Concurs de granturi în cadrul proiectului „Construirea păcii prin reziliența femeilor, organizațiilor și a comunităților”TERMENI DE REFERINȚĂ

CONCURS DE GRANTURI

în cadrul proiectului 

„Construirea păcii prin reziliența femeilor, organizațiilor și a comunităților” 

/ „Building peace and resilience of women, organizations and communities”

 

Centrul de Drept al Femeilor în colaborare cu Coaliția Națională „Viața fără Violență în Familie” (Coaliția Națională) anunţă concurs pentru selectarea a zece organizații care vor beneficia de granturi.

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” (în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009.

Misiunea CDF este de a contribui la promovarea egalităţii de gen și la prevenirea și combaterea violenței în bază de gen în RM prin sensibilizarea opiniei publice, consolidarea capacităţilor actorilor în domeniu, oferirea serviciilor holistice de asistenţă şi protecţie a femeilor, cercetare și analiză, monitorizare a legislaţiei şi alinierea acesteia la standarde internaţionale.

Valorile CDF ghidează activitatea şi îndeplinirea onestă a misiunii organizaţiei. În acest sens, CDF are următoarele repere:

 • Respectarea drepturilor omului
 • Abordare integrată și holistică bazată pe abilitarea juridică și economică a femeilor
 • Abordare centrată pe victime
 • Respectarea deciziilor beneficiarelor și acordarea sprijinului necesar
 • Responsabilitate şi non-discriminare
 • Profesionalism și imparțialitate

Coaliția Națională este o rețea națională formată din 27 organizații non-guvernamentale și instituții publice care activează în domeniul prevenirii și combaterii violenței față de femei și copii. 

Misiunea Coaliţiei Naționale este de a contribui la o viață fără violență pentru/față de femei și copii. Viziunea Coaliției Naționale  este: „O societate sigură, fără violență, în care drepturile femeilor și copiilor sunt protejate și respectate.” Valorile Coaliției Naționale: Integritate, feminism, solidaritate, respect, colaborare și parteneriat.

Termenii de referință sunt publicați de către Centrul de Drept al Femeilor, în cadrul proiectului „Construirea păcii prin reziliența femeilor, organizațiilor și a comunităților”. 

Proiectul „Construirea păcii prin reziliența femeilor, organizațiilor și a comunităților” este implementat de Centrul de Drept al Femeilor în parteneriat cu Coaliția Națională „Viața fără Violență în Familie” cu susținerea UN Women și finanțat de Fondul Femeilor pentru Pace și Asistență Umanitară.

I. Context

Odată cu începerea crizei refugiaților din Ucraina, majoritatea refugiaților fiind femei și copii, organizațiile societății civile, precum și oamenii din comunități și-au mobilizat resursele și și-au unit eforturile pentru a face față provocărilor și a răspunde eficient acestei crize. Pe lângă necesitățile de bază a refugiatelor, pe care le-au acoperit organizațiile dar și cetățenii, necesitatea de integrare socială în comunitățile în care locuiesc acestea pe teritoriul Republicii Moldova este una extrem de importantă, pentru refugiatele care se stabilesc pe termen mediu, lung sau nedeterminat. 

În același timp comunitățile au nevoie de sprijin pentru a-și identifica punctele forte și punctele slabe actuale și pentru a lua în considerare noi strategii și tactici specifice pentru extinderea și aprofundarea incluziunii și dezvoltării comunității, luând în considerare femeile venite din Ucraina și familiile acestora. În acest context, rolul profesioniștilor și organizațiilor locale este primordial. 

Proiectul „Construirea păcii prin reziliența femeilor, organizațiilor și a comunităților”, implementat în perioada Mai 2022 – Decembrie 2022, își propune să dezvolte capacitățile organizațiilor societății civile, inclusiv membrilor Coaliției Naționale, parajuriștilor și partenerilor săi la nivel local pentru un răspuns eficient crizei refugiaților din Ucraina.

Astfel, în cadrul proiectului vor fi selectate 10 propuneri de proiecte (conform termenilor descriși ulterior), care vor beneficia de granturi. La fel, 10 coordonatori/toare locale, vor fi implicați/te în implementarea proiectelor. Aceștia vor facilita implicarea comunității locale în procesele de mobilizare comunitară, vor facilita dialogul între organizațiile locale, persoanele refugiate, membrii/rele comunităților și alți actori relevanți. 

