TERMEN EXTINS: Program de granturi mici pentru completarea nișelor informaționale/ ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК: Программа малых грантов для проектов заполнения информационных ниш

Distribuie prietenilor:RO

Data limită: 5 februarie 2021

Cine poate participa: Instituțiile media independente, jurnaliști, ONG-uri, bloggeri, vloggeri, activiști civici și influenceri din Republica Moldova

 1. DESCRIEREA PROGRAMULUI

Internews în Moldova intenționează să acorde o serie de granturi mici pentru completarea nișelor informaționale (MIGG) cu scopul de a sprijini proiecte pilot și inițiative originale și creative în educația mediatică ale organizațiilor/instituțiilor media independente, ONG-urilor, jurnaliștilor, bloggerilor, vloggerilor, activiștilor civici și influncerilor din Moldova. Sprijinul va fi oferit pentru lansarea programelor, campaniilor, evenimentelor (online sau în persoană, respectând toate restricțiile epidemiologice) ce vor fi realizate/desfășurate în localitățile din afara municipiului Chișinău și vor promova educația mediatică, și consumul presei de calitate într-un mod inedit. Exemple pentru inițiative potențiale pot fi, dar nu se limitează, la proiecte de mini-granturi în educație mediatică pentru tineri, implicarea elevilor/studenților în concursuri de jurnalism civic, găzduirea unor evenimente comune ale profesorilor și profesioniștilor în domeniul media pentru a discuta despre oportunitățile și provocările integrării educației media în școli, și/sau crearea unor campanii mobile de publicitate în educație mediatică care să vizeze zonele rurale. Granturile vor fi acordate printr-un concurs competitiv deschis.

O comisie de selecție va lua în calcul proiecte ce reprezintă diferite regiuni ale țării, grupuri minoritare etnice/lingvistice care au potențialul de a completa nișele informaționale din zonele rurale/regionale, inclusiv cele în care limbile minoritare sunt intens utilizate sau în care tinerii locuiesc în comunități subinformate. Vor fi sprijinite proiecte inovatoare, precum:

 • Campanii creative de educație mediatică pentru tineri;
 • Promovarea consumului presei de calitate prin intermediul campaniilor și activităților ingenioase;
 • Promovarea cursului de „Educație pentru Media” în școli;
 • Parteneriate comunitare de informare;
 • Producerea conținutului viral de promovare a educației mediatice, combaterea dezinformării și implicarea civică;
 • Producerea conținutului de educație mediatică în limbile minorităților;
 • Producerea conținutului de educație mediatică adresat persoanelor cu necesități speciale;
 • Alte inițiative inovatoare ce întrunesc obiectivele MIGG.
 1. VALOAREA GRANTULUI

Conform programului, Internews intenționează să acorde până la 5 (cinci) granturi mici, fiecare variind de la 3.000 la 5.000 de EUR. Internews nu va lua în considerare cererile ce vor depăși suma de 5.000 de EUR. Numărul exact al granturilor acordate va depinde de mărimea bugetelor propuse. Valoarea bugetelor finale vor fi ajustate împreună cu Internews numai cu candidații selectați.

 

 1. PERIOADA DE IMPLEMENTARE

Internews anticipează ca toate granturile acordate în baza acestui concurs să fie implementate în perioada 1 martie 2021 -  31 august 2021 (maxim 6 luni). Termene mai scurte sunt acceptabile dacă întrunesc scopul și cerințele proiectului.

 1. CRITERIILE DE ELIGIBILITATE

Pentru a fi eligibili, cei interesați trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 • Să fie rezidenți ai Republicii Moldova;
 • Să fie organizație înregistrată oficial în Republica Moldova (persoanele fizice sunt încurajate să creeze parteneriate cu organizații);
 • Să fie utilizatori creativi ai noilor tehnologii;
 • Să se angajeze să majoreze numărul spectatorilor/ascultătorilor/utilizatorilor/ cititorilor;
 • Să tindă spre creșterea numărului, formatelor și calității materialelor produse;
 • Să demonstreze angajamentul de a continua activitățile propuse;
 • Să demonstreze angajamentul de a raporta conform cerințelor și în termenele limită stabilite.
 1. CRITERIILE DE EVALUARE

O comisie de selecție va examina și evalua cererile în baza următoarelor criterii:

 1. Calitatea și creativitatea ideii proiectului: maxim 50 de puncte;
 2. Planificarea proiectului /Abilitatea de a atinge obiective: maxim 20 de puncte;
 3. Monitorizarea și evaluarea proiectului: maxim 20 de puncte;
 4. Experiența și capacitatea ofertantului de a implementa proiectul: maxim 10 puncte.

     

      6. CERINȚE PRIVIND CONȚINUTUL DOSARULUI

 Dosarul trebuie să conțină:

 1. O descriere a proiectului;
 2. Un buget detaliat.

Descrierea proiectului trebuie să conțină:

 1. Ideea proiectului;
 2. Un plan de lucru cu livrabile concrete prezentate în termenul de implementare a proiectului;
 3. Un plan de monitorizare și evaluare;
 4. Informații despre experiența anterioară ca beneficiari de granturi, cu mențiunea finanțatorului (dacă este cazul).

