Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului anunță concurs pentru postul de jurist principal (responsabil de achiziții publice), Secția juridica și achizițiiInstituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului anunță concurs pentru postul de jurist principal (responsabil de achiziții publice), Secția juridica și achiziții

Cerințe specifice funției:
Studii:
– superioare de licență sau echivalente, în domeniul juridic.

Experiență: 2 ani experiență profesională în domeniul aferent funcției.

Cunoştinţe:
Posedarea limbilor română şi rusă;
Cunoașterea unei limbi de circulație internațională constituie un avantaj;
Abilități personale de negociere, luarea deciziilor;
Abilități profesionale de planificare, raportare și gestionare eficientă a timpului de lucru;
Cunoștințe în utilizarea computerului: MC Office, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilități: - organizare, lucru cu informația, analiză și sinteză, comunicare eficientă, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, soluționare de probleme de complexitate înaltă, aplanare a situațiilor de conflict.

Atitudini/comportamente: integritate, lipsa manifestărilor de corupție, desfășurarea activităților în mod etic, respect pentru drepturile omului, nediscriminare şi egalitate de gen; perseverență; creativitate; corectitudine; responsabilitate; reputație ireproșabilă (lipsa implicării în cazuri dubioase, inclusiv demonstrate prin investigații jurnalistice, stil de viață corespunzător veniturilor oficiale etc.).
Scopul general al postului:

Asigurarea organizării corecte a activităților de achiziție în conformitate cu prevederile actelor normative ce reglementează domeniul respectiv.

Sarcinile de bază ale funcției vacante, conform fișei postului:
a)participă la elaborarea planului anual al achizițiilor publice, înaintează propuneri, sistematizează date, generează informații, întreprinde masuri privind asigurarea transparenței decizionale;
b)întocmește și monitorizează publicarea anunțurilor în termenii stabiliți de cadrul legal;
c)asigură întocmirea și coordonarea documentației aferente achizițiilor publice;
d)participă la procedura de achiziții și întocmește procesele verbale aferente procedurii;
e)întocmește contractele de achiziții publice cu operatorii economici;
f)generează, sistematizează și examinează rapoarte;
g)întocmește și ține evidența actelor aferente procedurii de achiziție.

Tip de angajare: Perioadă nedeterminată

Condiții aferente funcției:

- deține cetățenia Republicii Moldova;
- posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;
- are capacitate deplină de exercițiu;
- are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
- în ultimii 5 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
- nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.

Documente ce urmează a fi prezentate

  • CV
  • Copia buletinului de identitate
  • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
  • Documente ce atestă experiența profesională
  • Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.

Termen de aplicare:

15 decembrie 2023, ora 17:00.

Date de contact: tel: 060067955, 022211658;

email: hr@oda.md.

Persoana de contact: Natalia Onici

 

Modalitatea de depunere a documentelor:

  • E-mail:  hr@oda.md
  • Poștă: Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, MD-2012
  • Personal: Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului et. 3, bir. 322, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, MD-2012

Vor fi contactate prin email/telefon doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.