Procedura de dizolvare a unui ONGRo

Articol Original

Procedura de dizolvare a unui ONG

Buna ziua tuturor!

Scriu acest post pentru toate persoanele care sunt directori executivi/președinți ai ONG-urilor ”moarte”, dar care nu le pot lăsa uitate, continuă să raporteze conform legislației, deși ar vrea să le dizolve.

Cu mulți ani în urma am înregistrat o asociație obștească, care nu a desfășurat nici o activitate în ultimii patru ani, fapt pentru care Boardul a decis dizolvarea acesteia. Am analizat legislația, dar nu am găsit nicăieri un ghid pentru dizolvarea unui ONG, ceea ce m-a determinat să descriu cât se poate de clar acest proces. Am avut diverse situații stupide sau haioase, dar acestea nu reprezintă temă importantă de discuție, fapt pentru care nu le voi aborda.


Pre-proces: Pentru a iniția procesul de dizolvare, va trebui să pregătiți pachetul de documente publicat pe site-ul Ministerului Justiției: http://justice.gov.md/slidepageview.php?l=ro&idc=214

Etapa I: Pachetul de documente pentru auto-lichidare (in luna ianuarie 2017) a inclus:

 1. Cerere   adresată   Ministerului   Justiţiei   prin   care   se   solicită   iniţierea procedurii de lichidare a organizației, semnată de către membrii organului de conducere abilitat, cu indicarea domiciliului şi aplicarea ștampilei organizaţiei.
 2. Procesul-verbal   al   şedinţei   organului   competent (Board/Adunare Generala) ce a dispus lichidarea organizaţiei, semnat de preşedintele şi secretarul şedinţei.
 3. Lista membrilor organizaţiei cu semnăturile celor prezenţi la şedinţă, autentificată prin semnătura conducătorului cu aplicarea ştampilei.
 4. Certificatul de înregistrare al organizaţiei în original.

In iulie curent lista de documente pentru inițierea procesului de dizolvare a fost completată, după cum:

 1. Cererea, adresată Ministerului Justiţiei, prin care se solicită iniţierea procedurii de lichidare a organizaţiei, semnată de lichidator sau membrii Comisiei de lichidare;
 2. Procesul-verbal / decizia organului suprem de conducere al organizaţiei, abilitat să adopte decizia de lichidare a organizaţiei, în care va fi numit un lichidator sau Comisie de lichidare, semnat de preşedintele şi secretarul adunării;
 3. Proces-verbal de delegare la şedinţă (pentru membri persoane juridice);
 4. Lista celor prezenţi la şedinţă, cu semnăturile acestora, în vederea determinării întrunirii cvorumului la adoptarea deciziilor (după caz, în dependenţă de forma juridică de organizare a organizaţiei necomerciale);
 5. Extrasul din Registrul de evidenţă a membrilor organizaţiei sau confirmarea eliberată de către conducătorul organizaţiei privind numărul şi lista membrilor acesteia, (situaţia la zi), (după caz, în dependenţă de forma juridică de organizare a organizaţiei  necomerciale);
 6. Procesele-verbale de primire/excludere a membrilor organizaţiei (dacă sunt prezenţi membri noi). Actele menţionate se prezintă după caz, în dependenţă de forma juridică de organizare a organizaţiei  necomerciale;
 7. Copia buletinului de identitate al lichidatorului.
 8. Certificatul organizaţiei necomerciale, în original.

În cazul meu a durat vreo 2 săptămâni până când am obținut Certificatul de înregistrare al organizației în original cu mențiunea „În proces de dizolvare” și decizia Ministerului că se inițiază procedura de dizolvare.

Recomandări:

 • Verificați link-ul de mai sus pentru a fi la curent cu modificările;
 • Faceți câte 10 copii de pe toate documentele pe care le aveți sau le obțineți.

Etapa II: Cu Certificatul de Înregistrare al organizației și decizia Ministerului că se inițiază procedura, mergeți la Monitorul Oficial (Casa Presei pe Bănulescu Bodoni) și dați anunț prin care anunțați creditorii despre dizolvare. Anunțul costa 420 lei (costa in februarie).

MO scriu singuri anunțul, Dvs. completați o cerere-tip pe care o primiți pe loc. Din data publicării (vă spun pe loc când va fi publicat anunțul) așteptați 2 luni.

Recomandări:

 • Faceți vreo 10 copii de pe anunț, astfel încât să se vadă data publicării și numărul MO;
 • Subliniați cu markerul anunțul și data publicării acestuia.

Etapa III: Documentele necesare pentru radierea ONG-ul din Registrul de Stat (în ianuarie 2017) erau:

 1. Cerere   adresată   Ministerului   Justiţiei   prin   care   se   solicită   radierea organizaţiei din Registrul de Stat al Organizaţiilor Neguvernamentale.
 2. Actele de constituire ale organizației în original.
 3. Certificat eliberat de către Inspectoratul Fiscal de Stat privind lipsa restanţelor faţă de bugetul public naţional.
 4. Certificat eliberat de către bancă despre închiderea contului.
 5. Certificat de la Ministerul Afacerilor Interne despre nimicirea ştampilei.
 6. Copia anunţului din Monitorul Oficial despre lichidarea organizaţiei.

In iulie 2017, aceasta lista a fost completată, după cum urmează:

 1. Cererea, adresată Ministerului Justiţiei, prin care se solicită radierea organizaţiei, semnată de membrii Comisiei de lichidare sau de lichidator;
 2. Bilanţul de lichidare, care să reflecte valoarea de bilanţ şi valoarea de piaţă a activelor, inclusiv creanţele, datoriile persoanei juridice recunoscute de lichidator şi datoriile care se află pe rol în instanţa judecătorească, semnat de comisia de lichidare sau de lichidatorul (art. 93 din Codul civil);
 3. Copia avizului publicat în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” despre lichidarea persoanei juridice, precum şi cu privire la informarea în termen de 15 zile creditorii cunoscuţi despre lichidare şi despre termenul de înaintare a creanţelor (art. 91 din Codul civil);
 4. Certificatul eliberat de Serviciul Fiscal de Stat privind lipsa datoriilor faţă de bugetul public naţional;
 5. Certificatul, eliberat de către instituţia bancară privind închiderea contului organizaţiei (după caz);
 6. Certificatele de la CNAS, CNAM (după caz);
 7. Certificatul privind nimicirea ştampilei organizaţiei;
 1. Actele de constituire ale organizaţiei (certificatul de înregistrare şi statutul organizaţiei), în original.

Colectarea documentelor din această listă prezintă dificultăți din cauza lipsei informației în sursele publice. În unele cazuri unica sursă de informație este, în exclusivitate, funcționarul de la ghișeul respectiv (care activează în baza regulamentelor sau a unor documente interne), alteori este suficient un apel telefonic, în al treilea caz am găsit informație clară pe paginile web.

Sintagma ”după caz” nu-mi este clară, dat fiind procedurile menționate mai jos.

 Am început pregătirea pachetului de documente necesare pentru radierea ONG-ul din Registrul de Stat.

În rezultatul acțiunilor pe care le întreprindeți, va trebui să aveți cele solicitate de Ministerul Justiției (vezi lista de la etapa III). Ordinea descrierii este cea pe care am urmat-o eu, Dvs. puteți începe de la alt punct. Inițial am pregătit documentele pe care le aveam sau care nu implicau efort adițional:

1.       Cererea de solicitare a radierii din Registrul de Stat

Cererea de solicitare a radierii se scrie în formă liberă, este o solicitare directă cu lista atașamentelor. Nu implică dificultăți în elaborare.

2.       Bilanțul de lichidare

Este un document pregătit de contabil, numit și ”Situații financiare pentru anul xx (anul de lichidare – al meu 2017)”. Se depune și la Inspectoratul Fiscal (trebuie sa-l aveți în 2 copii originale)

3.       Copia avizului din MO

Va trebui să asteptat 2 luni de la publicarea acestuia, pentru a putea continua procesul (vezi etapa II).