Profesioniștii locali implicați în cadrul proiectului vor beneficia de o instruire care va cuprinde subiecte precum: gestionarea crizelor și comunicare de criză; construirea de comunități sensibile și mobilizare comunitară; integrare și programe interculturale pentru copii, femei și comunități; abordarea diferențelor culturale; etc.

Programul de consolidare a capacităților privind incluziunea, integrarea și lucrul cu refugiații va ajuta profesioniștii locali să își extindă cunoștințele și abilitățile pentru a răspunde eficient nevoilor refugiaților, împreună cu contextul comunității și aspectele de dezvoltare.

II. Scopul și obiectivele programului de granturi din cadrul proiectului

Programul de granturi are drept scop construirea unor comunități sensibile și reziliente pentru a reduce stereotipurile, stigmatizarea și alte vulnerabilități ale femeilor refugiate. 

Propunerile de proiect în cadrul programului de granturi vor avea drept scop asigurarea mediului pozitiv pentru abilitarea economică, socială și educațională a femeilor refugiate și a copiilor acestora, prin construirea de comunități incluzive, implicând angajamentul comun al comunităților și al refugiaților în identificarea soluțiilor viabile la nevoile locale.

Propunerile de proiect vor avea focusul pe dezvoltarea comunitară și asigurarea incluziunii sociale pentru persoanele refugiate și se vor axa pe atingerea următoarelor obiective: 

 1. Dezvoltarea formelor de asistență și suport pentru femeile refugiate și copiii acestora, implicând actori ai comunităților locale în care acestea trăiesc pe teritoriul Republicii Moldova;
 2. Dezvoltarea și implementarea inițiativelor de implicare a comunităților locale în asigurarea unui mediu favorabil de dezvoltare economică, socială și educațională a femeilor refugiate;
 3. Consolidarea dialogului dintre factorii de decizie locali și alți actori relevanți pentru o participare mai inclusivă a femeilor refugiate în viața comunităților în care locuiesc întru identificarea soluțiilor pentru provocările cu care se confruntă acestea;
 4. Crearea și dezvoltare programelor de dezvoltare economică, socială și educațională pentru femeile refugiate și copiii acestora;
 5. Organizarea activităților de dialog intercultural; construirea de relații și încredere între membrii/ele comunităților locale și femeile refugiate și familiile acestora;
 6. Organizarea activităților comune care vor implica persoane refugiate și persoane din comunitate;
 7. Abordarea problemelor specifice ale femeilor, inclusiv femeilor refugiate, prin organizarea grupurilor de inițiativă conduse de femei și/sau grupurilor de suport pentru femei; etc.

III. Criterii de eligibilitate 

Sunt eligibile pentru aplicare cu propuneri de proiecte organizațiile non-guvernamentale înregistrate care activează pe teritoriul Republicii Moldova.

În cadrul proiectelor, organizațiile vor implica un coordonator/oare locală. Coordonatorul/taoarea locală, va lucra în strânsă colaborare cu echipa implementatoare a proiectului, și pot fi persoane din cadrul organizației, sau din afara organizației dar din cadrul comunității locale sau regionale în aria de implementare a proiectului. Organizația aplicantă trebuie să identifice coordonatorul/oarea locală la etapa de conceptualizare a proiectului și să introducă informația referitor această persoană în propunerea de proiect. 

Luând în considerare faptul că organizația aplicantă va coopera cu coordonatorul/oarea locală care va fi recrutată în cadrul proiectului, lipsa conflictului de interese dintre organizație și coordonatorul/toarea locală este obligatorie și va fi consemnată prin intermediul unei declarații scrise.

IV. Criteriile de selecție a propunerilor

 În cadrul procesului de evaluare se va ține cont de următoarele criterii: 

 1. Relevanța propunerii de proiect întru atingerea scopului și obiectivelor programului de granturi;
 2. Originalitatea și inovația propunerii;
 3. Relevanța activității pentru comunitatea locală;
 4. Existența de parteneriate la nivel local;
 5. Continuitatea rezultatelor;
 6. Cost-eficiență dintre bugetul solicitat si rezultatele așteptate;
 7. Existența co-finanțării și/sau contribuțiilor monetare și nemonetare din alte surse decât sursele oferite în cadrul programului de granturi;
 8. Candidatura coordonatorului/oarei locale implicate în proiect;
 9. Experiența de lucru cu refugiații/ grupurile subreprezentate care va fi considerat un avantaj.

