Reușite remarcabile în cadrul proiectului ASEM „Drepturile omului în Republica Moldova: dimensiunea financiară și consolidarea prin gestiunea eficientă a cheltuielilor publice”Echipa din cadrul proiectului „Drepturile omului în Republica Moldova: dimensiunea financiară și consolidarea prin gestiunea eficientă a cheltuielilor publice”, cifrul 20.80009.0807.35, reprezentând Parteneriatul dintre Academia de Studii Economice din Moldova și Universitatea „B. P. Hașdeu” din Cahul a urmărit pentru anul 2023 dezvoltarea cadrului conceptual și metodologic aferent bugetării în baza drepturilor omului.

Secrieru

Obiectul de cercetare în cadrul temei proiectului este reprezentat de Drepturile Economice, Sociale și Culturale (DESC), și anume: dreptul la muncă și protecția muncii, dreptul la educație, dreptul la ocrotirea sănătății, dreptul la asistență și protecție socială, dreptul la un mediu înconjurător sănătos etc.

Pe parcursul anului s-a urmărit atingerea următoarelor obiective: 1. Argumentarea necesității bugetării DESC; 2. Analiza experienței naționale și internaționale privind cadrul conceptual și metodologic privind bugetarea DESC; 3. Sistematizarea și concretizarea cerințelor referitoare la bugetarea DESC; 4. Proiectarea algoritmului bugetării DESC.

Pentru atingerea scopului și obiectivelor, considerând acțiunile planificate, au fost înregistrate următarele realizări:

 • A fost elaborat cadrul conceptual și metodologic privind bugetarea DESC.
 • A fost studiată experiența națională și internațională privind cadrul conceptual și metodologic privind bugetarea DESC.
 • Au fost identificate și evaluate prin aplicarea abordării comparate metodele de analiză bugetară.
 • A fost argumentat rolul și importanța bugetării în baza drepturilor omului pentru responsabilizarea guvernelor referitor la DESC.
 • A fost analizat cadrul de definire a obligațiilor juridice impuse de DESC în scopul identificării rolului jucat de bugetarea în baza drepturilor omului în sistemul de drept internațional.
 • A fost realizată analiza privind raportarea de performanță în cadrul procesului de bugetare prin prisma aspectelor conectate la problematica drepturilor omului.
 • A fost concretizat și specificat cadrul metodologic de monitorizare a dreptului la un trai decent, dreptului la muncă și protecția muncii, dreptului la ocrotirea sănătății, dreptului la un mediu înconjurător sănătos, ocrotirea mamei, copiilor și a tinerilor.
 • A fost elaborat și dezvoltat cadrul conceptual și metodologic privind bugetarea dreptului la un trai decent, dreptului la muncă și protecția muncii, dreptului la ocrotirea sănătății, dreptului la un mediu înconjurător sănătos, ocrotirea mamei, copiilor și a tinerilor.
 • A fost cercetată perspectiva aplicării tehnologiei blockchain în scopul extinderii incluziunii financiare în Republica Moldova cu impact pozitiv asupra consolidării DESC.
 • A fost organizată și desfășurată masa rotundă „Respectarea DESC: particularități și provocări” de către membrii echipei de proiect de la Universitatea de Stat „B. P. Hașdeu” din Cahul.
 • Au fost organizate două sesiuni de informare cu reprezentanții autorităților publice locale din mun. Cahul: specialiști din primăria mun. Cahul, Consiliul raional Cahul, lucrătorii instituțiilor culturale, reprezentanții instituțiilor / întreprinderilor din domeniul managementului deșeurilor / protecției mediului. În cadrul acestor două sesiuni de informare au fost prezentate principalele recomandări din cele două ghiduri metodologice, elaborate de echipa de proiect din Cahul, aferente dreptului la cultură și dreptului la un mediu sănătos.
 • Proiectul a participat la expoziția internațională EUROINVENT (expoziția europeană a creativității și inovării), Iași, România, mai 2023, fiind evaluat cu distincția „Excelență în cercetare” și Medalia de bronz.
 • Proiectul a participat la expoziția internațională specializată INFOINVENT (expoziția europeană a creativității și inovării), Chișinău, Republica Moldova, 22-24 noiembrie 2023, fiind evaluat cu Medalia de aur.

Indicatorii de performanță aferenți Proiectului au înregistrat următoarele valori: a) numărul publicațiilor, total: 30, inclusiv pe categorii: în reviste din străinătate recunoscute – 8; în reviste din Registrul National al revistelor de profil – 5; în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (peste hotare) – 6; în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (Republica Moldova) – 9; Ghid metodologic – 2; b) trei evenimente științifice la tematica proiectului organizate și desfășurate; d) două participări la expoziții internaționale.

Coordonatorul Proiectului „Drepturile omului în Republica Moldova: dimensiunea financiară și consolidarea prin gestiunea eficientă a cheltuielilor publice” este Angela SECRIERU, dr. hab., prof. univ., ASEM.

Secrieru

Secrieru