4.       Certificatul privind lipsa datoriilor. Pentru a obține Certificatul privind lipsa datoriilor, depuneți următorul pachet de documente, în original:

 1. Declarația cu privire la impozitul pe venit, forma VEN12 pentru A/2017;  De la depunerea declarației până la depunerea pachetului pentru a obține certificatul privind lipsa datoriilor, trebuie să treacă 1 lună.
 2. Copia anunțul din MO (vezi etapa II);
 3. Situația financiară pe 2017 (bilanțul de lichidare);
 4. Certificat privind închiderea contului bancar (vezi p. 5i);
 5. Certificatul de la Casa Națională de Asigurări Sociale a RM privind lipsa restanțelor (vezi p. 5f);
 6. Certificat de la Întreprinderea de Stat „Editura Statistică” (vezi p. 5h);
 7. Autorizație pentru distrugerea ștampilelor (vezi p. 6);
 8. Cartela de înregistrare a mașinii de casă și control;
 9. Copia documentelor în baza cărora au fost primite blanchete de strictă evidență de la ”Editura Statistica” și organul fiscal;
 10. Certificatul de predare a ștampilei poliției;
 11. Copia ultimului act de control (vezi p. 5);

Unele documente din această listă nu am înțeles ce înseamnă sau ne mi se atribuiau din cauza lipsei activității economice. Astfel, pentru dosarul meu au fost excluse punctele: d. (vezi p. 5i) h, i, j.

În această listă nu sunt incluse, dar vă vor trebui obligatoriu, în original:

l. Adeverință de la Casa Națională de Asigurări în Medicină privind radierea informației SIA „AOAM” despre persoanele angajate asigurate (vezi p. 4g);

m. Certificatul privind lichidarea subdiviziunilor (lichidarea adresei juridice)

Certificatul se oferă de către IFS de sector în decursul a trei zile după completarea unui formular tip și anexarea contractul de arendă a spațiului/oficiului reziliat.

5.       Actul de control fiscal (punctul k din lista de mai sus). Pentru a obține actul de control fiscal depuneți următorul pachet de documente:

 1. Copia Certificatului de Înregistrare;
 2. Copia anunțul din MO;
 3. Copia procesului verbal al Boardului cu decizia de dizolvare;
 4. Rapoartele financiare pentru ultimii 3 ani de activitate (eu am adus pe toți anii de activitate)
 5. Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul de stat, compartimentul plăți vamale;

Pentru a obține certificatul pregătiți pachetul:

 • Cerere în forma liberă pe numele directorului
 • Copia Certificatului de Înregistrare.

Obțineți certificatul de la oficiul de pe Columna 30, indiferent de adresa juridică a ONG-ului.

       f. Confirmare de la Casa Națională de Asigurări Sociale a RM privind lipsa restanțelor;

Pentru a obține certificatul pregătiți pachetul:

 • Cerere, în care să fie expres indicat că vă trebuie certificatul pentru lichidare, IDNO, codul CTAS și unde va fi acesta prezentat;
 • Copia Certificatului de Înregistrare;
 • Copia procesului verbal al Boardului cu decizia de dizolvare;
 • Copia anunțului din MO;
 • Forma BASS/AN/0 completată (se descarcă de pe pagina web a CNAS).

Certificatul se oferă în decursul a trei zile lucrătoare de la oficiul de sector, respectiv adresei juridice a organizației.

      g. Adeverință de la Casa Națională de Asigurări în Medicină privind radierea informației SIA „AOAM” despre persoanele angajate asigurate;

 • Copia Certificatului de Înregistrare;
 • Copia anunțul din MO;
 • Copia procesului verbal al Boardului cu decizia de dizolvare.

Certificatul se oferă pe loc. Completați o cerere-tip pe loc. Oficiul este pe Vasile Lupu 18, etajul trei, biroul 310.

       h. Certificat de la Întreprinderea de Stat „Editura Statistică”;

Nu aveți nevoie de nimic decât prezența administratorului (sau procură pe altă persoană). Se completează cerere-tip pe loc. Certificatul costă 21 lei. Se află pe București 34 (ogradă). Se oferă imediat.

      i. Copia Documentului electronic „Certificat privind închiderea contului bancar”;

Dacă asociația nu a activat mai mult de 1 an contul se închide automat. Informația se transmite la Inspectoratul Fiscal de Stat (IFS) și nu aveți nevoie de certificat. Certificatul se oferă la banca unde aveți cont deschis.

Actul de control fiscal se obține de la Departamentul de Administrare Fiscală, pe Hâncești 53, etajul 7. Cerea în formă liberă, prin care solicitați efectuarea controlului fiscal, se depune în anticameră. In decursul unei luni vă contactează inspectorul care va face controlul.

6.       Autorizația privind distrugerea ștampilei. Pentru distrugerea ștampilei, lichidatorul se va adresa la Camera Înregistrării de Stat, cu următorul pachet de documente:

 1. Extrasul din registrul de stat al întreprinderilor și organizațiilor;
 2. Certificatul de înregistrare de la MJ;
 3. Dovada publicării în Monitorul Oficial a avizului de lichidare;
 4. Procesele verbale ce creare a entității și cel prin care se decide lichidarea – copii;
 5. Buletinul de identitate a fondatorului, lichidatorului sau a persoanei care depune aceste acte;
 6. Adeverința privind fabricarea ștampilei;
 7. Ștampila entității.

La moment, prețul pentru serviciul de distrugere ștampilei este de 50 lei, iar în urma distrugerii, care poate dura 15-20 minute, în caz că toate condițiile au fost respectate, se eliberează un certificat care confirmă distrugerea acesteia.

Etapa IV:  Am depus pachetul de documente la MJ pentru radierea asociației din registru, după cum:

 1. Cererea, adresată Ministerului Justiţiei, prin care se solicită radierea organizaţiei, semnată de lichidator;
 2. Bilanţul de lichidare;
 3. Copia avizului publicat în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” despre lichidarea persoanei juridice;
 4. Certificatul eliberat de Serviciul Fiscal de Stat privind lipsa datoriilor faţă de bugetul public naţional;
 5. Copia Certificatului privind nimicirea ştampilei organizaţiei;
 6. Actele de constituire ale organizaţiei (certificatul de înregistrare şi statutul organizaţiei), în original.

În mai puțin de 1 săptămână am luat certificatul de la Ministerul de Justiție (august 2017).

Cu aceasta am lichidat asociația oficial.

Vă urez succese!

A. Dulman

 

En

Traducere Automata

Procedure for winding up an NGO

Hello everyone!

I write this post for all persons who are executive directors/presidents of "dead" NGOs, but who cannot leave them forgotten, continue to report according to the legislation, although they would like to dissolve them.

Many years ago we registered a public association, which has not carried out any activity in the last four years, which is why the Board decided to dissolve it. I looked at the legislation, but I did not find anywhere a guide for dissolving an NGO, which led me to describe this process as clearly as possible. I have had various stupid or funny situations, but these are not an important topic of discussion, which is why I will not address them.


Pre-trial: To initiate the dissolution process, you will need to prepare the package of documents published on the website of the Ministry of Justice: http://justice.gov.md/slidepageview.php?l=ro&idc=214

Stage I: The package of documents for self-liquidation (in January 2017) included:

 1. Request   addressed to   the Ministry of   Justice     requesting   the     initiation of the procedure of liquidation of the organization, signed by the members of the authorized management body, indicating the domicile and applying the stamp of the organization.
 2. The minutes   of the   meeting of   the   competent body (Board/General Assembly) that ordered the liquidation of the organization, signed by the president and the secretary of the meeting.
 3. The list of members of the organization with the signatures of those present at the meeting, authenticated by the signature of the leader with the stamp.
 4. The original certificate of registration of the organization.