V. Cheltuieli neeligibile 

Următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:

Bunurile şi serviciile neeligibile: 

 • Echipament militar; 
 • Echipament de supraveghere; 
 • Mărfuri şi servicii pentru susținerea activităților poliției sau ale altor organe de drept; 
 • Bunuri de lux şi echipament pentru jocuri de noroc;
 • Echipament de modificare a vremii;
 • Alcool, tutun, droguri.
 • Achiziționarea de terenuri sau clădiri.

Alte cheltuieli neeligibile:

 • Datoriile, penalitățile și alte costuri legate de aceste datorii; 
 • Amenzi și cheltuieli privind dispute legale și litigii;
 • Pierderile financiare sau potențialele datorii care pot apărea în viitor;
 • Credite oferite părților terțe.

Bunurile limitate: Partenerul de implementare nu poate procura nici unul din următoarele bunuri şi servicii fără autorizarea prealabilă scrisă a CDF:

 • Mărfuri agricole; 
 • Vehicule motorizate;
 • Medicamente;
 • Pesticide; 
 • Chimicale pe bază de cauciuc şi plastic; 
 • Echipament folosit ce costă mai mult de $1,000 unitatea; 
 • Fertilizator.

VI. Durata proiectelor și  bugetul per proiect

 • Durata de implementare a proiectelor nu va depăși 4 luni. 
 • Suma maximă acordată pentru un proiect nu va depăși 165 330 MDL. 
 • Serviciile coordonatorului/toarei locale vor fi bugetate într-o linie de buget separată. Suma maximă acordată pentru coordonatorul/toarea locală per proiect nu va depăși suma de 18 370 MDL.

VII. Procedura de aplicare 

Pentru a participa la concursul de granturi, organizațiile interesate vor depune dosarul care va conține următoarele documente:

CDF își rezervă dreptul de a refuza (cu informarea ulterioară a solicitantului) acordarea de fonduri în cazul în care:

 • Propunerea de proiect nu va fi în concordanță cu scopul și obiectivele programului de granturi;
 • Calitatea propunerilor depuse nu va corespunde criteriilor menționate mai sus și/sau cerințelor de selectare. 

VIII. Procesul decizional

Decizia de finanțare va fi luată în maximum 7 zile lucrătoare de la data limită de depunere a dosarului.

Evaluarea dosarelor este efectuată de către echipa de evaluare a CDF și Coaliția Națională. 

Coordonatoarea de granturi va informa organizațiile selectate și organizațiile care nu au fost selectate despre decizia echipei de evaluare.

IX. Adresa, informația de contact şi depunerea propunerilor de proiect:

Întrebările privind acest concurs pot fi trimise la emailul macarenco.iulia@gmail.com cu subiectul ”Întrebare _ concurs de granturi WPHF” până la data de 23 iunie 2022. 

Propunerile de proiect cu subiectul „Concurs de granturi WPHF” pot fi transmise prin poșta electronică la adresa de e-mail: macarenco.iulia@gmail.com sau prin poștă la adresa: str. M. Kogălniceanu 76, mun. Chișinău. 

Data limită pentru transmiterea propunerilor de proiect este de 27 iunie 2022, ora 24:00.

Atenție! 

 • Dosarele cu propunerile depuse nu vor fi returnate. 
 • Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.
 • Asigurați-vă că ați primit răspunsul de recepționare a dosarului de aplicare (în cazul în care nu ați primit răspunsul de recepționare în decurs de 1 zi după expirarea datei limită de depundere a dosarelor, sunați la numărul 079029129 – Iulia Macarenco, coordonatoare de proiect).
 • Echipa de proiect va organiza o sesiune de informare online, la care sunt invitate organizațiile pentru care acest apel de granturi prezintă interes. În cadrul sesiunii persoanele interesate vor putea adresa întrebările pe care le au în procesul de aplicare. Sesiunea va avea loc vineri, 17 iunie 2022, ora 14:00. 

Organizațiile interesate să participe în cadrul sesiunii sunt rugate să acorde informația de contact aici: https://docs.google.com/forms/d/12BtavgJkJnMaw6xwV49IoL07RZQZ8Rd3-SM0sHzz6Zo/edit

 

 

Articol adaugat de: Natalia Rezneac