
 4. Certificat eliberat de către bancă despre închiderea contului.
 5. Certificat de la Ministerul Afacerilor Interne despre nimicirea ştampilei.
 6. Copia anunţului din Monitorul Oficial despre lichidarea organizaţiei.

In iulie 2017, aceasta lista a fost completată, după cum urmează:

 1. Cererea, adresată Ministerului Justiţiei, prin care se solicită radierea organizaţiei, semnată de membrii Comisiei de lichidare sau de lichidator;
 2. Bilanţul de lichidare, care să reflecte valoarea de bilanţ şi valoarea de piaţă a activelor, inclusiv creanţele, datoriile persoanei juridice recunoscute de lichidator şi datoriile care se află pe rol în instanţa judecătorească, semnat de comisia de lichidare sau de lichidatorul (art. 93 din Codul civil);
 3. Copia avizului publicat în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” despre lichidarea persoanei juridice, precum şi cu privire la informarea în termen de 15 zile creditorii cunoscuţi despre lichidare şi despre termenul de înaintare a creanţelor (art. 91 din Codul civil);
 4. Certificatul eliberat de Serviciul Fiscal de Stat privind lipsa datoriilor faţă de bugetul public naţional;
 5. Certificatul, eliberat de către instituţia bancară privind închiderea contului organizaţiei (după caz);
 6. Certificatele de la CNAS, CNAM (după caz);
 7. Certificatul privind nimicirea ştampilei organizaţiei;
 1. Actele de constituire ale organizaţiei (certificatul de înregistrare şi statutul organizaţiei), în original.

Colectarea documentelor din această listă prezintă dificultăți din cauza lipsei informației în sursele publice. În unele cazuri unica sursă de informație este, în exclusivitate, funcționarul de la ghișeul respectiv (care activează în baza regulamentelor sau a unor documente interne), alteori este suficient un apel telefonic, în al treilea caz am găsit informație clară pe paginile web.

Sintagma ”după caz” nu-mi este clară, dat fiind procedurile menționate mai jos.

 Am început pregătirea pachetului de documente necesare pentru radierea ONG-ul din Registrul de Stat.

În rezultatul acțiunilor pe care le întreprindeți, va trebui să aveți cele solicitate de Ministerul Justiției (vezi lista de la etapa III). Ordinea descrierii este cea pe care am urmat-o eu, Dvs. puteți începe de la alt punct. Inițial am pregătit documentele pe care le aveam sau care nu implicau efort adițional:

1.       Cererea de solicitare a radierii din Registrul de Stat

Cererea de solicitare a radierii se scrie în formă liberă, este o solicitare directă cu lista atașamentelor. Nu implică dificultăți în elaborare.

2.       Bilanțul de lichidare

Este un document pregătit de contabil, numit și ”Situații financiare pentru anul xx (anul de lichidare – al meu 2017)”. Se depune și la Inspectoratul Fiscal (trebuie sa-l aveți în 2 copii originale)

3.       Copia avizului din MO

Va trebui să asteptat 2 luni de la publicarea acestuia, pentru a putea continua procesul (vezi etapa II).

4.       Certificatul privind lipsa datoriilor. Pentru a obține Certificatul privind lipsa datoriilor, depuneți următorul pachet de documente, în original:

 1. Declarația cu privire la impozitul pe venit, forma VEN12 pentru A/2017;  De la depunerea declarației până la depunerea pachetului pentru a obține certificatul privind lipsa datoriilor, trebuie să treacă 1 lună.
 2. Copia anunțul din MO (vezi etapa II);
 3. Situația financiară pe 2017 (bilanțul de lichidare);
 4. Certificat privind închiderea contului bancar (vezi p. 5i);
 5. Certificatul de la Casa Națională de Asigurări Sociale a RM privind lipsa restanțelor (vezi p. 5f);
 6. Certificat de la Întreprinderea de Stat „Editura Statistică” (vezi p. 5h);
 7. Autorizație pentru distrugerea ștampilelor (vezi p. 6);
 8. Cartela de înregistrare a mașinii de casă și control;
 9. Copia documentelor în baza cărora au fost primite blanchete de strictă evidență de la ”Editura Statistica” și organul fiscal;
 10. Certificatul de predare a ștampilei poliției;
 11. Copia ultimului act de control (vezi p. 5);

Unele documente din această listă nu am înțeles ce înseamnă sau ne mi se atribuiau din cauza lipsei activității economice. Astfel, pentru dosarul meu au fost excluse punctele: d. (vezi p. 5i) h, i, j.

În această listă nu sunt incluse, dar vă vor trebui obligatoriu, în original:

l. Adeverință de la Casa Națională de Asigurări în Medicină privind radierea informației SIA „AOAM” despre persoanele angajate asigurate (vezi p. 4g);

m. Certificatul privind lichidarea subdiviziunilor (lichidarea adresei juridice)

Certificatul se oferă de către IFS de sector în decursul a trei zile după completarea unui formular tip și anexarea contractul de arendă a spațiului/oficiului reziliat.