In July this year the list of documents for initiating the dissolution process was completed, as follows:

 1. The request, addressed to the Ministry of Justice, requesting the initiation of the procedure for the liquidation of the organization, signed by the liquidator or the members of the Liquidation Commission;
 2. The minutes /decision of the supreme governing body of the organization, empowered to adopt the decision to liquidate the organization, in which a liquidator or liquidation commission will be appointed, signed by the president and secretary of the meeting;
 3. Protocol of delegation to the meeting (for members of legal entities);
 4. The list of those present at the meeting, with their signatures, in order to determine the quorum meeting at the adoption of decisions (as the case may be, depending on the legal form of organization of the non-commercial organization);
 5. Extract from the Register of the members of the organization or the confirmation issued by the head of the organization regarding the number and list of its members (up-to-date situation), (as the case may be, depending on the legal form of organization of the non-commercial organization );
 6. Minutes of reception/exclusion of the members of the organization (if new members are present). The above-mentioned acts shall be submitted, as the case may be, depending on the legal form of organization of the non-commercial organization ;
 7. Copy of the liquidator's identity card.
 8. Certificate of the non-commercial organization, in original.

In my case it took about 2 weeks until I obtained the original certificate of registration of the organization with the mention "In the process of dissolution" and the decision of the Ministry that the dissolution procedure is initiated.

Recommendations:

 • Check the link above to be up to date with the changes;
 • Make 10 copies of all the documents you have or get.

Stage II: With the Certificate of Registration of the organization and the decision of the Ministry that the procedure is initiated, go to the Official Gazette (Casa Presei pe Bănulescu Bodoni) and give the announcement notifying the creditors about the dissolution. The announcement costs 420 lei (it costs in February).

The MO writes the ad yourself, you fill out a standard application that you receive on the spot. From the date of publication (I tell you on the spot when the ad will be published) wait 2 months.

Recommendations:

 • Make about 10 copies of the ad so that you can see the date of publication and the MO number;
 • Underline the ad and its publication date with the marker.

Stage III: The documents required to remove the NGO from the State Register (in January 2017) were:

 1. Request   addressed to   the Ministry of   Justice     requesting   the   removal of the   organization from the State Register of Nongovernmental Organizations.
 2. The founding acts of the organization in original.
 3. Certificate issued by the State Tax Inspectorate regarding the lack of arrears to the national public budget.
 4. Certificate issued by the bank about the closure of the account.
 5. Certificate from the Ministry of Internal Affairs about the destruction of the stamp.
 6. Copy of the announcement in the Official Gazette about the liquidation of the organization.

In July 2017, this list was completed as follows:

 1. The request, addressed to the Ministry of Justice, requesting the deregistration of the organization, signed by the members of the Liquidation Commission or by the liquidator;
 2. The liquidation balance sheet, reflecting the balance sheet value and the market value of the assets, including the claims, the liabilities of the legal entity recognized by the liquidator and the debts pending before the court, signed by the liquidation commission or the liquidator (Article 93 of the Civil Code);
 3. The copy of the notice published in the "Official Monitor of the Republic of Moldova" on the liquidation of the legal entity, as well as on the information within 15 days of the known creditors about the liquidation and about the term of submission of claims (Article 91 of the Civil Code);
 4. The certificate issued by the State Tax Service regarding the lack of debts to the national public budget;
 5. The certificate, issued by the banking institution regarding the closure of the organization's account (as the case may be);
 6. Certificates from CNAS, CNAM (as the case may be);
 7. Certificate regarding the destruction of the stamp of the organization;
 1. The founding acts of the organization (registration certificate and the status of the organization), in original.

The collection of documents from this list presents difficulties due to the lack of information in public sources. In some cases the only source of information is exclusively the official at the respective counter (who works on the basis of regulations or internal documents), other times a phone call is sufficient, in the third case we found clear information on the web pages.

The phrase 'where appropriate' is not clear to me, given the procedures mentioned below.

 We have started preparing the package of documents necessary for the deregistration of the NGO from the State Register.

As a result of the actions you take, you will need to have those requested by the Ministry of Justice (see list at stage III). The order of the description is the one I followed, you can start from another point. Initially we prepared the documents that we had or that did not involve additional effort:

1.       Request for removal from the State Register

The request for deregistration request is written in free form, it is a direct request with the list of attachments. It does not involve difficulties in drafting.

2.       Liquidation balance sheet

It is a document prepared by the accountant, also called "Financial statements for the twentieth year (liquidation year – mine 2017)". It is also submitted to the Tax Inspectorate (you must have it in 2 original copies)

3.       Copy of the opinion in the MO

You will have to wait 2 months after its publication, in order to continue the process (see stage II).

4.       Debt-free certificate. To obtain the Debt-Free Certificate, submit the following original package of documents:

 1. Income tax return, form VEN12 for A/2017;  From the submission of the return to the submission of the package to the submission of the package to obtain the certificate of no debts, 1 month must pass.
 2. Copy the ad from the MO (see stage II);
 3. Financial statement for 2017 (liquidation balance sheet);
 4. Certificate regarding the closure of the bank account (see p. 5i);
 5. Certificate from the National Social Insurance House of the Republic of Moldova regarding the lack of arrears (see p. 5f);
 6. Certificate from the State Enterprise "Statistical Publishing House" (see p. 5h);
 7. Authorisation for the destruction of stamps (see p. 6);
 8. Home and control car registration card;
 9. The copy of the documents on the basis of which the strictly recorded certificates were received from the "Statistical Publishing House" and the tax body;
 10. The certificate of delivery of the police stamp;
 11. Copy of the last act of control (see p. 5);

Some of the documents on this list did not understand what it meant or were assigned to me due to a lack of economic activity. Thus, for my file, the points were excluded: d. (see p. 5i) h, i, j.

In this list are not included, but you will necessarily have to, in the original:

l. Certificate from the National Health Insurance House regarding the deregistration of the information of the SIA "MBPA" about the insured employees (see p. 4g);

m. Certificate regarding the liquidation of subdivisions (liquidation of the legal address)

The certificate is offered by the sector IFS within three days after completing a standard form and attaching the lease contract of the terminated space/office.

5.       Tax control act (point k of the list above). In order to obtain the fiscal control act, submit the following package of documents:

 1. Copy of the Registration Certificate;
 2. Copy the ad from the MO;
 3. Copy of the board's minutes with the decision of dissolution;
 4. Financial reports for the last 3 years of activity (I brought all the years of activity)
 5. Certificate on the absence of debts to the state budget, customs payments department;

To obtain the certificate prepare the package:

 • Application in free form on behalf of the director
 • Copy of the Certificate of Registration.

Get the certificate from the office on Column 30, regardless of the legal address of the NGO.

       f. Confirmation from the National Social Insurance House of the Republic of Moldova regarding the lack of arrears;

To obtain the certificate prepare the package:

 • Application, in which it is expressly indicated that you need the certificate for liquidation, IDNO, CTAS code and where it will be presented;
 • Copy of the Registration Certificate;
 • Copy of the board's minutes with the decision of dissolution;
 • Copy of the ad in the MO;
 • Bass/AN/0 form completed (to be downloaded from the CNAS website).

The certificate shall be issued within three working days from the district office, i.e. to the legal address of the organisation.

      g. Certificate from the National Health Insurance House regarding the deregistration of the information of the SIA "MBPA" about the insured employees;

 • Copy of the Registration Certificate;
 • Copy the ad from the MO;
 • Copy of the board's report with the decision of dissolution.

The certificate shall be offered on the spot. Fill out a standard application on the spot. The office is on Vasile Lupu 18, third floor, office 310.

       h. Certificate from the State Enterprise "Statistical Publishing House";

You need nothing but the presence of the administrator (or power of attorney on another person). Fill in the standard application on the spot. The certificate costs 21 lei. It is located on Bucharest 34 (yard). It is offered immediately.

      i. Copy of the Electronic Document "Certificate on bank account closure";

If the association has not activated for more than 1 year the account is automatically closed. The information is sent to the State Tax Inspectorate (IFS) and you do not need a certificate. The certificate is given to the bank where you have an open account.

The tax control act is obtained from the Department of Fiscal Administration, on Hancesti 53, 7th floor. The request in free form, by which you request the fiscal control, is deposited in the anteroom. Within a month they contact you with the inspector who will do the check.