     7. INSTRUCȚIUNI CU PRIVIRE LA DEPUNEREA DOSARULUI

Dosarul va fi expediat în format electronic la adresa de e-mail: [email protected] cu mențiunea "Granturi MIGG 2021" în subiectul mesajului. Mesajul trebuie să conțină:

 1. Documentele anexate ca parte a dosarului de participare (descrierea proiectului și bugetul detaliat);
 2. Numele complet al solicitantului;
 3. Actele de înregistrare ale organizației, eliberate de autoritățile Republicii Moldova;
 4. Informații de contact, inclusiv adresa și numărul de telefon.

Formularele pot fi obținute accesând următoarele link-uri: Formular pentru descrierea proiectului, Formular pentru buget.

 1. NOTIFICARE CU PRIVIRE LA REZULTATUL SELECȚIEI

Toți candidații vor fi înștiințați în termen de două (2) zile lucrătoare cu privire la recepționarea dosarelor de către Internews. Aplicantul este responsabil pentru asigurarea și confirmarea faptului că e-mailurile care cuprind aplicația ajung la reprezentanții Internews.

Doar solicitanții selectați vor fi anunțați despre rezultatul concursului în termen de cincisprezece  (15) zile lucrătoare de la data limită pentru depunerea cererilor.

AVIZUL DE SELECȚIE A CERERII NU TREBUIE CONSIDERAT CA UN CONTRACT SAU UN SUBGRANT. Acordul de oferire a grantului va fi negociat și semnat cu solicitantul doar după aprobarea finanțatorului.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne scrieți la adresa de email [email protected] sau să ne sunați la numărul de oficiu +373 60500570.

BACKGROUND

Această activitate este parte a proiectului „Sprijin pentru mass media din Moldova și eforturi inovatoare de educație mediatică”, finanțat de Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională și implementat de Internews în Moldova, ce are ca scop promovarea dezvoltării mass media independente și profesioniste, care oferă cetățenilor access la o diversitate de perspective și reduce vulnerabilitatea sectorului mediatic la interesele politice și economice.  Anterior, Programul de granturi mici pentru completarea nișelor informaționale a fost sprijinit în cadrul proiectului MEDIA-M.

**********

RU

Крайний срок подачи заявок: 5 февраля 2021 г.

Кто может участвовать:   независимые средства массовой информации, организации гражданского общества (ОГО), блогеры, влогеры, общественные активисты, журналисты и инфлуенсеры  Республики Молдова

 

 1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Чтобы поддержать перспективные пилотные проекты и креативные и оригинальные инициативы, организация Internews in Moldova предоставит на конкурсной основе независимым средствам массовой информации, организациям гражданского общества (ОГО), блогерам, влогерам, общественным активистам, журналистам и прочим лицам, нуждающимся в профессиональных рекомендациях и в финансовой помощи для осуществления своих идей, несколько малых грантов в рамках проекта по заполнению информационных ниш (MIGG).

Поддержка будет предоставлена для создания и развития программ, кампаний, мероприятий (онлайн или публично, с соблюдением всех ограничений пандемии) в районах за пределами муниципия Кишинэу которые поддерживают медиаграмотность и потребление качественных СМИ в оригинальной форме. Конкретные примеры потенциальных инициатив включают, но не ограничиваются, поддержку молодежных проектов по медиаграмотности посредством мини-грантов, вовлечение молодых людей в конкурсы гражданской журналистики, проведение мероприятий для встречи учителей и специалистов по медиаграмотности для обсуждения возможностей и проблем интеграции медиаобразования в школах, а также разработка мобильных рекламных кампаний по распространению медиа грамотности в сельских населениях.

Отборочная комиссия выберет средства массовой информации и прочие организации, представляющие различные регионы Республики, группы этнических и/или лингвистических меньшинств, которые соответствуют перечисленным ниже критериям и обладают потенциалом покрыть информационные ниши особенно там, где языки этнических меньшинств интенсивно используются и где молодежь проживает в недостаточно информированных населенных пунктах. Проект направлен на поддержание следующих инициатив:

 • творческие кампании по медиаграмотности для молодежи;
 • • содействие потреблению качественных СМИ;
 • • продвижение курсов медиаграмотности в школах;
 • • информационное партнерство с сообществами;
 • • производство контента для повышения медиаграмотности, борьбы с дезинформацией, вовлечения граждан;
 • • производство контента для этнических меньшинств (на их языках);
 • • контент по медиаграмотности для людей с ограничениями активности и участия;
 • • другие новые инициативы, соответствующие целям проекта.
 1. РАЗМЕР ПРИСУЖДАЕМЫХ ГРАНТОВ

В рамках конкурса, Internews планирует присудить до 5 (пяти) субгрантов, каждый в размере от 3000 до 5000 Евро. Ни при каких обстоятельствах Internews не будет рассматривать заявки на получение гранта, превышающей сумму в 5000 Евро. Точное количество присужденных грантов будет зависеть от размера предложенных бюджетов выигравших заявок. Окончательная сумма бюджета будет корректироваться под руководством Internews только с отобранными кандидатами.

