Rezultate ale seminarului ştiinţifico-practic dedicat Zilei Traducătorului

Uniunea Traducătorilor Autorizaţi din Moldova în colaborare cu Universitatea Liberă Internaţională din Moldova au organizat joi, 30 septembrie şi vineri, 1 octombrie un seminar ştiinţifico-practic cu genericul „JURISLINGVISTUL ŞI JURISTRADUCĂTORUL: ORIENTĂRI ŞI STRATEGII MODERNE ÎN CONTEXTUL PLURILINGVISMULUI”, consacrat Zilei Internaţionale a Traducătorului. Seminarul a avut loc în incinta ULIM, în Sala Magnifică, unde au participat în calitate de raportori: 7 doctori habilitaţi în filologie şi drept, 5 doctori în filologie şi drept, 3 şefi de catedre, 6 magiştri în filologie şi drept, profesori universitari, 45 membri activi UTA, 20 membri de onoare UTA, 5 membri simpatizanţi UTA, 30 studenţi la studii master ULIM şi alţi invitaţi de onoare.

Doamna Inesa Foltea, mag. în filologie, preşedinte ad-interim UTA, a deschis prima zi a seminarului, axa lingvistică, prin trecerea în revistă a cărţii de vizită a activităţii Uniunii Traducătorilor Autorizaţi din Moldova pentru cei care, momentan, nu sunt la curent cu aceasta, şi familiarizând publicul cu semnificaţia emblemei U.T.A., mesajul transmis şi redat în toate limbile de circulaţie internaţională, cu asigurarea eficienţei şi calităţii lui, prin intermediul traducătorilor autorizaţi la Ministerul de Justiţie. Culorile sunt următoarele: roşu (verificabilitate şi corectitudine) – traducerea scrisă; verde (gândire discursivă şi constructivă) – interpretarea consecutivă; albastru (concentrare maximă şi spontaneitate) – interpretarea simultană, toate fiind într-o interdependenţă şi reciprocitate permanentă. Succesiunea patratelor prezintă cele trei trepte de instruire şi perfecţionare a traducătorilor şi interpreţilor – studii de licenţă, master şi doctorat.

A anunţat agenda şi scopul seminarului: informarea, schimbul de experienţă, actualizarea în domeniul traducerilor; socializarea ca formă de transfer a cunoştinţelor şi experienţei; formarea şi extinderea noilor colaborări.

Moderatoarea Inesa Foltea a menţionat faptul că organizarea acestui seminar ştiinţifico-practic de o astfel de amploare, a fost posibilă numai în strânsă colaborare cu Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Facultatea de Limbi Străine şi Ştiinţe ale Comunicării, sub administrarea şi susţinerea totală a doamnei Decan, doctor în filologie, Hometkovski Ludmila, cu ocazia căreia a adus sincere mulţumiri din partea UTA şi a tuturor invitaţiilor şi participanţilor la seminar.

Doamna decan Ludmila Hometkovski a salutat invitaţii de onoare, studenţii ULIM, participanţii subliniind unele momente importante din conceptul educaţional. Astfel, obiectivul primordial al Facultăţii LSSC, ULIM constă în formarea cadrelor de înaltă calificare în domeniul traducerii şi interpretariatului, având la activ cel puţin două limbi străine pentru a asigura traducerea în ambele direcţii: din limba maternă în limba străină şi invers. În acest scop, ULIM a implementat cele mai noi tehnologii de predare/învăţare a limbilor străine cu folosirea acestora în cariera profesională viitoare. Menţionând faptul, FLSSC a semnat un acord de colaborare cu UTA, care prevede diverse activităţi în colaborare, inclusiv desfăşurarea stagiilor profesionale.

Doamna Ludmila Hometkovski a prezentat baza de date elaborată de ea, InfoTerminographe Communautaire (ITeC), ca un ajutor esenţial pentru traducerile în domeniul juridic prin intermediul cutiilor de căutare corespunzătoare celor patru limbi implicate şi filtrele alfabetice.

Doamna Ana Guţu, prof. univ., dr. hab., ULIM a prezentat participanţilor APCE - Forul European pentru Drepturile Omului, „Limbajul documentelor APCE: sinergie între jurislingvistică şi politică”, APCE – lucru în comisii, sesiuni; documente adoptate: rezoluţii, recomandări, declaraţii. RM – membru CE din 1997, sesiuni de 4 ori pe an.