6.       Authorisation to destroy the stamp. For the destruction of the stamp, the liquidator will address to the State Registration Chamber, with the following package of documents:

 1. Extract from the State register of enterprises and organizations;
 2. Certificate of registration from MJ;
 3. Proof of publication in the Official Gazette of the notice of liquidation;
 4. The minutes that create the entity and the one through which the liquidation is decided – copies;
 5. The identity card of the founder, liquidator or person submitting these documents;
 6. The certificate regarding the manufacture of the stamp;
 7. Stamp of the establishment.

At the moment, the price for the stamp destruction service is 50 lei, and following the destruction, which can last 15-20 minutes, in case all the conditions have been observed, a certificate confirming its destruction is issued.

Step IV:  We have submitted the package of documents to the MJ for the removal of the association from the register, as follows:

 1. The request, addressed to the Ministry of Justice, requesting the deregistration of the organization, signed by the liquidator;
 2. Liquidation balance sheet;
 3. Copy of the notice published in the "Official Monitor of the Republic of Moldova" on the liquidation of the legal entity;
 4. The certificate issued by the State Tax Service regarding the lack of debts to the national public budget;
 5. The copy of the Certificate regarding the destruction of the stamp of the organization;
 6. The founding acts of the organization (registration certificate and the status of the organization), in original.

In less than 1 week I took the certificate from the Ministry of Justice (August 2017).

With this we officially liquidated the association.

I wish you good luck!

A. Dulman

 

Ua

Traducere Automata

Порядок ліквідації ГО

Всім привіт!

Я пишу цей пост для всіх осіб, які є виконавчими директорами/президентами «мертвих» громадських організацій, але які не можуть залишити їх забутими, продовжують звітувати відповідно до законодавства, хоча хотіли б їх розпустити.

Багато років тому ми зареєстрували громадське об'єднання, яке за останні чотири роки не здійснювало жодної діяльності, тому Правління прийняло рішення про його розпуск. Я подивився на законодавство, але ніде не знайшов керівництва для розпуску ГО, що змусило мене максимально чітко описати цей процес. У мене були різні дурні або смішні ситуації, але це не важлива тема для обговорення, саме тому я не буду до них звертатися.


Досудові: Щоб ініціювати процес розпуску, потрібно підготувати пакет документів, опублікований на сайті Мін'юсту: http://justice.gov.md/slidepageview.php?l=ro&idc=214

І етап: Пакет документів для самоліквідації (в січні 2017 року) включав в себе:

 1. Запит  , адресований   Мін'юсту       з проханням       ініціювати процедуру ліквідації організації, підписаний членами уповноваженого органу управління, із зазначенням місця проживання і нанесенням печатки організації.
 2. Протокол     засідання компетентного     органу (Правління/Загальних зборів), що розпорядився про ліквідацію організації, підписаний президентом і секретарем зборів.
 3. Список членів організації з підписами присутніх на зборах, засвідчується підписом керівника з печаткою.
 4. Оригінал свідоцтва про реєстрацію організації.

У липні цього року було завершено перелік документів для ініціювання процесу розпуску, а саме:

 1. Запит, адресований Мін'юсту, з проханням ініціювати процедуру ліквідації організації, підписаний ліквідатором або членами Ліквідаційної комісії;
 2. Протокол/рішення вищого керівного органу організації, наділеного повноваженнями прийняти рішення про ліквідацію організації, в якому буде призначена ліквідатор або ліквідаційна комісія, підписуються президентом і секретарем зборів;
 3. Протокол делегування на зборах (для членів юридичних осіб);
 4. Перелік присутніх на зборах з їх підписами з метою визначення кворуму зборів при прийнятті рішень (залежно від обставин, залежно від організаційно-правової форми організації некомерційної організації);
 5. Виписка з Реєстру членів організації або видане керівником організації підтвердження щодо кількості і списку її членів (актуальна ситуація), (в залежності від обставин, в залежності від організаційно-правової форми організації некомерційної організації );
 6. Протокол прийому/виключення членів організації (за наявності нових членів). Зазначені акти подаються, залежно від обставин, залежно від організаційно-правової форми організації некомерційної організації ;
 7. Копія посвідчення особи ліквідатора.
 8. Довідка некомерційної організації, в оригіналі.

У моєму випадку пройшло близько 2 тижнів, поки я отримав оригінал свідоцтва про реєстрацію організації зі згадкою «В процесі розпуску» і рішення Міністерства про те, що розпочато процедуру розпуску.

Рекомендації:

 • Перевірте посилання вище, щоб бути в курсі змін;
 • Зробіть 10 копій всіх документів, які у вас є або отримаєте.

ІІ етап: Зі Свідоцтвом про реєстрацію організації та рішенням Міністерства про те, що процедура розпочата, перейдіть до Офіційного вісника (Casa Presei pe Bănulescu Bodoni) і дайте оголошення, що повідомляє кредиторів про розпуск. Анонс коштує 420 леїв (коштує в лютому).

МО пише оголошення самостійно, ви заповнюєте стандартну заяву, яке отримуєте на місці. З дати публікації (розповідаю на місці, коли буде опубліковано оголошення) чекайте 2 місяці.

Рекомендації:

 • Зробіть близько 10 копій оголошення, щоб можна було побачити дату публікації і номер МО;
 • Підкресліть маркером дату оголошення та його публікацію.

ІІІ етап: Документами, необхідними для зняття ГО з Держреєстру (у січні 2017 року), були:

 1. Запит адресований   Мін'юсту       з проханням про виключення   організації з     Державного реєстру громадських організацій.  
 2. Засновницькі акти організації в оригіналі.
 3. Довідка, видана Державною податковою інспекцією про відсутність заборгованості перед національним громадським бюджетом.
 4. Видана банком довідка про закриття рахунку.
 5. Довідка з МВС про знищення печатки.
 6. Копія оголошення в Офіційному віснику про ліквідацію організації.

У липні 2017 року цей список був заповнений наступним чином:

 1. Запит, адресований Мін'юсту з проханням про зняття організації з обліку, підписаний членами Ліквідаційної комісії або ліквідатором;
 2. Ліквідаційний баланс, що відображає балансову вартість і ринкову вартість активів, включаючи вимоги, зобов'язання юридичної особи, визнані ліквідатором, і борги, що знаходяться на розгляді в суді, підписаний ліквідаційною комісією або ліквідатором (ст. 93 ЦК);
 3. Копія опублікованого в «Офіційному моніторі Республіки Молдова» повідомлення про ліквідацію юридичної особи, а також про інформацію протягом 15 днів відомих кредиторів про ліквідацію і про термін пред'явлення вимог (ст. 91 ЦК);
 4. Довідка, видана Державною податковою службою про відсутність заборгованості перед державним бюджетом;
 5. Довідка, видана банківською установою про закриття рахунку організації (в залежності від обставин);
 6. Сертифікати від CNAS, CNAM (залежно від обставин);
 7. Довідка про знищення печатки організації;
 1. Засновницькі акти організації (свідоцтво про реєстрацію та статус організації), в оригіналі.

Збір документів з цього переліку представляє труднощі через відсутність інформації в публічних джерелах. У деяких випадках єдиним джерелом інформації є виключно посадова особа на відповідному прилавку (яка працює на підставі нормативних актів або внутрішніх документів), в інших випадках достатньо телефонного дзвінка, в третьому випадку ми знаходили чітку інформацію на веб-сторінках.

Фраза «де це доречно» мені незрозуміла, враховуючи процедури, згадані нижче.

 Ми розпочали підготовку пакету документів, необхідних для зняття ГО з Держреєстру.

В результаті дій, які ви робите, вам потрібно буде мати ті, які запитує Міністерство юстиції (див. список на етапі III). Порядок опису - той, якого я дотримувався, можна почати з іншого пункту. Спочатку ми підготували документи, які у нас були або які не передбачали додаткових зусиль:

1.       Заява про зняття з Державного реєстру

Запит на зняття з обліку пишеться у довільній формі, це прямий запит з переліком вкладень. Він не пов'язаний з труднощами при складанні.