 1. ПЕРИОД ОСВОЕНИЯ ГРАНТОВ

Согласно планам Internews, проекты, выигравшие гранты в рамках настоящего конкурса, должны быть реализованы в период с 1 марта по 31 августа 2021 года. Проекты с меньшими сроками реализации в указанный период также могут участвовать в конкурсе, если они отвечают целям программы.

 1. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ ПРОЕКТАМ

До участия в конкурсе будут допущены заявители, соответствующие следующим требованиям:

 • Быть резидентом Республики Молдова;
 • Являться организацией, официально зарегистрированной в Республике Молдова (физическим лицам рекомендуется заключить соглашение о сотрудничестве с такой организацией);
 • Сочетать творческий коллектив осуществляющий проектную деятельность с использованием новых технологий;
 • Последовательно стремиться к увеличению аудиторий своих зрителей / слушателей / пользователей;
 • Стремиться к наращиванию количества, совершенствованию форматов и качества создаваемых материалов;
 • Необходимо продемонстрировать приверженность организации и в дальнейшем заниматься описанной в заявке деятельностью;
 • Необходимо продемонстрировать намерение организации выполнять требования по отчетности и соблюдать установленные сроки.
 1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОДАННЫХ ЗАЯВОК

Конкурсный комитет проанализирует и оценит поданные заявки по ряду критериев отбора:

 1. Качество проектной идеи (и ее соответствие целям и задачам программы): макс. 50 баллов;
 2. Планирование проекта / способность к достижению поставленных целей: макс. 20 баллов;
 3. Программный мониторинг и оценка: макс. 20 баллов;
 4. Послужной список и потенциал организации: макс. 10 баллов.
 1. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК

Заявки должны отвечать следующим требованиям:

 1. Включать в себя описание проекта;
 2. Включать подробный бюджетный план.

Описание проекта должно включать в себя:

 1. Изложение идеи проекта;
 2. План работы, ясно показывающий результаты и продукты работы в проектный период;
 3. План мониторинга и оценки (перечень показателей производительности и результативности и описание способов их измерения);
 4. Информацию о грантах, которые заявитель получал в прошлом, с указанием доноров (если таковые имелись).
 1. ПРАВИЛА ПОДАЧИ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК

Заявки следует подавать в электронном виде по следующиему адресу электронной почты:

[email protected]. Тема сообщения должна включать в себя слова «MIGG grants 2021» (т.е. «гранты программы MIGG»). Входящие в пакет заявки документы следует прикрепить к сообщению в виде приложений. В тексте сообщения нужно указать:

 1. Документы, которые представляются вместе с заявкой;
 2. Полное название заявителя;
 3. Информацию для контактов, включая почтовый адрес, адрес электронной почты и номер телефона заявителя;
 4. Сведения об официальной регистрации заявителя в качестве организации в соответствии с законодательством РМ.

Формы для подачи заявки (форму описания проекта и форму бюджетного проекта) можно либо скачать, пройдя по следующим ссылкам (Project Description Form, Budget Form), либо запросить, обратившись по указанному ниже телефону или адресу электронной почты.

 1. СООБЩЕНИЕ О ПОБЕДЕ В КОНКУРСЕ И ОТВЕТЫ

Получение всех поданных заявок с указанием всех приложенных к ним документов будет подтверждено в срок до двух (2) рабочих дней по истечении крайнего срока подачи заявок. Ответственность за обеспечение и подтверждение доставки представителям Internews всех сообщений, входящих в заявку, возлагается на респондента.

Авторы заявок, признанных победившими в конкурсе, будут проинформированы об этом в срок до пятнадцати (15) рабочих дней по истечении крайнего срока подачи заявок.

СООБЩЕНИЕ СО СПИСКОМ ЗАЯВОК, ПОБЕДИВШИХ В КОНКУРСЕ, еще НЕ может рассматриваться в качестве ДОГОВОРа ИЛИ официального ДОКУМЕНТа О ПРИСУЖДЕНИИ ГРАНТА. После утверждения победивших заявок с их авторами будут проведены переговоры и подписано итоговое соглашение о предоставлении гранта при условии утверждения итогов основным донором и успешного прохождения проверки на соответствие конкурсным требованиям.

Дополнительные подробности вы можете узнать, обратившись к нам по адресу:
[email protected] либо позвонив в наш офис по тел.: +373 60500570.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Это деятельность является частью проекта «Поддержка молдавских СМИ и усилий инновационной медиаграмотности», финансируемого Шведским Агентством Международного Развития и осуществляемого Internews in Moldova, который направлен на содействие развитию независимых профессиональных СМИ, предоставляющие гражданам доступ к разнообразным перспективам, а также уменьшить уязвимость медиа-сектора перед политическими и финансовыми интересами. Ранее “Программа малых грантов для проектов заполнения информационных ниш” поддерживались в рамках MEDIA-M.

 


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.