Invitata de onoare, doamna Iraida Condrea, dr. hab., şef catedră Limba Română, USM, a relatat participanţilor exemple utile din respectarea normelor limbii române în traducere: aspecte semantice; reguli de redare a numelor proprii. Prezentarea a avut un ecou pozitiv şi de succes, studenţii au solicitat ca versiunile electronice ale prezentărilor să fie exprediate via e-mail.

Scriitor, cercetător în ştiinţe, doctor habilitat, Dragoş Vicol, a venit în faţa participanţilor cu un cuvânt de salut cu prilejul Zilei Internaţionale a Traducătorului şi cu cele mai sincere urări în practicarea acestei profesii nobile.

Doamna Elena Prus, prof. univ., dr. hab., director al Institutului de Cercetări Filologice şi Interculturale ULIM, a prezentat tema „Traducerea ca paradigmă a mediologizării culturii”.

Prezentarea doamnei Tatiana Podoliuc, conf. univ., dr., ULIM, „Particularităţile traducerii terminologiei juridice” a trezit un deosebit interes pentru traducătorii de limbă rusă, unde au fost relatate exemple din practică.

Domnul Gerhard Ohrband, vicerector relaţii internaţionale, ULIM a abordat acest subiect dintr-o prizmă mai specială şi anume: „Proprietate” intelectuală prin prisma apărării proprietăţii private. Domnul Ohrband este un cunoscător al mai multor limbi străine la nivel înalt şi este un exemplu bun de urmat pentru cei din domeniul traducerilor.

Doamna Inga Stoianov, dr., şef catedră Filologie Germanică, ULIM a subliniat particularităţile traducerii discursului juridic (subdomeniul diplomaţie).

Domnul Ghenadie Râbacov, mg., lect. sup., ULIM, ataşat cultural UTA, a prezentat tipuri de echivalenţă în traducerea textelor juridice (în baza terminologiei juridice franceze).

Doamna Lilia Strugari, mg., lect. sup., ULIM, a conturat dimensiunea culturală a traducerii juridice.

Doamna Aliona Dosca, preşedinte în absentiae UTA, dr., cercetător ştiinţific, la moment se află în Elveţia, în cadrul unui proiect de cercetări ştiinţifice, pentru un an de zile, drept care a expediat participanţilor versiunea electronică a prezentării sale: „Competenţele lingvistice şi juridice ale traducătorului în contextul pluringvismului actual”.

Ziua a doua a seminarului, axa juridică, a pus accent pe practica traducerilor documentelor, unde au participat specialişti atât din domeniul dreptului, cât şi al filologiei: Lilea Mărgineanu, conf. univ. dr. ULIM, Constantin Bragoi, vicedirector al Departamentului de administraţie judecătorească, preşedintele Comisiei de atestare a Traducătorilor, MJ; Efrosinia Gurschi, grefier la Judecătoria Ciocana, mun. Chişinău.

S-au pus în discuţii teme ca: „Apostilarea în Republica Moldova. Exemple din alte ţări europene”, „Invitaţia interpretului în şedinţa de judecată şi procedura desfăşurării şedinţei de judecată: rolul interpretului, comportamentul, vestimentaţia, măsuri de precauţie şi unele recomandări.”

Domnul Constantin Bragoi ne-a pezentat date recente referitor la atestarea traducătorilor, a relatat fapte cu privire la etapa de lucru a comisiei în legătură cu modificarea Legii Traducătorului, precum şi aportul fiecărui traducător, cu exemple din practică.

Doamna Inesa Foltea împreună cu Ghenadii Râbacov au înmânat confirmări tuturor raportorilor şi certificate de participare tuturor participanţilor activi la seminar.

Autor: Inesa Foltea,

Mag. în filologie, preşedinte ad-interim UTA, 

UNION OF AUTHORIZED TRANSLATORS OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

MD-2025 Chişinău, 37 Puşkin Street,

E-mail: uniunea_tradautorizat@yahoo.com

Tel./Fax: (00373 22) 210288

Mob: (00373) 69025826, 68088608.