2.       Ліквідаційний баланс

Це документ, підготовлений бухгалтером, також називається «Фінансова звітність за двадцятий рік (рік ліквідації – шахта 2017)». Він також подається в ИФНС (необхідно мати його в 2-х оригінальних примірниках)

3.       Копія висновку в МО

Вам доведеться почекати 2 місяці після його публікації, щоб продовжити процес (див. Етап II).

4. Довідка без боргу.       Для отримання довідки про відсутність заборгованості необхідно надати наступний оригінал пакету документів:

 1. Декларація з податку на прибуток, форма VEN12 за A/2017;  Від подачі декларації до подачі пакета до подачі пакета для отримання довідки про відсутність боргів повинен пройти 1 місяць.
 2. Скопіюйте оголошення з МО (див. ІІ етап);
 3. Фінансова звітність за 2017 рік (ліквідаційний баланс);
 4. Довідка про закриття банківського рахунку (див. п. 5і);
 5. Довідка з Національного дому соціального страхування Республіки Молдова про відсутність заборгованості (див. с. 5ф);
 6. Довідка з ДП «Статистичне видавництво» (див. п. 5ч);
 7. Дозвіл на знищення печаток (див. с. 6);
 8. Домашня та контрольна реєстраційна картка автомобіля;
 9. Копія документів, на підставі яких були отримані строго зафіксовані довідки від «Видавництва статистики» і податкового органу;
 10. Довідка про вручення штампа про несудимість;
 11. Копія останнього акта контролю (див. с. 5);

Деякі документи з цього списку не розуміли, що він означає, або були закріплені за мною через відсутність господарської діяльності. Таким чином, для мого файлу були виключені пункти: d. (див. с. 5i) h, i, j.

У цей список не входять, але вам обов'язково доведеться, в оригіналі:

л. Довідка з Національного будинку медичного страхування про зняття з обліку відомостей ДВС «МБПА» про застрахованих працівників (див. п. 4г);

м. Довідка про ліквідацію підрозділів (ліквідація юридичної адреси)

Сертифікат пропонується сектором IFS протягом трьох днів після заповнення типової форми та прикріплення договору оренди припиненого приміщення/офісу.

5.       Акт податкового контролю (пункт к переліку вище). Для отримання акта фіскального контролю необхідно подати наступний пакет документів:

 1. копія реєстраційного посвідчення;
 2. Скопіюйте оголошення з МО;
 3. Копія протоколу колегії з рішенням про розпуск;
 4. Фінансові звіти за останні 3 роки діяльності (я приніс всі роки діяльності)
 5. Довідка про відсутність заборгованості перед державним бюджетом, відділом митних платежів;

Для отримання сертифіката підготуйте пакет:

 • Заява у довільній формі від імені директора
 • копія свідоцтва про реєстрацію.

Отримайте довідку з офісу за графою 30, незалежно від юридичної адреси ГО.

       е. Підтвердження від Національного дому соціального страхування Республіки Молдова щодо відсутності заборгованості;

Для отримання сертифіката підготуйте пакет:

 • Заява, в якому прямо зазначено, що вам потрібна довідка для ліквідації, IDNO, CTAS-код і де вона буде пред'явлена;
 • копія реєстраційного посвідчення;
 • Копія протоколу колегії з рішенням про розпуск;
 • Копія оголошення в МО;
 • Заповнена форма Bass/AN/0 (завантажується з веб-сайту CNAS).

Довідка видається протягом трьох робочих днів з районного офісу, тобто на юридичну адресу організації.

      р. Довідка з Національного будинку медичного страхування щодо зняття з обліку відомостей ДВС «МБПА» про застрахованих працівників;

 • копія реєстраційного посвідчення;
 • Скопіюйте оголошення з МО;
 • Копія звіту колегії з рішенням про розпуск.

Сертифікат пропонується на місці. Заповніть стандартну заявку на місці. Офіс знаходиться на вулиці Васіле Лупу, 18, третій поверх, офіс 310.

       ч. Довідка з ДП «Видавництво статистики»;

Вам не потрібно нічого, крім присутності адміністратора (або довіреності на іншу людину). Заповніть стандартну заявку на місці. Сертифікат коштує 21 лей. Він розташований на Бухаресті 34 (двір). Його пропонують відразу.

      i. Копія Електронного документа «Довідка про закриття банківського рахунку»;

Якщо асоціація не активувалася більше 1 року, рахунок автоматично закривається. Інформація відправляється в Державну податкову інспекцію (МФС) і довідка вам не потрібна. Довідка видається в банк, де у вас відкритий рахунок.

Акт податкового контролю отримано з Департаменту фіскального управління, на Hancesti 53, 7-й поверх. Запит у довільній формі, за допомогою якого ви запитуєте фіскальний контроль, депонується в передпокої. Протягом місяця з вами зв'язуються інспектор, який буде робити перевірку.

6. Дозвіл на знищення печатки.        Для знищення печатки ліквідатор звернеться до Державної реєстраційної палати, з наступним пакетом документів:

 1. Виписка з Державного реєстру підприємств та організацій;
 2. Свідоцтво про реєстрацію від МЮ;
 3. Доказ публікації в Офіційному віснику повідомлення про ліквідацію;
 4. Протоколи, за якими створюється суб'єкт господарювання, та той, за допомогою якого вирішується питання про ліквідацію, – копії;
 5. Посвідчення засновника, ліквідатора або особи, яка подає ці документи;
 6. Свідоцтво про виготовлення марки;
 7. Печатка закладу.

На даний момент ціна за послугу зі знищення штампа становить 50 лей, а після знищення, яке може тривати 15-20 хвилин, в разі дотримання всіх умов видається довідка, що підтверджує її знищення.

Крок IV: Ми подали пакет документів до МЮ для зняття об'єднання з реєстру, а саме:  

 1. Запит, адресований Мін'юсту з проханням зняти організацію з обліку, підписаний ліквідатором;
 2. Ліквідаційний баланс;
 3. Копія опублікованого в «Офіційному моніторі Республіки Молдова» повідомлення про ліквідацію юридичної особи;
 4. Довідка, видана Державною податковою службою про відсутність заборгованості перед державним бюджетом;
 5. Копія Свідоцтва про знищення печатки організації;
 6. Засновницькі акти організації (свідоцтво про реєстрацію та статус організації), в оригіналі.

Менш ніж за 1 тиждень я взяв довідку в Мін'юсті (серпень 2017 року).

Цим ми офіційно ліквідували асоціацію.

Бажаю вам удачі!

А. Дульман

 

Bg

Traducere Automata

Процедура за ликвидация на НПО

Здравейте на всички!

Пиша този пост за всички лица, които са изпълнителни директори/президенти на "мъртви" неправителствени организации, но които не могат да ги оставят забравени, продължават да докладват според законодателството, въпреки че биха искали да ги разпуснат.

Преди много години регистрирахме публично сдружение, което не е извършвало никаква дейност през последните четири години, поради което Управителният съвет реши да го разпусне. Разгледах законодателството, но никъде не намерих ръководство за разпускане на неправителствена организация, което ме накара да опиша този процес възможно най-ясно. Имал съм различни глупави или забавни ситуации, но това не са важна тема на дискусия, поради което няма да се занимавам с тях.


Досъдебно производство: За да започнете процеса на разтваряне, ще трябва да подготвите пакета от документи, публикуван на уебсайта на Министерството на правосъдието: http://justice.gov.md/slidepageview.php?l=ro&idc=214

Етап I: Пакетът от документи за самоликвидация (през януари 2017 г.) включваше:

 1. Искане  , отправено до   Министерството на правосъдието     с искане       за започване на процедура по ликвидация на организацията, подписано от членовете на упълномощения управителен орган, посочващо местоживеенето и поставяне на печата на   организацията.
 2. Протоколът     от заседанието на компетентния орган (Управителен съвет/Общо събрание), разпоредил ликвидацията на организацията, подписан от председателя и секретаря на     заседанието.
 3. Списъкът на членовете на организацията с подписите на присъстващите на заседанието, заверен с подписа на лидера с печата.
 4. Оригиналното удостоверение за регистрация на организацията.