5.       Actul de control fiscal (punctul k din lista de mai sus). Pentru a obține actul de control fiscal depuneți următorul pachet de documente:

 1. Copia Certificatului de Înregistrare;
 2. Copia anunțul din MO;
 3. Copia procesului verbal al Boardului cu decizia de dizolvare;
 4. Rapoartele financiare pentru ultimii 3 ani de activitate (eu am adus pe toți anii de activitate)
 5. Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul de stat, compartimentul plăți vamale;

Pentru a obține certificatul pregătiți pachetul:

 • Cerere în forma liberă pe numele directorului
 • Copia Certificatului de Înregistrare.

Obțineți certificatul de la oficiul de pe Columna 30, indiferent de adresa juridică a ONG-ului.

       f. Confirmare de la Casa Națională de Asigurări Sociale a RM privind lipsa restanțelor;

Pentru a obține certificatul pregătiți pachetul:

 • Cerere, în care să fie expres indicat că vă trebuie certificatul pentru lichidare, IDNO, codul CTAS și unde va fi acesta prezentat;
 • Copia Certificatului de Înregistrare;
 • Copia procesului verbal al Boardului cu decizia de dizolvare;
 • Copia anunțului din MO;
 • Forma BASS/AN/0 completată (se descarcă de pe pagina web a CNAS).

Certificatul se oferă în decursul a trei zile lucrătoare de la oficiul de sector, respectiv adresei juridice a organizației.

      g. Adeverință de la Casa Națională de Asigurări în Medicină privind radierea informației SIA „AOAM” despre persoanele angajate asigurate;

 • Copia Certificatului de Înregistrare;
 • Copia anunțul din MO;
 • Copia procesului verbal al Boardului cu decizia de dizolvare.

Certificatul se oferă pe loc. Completați o cerere-tip pe loc. Oficiul este pe Vasile Lupu 18, etajul trei, biroul 310.

       h. Certificat de la Întreprinderea de Stat „Editura Statistică”;

Nu aveți nevoie de nimic decât prezența administratorului (sau procură pe altă persoană). Se completează cerere-tip pe loc. Certificatul costă 21 lei. Se află pe București 34 (ogradă). Se oferă imediat.

      i. Copia Documentului electronic „Certificat privind închiderea contului bancar”;

Dacă asociația nu a activat mai mult de 1 an contul se închide automat. Informația se transmite la Inspectoratul Fiscal de Stat (IFS) și nu aveți nevoie de certificat. Certificatul se oferă la banca unde aveți cont deschis.

Actul de control fiscal se obține de la Departamentul de Administrare Fiscală, pe Hâncești 53, etajul 7. Cerea în formă liberă, prin care solicitați efectuarea controlului fiscal, se depune în anticameră. In decursul unei luni vă contactează inspectorul care va face controlul.

6.       Autorizația privind distrugerea ștampilei. Pentru distrugerea ștampilei, lichidatorul se va adresa la Camera Înregistrării de Stat, cu următorul pachet de documente:

 1. Extrasul din registrul de stat al întreprinderilor și organizațiilor;
 2. Certificatul de înregistrare de la MJ;
 3. Dovada publicării în Monitorul Oficial a avizului de lichidare;
 4. Procesele verbale ce creare a entității și cel prin care se decide lichidarea – copii;
 5. Buletinul de identitate a fondatorului, lichidatorului sau a persoanei care depune aceste acte;
 6. Adeverința privind fabricarea ștampilei;
 7. Ștampila entității.

La moment, prețul pentru serviciul de distrugere ștampilei este de 50 lei, iar în urma distrugerii, care poate dura 15-20 minute, în caz că toate condițiile au fost respectate, se eliberează un certificat care confirmă distrugerea acesteia.

Etapa IV:  Am depus pachetul de documente la MJ pentru radierea asociației din registru, după cum:

 1. Cererea, adresată Ministerului Justiţiei, prin care se solicită radierea organizaţiei, semnată de lichidator;
 2. Bilanţul de lichidare;
 3. Copia avizului publicat în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” despre lichidarea persoanei juridice;
 4. Certificatul eliberat de Serviciul Fiscal de Stat privind lipsa datoriilor faţă de bugetul public naţional;
 5. Copia Certificatului privind nimicirea ştampilei organizaţiei;
 6. Actele de constituire ale organizaţiei (certificatul de înregistrare şi statutul organizaţiei), în original.

În mai puțin de 1 săptămână am luat certificatul de la Ministerul de Justiție (august 2017).

Cu aceasta am lichidat asociația oficial.

Vă urez succese!

A. Dulman