През юли тази година приключи списъкът на документите за започване на процеса на прекратяване, както следва:

 1. Искането, отправено до Министерството на правосъдието, с искане за започване на процедура по ликвидация на организацията, подписана от ликвидатора или членовете на ликвидационната комисия;
 2. Протоколът/решението на върховния управителен орган на организацията, оправомощен да приеме решението за ликвидация на организацията, в което се назначава ликвидатор или ликвидационна комисия, подписано от председателя и секретаря на заседанието;
 3. Протокол за делегиране на събранието (за членове на юридически лица);
 4. Списъкът на присъстващите на заседанието, с техните подписи, с цел определяне на кворума при приемане на решения (според случая, в зависимост от правната форма на организация на нестопанската организация);
 5. Извлечение от регистъра на членовете на организацията или потвърждението, издадено от ръководителя на организацията относно броя и списъка на нейните членове (актуално състояние), (в зависимост от правната форма на организация на нестопанската организация );
 6. Протокол за приемане/изключване на членовете на организацията (ако присъстват нови членове). Посочените по-горе актове се представят, според случая, в зависимост от правната форма на организация на нестопанската организация ;
 7. Копие от личната карта на ликвидатора.
 8. Удостоверение на нестопанската организация, в оригинал.

В моя случай ми отне около 2 седмици, докато се сдобия с оригиналното удостоверение за регистрация на организацията с упоменаване "В процес на разпускане" и решението на министерството, че процедурата по прекратяване е започната.

Препоръки:

 • Проверете връзката по-горе, за да сте в крак с промените;
 • Направете 10 копия на всички документи, които имате или получавате.

Етап II: С удостоверението за регистрация на организацията и решението на министерството, че процедурата е започната, отидете в Държавен вестник (Casa Presei pe Bănulescu Bodoni) и дайте съобщението, с което уведомявате кредиторите за прекратяването. Обявлението струва 420 леи (струва през февруари).

МО пише обявата сами, попълвате стандартно заявление, което получавате на място. От датата на публикуване (казвам ви на място кога ще бъде публикувана обявата) изчакайте 2 месеца.

Препоръки:

 • Направете около 10 копия на обявата, за да можете да видите датата на публикуване и номера на МО;
 • Подчертайте обявата и датата на нейното публикуване с маркера.

Етап III: Документите, необходими за заличаване на НПО от Държавния регистър (през януари 2017 г.), бяха:

 1. Искане, отправено до   Министерството на правосъдието     с искане   за заличаване     на организацията от Държавния регистър на     неправителствените организации.
 2. Учредителните актове на организацията в оригинал.
 3. Удостоверение, издадено от Държавната данъчна инспекция за липса на просрочени задължения към националния публичен бюджет.
 4. Удостоверение, издадено от банката за закриване на сметката.
 5. Удостоверение от Министерството на вътрешните работи за унищожаването на печата.
 6. Копие от съобщението в Държавен вестник за ликвидацията на организацията.

През юли 2017 г. този списък беше завършен, както следва:

 1. Искането, отправено до Министерството на правосъдието, с искане за дерегистрация на организацията, подписано от членовете на Ликвидационната комисия или от ликвидатора;
 2. Ликвидационния баланс, отразяващ балансовата стойност и пазарната стойност на активите, включително вземанията, задълженията на признатото от ликвидатора юридическо лице и висящите пред съда задължения, подписани от ликвидационната комисия или ликвидатора (член 93 от Гражданския кодекс);
 3. Копие от обявлението, публикувано в "Официален инспектор на Република Молдова" относно ликвидацията на юридическото лице, както и относно информацията в 15-дневен срок от известните кредитори за ликвидацията и за срока на предявяване на вземанията (член 91 от Гражданския кодекс);
 4. Удостоверението, издадено от Държавната данъчна служба за липса на задължения към националния публичен бюджет;
 5. Удостоверението, издадено от банковата институция относно закриването на сметката на организацията (в зависимост от случая);
 6. Сертификати от CNAS, CNAM (в зависимост от случая);
 7. Удостоверение за унищожаване на печата на организацията;
 1. Учредителните актове на организацията (удостоверение за регистрация и статут на организацията), в оригинал.

Събирането на документи от този списък създава трудности поради липсата на информация в публични източници. В някои случаи единственият източник на информация е изключително длъжностното лице на съответното гише (което работи въз основа на регламенти или вътрешни документи), друг път е достатъчно телефонно обаждане, в третия случай намерихме ясна информация на уеб страниците.

Изразът "когато е уместно" не ми е ясен, като се имат предвид посочените по-долу процедури.

 Започнахме подготовката на пакета документи, необходими за дерегистрацията на НПО от Държавния регистър.

В резултат на действията, които предприемате, ще трябва да имате тези, поискани от Министерството на правосъдието (вж. списъка на етап III). Редът на описанието е този, който следвах, можете да започнете от друга точка. Първоначално подготвихме документите, с които разполагахме или които не изискваха допълнителни усилия:

1.       Искане за заличаване от Държавния регистър

Искането за дерегистрация е написано в свободна форма, това е директно искане със списък на приложенията. Тя не включва трудности при съставянето.

2.       Ликвидационен баланс

Това е документ, изготвен от счетоводителя, наричан още "Финансов отчет за двадесетата година (ликвидационна година – мина 2017)". Той също така се подава в данъчната инспекция (трябва да го имате в 2 оригинални екземпляра)

3.       Копие от становището в МО

Ще трябва да изчакате 2 месеца след публикуването му, за да продължите процеса (вж. етап II).

4. Удостоверение без дълг.       За да получите сертификата за бездългово пътуване, представете следния оригинален пакет документи:

 1. Данъчна декларация, формуляр VEN12 за А/2017;  От подаването на декларацията до подаването на пакета до представянето на пакета, за да се получи удостоверението за липса на задължения, трябва да измине 1 месец.
 2. Копирайте обявата от МО (виж етап II);
 3. Финансов отчет за 2017 г. (ликвидационен баланс);
 4. Удостоверение за закриване на банковата сметка (вж. стр. 5и);
 5. Удостоверение от Националната социалноосигурителна къща на Република Молдова относно липсата на просрочени задължения (вж. стр. 5е);
 6. Удостоверение от Държавно предприятие "Статистическо издателство" (вж. стр. 5з);
 7. Разрешение за унищожаване на печати (вж. стр. 6);
 8. Домашна и контролна регистрационна карта на автомобила;
 9. Копие от документите, въз основа на които са получени строго вписаните удостоверения от "Статистическо издателство" и данъчния орган;
 10. Удостоверението за връчване на полицейския печат;
 11. Копие от последния акт на контрол (вж. стр. 5);

Някои от документите в този списък не разбраха какво означава или ми бяха възложени поради липса на икономическа активност. Така за моето досие точките бяха изключени: г. (вж. стр. 5и) з, и, й.

В този списък не са включени, но непременно ще трябва да, в оригинала:

л. Удостоверение от Националната здравноосигурителна къща за дерегистрация на информацията на ДАР "МБПА" за осигурените служители (вж. стр. 4ж);

м. Удостоверение за ликвидация на подразделения (ликвидация на правния адрес)

Сертификатът се предлага от сектора IFS в рамките на три дни след попълване на стандартен формуляр и прилагане на договора за наем на прекратеното пространство/офис.

5.       Закон за данъчен контрол (буква к от списъка по-горе). За да получите акта за фискален контрол, представете следния пакет от документи:

 1. копие от удостоверението за регистрация;
 2. Копирайте обявата от МО;
 3. Копие от протокола на съвета с решение за разпускане;
 4. Финансови отчети за последните 3 години дейност (донесох всички години на дейност)
 5. Удостоверение за липса на задължения към държавния бюджет, отдел "Митнически плащания";

За да получите сертификата, подгответе опаковката:

 • Кандидатстване в свободна форма от името на директора
 • Копие от удостоверението за регистрация.

Вземете сертификата от офиса в колона 30, независимо от юридическия адрес на неправителствената организация.

       е. Потвърждение от Националната социалноосигурителна къща на Република Молдова относно липсата на просрочени задължения;

За да получите сертификата, подгответе опаковката:

 • Заявление, в което изрично е посочено, че Ви е необходимо удостоверението за ликвидация, IDNO, CTAS код и къде ще бъде представено;
 • копие от удостоверението за регистрация;
 • Копие от протокола на съвета с решение за разпускане;
 • Копие от обявата в МО;
 • Попълнен формуляр Bass/AN/0 (изтегля се от уебсайта на CNAS).

Удостоверението се издава в срок от три работни дни от районното управление, т.е. до правния адрес на организацията.

      г. Удостоверение от Националната здравноосигурителна къща относно дерегистрация на информацията на ДАР "МБПА" за осигурените служители;

 • копие от удостоверението за регистрация;
 • Копирайте обявата от МО;
 • Копие от доклада на съвета с решение за разпускане.

Сертификатът се предлага на място. Попълнете стандартно заявление на място. Офисът е на Василе Лупу 18, трети етаж, офис 310.

       ч. Удостоверение от Държавно предприятие "Статистическо издателство";

Не се нуждаете от нищо друго освен присъствието на администратора (или пълномощно на друго лице). Попълнете стандартното заявление на място. Сертификатът струва 21 леи. Намира се на Букурещ 34 (двор). Предлага се веднага.

      i. Копие от Електронен документ "Удостоверение за закриване на банкова сметка";

Ако сдружението не се е активирало повече от 1 година, акаунтът се закрива автоматично. Информацията се изпраща до Държавната данъчна инспекция (IFS) и не се нуждаете от сертификат. Сертификатът се дава на банката, в която имате открита сметка.

Законът за данъчния контрол е получен от Департамента по фискална администрация, на Hancesti 53, 7-ми етаж. Искането в свободна форма, с което заявявате фискален контрол, се депозира в преддверието. В рамките на един месец те се свързват с вас с инспектора, който ще извърши проверката.

6. Упълномощаване за унищожаване на печата.        За унищожаването на печата ликвидаторът ще се обърне към Държавната регистрационна камара със следния пакет документи:

 1. Извлечение от Държавния регистър на предприятията и организациите;
 2. Удостоверение за регистрация от MJ;
 3. Доказателство за публикуване в Държавен вестник на обявлението за ликвидация;
 4. Протоколите, които създават субекта и този, чрез който се решава ликвидацията – копия;
 5. Личната карта на учредителя, ликвидатора или лицето, което подава тези документи;
 6. Сертификатът за изработка на печата;
 7. Печат на предприятието.

В момента цената за услугата за унищожаване на печата е 50 леи, а след унищожаването, което може да продължи 15-20 минути, в случай че са спазени всички условия, се издава сертификат, потвърждаващ унищожаването му.

Стъпка IV : Подадохме пакета документи на MJ за заличаване на сдружението от регистъра, както следва:  

 1. Искането, адресирано до Министерството на правосъдието, с искане за дерегистрация на организацията, подписано от ликвидатора;
 2. Ликвидационен баланс;
 3. Копие от обявлението, публикувано в "Официален инспектор на Република Молдова" относно ликвидацията на юридическото лице;
 4. Удостоверението, издадено от Държавната данъчна служба за липса на задължения към националния публичен бюджет;
 5. Копие от удостоверението за унищожаване на печата на организацията;
 6. Учредителните актове на организацията (удостоверение за регистрация и статут на организацията), в оригинал.

За по-малко от 1 седмица взех удостоверението от Министерството на правосъдието (август 2017 г.).

С това официално ликвидирахме сдружението.

Желая ви успех!

А. Дълман

 

Ru

Traducere Automata

Порядок ликвидации НПО

Всем привет!

Я пишу этот пост для всех лиц, которые являются исполнительными директорами / президентами «мертвых» НПО, но которые не могут оставить их забытыми, продолжают отчитываться в соответствии с законодательством, хотя они хотели бы их распустить.

Много лет назад мы зарегистрировали общественное объединение, которое последние четыре года не осуществляло никакой деятельности, поэтому Правление приняло решение о его роспуске. Я посмотрел законодательство, но нигде не нашел руководства по роспуску НПО, что заставило меня максимально четко описать этот процесс. У меня были различные глупые или смешные ситуации, но это не важная тема для обсуждения, поэтому я не буду их рассматривать.


Досудебное разбирательство: Чтобы инициировать процесс роспуска, потребуется подготовить пакет документов, опубликованный на сайте Минюста: http://justice.gov.md/slidepageview.php?l=ro&idc=214

Этап I: В пакет документов для самоликвидации (в январе 2017 года) вошли:

 1. Обращение   в   Министерство юстиции       с просьбой     о   возбуждении процедуры ликвидации организации, подписанное членами уполномоченного органа управления, с указанием места жительства и с приложением штампа организации.
 2. Протокол     заседания компетентного     органа (Правления/Генеральной Ассамблеи), распорядившегося о ликвидации организации, подписанный президентом и секретарем собрания.
 3. Список членов организации с подписями присутствующих на собрании, заверенный подписью руководителя с печатью.
 4. Оригинал свидетельства о регистрации организации.

В июле этого года был составлен перечень документов для инициирования процесса роспуска, а именно:

 1. Запрос, адресованный Министерству юстиции, с просьбой о возбуждении процедуры ликвидации организации, подписанный ликвидатором или членами Ликвидационной комиссии;
 2. Протокол/решение высшего руководящего органа организации, уполномоченного принять решение о ликвидации организации, в котором будет назначен ликвидатор или ликвидационная комиссия, подписанный президентом и секретарем собрания;
 3. Протокол делегирования на заседание (для членов юридических лиц);
 4. Список присутствующих на собрании, с их подписями, в целях определения кворума собрания при принятии решений (в зависимости от организационно-правовой формы некоммерческой организации);
 5. Выписка из Реестра членов организации или выданное руководителем организации подтверждение о количестве и списке ее членов (актуальная ситуация), (в зависимости от организационно-правовой формы некоммерческой организации );
 6. Протокол приема/исключения членов организации (при наличии новых членов). Вышеуказанные акты представляются, в зависимости от организационно-правовой формы некоммерческой организации ;
 7. Копия удостоверения личности ликвидатора.
 8. Свидетельство некоммерческой организации, в оригинале.

В моем случае прошло около 2 недель, пока я не получил оригинал свидетельства о регистрации организации с надписью «В процессе роспуска» и решение Министерства о том, что процедура роспуска инициирована.

Рекомендации:

 • Проверьте ссылку выше, чтобы быть в курсе изменений;
 • Сделайте 10 копий всех документов, которые у вас есть или которые вы получили.

Этап II: Получив Свидетельство о регистрации организации и решение Министерства о начале процедуры, перейдите в Официальный вестник (Casa Presei pe Bănulescu Bodoni) и дайте объявление, уведомляющее кредиторов о роспуске. Объявление стоит 420 леев (в феврале).

МО пишет объявление самостоятельно, вы заполняете стандартную заявку, которую получаете на месте. С момента публикации (сообщаю на месте, когда будет опубликовано объявление) ждать 2 месяца.

Рекомендации:

 • Сделайте около 10 экземпляров объявления, чтобы вы могли видеть дату публикации и номер МО;
 • Подчеркните маркером объявление и дату его публикации.

Этап III: Документы, необходимые для исключения НПО из Государственного реестра (в январе 2017 года):

 1.    Обращение   в Министерство юстиции       с просьбой     об исключении   организации из Государственного реестра неправительственных организаций.
 2. Учредительные акты организации в оригинале.
 3. Справка, выданная Государственной налоговой инспекцией об отсутствии задолженности перед республиканским публичным бюджетом.
 4. Справка, выданная банком о закрытии счета.
 5. Справка из МВД об уничтожении штампа.
 6. Копия объявления в Официальном вестнике о ликвидации организации.

В июле 2017 года этот список был дополнен следующим образом:

 1. Заявление, адресованное Министерству юстиции, с требованием о снятии организации с учета, подписанное членами Ликвидационной комиссии или ликвидатором;
 2. Ликвидационный баланс, отражающий балансовую стоимость и рыночную стоимость активов, включая признанные ликвидатором требования, обязательства юридического лица и долги, находящиеся на рассмотрении суда, подписанные ликвидационной комиссией или ликвидатором (ст. 93 ГК РФ);
 3. Копия опубликованного в «Официальном мониторе Республики Молдова» уведомления о ликвидации юридического лица, а также об информации в течение 15 дней известных кредиторов о ликвидации и о сроке предъявления требований (статья 91 Гражданского кодекса);
 4. Справка, выданная Государственной налоговой службой об отсутствии задолженности перед национальным публичным бюджетом;
 5. Справка, выданная банковским учреждением о закрытии счета организации (в зависимости от обстоятельств);
 6. Сертификаты от CNAS, CNAM (в зависимости от обстоятельств);
 7. Справка об уничтожении печати организации;
 1. Учредительные акты организации (свидетельство о регистрации и статус организации), в оригинале.

Сбор документов из этого перечня сопряжен с трудностями из-за отсутствия информации в открытых источниках. В некоторых случаях единственным источником информации является исключительно должностное лицо на соответствующей стойке (которое работает на основании правил или внутренних документов), в других случаях достаточно телефонного звонка, в третьем случае мы нашли четкую информацию на веб-страницах.

Фраза «там, где это уместно» мне не ясна, учитывая процедуры, упомянутые ниже.

 Мы приступили к подготовке пакета документов, необходимых для снятия НПО с учета из Государственного реестра.

В результате действий, которые вы предпримете, вам нужно будет иметь те, которые запрашиваются Министерством юстиции (см. список на этапе III). Порядок описания тот, которому я следовал, можно начать с другой точки. Изначально мы готовили документы, которые у нас были или которые не требовали дополнительных усилий:

1.       Ходатайство об исключении из Государственного реестра

Заявление о снятии с учета пишется в свободной форме, это прямой запрос со списком приложений. Это не сопряжено с трудностями при составлении проекта.

2.       Ликвидационный баланс

Это документ, подготовленный бухгалтером, также называемый «Финансовая отчетность за двадцатый год (ликвидационный год – шахта 2017)». Он также подается в налоговую инспекцию (необходимо иметь его в 2-х оригиналах)

3.       Копия заключения в МО

Вам придется подождать 2 месяца после его публикации, чтобы продолжить процесс (см. этап II).

4. Сертификат       без долгов. Для получения Сертификата о безвозмездной задолженности необходимо предоставить следующий оригинальный пакет документов:

 1. Декларация о подоходном налоге, форма VEN12 за A/2017;  От подачи декларации до подачи пакета до подачи пакета для получения справки об отсутствии долгов должен пройти 1 месяц.
 2. Скопировать объявление из МО (см. этап II);
 3. Финансовая отчетность за 2017 год (ликвидационный баланс);
 4. Справка о закрытии банковского счета (см. стр. 5i);
 5. Справка из Национального дома социального страхования Республики Молдова об отсутствии задолженности (см. стр. 5f);
 6. Справка из Государственного предприятия «Статистическое издательство» (см. с. 5ч);
 7. Разрешение на уничтожение марок (см. стр. 6);
 8. Домашняя и контрольная регистрационная карточка автомобиля;
 9. Копия документов, на основании которых были получены строго зарегистрированные справки из «Статистического издательства» и налогового органа;
 10. Справка о вручении полицейского штампа;
 11. Копия последнего акта контроля (см. стр. 5);

Некоторые документы в этом списке не понимали, что это значит, или были присвоены мне из-за отсутствия экономической активности. Таким образом, для моего дела были исключены пункты: d. (см. с. 5i) h, i, j.

В этот список не входят, но вам обязательно придется, в оригинале:

l. Справка из Национального дома медицинского страхования о снятии с учета сведений SIA "MBPA" о застрахованных работниках (см. стр. 4g);

m. Справка о ликвидации подразделений (ликвидация юридического адреса)

Сертификат предоставляется сектором IFS в течение трех дней после заполнения стандартной формы и приложения договора аренды прекращенного помещения/офиса.

5. Акт       налогового контроля (пункт к перечня выше). Для получения акта фискального контроля необходимо представить следующий пакет документов:

 1. Копия свидетельства о регистрации;
 2. Скопируйте объявление из МО;
 3. Копия протокола правления с решением о роспуске;
 4. Финансовые отчеты за последние 3 года деятельности (я привез все годы деятельности)
 5. Справка об отсутствии задолженности перед государственным бюджетом, отделом таможенных платежей;

Для получения сертификата подготовьте пакет:

 • Заявление в свободной форме от имени директора
 • Копия свидетельства о регистрации.

Получите справку из офиса по графе 30, независимо от юридического адреса НПО.

       ф. Подтверждение Национального дома социального страхования Республики Молдова об отсутствии задолженности;

Для получения сертификата подготовьте пакет:

 • Заявление, в котором прямо указано, что вам нужен сертификат для ликвидации, IDNO, код CTAS и где он будет предъявлен;
 • Копия свидетельства о регистрации;
 • Копия протокола правления с решением о роспуске;
 • Копия объявления в МО;
 • Заполнена форма Bass/AN/0 (загружается с веб-сайта CNAS).

Справка выдается в течение трех рабочих дней из районного отделения, т.е. по юридическому адресу организации.

      г. Справка из Национального дома медицинского страхования о снятии с учета информации SIA "АДЛПА" о застрахованных работниках;

 • Копия свидетельства о регистрации;
 • Скопируйте объявление из МО;
 • Копия отчета правления с решением о роспуске.

Сертификат выдается на месте. Заполните стандартную заявку на месте. Офис находится по адресу Василе Лупу 18, третий этаж, офис 310.

       д. Справка из Государственного предприятия «Статистическое издательство»;

Вам не нужно ничего, кроме присутствия администратора (или доверенности на другое лицо). Заполните стандартную заявку на месте. Стоимость сертификата составляет 21 лей. Он расположен на Бухаресте 34 (двор). Он предлагается немедленно.

      i. Копия электронного документа «Справка о закрытии банковского счета»;

Если ассоциация не активировалась более 1 года, счет автоматически закрывается. Информация отправляется в Государственную налоговую инспекцию (ГОФС) и справка вам не нужна. Справка выдается в банк, где у вас есть открытый счет.

Акт налогового контроля получен в Департаменте фискального администрирования, по адресу Hancesti 53, 7-й этаж. Запрос в свободной форме, по которому вы запрашиваете фискальный контроль, депонируется в прихожей. В течение месяца они связываются с инспектором, который будет делать проверку.

6.       Разрешение на уничтожение штампа. Для уничтожения штампа ликвидатор обратится в Государственную регистрационную палату со следующим пакетом документов:

 1. Выписка из Государственного реестра предприятий и организаций;
 2. Свидетельство о регистрации от MJ;
 3. Доказательство публикации в Официальном вестнике уведомления о ликвидации;
 4. Протокол, создающий субъект и тот, через который принимается решение о ликвидации – копии;
 5. Удостоверение личности учредителя, ликвидатора или лица, подающего эти документы;
 6. Свидетельство об изготовлении штампа;
 7. Печать заведения.

На данный момент стоимость услуги по уничтожению марки составляет 50 леев, а после уничтожения, которое может длиться 15-20 минут, при соблюдении всех условий выдается справка, подтверждающая ее уничтожение.

Шаг IV:  Мы подали пакет документов в МЮ для исключения ассоциации из реестра, а именно:

 1. Заявление, адресованное Министерству юстиции, с требованием о снятии организации с учета, подписанное ликвидатором;
 2. Ликвидационный баланс;
 3. Копия опубликованного в «Официальном мониторе Республики Молдова» уведомления о ликвидации юридического лица;
 4. Справка, выданная Государственной налоговой службой об отсутствии задолженности перед национальным публичным бюджетом;
 5. Копия Справки об уничтожении печати организации;
 6. Учредительные акты организации (свидетельство о регистрации и статус организации), в оригинале.

Менее чем за 1 неделю я получил справку из Министерства юстиции (август 2017 года).

Этим мы официально ликвидировали ассоциацию.

Желаю вам удачи!

А. Дульман